• نام و نام خانوادگی
  • عادل صابری وند
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مامایی و طیور
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)
پروژه های تحقیقاتی (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • عادل صابری وند
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مامایی و طیور
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (14)

1-V. Kasimanickam, R. Kasimanickam, A. Arangasamy, A. Saberivand, J.S. Stevenson, J.P. Kastelic, 2012, Association between mRNA abundance of functional sperm function proteins and fertility of Holstein bulls,Theriogenology.

2-Masume Yousofi, Adel Saberivand, Lora A. Becker, Isaac Karimi, 2011, The Effects of Cannabis sativa L. Seed (Hemp Seed) on Reproductive and Neurobehavioral End Points in Rats,Developmental Psychobiology.

3- 2011, Parentage verification and identity test of Ghezel sheep using microsatellite markers,African Journal of Biotechnology.

4-Adel Saberivand, Arash Javanmard and Marryam Safdari, 2011, Parentage verification and identity test of Ghezel sheep using microsatillate markers,African Journal of Biotechnology.

5-A. Saberivand, I. Karimi, L.A. Becker, A. Moghaddam, S. Azizi-Mahmoodjigh, M. Yousefi and S. Zavareh, 2010, The effects of cannabis sativa l. seed (hempseed) in the ovariectomized rat model of menopause,Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology.

6-Z. Jabbarzadeh1, M. Khosh-khui, H. Salehi2 and A. Saberivand, 2010, Inter simple sequence repeat (ISSR) markers as reproducible and specific tools for genetic diversity analysis of rose species,African Journal of Biotechnology.

7-Zohreh Jabbarzadeh, Morteza Khosh-Khui, Hassan Salehi, and Adel Saberivand, 2010, Phylogenetic Relationships among Seven Old Rose Species Grown in Iran Revealed by ISSR Markers,Horticulture. Environment and Biotechnology.

8-Adel Saberivand, Ghodratollah Mohammadi, Arash Javanmard, 2010, Genetic variation of ten microsatellite loci in Makui sheep of Iran,Veterinary Research Communications.

9- 2009, Comparison of Different Vitrification Procedures on Developmental Competence of Mouse Germinal Vesicle Oocytes in the Presence or Absence of Cumulus Cells,International Journal of Fertility and Sterillity.

10- 2009, The Effect of Progesterone on the In Vitro Maturation and Developmental Competence of Mouse Germinal Vesicle Oocytes,International Journal of Fertility and Sterillity.

11- 2006, An Abattoir Survey of Acquired Reproductive Tract Abnormalities of Ewes in Northwest of Iran,Iranian Journal of Veterinary Research, University of Shiraz.

12-قدرت الله محمدی، عادل صابری وند، 1391، روشی اصلاح شده برای استخراج DNA از خون کامل حیوانات اهلی برای آزمایش PCR،مجله دامپزشکی ایران.

13- 1386، مطالعه مولکولی و تعیین چند شکلی برخی نشانگرهای ریز ماهواره ای پیوسته به ژن دوقلوزایی FecB در گوسفندان قزل ایرانی،مجله دامپزشکی ایران.

14- 1380، ارتباط بین مقادیر گلوکز، کلسترول و پروژسترون خون در زمان تلقیح مصنوعی و باروری در گاوهای شیری،پژوهش و سازندگی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

1- 1391, Effects of Dietary Supplementation of Black Seed (Nigella sativa L.) on Serum Profiles and Semen Parameters in Male Rat,The 15th AAAP Animal Science Congress, Bangkok,Thailand.

2- 1999, Microsatellite Genotyping of Sheep to Determine Host Resistance to Intestinal Parasites,World Vet Congress, Lyon, France.

3- 1997, Participation of Veterinarians in a Genetic Typing Service for Disease Resistance in Sheep,Fourth International Congress for Sheep Veterinarians, Armidale, New South Wales, Australia.

4- 2000, Phenotypic and Genotypic Indicators in Sheep Op Host Resistance to Internal Parasites,World Buiatrics Congress, Punta del Este, Uruguay.

5- 1999, Phenotypic and Genotypic Indicators of Resistance to Internal Parasites in Goats,World Vet Congress, Lyon, France.

6- 1999, Segregation of MHC-DRB Genes after Embryo Transfer in Sheep, Relationship to Host Resistance to Intestinal Parasites,World Vet Congress, Lyon, France.

7- 1391, Study of MHC-DQA1 Gene Polymorphism in Gezel Breed of Sheep,The 15th AAAP Animal Science Congress, Bangkok,Thailand.

8- 1384، اثر تجویز GnRH در میزان سوپراوولاسیون با هورمون PMSG در میش،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

9- 1386، ارتباط نشانگرهای ریزماهواره ای با اندازه دور کیسه بیضه در گوسفند نژاد قزل،پنجمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

10- 1384، بررسی ماکروسکوپیک اختلالات دستگاه تناسلی خارجی گوسفند نر،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

11- 1385، روشی جدید برای استخراج DNA از خون کامل گوسفند،اولین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی.

12- 1381، غلظت های کلسترول و تری گلیسیریدهای مایع فولیکولی در ارتباط با اندازه فولیکولها در تخمدان گوسفند ماده،سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

13- 1382، کاربردهای بیوتکنولوژی در تولید منابع غذایی با منشاء دامی و بهداشت جهانی،سومین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران.

14- 1391، گزارش درمانگاهی پارگی رباط معلقه پستان در گوسفند تازه زایمان کرده،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

15- 1391، مطالعه چند شکلی ژن S1? کازئین در گوسفند نژاد قزل با استفاده از تکنیک PCR-RFLP،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

16- 1391، مطالعه چند شکلی ژن پرولاکتین در گاومیشهای رودخانه ای آذربایجان غربی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

17- 1380، مطالعه مقایسه ای روشهای لاپاروتومی و لاپاروسکوپی انتقال جنین گوسفند و میزان آبستنی،سومین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران.

18- 1380، نگاهی به تولیدمثل و ازدیاد گوزن با تکنیکهای مصنوعی تولیدمثل در دنیا و امکان استعمال آن در گوزن زرد ایرانی،اولین همایش دریاچه ارومیه، قابلیتها و نقش آن در توسعه.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- 1383، بررسی کشتارگاهی دستگاه تولید مثل میش و بز ذبح شده در شهرستان ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1392، بررسی اثر تغذیه با شاهدانه Cannabis Sativa L بر پروفایل هورمونی و لیپوپروتئینی سرم در موش رت اواریکتومی شده،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

3- 1392، اثرات تغذیه با سیاه دانه بر پارامترهای منی و پروفیل هورمونی موش صحرایی،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

4- 1386، مطالعه آللهای ژن دوقلوزایی در گوسفندان نژاد قزل با استفاده از نشانگرهای مولکولی،دانشگاه ارومیه.