• نام و نام خانوادگی
  • سید محمدرضا سمائی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بهداشت و مواد غذایی
 • ایمیل
  • sm.samaee@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
پروژه های تحقیقاتی (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید محمدرضا سمائی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بهداشت و مواد غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1-سید محمد رضا سمائی, 2015, Evaluation of the efficacy of the hatching rate derived variables to assess toxicity of the nano-sized TiO2 particles in zebrafish (Danio rerio),Ecotoxicology and Environmental Safety.

2-سید محمد رضا سمائی, 2013, Egg protein bound amino acid content and embryo/larva success in common dentex (Dentex dentex), a marine pelagophil teleost,Animal Biology.

3-سید محمد رضا سمائی, 2012, Embryo and larva development in Dentex dentex, a marine pelagophil teleost: an endeavor to find new fatty acid interrelations,Journal of Experimental Zoology Part A.

4-سید محمد رضا سمائی, 2011, Evidence for the fragmentation of VtgAb LvH in common dentex (Dentex dentex), a marine pelagophil teleost,Theriogenology.

5-سید محمد رضا سمائی, 2010, Embryo and larva development in common dentex (Dentex dentex), a pelagophil teleost: the quantitative composition of egg-free amino acids and their interrelations,Theriogenology.

6-سید محمد رضا سمائی, 2009, Quantitative composition of vitellogenin-derived yolk proteins and their effects on viability of embryos and larvae of common dentex (Dentex dentex), a Marine Pelagophil Teleost,Journal of Experimental Zoology Part A.

7-سید محمد رضا سمائی, 2009, Evaluation of quantitative importance of egg lipids and fatty acids during embryos and larvae development in marine pelagophil teleosts: with an emphasis on Dentex dentex,Journal of Experimental Zoology Part A.

8-سید محمد رضا سمائی, 1394, Experimental assessment of the efficacy of five veterinary broad-spectrum anthelmintics to control the intestinal capillariasis in zebrafish (Danio rerio),Zebrafish.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-سید محمد رضا سمائی، - 2.ثریا نائم 5%، 1394، بررسی ﮐﺎرﺍئی سیر، آیورمکتین، البندازول، و مبندازول، در کنترﻝ ﮐﭙﯿﻠﺮیازیس در ﻣﺎهی گورﺍسبی نر و ﺍرزﯾﺎبی ﺗﺎﺛیرﺍت دﺍروﻫﺎی یﺎد شده بر کمیت و کیفیت پروتئینهای سمینال پلاسما و ﺷﺎﺧﺼﻬﺎی کیفی ﺍﺳﭙرم،دانشگاه ارومیه، بنیادی.