• نام و نام خانوادگی
  • علیرضا طالبی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مامایی و طیور
 • ایمیل
  • a.talebi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (30)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیرضا طالبی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مامایی و طیور
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (30)

1-Alireza Taleb, A. Amani, M. pourmahmoud, P. Sagaei, R. Rezaei, 2015, Synbiotic enhances immune responses against infectious bronchitis, infectious,Veterinary Research Forum. 2015; 6 (3) 191 - 197, 6,6.

2-علیرضا طالبی, 2014, Pathotypic characterization of the Newcastle disease virus isolated from commercial,Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences (Turk J Vet Anim Sci.

3-علیرضا طالبی, 2013, Detection and Defferentiation of Newcastle disease virus strains affecting commercial poultry in Northwest of IRAN using RT-PCR,International Journal of Veterinary Science, 2,4.

4-علیرضا طالبی, 2013, Sex Related Differences in Biochemical and Hematological Parameters of Adult Indigenous Chickens in Northwest of Iran,Journal of Animal Science Advances (J Anim Sci Adv 2013, 3(10): 512-516, 3,3.

5-راحله مجدانی- کریم مردانی- احمد مرشدی- مهدی وصفی مردانی- علیرضا طالبی- ایرج یزدانی, 2012, Molecular typing of N gene and 3? untranslated region of IBV field isolates and vaccine strains using RT-PCR and RFLP,Comparative Clinical Pathology.

6-علیرضا طالبی, 2012, Detection of Mycoplasma gallisepticum in experimentally,Comparative Clinical Pathology.

7-علیرضا طالبی, 2012, detection of mycoplasma gallisepticum in experimentally infected broiler chickens using culture SPA, ELISA,comp clin pathol.

8-راحله مجدانی- کریم مردانی- احمد مرشدی- وصفی مرندی- علیرضا طالبی, 2011, Molecular analysis of the nucleocapsid gene and 3 untranslated region of two infectious Bronchitis Virus field isolates from Iranian poultryfarms,International Journal of Veterinary Research.

9-مهدی دیلمقانی- ملاحت احمدی- تقی زهرایی صالحی- علیرضا طالبی, 2011, Detection of Salmonella enterica Serovar Typhimurium from Avians Using Multiplex-PCR,Veterinary Research Forum.

10-مهدی دیلمقانی- ملاحت احمدی- تقی زهرایی صالحی- علیرضا طالبی, 2011, The analysis of groEL gene in Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhimurium isolated from avians by PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism method,Veterinary Research Communications.

11-علیرضا طالبی, 2011, comparitive study on blood profiles of indigenous and ross-308 broiler breeders,global veterinaria.

12- 2010, Molecular comparison of three different regions of the genome of infectious bronchitis virus field isolates and vaccine strains,Veterinary Research Forum.

13-دیلمقانی- ملاحت احمدی- زهرایی صالحی- علیرضا طالبی- رضا درویش زاده, 2010, PCR-Restriction Fragment Length Polymorphism analysis of fljB gene in Salmonella enterica subspecies enterica serovar Typhimurium isolated from avians,Iranian Journal of Microbiology.

14- 2010, Efficacy of mannanoligosaccharides and humate on immune response to Avian Influenza (H9) disease vaccination in broiler chickens,Veterinary Research Communication.

15- 2009, Ameliorative Effect of Esterified Glucomannan, Sodium Bentonite, and Humic Acid on Humoral Immunity of Broilers During Chronic Aflatoxicosis,Turk. Vet. Anim. Sci.

16- 2009, Comparison of Oviductal Sperm Age on Fertility,Hatchability and Embryonic Death Rates in Iranian Indigenous and Ross-308 Broiler Breeder Chickens,Journal of animal and veterinary advences.

17- 2009, Comparison of Semen Quality in Indigenous and Ross Broiler breeder Roosters,Journal of animal and veterinary advences.

18- 2008, Effects of a multi- strain probiotic (primalac ) on performance and antibody responses to Newcastle Disease Virus and Infectious Bursal Disease Virus Vaccination in Broiler Chiekens,Avian pathology.

19- 2006, Eimeria Tenella: B-Cell Epitope Mapping Following Primary and Secondary Infections,Experimental Parasitology.

20- 2006, Biochemical Parameters in Broiler Chickens Vaccinated Against ND, IB and IBD,International Journal of Poultry Science.

21- 2005, Comparative Studies on Haematological Values of Broiler Strains (Ross, Cobb, Arbor-acres & Arian),International journal of poultry science.

22- 2005, Partial Protection Against Eimeria Acervulina and Eimeria Tenella Induced by Synthetic Peptide Vaccine,Experimental Parasitology.

23- 2005, Effects of Vaccination Routes Against IB on Performance and Immune Responses of Broiler Chickens,Int.J. Poultry Science.

24- 2001, Inhibition of Eimeria Acervulina Invasion by Rabbit and Chicken Antisera Using ISI Assay,Arch.Razi Ins..

25- 1389، تست ورود مقاله،مجله داخلی.

26-مهران نصیری- رجبعلی صدرخانلو- ایرج سهرابی حقدوست- علیرضا طالبی، 1388، تشخیص سریع بیماری مارک در ماکیان با استفاده از PCR،مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.

27- 1386, Biologiy of Chamaesphecia Schizoceriformis(Lep.:Sesiidae),a Biocontrol Agent of Euphorbia (Euphorbiales:Euphorbiaceae)in North west of Iran,Journal of Entomonological Society of Iran.

28- 1386، بررسی ضایعات هیستوپاتویوژیک بیماری مارک در طیور گوشتی کستار شده در کستارگاه شهرستان ارومیه،علوم دامپزشکی ایران.

29- 1386، ناهنجاریهای مورفولوژیک اسپرم در خروس مادر راس،چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماریهای طیور - شهر کرد.

30- 1383، مطالع? اترات آنتی بیوتیکها بر تیتر سرمی مایکوپلاسما گالی سپتیکم و مایکوپلاسما ساینویه،مجله دانشکد? دامپزشکی دانشگاه تهران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (20)

1- 1394, Antibiotic resistance patterns of Escherichia coli strains isolated from broiler chicken farms,پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکان طیور, تهران,ایران.

2- 1394, Antimicrobial susceptibility of Staphylococcus aureus isolated from Broiler breeder arthritis,پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکان طیور, تهران,ایران.

3- 1395, Assessment of Aflatoxin in commercial poultry feed feed ingredients in West Azarbiajan province (Iran),13th Iranian International Congress of Toxicology, ارومیه,ایران.

4- 1394, Assessment of Aflatoxin in commerical poultry feed mixture and feed ingredients,IRANIAN INTERNATIONAL CONGRESS OF TOXICOLOGY, ارومیه,Iran.

5- 2011, detection of salmonella enterica serovar typhimuium from avians using multiplex-PCR,first internationl and 12th Iranian congress of microbilogy, کرمانشاه,ایران.

6- 2008, Efeects of Silymarin on Blood Parameters of Broilers in an Experimental Chronic Mycotoxicosis,1st International Veterinery Poultry Congress.

7- 2005, Effects of Route of Application of ND B1,14th World Veterinary Poultry Congress, Istanbul, Turkey.

8- 2005, Effects of Spray Route of Application of IBD D78,14th World Veterinary Poultry Congress, Istanbul, Turkey.

9- 2008, Efficacy of CPG ODN in Promoting of Immune Response Aginst Newcastie Disease,1st International Veterinery Poultry Congress.

10- 2010, Immunomodulatory Effects of Humic Acid and Esterified- Glucomannan on Broiler Chicken Vaccinated Against Infectious Bursal Disease IBO,2nd International Veterinary Poultry Congress.

11- 2011, PCR- Restriction fragment Length polymorphism analysis of fljB gene in salmonellaenterica subspecies enterica serovar typhimurium isolated from avians,first international and 12th Iranian congress of microbiology, کرمانشاه,ایران.

12- 1394, Prevalence and Antibiotic susceptibility of Salmonella strains isolated from poultry farms in,پنجمین کنگره دامپزشکان طیور, تهران,ایران.

13- 1394, Seroprevalence survey on Reovirus infection of broiler chickens in Western Provinces of,پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکان طیور, تهران,ایران.

14- 2011, The analysis of groEL gene in salmonella enterica subspecies entrica serovar Typhimurium isolated from avians by PCR- Restriction Fragment Length Polymorphismmethod,First International and 12th Iranian Congress of microbiology, کرمانشاه,ایران.

15- 1387، آنالیز عدم هچ در کارخانجات جوجه کشی استان آذربایجانغربی،چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت وبیماریهای طیور.

16- 1384، بررسی اثرات واکسیناسیون بر روی برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم طیور گوشتی،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

17- 1381، بررسی پاتولوژیکی بیماری مارک در طیور بومی منطقه ارومیه،سومین سمینار بهداشت و بیماریهای طیور.

18- 1386، بررسی میزان آلودگی به گونه های جرب کنمیدوکوپتس در مرغان مادر، تخمگذار، بومی و پرندگان زینتی شهرستان ارومیه،چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماری های طیور.

19- 1384، حساسیت RT-PCR در شناسایی ویروس برونشیت عفونی در بافتهای آلوده،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

20- 1384، شناسایی اپی توپ های ایمنی زای ایمریا تنلا با استفاده از تکنیک PepScan،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-علیرضا طالبی، - 2.سیامک عصری رضائی، 1382، مطالعه مقادیر طبیعی پارامترهای خونی طیور گوشتی نژاد آرین و نژاد راس در سنین مختلف،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (5)

1-صدف منصوري، 1390، مطالعه الگوهاي پلاسميدي و مقاومت نسبت به داروهاي ضد ميكروبي در سالمونلاهاي جدا شده از طيور، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد مشاوره.

2-سثقثق ثصثقصث قصث، 1389، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

3-ثقث قصثق، 1389، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-محمد عزي، 1391، بررسي وجود ژن مولد توكسين شيگا در E.coli 0157:H7جدا شده از تخم مرغ به روش PCR، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

5-دكتر الهام احمدي، 1393، تعيين و شناسايي ويروس بيماري نيوكاسل جدا شده از مرغداريهاي صنعتي استان آذربايجانغربي-ايران، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.