• نام و نام خانوادگی
  • علی اصغر طهرانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه پاتوبیولوژی
 • ایمیل
  • aa.tehrani@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (31)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (2)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی اصغر طهرانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه پاتوبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (31)

1-علی اصغر طهرانی, "Histological and Histometrical Studies on the Effects of Fluoride on the", Research in Molecular Medicine, 2015.

2-علی اصغر طهرانی, "In vivo toxicity of orally administrated silicon dioxide", Environ Sci Pollut Res, 2014.

3-علی اصغر طهرانی, "sublethal dose of diazinone induced pulmonary toxicity in rat", J Interdiscipl Histopath, 2014.

4-علی اصغر طهرانی, "Hypoglycemic effect of Aloe vera on streptozotocin-induced diabetic mice", RESEARCH OPINIONS IN ANIMAL and VETERINARY SCIENCES, 2014.

5-علی اصغر طهرانی, "prevalence of hepatic coccidiosis in rat", Archives of Razi Institute, 2013.

6-علی اصغر طهرانی, "Biochemical,hematological studies in cattle with theileria", Bulletin of environmental,pharmacology and life science, 2013.

7-علی اصغر طهرانی, "Hematological studies in chiken fed with different levels of artemia urmiana", Biotechnology and biomaterials, 2012.

8-علی اصغر طهرانی, "Histopathological study of hemonchus contortus in abomasum in sheep", Bacteriology and parasitology, 2012.

9-علی اصغر طهرانی, "outbreak and histopathological study of paramphisomum infection in the small intestine of sheep", Asian pacific journal of tropical biomedicine, 2012.

10-علی اصغر طهرانی, "Toxicity of zno nanoparticle in mice", Toxicology and pharmacology, 2012.

11-علی اصغر طهرانی, "study of the placental pathology in swiss mouse inoculated intra peritoneally with different dilution of brucella abortus", Journal of basic applied scientific research, 2012.

12-علی اصغر طهرانی, "Histopathological changes caused by nymphal stage of linguata serrata in mesenteric lymph node of goat", Acta veterinaria hangarica, 2012.

13-علی اصغر طهرانی, "The occurance of helminth parasite in the gastrointestinal of catfish from zrineh rood riverin Iran", Veterinary research forum, 2012.

14-علی اصغر طهرانی, "a report over the infection with louse polyplax in rat", Global veterinaria, 2011.

15-علی اصغر طهرانی, "A report over the infection with louse polyplax spinulosa in typical rat belonging tothe wistar strainkept in laboratory breedinganimal house of urmia university", Global veterinaria, 2011.

16-علی اصغر طهرانی, "Effect of Carbamates Pesticide on Instar I-II larvae and Adult Artemia", Annals of Biological Research,, 2011.

17-علی اصغر طهرانی, "Histopathological and Bacteriological study on Hepatic Abscess of Herik sheep", Asian pacific Journal of Tropical Biomedicine, 2011.

18-علی اصغر طهرانی, "Nitric oxide and acute phase proteins are involved in pathogenesis of mycophenolate mofetil induced gastroentesitinal disorder in rat", Elsevier, 2011.

19-علی اصغر طهرانی, "Pathological studies on the Incidence of Bracken-fern induced", Annals of Biological Research, 2011.

20-علی اصغر طهرانی, "STUDIES OF CLINICAL AND HISTOPATHOLOGICAL LESIONS RESULTING", Biochem. Cell. Arch, 2011.

21-علی اصغر طهرانی, "Prenatal Phenobarbital Exposure Induced Evelopmental Changes In Rat Brain", Advances in Environmental Biology, 2011.

22-علی اصغر طهرانی, "Study of the Placental Pathology in Swiss Mouse Inoculated Intra Peritoneally", J. Basic. Appl. Sci. Res, 2011.

23-علی اصغر طهرانی, "The effects of farming system and season on the prevalence of", New Zealand Veterinary Journal, 2011.

24-علی اصغر طهرانی, "Pathological Changes in Mesenteric Lymph Nodes", American Journal of Animal and Veterinary Sciences, 2011.

25- "First Report of Listeriosis in Hamster(Mesocricetus Auratus)", Iranian Journal Microbiology, 2009.

26- "Eimeriidosis and Pathological Findings in New Zealand White Rabbits", Journal of Biological Sciences, 2007.

27- "Experimental Evaluation of Repair Process of Burn Wound Treated with Aqueous Extract of Achillea Millefolium on Animal Model: Clinical and Histopathological Study", Journal of Animal and Veterinary Advances, 2007.

28- "Enhancing Effect of Aqueous Garlic Extract on Wound Healing in the Dog: Clinical and Histopathological Studies", Journal of Animal and Veterinary Advances, 2006.

29- "Hematological Observations on Briler Chikens Fed with Brine Shrimp(Artemia Urmiana) and/or Fish Meal:RBC Count, WBC Count, Hb Concentration, and PCV", Philippine Journal of Veterinary Medicine, 2005.

30- "Isolation and Identification of Pasteurella Hemolytica Bioitype A from Sheep in Urmia Iran", Iranian Journal of Veterinary Research, University of Shiraz Vol.5, No. 2 Ser No. 10, 1383, 2004, 2004.

31-علی اصغر طهرانی, "اثر لوامیزول بر پاسخ ایمنی و تغییرات هیستوپاتولوژیکی در تراکم بالای ماهیان", نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران شهر کرد, 1394.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (13)

1- "A Survey on the Cause of Mortality in Sturgeons in Uremia,s Artemia Center", 1st International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, 2009.

2- "Pathological studies on the effect of weak combined static and external low frequency pulsatory square magnetic field on guinea pig adrenal gland", 175h FECAVA Eurocongress, 2011, Istanbul,Turkey.

3- "spontaneous basal cell carcinoma with metastasis to the lung", 17th FECAVA Eurocongress, 2011, Istanbul,Turkey.

4- "Study of Pathological Iesion of Gastro-Intestinal Helminthes in Catfishes(Silurus Glanis) from Zarineh-Roud River", 1st International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, 2009.

5- "The Effect of Diets High in Carbohydrate on the Liver of Rainbow Trout in West Azarbijan", 1st International Congress on Aquatic Animal Health Management and Diseases, 2009.

6- "The Effects of Artemia Umiana Meal and Fish Meal in the Performance of Broiler Chicken", World Aquaculture 2003, 2003.

7- "The prevalence and pathological studies of Hepatic Coccidiosis of the Domestic Rabbit", 5th Asean congress of tropical medicine and parasitology, 2012, Manila,Philipine.

8- "Toxicological effect of Nio in vivo", The 6th international conference on nonotoxicology, 2012, Bijjing,China.

9- "بررسی ضایعات پاتولوژیک حاصل از جرب پسورپتس کانیکولی در خرگوشهای آزمایشگاهی", دومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای حیوانات کوچک, 1384.

10- "بررسی هما تولوژیک جیره غذایی حاوی آرتمیا ارومیانا در جوجه های گوشتی", سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1381.

11- "بررسی هیستوپاتولوژیک و باکتریولوژیک ضایعات ریوی حاصله از عوامل پاستورلایی در خرگوشهای بخش حیوانات آزمایشگاهی انستیتو پاستور ایران", دومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای حیوانات کوچک, 1384.

12- "گزارش موردی رخداد تومور سلول های خاردار پوست حشفه در نریان", چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

13- "هیستوپاتولوژی الودگی های کرمی در گربه ماهی (Silurus Glanis Linnaeus 1758)از رودخانه زرینه رود استان ا.غ", پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1386.
کتاب های چاپ شده (1)

1-علی اصغر طهرانی, "Laboratory mouse", 1390, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-علی اصغر طهرانی, - 2.سیامک عصری رضائی 40%, "بررسی اثرات پاتولوژیک ناشی از تغییرات آندروژنی در موش رت(نر و ماده)به صورت مقایسه ای", دانشگاه ارومیه, 1389, کاربردی.

2-علی اصغر طهرانی, - 2.ماریابتی بالدوراس, "مطالعات هماتولوژی و پاتولوژی...", دانشگاه ارومیه, 1382.