• نام و نام خانوادگی
  • منوچهر عالی مهر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مامایی و طیور
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (7)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (37)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • منوچهر عالی مهر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مامایی و طیور
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (7)

1-V. Pirgozliev, M. R. Bedford, O. Oduguwa, T. Acamovic and M. Allymehr, 2012, The effect of supplementary bacterial phytase on dietary,Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.

2-V. Pirgozliev, M. R. Bedford, O. Oduguwa, T. Acamovic and M. Allymehr, 2012, You have free access to this contentThe effect of supplementary bacterial phytase on dietary metabolisable energy, nutrient retention and endogenous losses in precision fed broiler chickens,Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition.

3-V. Pirgozliev; M. R. Bedford; T. Acamovic; P. Mares; M. Allymehr, 2011, The effects of supplementary bacterial phytase on dietary energy and total tract amino acid digestibility when fed to young chickens,British Poultry Science.

4-V. Pirgozliev; M. R. Bedford; T. Acamovic; M. Allimehr, 2011, The effects of supplementary bacterial phytase on dietary true metabiolisable energy, nutrient digestibility and endogenous losses in precision fed turkeys,British Poultry Science.

5- 2009, Molecular Analysis of the S1 Gene of Vaccine Strains of Infectious Bronhitis Virus Using Reverse Transcription -Polymerase Chain Reaction and Restriction Endonuclease Fragment Length Polymorohism,International Journal of Veterinary Research.

6- 2006, Seroprevalence of Ornithobacterium Rhinotracheale Infection in Broiler and Broiler Breeder Chickens in West Azerbaijan Province of Iran,j.Vet.Med.

7- 1385، مطالعه سرولوژیک Avian Pneumovirus در گله های مرغ مادر گوشتی،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (37)

1- 2010, A Survay on Gastrointestinal Parasite of Mus Musculus from Poultry House in Northwest of Iran,2nd International Veterinary Poultry Congress.

2- 1394, A survey of gastrointestinal helminthes infection in commercial layers,پنجمین کنگره بینالمللی دامپزشکی طیور, تهران,ایران.

3- 2007, Effect of an Evolved E. coli Derived Phytase on Performance, Dietary Energy and Bone Mineralisation When Solvent Extracted Linseed Meal and Rice Bran-Based Diets were Fed to Chickens,British Poultry Science.

4- 2007, Effect of dietary inositol on performance and mucin excretion, when fed to chickens,British Poultry Science.

5- 2008, Effect of Lighting Regime on the Response of Broiler Chickens to Dietary Phytase,World,s Poultry Sciences Association.

6- 2007, Effect of Previously Fed Phytase Activities on the Endogenous losses from Broilers,British Poultry.

7- 2014, Effects of environmental factors on poultry respiratory disease,4th international veterinary poultry congress, tehran,Iran.

8- 2005, Estimate of the M.gallisepticum Infection Among the Breeder Flock in Tehran Province (in IRAN) with PCR Test and Cultural Method and Comparison of This Methods.,14th World Veterinary Poultry Congress, Istanbul, Turkey.

9- 1390, Evaluation of susceptibility of the poultry red mite Dermanyssus gallinae (Acari: Dermanyssidae) to some Acaricides in filed populations from North West of Iran,.3rd Internatinal Veterinary poultry congress, Tehran,IRAN.

10- 2008, Evaluation the Serological Response of Broiler Breeders After Vaccination with Vaxsafe MS(MS-H) Mycoplasma Synoviae Vaccine,1st International Veterinery Poultry Congress.

11- 2010, Gas Oil For Control of the Poultry red mite, Dermanyssus Gallinae,2nd International Veterinary Poultry Congress.

12- 2010, High-Melting Curve Analysis of the 3 UTR of Viral Genome as a Tool for Rapid Differentiation of Infectious Bronchitis Virus,2nd International Veterinary Poultry Congress.

13- 1394, Histopathological evaluation ofNewcastle and Influenza (H9N2) bivalent killed vaccines in broiler chickens,پنجمین کنگره بینالمللی دامپزشکی طیور, تهران,ایران.

14- 2015, Immunotoxic effects of deoxynivalenol in broiler chickens,37th Mycotoxin workshop, Bratislava,Slovakia.

15- 2015, Impacts of deoxynivalenol contaminated feed on intestinal integrity and immune response in chickens,37th Mycotoxin Workshop, Brarislava,Slovakia.

16- 2010, Infestation to Ectoparasites in rural free- range birds in Gaemshar City, Iran,2nd International Veterinary Poultry Congress.

17- 2008, Interaction Between Dietary Phytase and Phytic acid : Effect on Broiler Perfromance and Endogenous Losses,XXIII World,s poultry.

18- 2008, Molecular Analysis of the S1 Gene of Vaccine Strains of Infectious Bronhitis Virus Using Reverse Transcription -Polymerase Chain Reaction and Restriction Endonuclease Fragment Length Polymorohism,1th International Veterinary Poulty Congress Iran Branch of the wvpa and Veteibary Council Iran.

19- 1394, Prevalence and effects of mycotoxins on health and performance of poultry,پنجمین کنگره بینالمللی دامپزشکی طیور, تهران,ایران.

20- 2010, Prevalence of Coleoptera in Poultry House Litter of Urmia Region,2nd International Veterinary Poultry Congress.

21- 2007, The Effect of an Evolved E. Coli Derived Phytase on Performance, Dietary Energy and Bone Mineralisation when Solvent Extracted nseed Meal and Rice Bran-Based Diets were Fed to Chickens.,World Poultry sciences association UK.

22- 2007, The Effect of dietary Inositol on Performance and Mucin Excretion, When Fed to Chickens,World Poultry sciences association UK.

23- 2007, The Effect of Different Xylanase Preparations on AME and Endogenous losses When Fed to Broiler Chickens,World Poultry sciences association UK.

24- 2007, The Effect of Exogenous Phytase on Performance, Dietary Energy, Mineral Metabolism and Endogenous losses when Different Protein Sources are Fed to Chicks,International Poultry Scientific Forum-Georgia World Congress Center, Atlanta, Georgia.

25- 2008, The Effect of Feeding Phytase - Free Diets After Previous Expoure to E.Coliphytase-Supplemented Diets, on Broiler Chick Performance,XXIII World,s poultry.

26- 2008, The Effect of Lighting Regime on Performance of Chickens Fed E .Coli Phytase-Supplemented Diets,XXIII World,s poultry.

27- 2007, The Nutritional Value for Poultry of Rapeseed Residue from Biofuel Production,World Poultry sciences association UK.

28- 1386، ارزیابی پاسخهای سرولوژیک متعاقب واکسیناسیون با واکسن Vaxsafe Ms در مرغهای مادر گوشتی،اولین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور ایران.

29- 1381، بررسی سرولوژیکی آنفلوانزای طیور در مرغداریهای استان آذر بایجان غربی،سومین سمینار بهداشت و بیماریهای طیور.

30- 1385، بکارگیری باطله کارخانه بازیافت کاغذ لطیف در تولید مصالح ساختمانی سبک وعایق حرارت به منظور صرفه جویی درمصرف سوخت،پنجمین همیایش بهینه سازی مصرف سوخت درساختمان.

31- 1383، بهینه سازی مصرف سوخت در مرغداریهای ایران،اولین کنفرانس اکو انرژی ایران.

32- 1384، تعیین میزان آلودگی گله های مرغ مادر استان تهران به مایکوپلاسما گالی سپتیکوم به روش PCR،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران ، ارومیه.

33- 1388، رخداد همزمان سیکلو پیازونیک اید و آفلاتوکسین B1 در جیره طیور،اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی.

34- 1387، مطالعه تاثیر Colinex LA بر روی رشد وتیترآنتی بادی های ناشی از واکسیناسیون در جوجه های گوشتی،چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت وبیماریهای طیور.

35- 1384، مطالعه سرولوژیک Avian Pneumovirus در گله های مرغ مادر گوشتی،چهارمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

36- 1384، مطالعه گذشته نگر موارد ارجاعی طیور به درمانگاه تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه،چهارمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

37- 1384، نگرشی بر توانمندیها و مشکلات صنعت طیور استان آذر بایجان غربی،چهارمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1-منوچهر کرکان دارغلو، - 2.مهدی تاجبخش شیشوان، 1382، بررسی تاثیر زمان تهیه قلمه در مراحل مختلف فیزیولوژیک گیاه در ریشه زایی سه گونه از گیاهان سخت ریشه زا تحت شرایط مه پاشی و عادی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-منوچهر عالی مهر، - 2.بهرام دلیرنقده، 1380، اندازه گیری پارامترهای طبیعی الکتروکاردیوگرام در جوجه های گوشتی و بررسی تغییرات آن در جوجه های مبتلا به آسیت،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3- 1387، مطالعه ایمنی زایی واکسن Vaxsafe MS در مرغ های مادر گوشتی،دانشگاه ارومیه.

4- 1382، مطالعه سرولوژیکی بیماری ORT در مرغداریهای استان آذربایجان غربی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (1)

1-مهدي محمودي مللو، 1390، آناليز عدم هچ در گله هاي مرغ مادر گوشتي در اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.