• نام و نام خانوادگی
  • علی اکبر تقی لو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جغرافیا
 • ایمیل
  • a.taghiloo@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)
کتاب های چاپ شده (2)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علی اکبر تقی لو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جغرافیا
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-علی اکبر تقی لو و میر نجف موسوی, "ارزیابی سطوح توسعه یافتگی در ابعاد مختلف اجتماعی- رفاهی، زیربنایی و تکنولوژیکی جامعه عشایری ایران", فصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی, 1394.

2-علی اکبر تقی لو, "بررسی عوامل موثر بر الگوی رفتار نیروی انسانی در فعالیتهای کشاورزی منطقه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان میاندوآب", روستا و توسعه, 1394.

3-اصغر صیادی علی اکبر تقی لو بتول زینالی, "ارزیابی تطبیقی توان گردشگری منطقهای با تأکید بر ژئوتوریسم", فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای, 1394.

4-علی اکبر تقی لو, "تحلیلی بر تعامالت فضایی شهر و روستا با تأکید بر توسع?? روستاهای اطراف شهرهامطالعه موردی: استان آذربایجان غربی", مجلّة پژوهش و برنامهریزی روستایی, 1394.

5-علی اکبر تقی لو, "تحلیل سطح توسعه یافتگی روستاها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه", مطالعات برنامه ریزی سکونتگاههای انسانی, 1394.

6-علی اکبر تقی لو, "بررسی تأثیر عوامل طبیعی در توزیع فضایی مراکز باستانی آذربایجان غربی با استفاده ازGIS", مجله علمی -پژوهشی برنامه ریزی فضایی, 1393.

7-علی اکبر تقی لو, "تحلیل علی توسعهیافتگی و توسعهنیافتگی سکونتگاههای روستایی", فصلنامه برنامهریزی منطقهای, 1393.

8-علی اکبر تقی لو, "سناریوهای آینده سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی رروستاهای ایران", پژوهش و برنامه ریزی روستایی, 1393.

9-علی اکبر عنابستانی، حمید شایان، رضا شمسالدینی،علی اکبر تقی لو، ابوالفضل زارعی, "ارسیابی پایذاری اقتصادی در مىاطق ریستایی با استفاد اس فه تصمیمگیزی چىذ معیار تخصیص خطی", نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی, 1392.

10-دکتر علی اکبر عنابستانی ، دکترحمید شایان ، رضا خسروبیگی ، دکتر علی اکبر تقی لو ، یوسف خدایی, "بررسی میزان رضایت مندی از کیفیت خدمات سازمان های متولی مدیریت", فصلنامه جغرافیای شهری و منطقه ای, 1392.

11-علی اکبر عنابستانی، رضا خسرو بیگی،علی اکبر تقی لو، ابوالفضل زارعی, "بررسی الگوی فضایی - مکانی عاملیت های موثر بر نهادینه شدن مشارکت مردم در نواحی روستایی بخش جعفر آباد، شهرستان قم", نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, 1392.

12-رضا خسرو بیگی- علی اکبر تقی لو- حمید شایان- محمد حسن درویشی, "بررسی سطح کیفی خدمات گردشگری و تأثیر آن در جذب گردشگر در مناطق روستایی مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری در محور شیراز یاسوج", آمایش جغرافیایی فضا, 1392.

13-علی اکبر عنابستانی، حمید شایان، رضا خسروبیگی، علی اکبر تقی لو, "نقش مشارکت در توانمنذسازی اقتصادی نواحی روستایی با تأکیذ بر بخش کشاورزی )مطالعه موردی: دهستان ایجرود بالا استان زنجان(", فصلنامهی علمی - پژوهشی فضای جغرافیایی, 1392.

14-علی اکبر تقی لو و عبدالله عبدالهی, "توسعه کشاورزی با تاکید بر مناسبات شهر و روستا مطالعه موردی استان آذربایجان غربی", اقتصاد فضا و توسعه روستایی, 1392.

15-علی اکبر تقی لو، حمید شایان، رضا خسرو بیگی, "تحلیل نقش مشارکت مردم در پایداری اقتصاد روستایی(مطالعه موردی دهستان ایجرود بالا، شهرستان ایجرود، استان زنجان)", مجلّه ی جغرافیا و توسع هی ناحیه ای،, 1392.

16-علی اکبر عنابستانی، حمید شایان، رضا خسرو بیگی،علی اکبر تقی لو، یوسف خدایی, "بررسی میزان رضایتمندی از کیفیت خدمات سازمان های متولی مدیریت محلی", جغرافیا و توسعه, 1391.

17-علی اکبر عنابستانی، حمید شایان، حمید جلالیان، علی اکبر تقی لو، رضا خسرو بیگی, "تحلیل عوامل ساختاری مؤثر بر مشارکت روستاییان درتوسعه ی", تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی, 1391.

18-علی اکبر عنابستانی، رضا خسرو بیگی، علی اکبر تقی لو، محمد حسن اکبری, "تحلیل عوامل فرهنگی واجتماعی موثر بر میزان مشارکت مردم در نواحی روستایی", روستا و توسعه, 1391.

19-خدیجه بوذرجمهری، رضا خسرو بیگی، علی اکبر تقی لو, "بررسی نقش مشارکت مردم در کشاورزی پایدار نواحی روستایی", پژوهشهای روستایی, 1391.

20-خدیجه بوذرجمهری، رضا خسرو بیگی، علی اکبر تقی لو, "نقش مشارکت در کشاورزی پایدار نواحی روستایی", پژوهشهای روستایی, 1391.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

1- "Analysis of Rural Management of Aras border in Poldasht and providing sustainable rural management model", International Conference on Management, 1393, تهران,ایران.

2- "ارزیابی ارزش علمی ژئو توریسم روستای کندوان", اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار, 1393, تهران,ایران.

3- "ارزیابی توانمندی ژئوتوریسم دره قاسملو )دره شهیدان( شهرستان اورمیه", اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار, 1393, تهران,ایران.

4- "ارزیابی و اولویت بندی مناطق گردشگری استان آذربایجان غربی", کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری, 1394, تبریز,ایران.

5- "الگوی رفتاری دولت در محیط برنامه ریزی توسعه و ناپایداری مدیریت تولید در بخش کشاورزی نواحی روستایی", اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط, 1392, کرمانشاه,دانشگاه رازی.

6- "امکان سنجی میزان علاقه مندی مردم به مشارکت سازمان یافته در توسعه اقتصادی روستاها در دهستان دستجرد شهرستان طارم- استان زنجان", اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک, 1394, اردبیل,ایران.

7- "بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستانهای استان آذربایجان شرقی بر اساس شاخصهای صنعتی با استفاده از تکنیک تاپسیس", افقهای نوین در توانمندسازی و توسعه پایدار معماری عمران گردشگری و محیط زیست شهری و روستایی, 1394, همدان,ایران.

8- "بررسی عوامل موثر بر اشتغال غیرکشاورزی و پایداری اقتصاد روستایی (مطالعه موردی: بخش مرحمت آباد شهرستان میاندوآب)", اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط, 1392, کرمانشاه,دانشگاه رازی.

9- "بررسی و ارزیابی سطح توسعه گردشگری روستایی و ظرفیت سنجی منابع", اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری منابع طبیعی و توسعه پایدار, 1393, تهران,ایران.

10- "تاثیر عوامل ژئومرفولوژیکی (شکل زمین) در پراکندگی شهرهای استان آذربایجان غربی", اولین همایش انجمن ایرانی ژئومرفولوژی, 1391, تهران,ایران.

11- "تبیین سازمان فضایی توزیع خدمات شهری)مناطق شهری ارومیه(", اولین کنگره بین المللی زمین فضا و انرژی پاک, 1394, اردبیل,ایران.

12- "تحلیل تناسب کاربری اراضی شهرستان نقده", همتیش ملی محیط زیست طبیعی, 1394, رشت,ایران.

13- "تحلیل عوامل ژئومرفولوژیکی(ارتفاع) در پآمایش سرزمین سکونتگاههای شهر استان آذربایجان غربی", اولین همایش انجمن ایرانی ژئومرفولوژی, 1391, تهران,خانه اندیشمندان علوم انسانی.

14- "تحلیل فضایی نابرابری های منطقه ای در شاخص های صنعتی و معدنی استان آذربایجان غربی", همایش ملی پژوهشهای کاربردی در جغرافیا و گردشگری, 1393, تهران,ایران.

15- "تحلیل و تبیین عدم تعادلهای سازمان فضایی در شهرستان قروه", دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهر سازی, 1394, تهران,ایران.

16- "توسعه شهرهای جدید و تعاونی ها )مطالعه موردی شهر جدید گلبهار(", مهندسی عمران و توسعه پایدار, 1392, مشهد,ایران.

17- "چشم انداز تحولات جمعیتی و الزامات برنامهریزی در ایران", تحوّلات جمعیّت ایران؛ فرصتها و تهدیدها, 1394, همدان,ایران.

18- "راهبرد توسعه پایدار اقتصادی روستاها ( دهستان دستجرد شهرستان طارم- استان زنجان)", اولین همایش ملی جغرافیا و پایداری محیط, 1392, کرمانشاه,دانشگاه رازی.

19- "ظرفیت و تنگناها و رتبه بندی اقتصادی ایلات و عشایر مناطق مرزی", اولین همایش ملی عشایر، نظم و امنیت, 1392, اردبیل,ایران.

20- "کلانشهرها و بازتولید سرمایه ملی، راهبردی برای مقابله با تحریم", کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم International E-Conference on Economy under Sanctions, 1392, مازندران_ بابلسر,ایران.

21- "نقش دهیاریها در توسعهی پایدار روستایی از دیدگاه مردم )مطالعهی موردی: روستای نسمه شهرستان پاوه(", اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک, 1394, اردبیل,ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-علی اکبر تقی لو, "تئوریها و تجربیات توسعه", 1394, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

2-علی اکبر تقی لو, "از دهکده های روستایی تا دهکده جهانی", 1394, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,ترجمه.
پایان نامه ها (1)

1-فاطمه فرجي بالاروشتي, "تبيين نقش تمركز گرايي فعاليتهاي صنعتي كلانشهر تبريز در عدم تعادلهاي ناحيه اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.