• نام و نام خانوادگی
  • سعید عزیزی محمودجیق
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

در18مردادماه سال 1345 در شهرستان شاهین دژ- استان آذربایجان غربی متولد شدم. مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در همان شهر به پایان رساندم. در سال 1366 بعد از اتمام خدمت سربازی وارد دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه شدم و در سال 1372 - با کسب افتخار شاگرد اولی ورودی دکتری حرفه ای 66 - فارغ التحصیل شدم. در همین سال با شرکت در آزمون علمی به عنوان مربی به استخدام دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه درآمدم. در سال 1375 در آزمون دوره های دکترای تخصصی دانشگاه تهران شرکت و با کسب رتبه اول در رشته جراحی دامپزشکی قبول شدم. طی سه سال تلمذ در محضر اساتید بزرگوار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در سال 1378 رتبه اول بورد تخصصی را کسب کردم. در سال 1379 جهت انجام قسمتی از کار رساله تخصصی خود عازم دانشکده علوم دامپزشکی دانشگاه لیورپول کشور انگلستان شدم. در سال 1380 از رساله تخصصی خود با موفقیت دفاع کرده و به عنوان استادیار در بخش جراحی و رادیولوژی گروه علوم درمانگاهی مشغول خدمت شدم. در سال 1388 به رتبه دانشیاری و در سال 1394 به افتخار  رتبه استادی نایل شدم. اکنون در گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی در خدمت دانشجویان محترم دوره های دکتری حرفه ای و تخصصی مشغول انجام وظیفه آموزشی و پژوهشی هستم.
 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (39)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (43)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (36)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سعید عزیزی محمودجیق
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی
 
        بیوگرافی کوتاه

در18مردادماه سال 1345 در شهرستان شاهین دژ- استان آذربایجان غربی متولد شدم. مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را در همان شهر به پایان رساندم. در سال 1366 بعد از اتمام خدمت سربازی وارد دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه شدم و در سال 1372 - با کسب افتخار شاگرد اولی ورودی دکتری حرفه ای 66 - فارغ التحصیل شدم. در همین سال با شرکت در آزمون علمی به عنوان مربی به استخدام دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه درآمدم. در سال 1375 در آزمون دوره های دکترای تخصصی دانشگاه تهران شرکت و با کسب رتبه اول در رشته جراحی دامپزشکی قبول شدم. طی سه سال تلمذ در محضر اساتید بزرگوار دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران در سال 1378 رتبه اول بورد تخصصی را کسب کردم. در سال 1379 جهت انجام قسمتی از کار رساله تخصصی خود عازم دانشکده علوم دامپزشکی دانشگاه لیورپول کشور انگلستان شدم. در سال 1380 از رساله تخصصی خود با موفقیت دفاع کرده و به عنوان استادیار در بخش جراحی و رادیولوژی گروه علوم درمانگاهی مشغول خدمت شدم. در سال 1388 به رتبه دانشیاری و در سال 1394 به افتخار  رتبه استادی نایل شدم. اکنون در گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی در خدمت دانشجویان محترم دوره های دکتری حرفه ای و تخصصی مشغول انجام وظیفه آموزشی و پژوهشی هستم.
 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-دکتری حرفه ای ، 1372-1366، دامپزشکی،دانشگاه ارومیه.

2-دکتری تخصصی، 1380-1375، جراحی دامپزشکی،دانشگاه تهران.
مقالات ژورنال (39)

1-Saeed Azizi, Hamed Masoudi, 2022, Strangulating left colon volvulus following nonsurgical castration in a 6-year-old donkey,Veterinary Research Forum, 13 (1) 145 – 147.

2-Zahra Bakhtiary, Rasoul Shahrooz, Rahim Hobbenaghi, Saeed Azizi, Farhad Soltanalinejad, Ali Baradar Khoshfetrat, 2021, Histomorphometrical evaluation of extensor digitorum longus muscle in sciatic nerve regeneration using tissue engineering in rats,Veterinary Research Forum., 12 (4) 451 – 457.

3-Aram Saadi, Saeed Azizi, Hamed Masoudi, 2021, Malignant (Anaplastic) Amelanotic/Hypomelanotic Melanoma in a Kurdish Gelding,Iranian Journal of Veterinary Surgery, Serial No: 35 16(2) Pages: 142-145.

4-Parya Naserzadeh, Saeed Azizi1, Amir Tukmachi, 2021, Efficacy of Cefepime and Vancomycin in Preventing of Dacron and ePTEF Vascular Grafts Infection with Staphylococcus aureus in Rat,Iranian Journal of Veterinary Surgery, 34-40 ,(1) 16 Serial No: 34.

5-Hajizadeh, A., Abtahi Froushani, S. M., Tehrani, A. A., Azizi, S., Bani Hashemi, S. R, 2021, Effects of Naringenin on experimental rheumatoid arthritis in Wistar rats ,Archives of Razi Institute, 76(4): 903–912..

6-Aram SAADI, Saeed AZIZI*, Amir-Abbas FARSHID and Alireza YOUSEFI, 2019, Surgical management of penile sarcoid in a stallion,Journal Equine Sciences, Vol. 30, No. 4, 99–104.

7-Ako Shabrandi, Saeed Azizi, Rahim Hobbenaghi, Abdolghafar Ownagh, Sajad Keshipour, 2017, The healing effect of chitosan supported nano-CeO2 on experimental excisional wound infected with pseudomonas aeruginosa in rat,Iranian Journal of Veterinary Surgery, Vol.: 12 No.: 2 Serial No.: 27. 9-20.

8-Saeed Azizi, Sayyed-Mohammad Hashemi-asl, Elahe Torabi , 2016, Early herniorrhaphy of large traumatic abdominal wounds in horses and mules. ,Equine Veterinary Journal, vol: 48, 434-437.

9-Hashemias,S.M., Azizi, S. & Torkamani D., 2106, Radiographic findings in sheep with abomasal phytobezoariasis,Veterinarni Medicina, 8: 436–442.

10-Mostafa Araghi, Saeed Azizi, Nasser Vesal, Bahram Dalir-Naghade , 2016, Evaluation of the Sedative Effects of Diazepam, Midazolam and Xylazine Following Intranasal Administration in Juvenile Ostriches (Struthio camelus). ,Journal of Avian Medicine and Surgery, 30(3), 221-226.

11-Saeed Azizi, Behnam Heshmatian, Keyvan Amini, Abbas Raisi, Mohammad Azimzadeh , 2015, "Alpha-lipoic acid loaded in chitosan conduit enhances sciatic nerve regeneration in rat",Iranian Journal of Basic Medical Sciences, IJBMS, Vol. 18, No. 3, pp: 229-234.

12-Saeed Azizi, Behnam Heshmatian, Saman mahmoupour, Abbas Raisi, 2015, The Long-term Effects of Uncultured Omental Adipose-derived Nucleated Cells Fraction and Bone-marrow Stromal Cells on Sciatic Nerve Regeneration. ,Iranian Journal of Veterinary Surgery,, Vol.: 10 No.: 2 Serial No.: 23. 21-29.

13-Asghar Azizi, Saeed Azizi, Behnam Heshmatian,Keyvan Amini , 2014,, Improvement of functional recovery of transected peripheral nerve by means of chitosan grafts filled with vitamin E, pyrroloquinoline quinone and their combination", ,International Journal of Surgery,, vol 12, pp: 76-82..

14-Zaeinab Moradi, Saeed Azizi, Rahim Hobbenaghi , 2014, Ubiquinone improves functional recovery and morphometric indices of sciatic nerve regeneration,,Iranian Journal of Veterinary Research,, 15 (4) No. 49, pp: 392-396..

15-Abbas Raisi, Saeed Azizi, Nowruz Delirezh, Behnam Heshmatian, Amir-Abbas Farshid & Keyvan Amini, 2014, The mesenchymal stem cell-derived microvesicles enhance sciatic nerve regeneration in rat: A novel approach in peripheral nerve cell therapy, ,The Journal of TRAUMA, and acute care surgery, .

16-Rahim Mohammadi, Saeed Azizi, & Keyvan Amini , , 2013,, "Effects of undifferentiated cultured omental adipose-derived stem cells on peripheral nerve regeneration", ,Journal of Surgical Research,, 180 (2), 91-97..

17-Saeed Azizi, Siamak Kazemi-Darabadi & Esmaeel Bartafteh , 2013,, "Surgical Management of the Trauma-Induced Colocutaneous Fistula in a Horse",,Journal of Equine Veterinary Science, , Vol.:13 No.:33 pp: 901-904..

18-Rahim Mohammadi, Saeed Azizi, Nowruz Delirezh, Rahim Hobbenaghi, Keyvan Amini , , 2012,, "Transplantation of uncultured omental adipose-derived stromalvascular fraction improves sciatic nerve regeneration and functional recovery through inside-out vein graft in rats", ,The Journal of TRAUMA, Injury, Infection, and Critical Care, , , Volume 72, Number 2, 390-396..

19-Siavash Ahmadi-noorbakhsh, Saeed Azizi, Bahram Dalir-Naghadeh, and Masoud Maham , , 2012,, "Hyperpressure Intraperitoneal Fluid Administration for Control of Bleeding after Liver Injury",,Journal of Surgical Research, , 176 (2), 559–566. .

20-Rahim Mohammadi, Saeed Azizi, Nowruz Delirezh, Rahim Hobbenaghi, Keyvan Amini , , 2012,, "The use of undifferentiated bone marrow stromal cells for sciatic nerve regeneration in rats", ,International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery,, 41: 650–656..

21-Siavash Ahmadi-noorbakhsh, Saeed Azizi, Bahram Dalir-Naghadeh, and Masoud Maham , 2012, Blood oxygenation during hyperpressure intraperitoneal fluid administration in a rabbit model of severe liver injury: Evaluation of a novel concept for control of pre-hospital liver bleeding, ,Veterinary Research Forum,, 3 (2) 125 – 130..

22-Saeed Azizi, Rahim Mohammadi, Keyvan Amini, and Roza Fallah , 2012, Effects of topically administered FK506 on sciatic nerve regeneration and reinnervation after vein graft repair of short nerve gaps,,Journal of Neurosurgery: Spine, Neurosurgical Focus , 32 (5) / May: E5..

23-Rahim Mohammadi, Saeed Azizi, Nowruz Delirezh, Rahim Hobbenaghi, Keyvan Amini, 2011, COMPARISON OF BENEFICIAL EFFECTS OF UNDIFFERENTIATED CULTURED BONE MARROW STROMAL CELLS AND OMENTAL ADIPOSE-DERIVED NUCLEATED CELL FRACTIONS ON SCIATIC NERVE REGENERATION, ,Muscle and Nerve , 43: 157-163..

24-Azizi S., Tehrani A-A., Dalir-Naghadeh B. and Hemmati M. , 2011, The effects of farming system and season on the prevalence of lameness in sheep in northwest Iran, ,New Zealand Veterinary Journal,, 59(6), 311–316..

25-Rahim Mohammadi, Saeed Azizi, Nowruz Delirezh, Rahim Hobbenaghi, Keyvan Amini , 2011, Functional recovery of sciatic nerve through inside-out vein graft in rats, ,Chinese Journal of Traumatology, , 14(1):46-52.

26-Saeed Azizi, Rahim Mohammadi, and Ibrahim Mohammadpour , , 2010,, "Surgical Repair and Management of Congenital Atresia in 68 Calves", ,Veterinary Surgery,, 39:115–120. .

27-M. Taghinejad-Roudbaneh, S.R. Ebrahimi, S. Azizi, P. Shawrang , 2010, , "Effects of electron beam irradiationon chemical composition, antinutritional factors, ruminal degradation and in vitro protein digestibility of canola meal", ,Radiation Physics and Chemistry,, 79: 1264–1269..

28-Saeed Azizi, Rahim Mohammadi, Keyvan Amini, Roza Fallah and Kiana Karegar , 2010, Bridging small-gap peripheral nerve defect using silicone rubber chamber in the rat sciatic nerve transection model, ,Veterinary Research Forum,, 1 (2) : 107-115. .

29-Saeed Azizi, Amir-Abbas Farshid, Karim Mardani, and Hossein Farzaneh , 2010, Sheep abomasal phytobezoariasis: The effect of breed, season and age with histopathological observations, ,International journal of veterinary Research, , 4(2): 95-99..

30-Saberivand, I. Karimi, L.A. Becker, A. Moghaddam, S. Azizi-Mahmoodjigh, M. Yousefi and S. Zavareh , 2010, THE EFFECTS OF CANNABIS SATIVA L. SEED (HEMPSEED) IN THE VARIECTOMIZED RAT MODEL OF MENOPAUSE, ,Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology, , 32(7): 467-473..

31-Abbas Raisi1, Saeed Azizi, Nowruz Delirezh, Behnam Heshmatian, & Keyvan Amini , 2010, Use of Chitosan Conduit for Bridging Small-Gap Peripheral Nerve Defect in Sciatic Nerve Transection Model of Rat, ,Iranian Journal of Veterinary Surgery,, Vol.: 5 No.: 1,2 Serial No.: 12,13. 89-100.

32-Saeed Azizi Farshid Sarrafzadeh Rezaei Siamak Saifzadeh and Bahram Dalir Naghadeh, 2007, Associations between teat injuries and fistula formation in lactating dairy cows treated with surgery,,Journal of American Veterinary Medicine Association, , 231(11):1704-1708..

33-Saeed Azizi R. Pir-Mohammadi and F. Pour-Hasani , 2007, A Two-Stage rumen cannulation technique in sheep, ,Journal of Animal and Veterinary Advances, , 6(1):29-32..

34-Azizi, S. and Yakhchali, M. , , 2006, , "Transitory lameness in sheep due to Hyalomma spp. infestation in Urmia, Iran",,Small Ruminant Research, , 63, 262-264..

35-Azizi, Mahmoodjigh, Saeed and Sharife, Davood , , 2001, , "Volar Supracarpal Exostosis (Osteochondroma) as a Cause of lameness in a Horse", ,Indian Journal of Veterinary Surgery, , Vol. 22(1) 50-51. .

36-سعيد عزيزي محمودجيق ، بهرام دليرنقده و كامبيز احمديان، 1384، مطالعه باليني لنگش ناشي از بيماري‌هاي موضعي انگشتي در گاوداري‌هاي شيري اطراف اروميه. "،مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، شماره¬ی 3، دوره 60 ، صفحات 246-241.

37-الناز بابایی، رسول پیر محمدي و سعید عزیزي ، 1389، مطالعه ترکیبات شیمیایی و تجزیه پذیری چوب صنوبر شیرین و انگور خام و عمل آوری شده با سود،مجله پژوهشهای علوم دامی، شماره 1، جلد ٤، صفحه¬های 90-79 ..

38-فرين بابائي، رضا حيدري، مينو ايلخاني پور و سعيد عزيزي ، 1388، بررسی تاثیر ملاتونین بر رفتار جنسی موش صحرایی نر مبتلا به دیابت،مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، دوره ي يازدهم، شماره ي ۲، صفحه هاي ۲۰۷- ۱۹۹ ..

39-سعيد عزيزي محمودجيق ، ايرج نوروزيان و پرويز اهورايي ، 1381، مطالعه بالینی-آسیب شناسی بیماری درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز در گاو شیری،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، شماره¬ی 1، دوره 57، صفحات 77-71. .
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (43)

1-Azizi, S., Anasori, E. , 2014, Sole Ulcer as a Sign of Sub-acute Rumen Acidosis in a Simmental Dairy Herd Cows,Fourth International Symposium of Veterinary Surgery Iran: Mashhad , 21-23 Oct..

2-.Azizi, S., Mazaheri, R., Hashemi-Asl, M., Farshid, A. A., Bartafteh, E. , 2014, First Report of Equine Juvenile Mandibular Ossifying Fibroma (EJMOF) in a Filly Treated with Rostral Mandibulectomy in Iran,Fourh International Symposium of Veterinary Surgery Iran: Mashhad, 21-23 Oct.

3-Azizi S., & Mohammadi R. , 25-28 April, 2011, Surgical repair of lateral abdominal hernias in horses and mules,,3nd International Symposium of Veterinary Surgery,, Kish Island, Iran..

4-Azizi, S., Tehrani, A. and Dalir-Naghadeh, B. , 21-24 April, 2008, Lameness in sheep: Frequency, Risk factors, and the effect of season and management type,,2nd International Symposium of Veterinary Surgery,, Kerman Iran..

5-Azizi, S., Pir-pohammadi, R., Afshar-hamidi, B. and Manafiazar, Gh. , 2007, Evaluation of the efficacy of rumen cannulation tecechnique on some rumen metabolic parameters in buffaloes,,8th World Buffalo Congress 19-22 Ocober,, Caserta: Italian Journal of Animal Science, Vol. 6 Suppl.2 part-2, p: 1018-1021.

6-Azizi, S., Sarafzadeh, F. and Hashemi, M., 10-13 May, 2005, Diagnosis and Treatment of Colonic Atresia in 32 Newborn Calves.,1st International Symposium of Veterinary Surgery,, Iran: Shahrkord P: 182..

7-Hashemi, M. Veshkini, A. Nowrouzian, I. and Azizi, S. , 10-13 May, 2005, Radiographic feature of Sole Ulcer in Dairy Cattle,1st International Symposium of Veterinary surgery, , Iran: Shahrkord P: 152.

8-سعید عزیزی، رحیم محمدی، کیوان امینی، رزا فلاح ، 6-4 اسفند 1388،، ارزیابی فانکشنال،مورفولوژیک و ایمونوهیستوشیمیایی کاربرد موضعی تاکرولیموس(FK506) در گرافت غیر خودی وریدی ترمیم عصب سیاتیک رت،،هشتمین سمپوزيوم جراحي، بيهوشي و راديولوژي دامپزشكي ايران، ، تهران، ایران..

9-لطیف زالی کره ناب، رسول پیرمحمدی، سعيد عزيزي و قادر منافی آذر ، 25- 24 مهرماه 1387 ، تعیین قابلیت هضم آزمایشگاهی، کل ترکیبات فنلی و تانن در دو نوع تفاله انگور قرمز و سفید، ،سومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور (انجمن علوم دامی کشور) ، مشهد ایران..

10-سعيد عزيزي، بهرام افشار حمیدی ، اسدا... تیموری و رسول پیرمحمدی ، 27-26 اردیبهشت ماه 1386 ، ارزيابي تجربي تكنيك لوله گذاري دو مرحله ای شكمبه در گاومیش، ،دومین کنگره علوم دامی و آبزیان کشور (انجمن علوم دامی کشور) ، کرج ایران. .

11-سعيد عزيزي، علي‌اضغر تهراني، محسن حنيفه و مهرداد صنعتي ، خردادماه 1384، گزارش موردي رخداد تومور سلول‌هاي خاردار پوست حشفه در نريان.،چهارمين گنگره دامپزشكان علوم باليني ايران ، اروميه، ايران..

12-سعيد عزيزي، فرهاد فرخي اردبيلي و خليل عزيزپور ، 1381، ارزيابي باليني دو الگوي بخيه دو رديفي و سه رديفي در درمان جراحي جراحات متنفذه سرپستانك در گاو شيري.،سومين گردهمايي دامپزشكان علوم باليني ايران 9-7 آبان ماه، مشهد، ايران.

13-ايرج نوروزيان، پرويز اهورايي، سيامك زارعي، سعيد عزيزي و سيدمحمد كربلايي سيد جوادي ، 1378، درماتيت انگشتي در گاو شيري،نخستين سمپوزيوم جراحي و راديولوژي دامپزشكي ايران، دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، تهران ایران..

14-Mohammadi, R., Azizi, S., Amini, K. , 21-23 Oct. 2014, Biodegradable versus Non-biodegradable Nerve Guides in Peripheral Nerve Reconstruction: An Experimental Comparative Study,4th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS, Mashhad, Iran.

15-Shabrandi A., Heshmatian B., Mahmoodpour S., Azizi S. Mohammadi R., Raeesi A. and Saboori E. , 2011, Ubiquinon Co Q10 improves sciatic nerve regenration in Rat,the first International Congress on Neuromascular and Electrodiagnostic Medicine, Iran: Esfahan, 21-22 April..

16-Azizi, S. and Nowrouzian, I. , 2002, Group Treatment of Papillomatous Dijital Dermatitis in Dairy Cows,27th world veterinary congress,, Tunisia September 25-29, P: 84..

17-Mahmoodpour S., Heshmatian B., Shabrandi A., Azizi S. Raeesi A., Mohammadi R., and Saboori E., 2011, Uncultured omental adipose-derived nucleated cell fractions improves rat sciatic nerve regeneration through inside-out vein graft,the first International Congress on Neuromascular and Electrodiagnostic Medicine, 21-22 April, Esfahan, Iran..

18-Nowrouzian, I. Azizi-Mahmoodjigh S., and Karbalaei, S.J. , 2001, Lameness Scores Improvement in large Outbreaks of Papillomatous Digital Dermatitis,XXI world Buiatrics Congress ,uruguay, Punta del Este, Uruguay. Dec.4-8, P: 7381-7387..

19-سید محمد هاشمی، سعید عزیزی و داریوش ترکمانی، 9-11 آبان 1385، ارزیابی ارزش رادیوگرافی در تشخیص توپیهای گیاهی شیردان در گوسفند،ششمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران ، مشهد، ایران.

20-سعيد عزيزي، ايرج نوروزيان محمود بلورجي و محمدرضا مخبر دزفولي ، 1378، ارزیابی اسپری محلول لینکومایسین هیدروکلراید در درمان گروهی درماتیت انگشتی در گاو،نخستین سمپوزیوم جراحی و رادیولوژی دامپزشکی ایران.

21-سعيد عزيزي و علي داداشي ، 1380، ارزیابی بالینی دو الگوی بخیه در درمان جراحی فیستول سرپستانک در گاو شیری،دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

22-Hashemi, M. Nowrouzian, I. Veshkini, A. and Azizi, S. , 2005, Solar Ulcer Treatment Prognosis by Radiography in dairy Cattle: Is it Possible?,1st International Symposium of Veterinary Surgery, Iran: Shahrkord 10-13 May, , P: 150..

23-مهدي فتاحي، علي اصغر تهراني و سعيد عزيزي ، 1387، القای جراحی و مطالعه هیستوپاتولوژی استئونکروز ناشی از محرومیت عروقی در سر استخوان ران در رت،پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

24-سعيد عزيزي، علي‌ميرزا آقازاده ، 1382، اهمیت لنگش گوسفند هرکی در منطقه ارومیه،سیزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

25-رسول پیرمحمدی و سعيد عزيزي ، 1387، بررسی اثرات مصرف تفاله سیب سیلو شده بر روی قابلیت هضم ماده خشک و ماده الی در گوسفندان ماکویی،سومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی.

26-کریم اکبریان، رسول پیرمحمدی، سعيد عزيزي و الناز بابایی ، 1387، تاثیر تفاله گوجه فرنگی عمل آوری بر قابلیت هضم وPHشکمبه در گوسفند،سومین کنگره علوم دامی.

27- 1391، تاثیر کاربرد سلولهای بنیادی مزانشیمی با منشاء مغز استخوان توام با گرافت وریدی IOVG در روند رژنراسیون عصب سیاتیک رت،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

28-الناز بابایی، رسول پیرمحمدی و سعيد عزيزي ، 1387، تععین تجزیه پذیری ماده خشک تفاله های سیب و گوجه فرنگی،سومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی.

29-الناز بابایی، رسول پیرمحمدی و سعيد عزيزي ، 1389، تعیین تجزیه پذیری ماده آلی تفاله های سیب و گوجه فرنگی در گوساله های هلشتاین،دومین همایش ملی انجمن هلشتاین ایران، تهران،ایران.

30-الناز بابایی، رسول پیرمحمدی و سعيد عزيزي ، 1389، تعیین تجزیه پذیری ماده آلی چوب صنوبرخام و عمل آوری شده،چهارمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب ایران)، سنندج،ایران.

31-لطیف زالی کره ناب، رسول پیرمحمدی، سعيد عزيزي و قادر منافی آذر ، 1387، تعیین قابلیت هضم آزمایشگاهی، کل ترکیبات فنلی و تانن در دو نوع تفاله انگور قرمز و سفید،سومین کنگره علوم دامی.

32-سعيد عزيزي، ايرج نوروزيان و Read، D.H ، 1380، جستجوی اسپیروکت بوسیله آزمایش ایمونوپراکسیداز در ضایعات درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز در گاو شیری،سومین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران.

33-سیامک کاظمی، سعید عزیزی و اصغر عزیزی ، 1391، درمان جراحی فیستول روده ای-پوستی در نریان هشت ساله،دهمین سمپوزیوم ملی جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران، تبریز،ایران.

34-سیامک کاظمی، سعید عزیزی، عباس رئیسی، اصغر عزیزی، رامین مظاهری ، 1394، رخداد اوروپریتونئوم در اثر پارگی مثانه در یک گاومیش نر یک ساله،دهمین سمپوزیوم ملی جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

35-عباس رئیسی، سعید عزیزی، بهنام حشمتیان، سیامک کاظمی، اصغر عزیزی، محمد عظیم زاده، بهمن محمدیان ، 1391، ساخت و ارزیابی عملکرد کاندوئیت کیتوزانی در ترمیم نقیصه کوتاه عصب سیاتیک رت،دهمین سمپوزیوم ملی جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران، تبریز،ایران.

36-سعيد عزيزي، علي‌ميرزا آقازاده ، 1384، سبب شناسی وقوع توپی گیاهی شیردان در گوسفند هرکی،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

37-سعيد عزيزي و مهدی شاداب ، 1386، شیوع فصلی و نژادی بیماری های موضعی منجر به لنگش در گوسفند،پنجمین کنگره دامپزشکان علوم بالینی ایران.

38-سعيد عزيزي ، 1375، عوارض موضعی برش های سلیوتومی در اسب،اولین کنگره بهداشت وبیماری های اسب.

39-علیرضا یوسفی، سعید عزیزی، سیامک عصری رضایی و ابوالفضل بلباسی ، 1391، کولیک شدید در یک راس مادیان به علت چسپندگی و انباشتگی کولون پشتی راست،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

40-سعيد عزيزي، قادر جليل‌زاده امين، بهنام رستمي، سيدحسن پورسيدازرجاني ، 1384، گزارش موردی درمان جراحی اوفه استخوانی (Cunean Tenectomy ) در نریان،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

41-سعيد عزيزي، ايرج نوروزيان و پرويز اهورايي ، 1379، مطالعه تغییرات هیستوپاتولوژی درماتیت انگشتی پاپیلوماتوز متعاقب درمان گروهی با اسپری لینکومایسین هیدروکلراید در گاو شیری،دومین سمپوزیوم جراحی و رادیولوژی دامپزشکی ایران.

42-رحیم محمدی، سعید عزیزی و کیوان امینی ، 1391، مقایسه تاثیر کاربرد گرافت وریدی و کاندوئیت سیلیکونی در ترمیم عصب سیاتیک در رت،دهمین سمپوزیوم ملی جراحی بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران، تبریز،ایران.

43-مهدی فتاحی، میرمحمد هاشمی و سعید عزیزی ، 1387، یافته های رادیولوژیکی نکروز غیر عفونی تجربی سر استخوان ران در موش رت،پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-سعید عزیزی محمود جیق - علی اصغر طهرانی ، 1385، مطالعه بالینی - آسیب شناسی لنگش گوسفند در شهرستان ارومیه،طرح دانشگاه ارومیه.

2-سعید عزیزی محمود جیق - علی میرزاآقازاده عطاری، 1387، شناسایی برخی عوامل اپیدمیولوژیک در ایجاد توپی گیاهی شیردان در گوسفند هرکی،طرح دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (36)

1-پرویز امینی، 1398، تاثیر تجویز داخل ضایعه ای کوآنزیم Q10 بر روی ترمیم تاندونیت تجربی تاندون خم کننده سطحی انگشتی در الاغ، استاد مشاور.

2-راضیه ترکمان، 1398، مطالعه گذشته نگر موارد توده های نافی در گوساله ها، استاد راهنما .

3-حامد مسعودی، 1397، بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس صمغ پسته کوهی بر روی التیام زخم برداشتی عفونی‌شده با سودوموناس آیروژنوزا در رت دکتر سعید عزیزی استاد راهنما .

4-آکو شبرندی، 1396، بررسی اثرات نانو اکسید سریم حمایت شده با کیتوزان بر التیام زخمهای برداشتی تجربی عفونی شده با سودوموناس آیروژینوزا در موش صحرایی، دکتر سعید عزیزی استاد راهنما.

5-دکتر مصظفی عراقی، 1395، ارزیابی اثرات آرامبخشی تجویز داخل بینی داروهاي زایلازین، دیازپام و میدازولام و به دنبال آن بیهوشی با کتامین در شترمرغ، استاد راهنما.

6-مهسا بابايي، 1393، يافته هاي راديوگرافيكي موارد آترزي روده اي در گوساله هاي نوزاد، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

7-دکتر اصغر عزيزي، 1392، تاثير كاربرد موضعي كوانزيم Q10، پيرولوكوينولين كوينين (PQQ) و ويتامين E به تنهايي و توام آنها در روند ترميم عصب سياتيك رت به دنبال كارگذاري كاندوئيت كيتوزاني، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

8-دکتر امین ممقانی، 1392، بررسی اثرات زنجبیل و سیر بر روی حرکات شکمبه و نگاری گوسفند، استاد مشاور.

9-دكتر عباس رئيسي سرتشنيزي، 1391، مقايسه ترميم عصب سياتيك با استفاده از كيتوزان به عنوان كاندوئيت همراه با اگزوزوم ها و سلول هاي مزانشيمي تمايزنيافته چادرينه بزرگ در رت، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

10-الهه ترابي، 1391، معرفي شيوه ي جديد در درمان فتق شكمي اسب و قاطر، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

11-محمد عظيم زاده، 1391، كاربرد موضعي آلفاليپوئيك اسيد درروند ترميم نقيصه ي عصب سياتيك رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

12-دکتر سياوش احمدي نوربخش، 1390، بررسي اثر افزايش فشار داخل حفره شكمي با مايع دياليز صفاقي بر ميزان خونريزي ناشي از تروماي تجربي شديد كبد در خرگوش، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

13-سامان محمودپور، 1390، مقايسه ي تاثير كاربرد سلولهاي بنيادي مزانشيمي با منشاء مغز استخوان و سلولهاي هسته دار بافت چربي در روند دژنراسيون عصب سياتيك رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

14-آكو شبرندي، 1389، ارزيابي فانكشنال و هيستولوژيك تاثير كاربرد موضعي CoQ10 در ترميم نقيصه عصب سياتيك رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

15-دکتر رحیم محمدی ، 1389، ترمیم عصب سیاتیک با استفاده از گرافت غیرخودی وریدی (IOVG) همراه با سلولهای مزانشیمی با منشاء مغز استخوان و سوسپانسیون چادرینه بزرگ در رت، استاد راهنما.

16-پریا ناصرزاده ، 1389، مطالعه تاثیر Cefepime در پیشگیری از Vascular graft infection با منشاء Staphylococcus aureus (slime positive) در رت، استاد راهنما.

17-آزاده ذاکری، 1388، ارزیابی رادیوگرافیکی تاثیر پوشش چادرینه در ترمیم استئونکروز تجربی سر استخوان ران رت، استاد راهنمای دوم.

18-زینب مرادی، 1388، ارزیابی هیستوپاتولوژیکی تأثیر CoQ10 در ترمیم جراحت تجربیaxonotmesis عصب سیاتیک رت، استاد راهنما.

19-الناز بابایی ، 1388، مطالعه ارزش غذایی برخی از ضایعات کشاورزی در تغذیه نشخوارکنندگان، استاد راهنمای دوم.

20-امیر اسماعیل ذاکری ، 1387، تاثیر پوشش چادرینه در ترمیم جراحت تجربی عصب سیاتیک رت، استاد راهنما.

21-مهدی فتاحی ، 1387، آوسکیولار استئونکروز تجربی سر ران در رت و بررسی تاثیر پوشش چادرینه در ترمیم آن، استاد راهنما.

22-سهیل هاشمی، 1387، مطالعه تغییرات الگوی الکتروفورتیک پروتئین¬های سرم گوسفندان هرکی مبتلا به توپی شیردان، استاد راهنما.

23-داود فتحی، 1387، تعیین مقادیر برخی عناصر اصلی و کمیاب سرم گوسفندان هرکی مبتلا به توپی گیاهی شیردان، استاد راهنما.

24-جعفر نصیری ، 1386، مطالعه تابلوی خونی و بیوشیمیایی سرم گوسفندان هرکی مبتلا به توپی گیاهی شیردان، استاد راهنما.

25-مهدی شاداب ، 1386، شیوع فصلی بیماری¬های انگشت گوسفند در منطقه ارومیه-مطالعه کشتارگاهی، استاد راهنما.

26-حسین فرزانه ، 1386، تعیین شیوع توپی¬های شیردان در گوسفندان منطقه ارومیه-مطالعه کشتارگاهی، استاد راهنما.

27-محمدرضا زین¬العابدین نوه¬سی ، 1383، اتیوپاتوژنز بیماری درماتیت انگشتی در گاو شیری، استاد راهنما.

28-ابراهيم محمدپور ، 1383، ارزيابي درمان جراحي ناهنجاري‌هاي مادرزادي روده‌اي در گوساله، استاد راهنما.

29-محمدرضا نيومند ، 1383، بررسي هيستوپاتولوژيكي ديواره بدنه شيردان در گوسفند هركي مبتلا به توپي گياهي، استاد راهنما.

30-داريوش تركماني ، 1383، ارزيابي ارزش راديوگرافي در تشخيص توپي‌هاي گياهي شيردان در گوسفند، استاد راهنما.

31-كامبيز احمديان ، 1382، مطالعه باليني لنگش ناشي از بيماري‌هاي موضعي پوست انگشت در گاوداري‌هاي اطراف اروميه، استاد راهنما.

32-شهرام دادپرور ، 1382، بررسي يافته‌هاي درمانگاهي لنگش با منشائ موضعي در گوسفند منطقه اروميه، استاد راهنما.

33-رضا بالایی آبریز ، 1382، نگرشی بر یافته¬های جدید بیماری گندیدگی سم در گوسفند، استاد راهنما.

34-فخرالدين پورحسني قره‌تپه ، 1381، ارزيابي تجربي تكنيك دو مرحله‌اي كانولا گذاري شكمبه در گوسفند، استاد راهنما.

35-خليل عزيزپور ، 1375، بررسي عواقب و پيش‌آگهي شيوه‌هاي درمان جراحي فيستول و انواع پارگي‌هاي سرپستانك گاو، استاد راهنما.

36-امجد فرزين‌پور، 1375، تحليلي بر كاربرد زيلازين هيدروكلرايد (رامپون) در ايجاد بي‌دردي خارج سخت‌شامه‌اي در دامپزشكي، استاد راهنما.