• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا طالبی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مامایی و طیور
 • ایمیل
  • a.talebi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (30)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا طالبی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مامایی و طیور
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (30)

1-Alireza Taleb, A. Amani, M. pourmahmoud, P. Sagaei, R. Rezaei, "Synbiotic enhances immune responses against infectious bronchitis, infectious", Veterinary Research Forum. 2015; 6 (3) 191 - 197, 2015, 6,6.

2-علیرضا طالبی, "Pathotypic characterization of the Newcastle disease virus isolated from commercial", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (Turk J Vet Anim Sci, 2014.

3-علیرضا طالبی, "Detection and Defferentiation of Newcastle disease virus strains affecting commercial poultry in Northwest of IRAN using RT-PCR", International Journal of Veterinary Science, 2013, 2,4.

4-علیرضا طالبی, "Sex Related Differences in Biochemical and Hematological Parameters of Adult Indigenous Chickens in Northwest of Iran", Journal of Animal Science Advances (J Anim Sci Adv 2013, 3(10): 512-516, 2013, 3,3.

5-راحله مجدانی- کریم مردانی- احمد مرشدی- مهدی وصفی مردانی- علیرضا طالبی- ایرج یزدانی, "Molecular typing of N gene and 3? untranslated region of IBV field isolates and vaccine strains using RT-PCR and RFLP", Comparative Clinical Pathology, 2012.

6-علیرضا طالبی, "Detection of Mycoplasma gallisepticum in experimentally", Comparative Clinical Pathology, 2012.

7-علیرضا طالبی, "detection of mycoplasma gallisepticum in experimentally infected broiler chickens using culture SPA, ELISA", comp clin pathol, 2012.

8-راحله مجدانی- کریم مردانی- احمد مرشدی- وصفی مرندی- علیرضا طالبی, "Molecular analysis of the nucleocapsid gene and 3 untranslated region of two infectious Bronchitis Virus field isolates from Iranian poultryfarms", International Journal of Veterinary Research, 2011.

9-مهدی دیلمقانی- ملاحت احمدی- تقی زهرایی صالحی- علیرضا طالبی, "Detection of Salmonella enterica Serovar Typhimurium from Avians Using Multiplex-PCR", Veterinary Research Forum, 2011.

10-مهدی دیلمقانی- ملاحت احمدی- تقی زهرایی صالحی- علیرضا طالبی, "The analysis of groEL gene in Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhimurium isolated from avians by PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism method", Veterinary Research Communications, 2011.

11-علیرضا طالبی, "comparitive study on blood profiles of indigenous and ross-308 broiler breeders", global veterinaria, 2011.

12- "Molecular comparison of three different regions of the genome of infectious bronchitis virus field isolates and vaccine strains", Veterinary Research Forum, 2010.

13-دیلمقانی- ملاحت احمدی- زهرایی صالحی- علیرضا طالبی- رضا درویش زاده, "PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism analysis of fljB gene in Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhimurium isolated from avians", Iranian Journal of Microbiology, 2010.

14- "Efficacy of mannanoligosaccharides and humate on immune response to Avian Influenza (H9) disease vaccination in broiler chickens", Veterinary Research Communication, 2010.

15- "Ameliorative Effect of Esterified Glucomannan, Sodium Bentonite, and Humic Acid on Humoral Immunity of Broilers During Chronic Aflatoxicosis", Turk. Vet. Anim. Sci, 2009.

16- "Comparison of Oviductal Sperm Age on Fertility,Hatchability and Embryonic Death Rates in Iranian Indigenous and Ross-308 Broiler Breeder Chickens", Journal of animal and veterinary advences, 2009.

17- "Comparison of Semen Quality in Indigenous and Ross Broiler breeder Roosters", Journal of animal and veterinary advences, 2009.

18- "Effects of a multi- strain probiotic (primalac ) on performance and antibody responses to Newcastle Disease Virus and Infectious Bursal Disease Virus Vaccination in Broiler Chiekens", Avian pathology, 2008.

19- "Eimeria Tenella: B-Cell Epitope Mapping Following Primary and Secondary Infections", Experimental Parasitology, 2006.

20- "Biochemical Parameters in Broiler Chickens Vaccinated Against ND, IB and IBD", International Journal of Poultry Science, 2006.

21- "Comparative Studies on Haematological Values of Broiler Strains (Ross, Cobb, Arbor-acres & Arian)", International journal of poultry science, 2005.

22- "Partial Protection Against Eimeria Acervulina and Eimeria Tenella Induced by Synthetic Peptide Vaccine", Experimental Parasitology, 2005.

23- "Effects of Vaccination Routes Against IB on Performance and Immune Responses of Broiler Chickens", Int.J. Poultry Science, 2005.

24- "Inhibition of Eimeria Acervulina Invasion by Rabbit and Chicken Antisera Using ISI Assay", Arch.Razi Ins., 2001.

25- "تست ورود مقاله", مجله داخلی, 1389.

26-مهران نصیری- رجبعلی صدرخانلو- ایرج سهرابی حقدوست- علیرضا طالبی, "تشخیص سریع بیماری مارک در ماکیان با استفاده از PCR", مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج, 1388.

27- "Biologiy of Chamaesphecia Schizoceriformis(Lep.:Sesiidae),a Biocontrol Agent of Euphorbia (Euphorbiales:Euphorbiaceae)in North west of Iran", Journal of Entomonological Society of Iran, 1386.

28- "بررسی ضایعات هیستوپاتویوژیک بیماری مارک در طیور گوشتی کستار شده در کستارگاه شهرستان ارومیه", علوم دامپزشکی ایران, 1386.

29- "ناهنجاریهای مورفولوژیک اسپرم در خروس مادر راس", چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماریهای طیور - شهر کرد, 1386.

30- "مطالع? اترات آنتی بیوتیکها بر تیتر سرمی مایکوپلاسما گالی سپتیکم و مایکوپلاسما ساینویه", مجله دانشکد? دامپزشکی دانشگاه تهران, 1383.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1- "Antibiotic resistance patterns of Escherichia coli strains isolated from broiler chicken farms", پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکان طیور, 1394, تهران,ایران.

2- "Antimicrobial susceptibility of Staphylococcus aureus isolated from Broiler breeder arthritis", پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکان طیور, 1394, تهران,ایران.

3- "Assessment of Aflatoxin in commercial poultry feed feed ingredients in West Azarbiajan province (Iran)", 13th Iranian International Congress of Toxicology, 1395, ارومیه,ایران.

4- "Assessment of Aflatoxin in commerical poultry feed mixture and feed ingredients", IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, 1394, ارومیه,Iran.

5- "detection of salmonella enterica serovar typhimuium from avians using multiplex-PCR", first internationl and 12th Iranian congress of microbilogy, 2011, کرمانشاه,ایران.

6- "Efeects of Silymarin on Blood Parameters of Broilers in an Experimental Chronic Mycotoxicosis", 1st International Veterinery Poultry Congress, 2008.

7- "Effects of Route of Application of ND B1", 14th World Veterinary Poultry Congress, 2005, Istanbul, Turkey.

8- "Effects of Spray Route of Application of IBD D78", 14th World Veterinary Poultry Congress, 2005, Istanbul, Turkey.

9- "Efficacy of CPG ODN in Promoting of Immune Response Aginst Newcastie Disease", 1st International Veterinery Poultry Congress, 2008.

10- "Immunomodulatory Effects of Humic Acid and Esterified- Glucomannan on Broiler Chicken Vaccinated Against Infectious Bursal Disease IBO", 2nd International Veterinary Poultry Congress, 2010.

11- "PCR- Restriction fragment Length polymorphism analysis of fljB gene in salmonellaenterica subspecies enterica serovar typhimurium isolated from avians", first international and 12th Iranian congress of microbiology, 2011, کرمانشاه,ایران.

12- "Prevalence and Antibiotic susceptibility of Salmonella strains isolated from poultry farms in", پنجمین کنگره دامپزشکان طیور, 1394, تهران,ایران.

13- "Seroprevalence survey on Reovirus infection of broiler chickens in Western Provinces of", پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکان طیور, 1394, تهران,ایران.

14- "The analysis of groEL gene in salmonella enterica subspecies entrica serovar Typhimurium isolated from avians by PCR- Restriction Fragment Length Polymorphismmethod", First International and 12th Iranian Congress of microbiology, 2011, کرمانشاه,ایران.

15- "آنالیز عدم هچ در کارخانجات جوجه کشی استان آذربایجانغربی", چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت وبیماریهای طیور, 1387.

16- "بررسی اثرات واکسیناسیون بر روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم طیور گوشتی", چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

17- "بررسی پاتولوژیکی بیماری مارک در طیور بومی منطقه ارومیه", سومین سمینار بهداشت و بیماریهای طیور, 1381.

18- "بررسی میزان آلودگی به گونه های جرب کنمیدوکوپتس در مرغان مادر، تخمگذار، بومی و پرندگان زینتی شهرستان ارومیه", چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماری های طیور, 1386.

19- "حساسیت RT-PCR در شناسایی ویروس برونشیت عفونی در بافتهای آلوده", چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

20- "شناسایی اپی توپ های ایمنی زای ایمریا تنلا با استفاده از تکنیک PepScan", چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-علیرضا طالبی, - 2.سیامک عصری رضائی, "مطالعه مقادیر طبیعی پارامترهای خونی طیور گوشتی نژاد آرین و نژاد راس در سنین مختلف", دانشگاه ارومیه, 1382, کاربردی.
پایان نامه ها (5)

1-صدف منصوري, "مطالعه الگوهاي پلاسميدي و مقاومت نسبت به داروهاي ضد ميكروبي در سالمونلاهاي جدا شده از طيور", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1390, استاد مشاوره.

2-سثقثق ثصثقصث قصث, پایان نامه دكترا, 1389, استاد مشاوره.

3-ثقث قصثق, پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

4-محمد عزي, "بررسي وجود ژن مولد توكسين شيگا در E.coli 0157:H7جدا شده از تخم مرغ به روش PCR", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1391, استاد راهنما.

5-دكتر الهام احمدي, "تعيين و شناسايي ويروس بيماري نيوكاسل جدا شده از مرغداريهاي صنعتي استان آذربايجانغربي-ايران", پایان نامه دكترا, 1393, استاد مشاوره.