• نام و نام خانوادگی
  • امیر عرفان پرست
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (25)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • امیر عرفان پرست
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (25)

1-Salighedar R, Erfanparast A, Tamaddonfard E, Soltanalinejad F, 2018, Medial prefrontal cortex oxytocin-opioid receptors interaction in spatial memory processing in rats,Physiol Behav.

2-Tamaddonfard E, Erfanparast A, Abbas Farshid A, Imani M, Mirzakhani N Salighedar R, Tamaddonfard S, 2018, Safranal, a constituent of saffron, exerts gastro-protective effects against indomethacin-induced gastric ulcer,Life Sci.

3-Mirzakhani N, Farshid AA, Tamaddonfard E, Imani M, Erfanparast A, Noroozinia F, 2018, Carnosine improves functional recovery and structural regeneration after sciatic nerve crush injury in rats,Life Sci.

4-Erfanparast A, Tamaddonfard E, Seyedin S, 2018, Involvement of central opiate receptors in modulation of centrally administered oxytocin-induced antinociception,Iran J Basic Med Sci.

5-Tavassoli M, Tamaddonfard E, Mirshekar F, Hajipour N, Erfanparast A, 2018, A behavioral evaluation of the effects of ingestion of Linguatula serrata nymphs in rats,Vet Parasitol.

6-Tamaddonfard E, Erfanparast A, Abbas Farshid A, Delkhosh-Kasmaie F, 2017, Role of ventrolateral orbital cortex muscarinic and nicotinic receptors in modulation of capsaicin-induced orofacial pain-related behaviors in rats.,Eur J Pharmacol.

7-Taati M, Tamaddonfard E, Erfanparast A, Ghasemi H, 2016, The effects of crocin and safranal on the yawning induced by intracerebroventricular injection of histamine in rats,Avicenna J Phytomed.

8-Erfanparast A, Tamaddonfard E, Henareh-Chareh F, 2017, Intra-hippocampal microinjection of oxytocin produced antiepileptic effect on the pentylenetetrazol-induced epilepsy in rats,Pharmacol Rep.

9-Tamaddonfard E, Erfanparast A, 2017, Role of μ-opioid receptor in parafascicular nucleus of thalamus on morphine-induced antinociception in a rat model of acute trigeminal pain,Vet Res Forum.

10-Erfanparast A, Tamaddonfard E, Nemati S,, 2017, Effects of intra-hippocampal microinjection of vitamin B12 on the orofacial pain and memory impairments induced by scopolamine and orofacial pain in rats ,Physiol & Behav.

11-Tamaddonfard E, Erfanparast A, Ghasemi H, Henareh-Chareh F, Hadidi M, Mirzakhani N, Seyedin S, Taati M, Salighedar R, Salimi S, Safaei F., 2016, The role of histamine H1, H2 and H3 receptors of ventral posteromedial nucleus of thalamus in modulation of trigeminal pain,Eur J Pharmacol.

12-Asri-Rezaei S, Tamaddonfard E, Gasemsoltani-Momtaz B, Erfanparast A, Gholamalipour S., 2015, Effects of crocin and zinc chloride on blood levels of zinc and metabolic and oxidative parameters in streptozotocin-induced diabetic rats,Avicenna J Phytomed.

13-Erfanparast A, Tamaddonfard E, Taati M, Dabbaghi M,, 2015, Role of the thalamic submedius nucleus histamine H1 and H2 and opioid receptors in modulation of formalin-induced orofacial pain in rats,Naunyn-Schmiedeberg s Arch Pharmacol.

14-Erfanparast A, Tamaddonfard E, 2015, Effects of intracortical microinjection of vitamin B12 on penicillin-induced epileptiform activity in rats,Acta Neurobiol Exp.

15-Erfanparast A, Tamaddonfard E, Taati M, Dabbaghi M, 2014, Effects of crocin and safranal, saffron constituents, on the formalin-induced orofacial pain in rats,avicenna journal of phytomedicine.

16-Tamaddonfard E, Farshid AA, Maroufi S, Kazemi-Shojaei S, Erfanparst A, Asri-Rezaei S, Taati M, Dabbaghi M, Escort M, 2014, Effects of safranal, a constituent of saffron, and vitamin E on nervefunctions and histopathology following crush injury of sciatic nerve in rats,Phytomedicine.

17-Erfanparast A, Escort M, Tamaddonfard E, Maroufi Sh, Kazemi- Shojaei Sh, Dabbaghi M, Taati M, 2013, Systemic and Local Peripheral Injections of VitaminB 12 Suppressed Orofacial Nociception Induced byFormalin in Rats,Drug Research.

18-Tamaddonfard E, Farshid AA, Eghdami K, Samadi F, Erfanparast A, 2013, Comparison of the effects of crocin, safranal and diclofenac on local inflammationand inflammatory pain responses induced carrageenan in rats,pharmacological reports.

19-Tamaddonfard E, Erfanparast A, Khalilzadeh E., 2012, Effect of pilocarpine on the formalin-induced orofacial pain in rats,Veterinary Research Forum.

20-Erfanparast A., Tamaddonfard E., Farshid AA., Khalilzadeh E., 2010, Antinociceptive Effect of Morphine Microinjections into the Dorsal Hippocampus in the Formalin-Induced Orofacial Pain in Rats,Veterinary Research Forum.

21-Tamaddonfard E, Erfanparast A, Farshid AA, Khalilzadeh E, 2011, Interaction between histamine and morphine at the level of the hippocampus in the formalin induced orofacial pain in rats,pharmacological reports.

22-Erfanparast A, Tamaddonfard E, Farshid AA, Khalilzadeh E, 2009, Effect of microinjection of histamine into the dorsal hippocampus on the orofacial formalin-induced pain in rats,European Journal of Pharmacology.

23-امیر عرفان پرست، اسماعیل تمدن فرد، الهه محمدی، شقایق نعمتی، رقیه محمدی، 1396، اثر ویتامین B12 بر مدل هیپرگلیسمی حاد ناشی از تزریق کتامین-گزیلازین در موش صحرایی،مجله پزشکی ارومیه.

24-Tamaddonfard E, Erfanparast A, Taati M, Dabbaghi M., 2014, Role of opioid system in verapamil-induced antinociception in a rat model of orofacial pain,veterinary research Forum.

25-امیر عرفان پرست اسماعیل تمدن فرد ، امیر عباس فرشید ، عماد خلیل زاده ، صونا سید نژاد، 1390، اثر تزریق داخل هیپوکامپی هیستامین و تیوپرامید بر درد تونیک ناحیه دهانی - صورتی در موش صحرایی،مجله پزشکی ارومیه.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- 1392, Safranal suppressed orofacial formalin indced pain in rats,بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی وفارماکولوژی ایران, ارومیه,ایران.

2- 1392, Systemic injection of vitamin B12 suppressed orofacial nociception induced by formalin in rats,بیست و یکمین کنگره فیزیولوژی وفارماکولوژی ایران, تبریز,ایران.

3- 1391، اثر دیکلوفناک روی درد فرمالینی اروفاسیال در موش های صحرایی،یازدهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران.

4- 1391، اثر ویتامین C در فراخوانی ماست سل های پنجه پا متعاقب تزریق کف پایی فرمالی و هیستامین در موش های صحرایی،یازدهمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، تهران،ایران.

5- 1390، نقش گیرنده های H3 هیستامین در سطح هیپوکامپ موش های صحرایی در درد التهابی ناحیه اروفاسیال،یازدهمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی مطالعه درد در ایران، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-امیر عرفان پرست،اسماعیل تمدن فرد ، 1393، اثرات کروسین و سافرانال (ترکیبات فعال زعفران) بر درد فرمالینی اروفاسیال در موش های صحرایی: نقش سیستم های اپیوئیدی و سیکلواکسی ژناز،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (8)

1-رضا سلیقه دار، 1398، اثر تزریقات جداگانه و توأم اکسی‌توسین و مورفین به داخل قشر پیش پیشانی میانی بر حافظه‌ی فضایی در آزمون ماز آبی موریس در موش صحرایی.

2-سحر سیدین ، 1395، اثر تزریق اکسی‌توسین به بطن چهارم مغز بر درد اروفاسیال ناشی از تزریق فرمالین در موش صحرایی.

3-فرزین هناره، 1396، اثر تزریق داخل هیپوکامپی اکسی توسین بر رفتار اپیلپسی ناشی از تزریق پنتیلن تترازول در موش صحرایی.

4-شقايق نعمتي، 1394، اثر تززريق داخل هيپوكامپي ويتامين B12 بر پاسخ درد ناشي از فرمالين در موش صحرايي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

5-الهه محمدي، 1394، اثر سافرانال بر هيپرگليسمي ناشي از كتامين-گزيلازين در موش صحرايي، پایان نامه دكتراي حرفه اي.

6-مينا طاعتي، 1393، نقش گيرنده H1 هيستامين در هسته ساب مديال تالاموس بر پاسخ درد ناشي از تزريق زير جلدي فرمالين به لب بالا، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

7-ميلاد دباغي، 1393، اثر تزريق ديما پريت و رانيتيدين (اگونيست و انتاگونيست گيرنده H2 هيستامين به داخل هسته ساب مديال تالاموس بر در فرماليني اروفاسيال، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

8-منا اسكورت، 1392، اثر تزريقات جداگانه و توام ويتامين B12 و ديكلوفناك بر پاسخ درد التهابي ناحيه دهاني صورتي در رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي.