• نام و نام خانوادگی
  • فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
  • f.soltanalinejad@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)
پایان نامه ها (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد, "Effect of gibberellic acid on the quality of sperm and in vitro fertilization outcome in adult male rats", veterinary research forum, 2013.

2-فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد, "Effects of butyric acid glycerides and antibiotic growth promoter on the performance and intestinal histomorphometry of broiler chickens", Journal of Food, Agriculture and Environment, 2011.

3- "A Survey on Cryptosporidial Infection in Horse in Urmia Area, Northwestern Iran", Iranian Journal of Veterinary Research, 2007.

4-فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد, "اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موشهای سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید", ارمغان دانش, 1393.

5-فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد, "ارزیابی اثر محافظتی کروسین بر آسیب DNA اسپرم و لقاح داخل آزمایشگاهی موشهای نر بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید", مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران, 1393.

6-فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد, "مطالعه کالبدشناسی و مورفومتری تخمدان در گاومیش آذربایجانی", پژوهش و سازندگی, 1391.

7-فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد, "مقایسه اثرات پری بیوتیک، اسید آلی و آنتی بیوتیک محرک رشد بر هیستومورفومتری روده باریک جوجه های گوشتی", مجله دامپزشکی ایران, 1390.

8-فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد, "انگل های دستگاه گوارش سگهای دست آموز در شهرستان ارومیه", نشریه دامپزشکی(پژوهش و سازندگی), 1389.

9-فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد, "مطالعه مورفولوژی و مورفومتری رحم و رباط های رحمی در گاومیش نابالغ و بالغ رودخانه ای آذربایجانی", مجله دامپزشکی ایران, 1389.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

1- "crocin repopulate the leydig and sertoli cells in testis of cyclophosphamide treated adult mice", 14th international congress on reproductive medicine, 1392, ایران,تهران.

2- "effects of intraperitoneal injections gibberellic acid on testicular tissue in adult rats", 14th international congress on reproductive medicine, 1392, ایران,تهران.

3- "effects of oral administration gibberelic acid in adult male rats on serum LH, FSH, Testosterone and testicular MDA", 14th international congress on reproductive medicine, 1392, تهران,ایران.

4- "ethyl pyrovater epopulate the leydig and sertoli cells in testis of cyclophosphamide treated adult mouse", 14th international congress on reproductive medicine, 1392, ایران,تهران.

5- "evaulation of effects of gibberelic acid on testicular tissue of adult rats", 14th international congress on reproductive medicine, 1392, ایران,تهران.

6- "Gibberellic acid can decrease In Vitro fertilization success rate in adult male rats", 14th international congress on reproductive medicine, 1392, ایران,تهران.

7- "gibberellic acid can decrease sperm quality in adult male rats", 14th international congress on reproductive medicine, 1392, تهران,ایران.

8- "oral gibberellic acid administration effectc on testicular histochemistry", 14th international congress on reproductive medicine, 1392, ایران,تهران.

9- "Protective effects of crocin in histomorphomtric in testis in cyclophosphomicle treated adult mice", بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوِی و فارماکولوِی ایران, 1392, تبریز,ایران.

10- "انشعابات درخت برونشی(Bronchial tree) و تقسیمات لوبولی(Lobular division) ریه گاومیش آذربایجان", چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1384.

11- "آلودگی گوسفندان کشتارشده در کشتارگاه ارومیه به سیستی سرکوس تنیوکولوس", چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

12- "بررسی انگل های دستگاه گوارش سگ های خانگی در شهرستان ارومیه", چهارمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک, 1387.

13- "بررسی میزان آگاهی صاحبان سگ های خانگی در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ", چهارمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک, 1387.

14- "کالبد شناسی سیرنکس در شتر مرغ", دومین همایش منطقه ای یافته های پژهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور), 1386.

15- "مطالعه کالبد شناسی و مورفومتری لوله رحمی گاومیش رودخانه ای نابالغ و بالغ در منطقه آذربایجان", هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1391, تهران,ایران.

16- "مطالعه اناتومیکی جسم کاروتید در گاومیش رودخانه ای نر و ماده بالغ ایران", هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1391, تهران,ایران.

17- "مطالعه آناتومیکی شریان های پا (Hindfoot) در گاومیش رودخانه ای ایران", ششمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران, 1385.

18- "مطالعه آناتومیکی و مورفولوژیکی استخوانهای نواحی قلم دست و پا (Metacarpal and metatarsal regions) و مقایسه آنها در گاومیش آذربایجانی", چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1384.

19- "مطالعه ساختار اناتومیکی و هیستومورفومتری عقده عصبی گردنی قدامی(Cranial cervical ganglion) در بزهای بالغ", هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1391, تهران,ایران.

20- "مطالعه ساختار آناتومیکی وریدهای بال (اندام قدامی) در کبوتر", سومین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک, 1385.

21- "مطالعه کالبدشناسی و مورفومتری کلیه و انشعابات حالب در گاومیش های منطقه آذربایجان", چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.
پایان نامه ها (6)

1-زهرا بختياري, "مطالعه بافت شناسي بيضه و ارزيابي پارامترهاي باروري و لقاح ازمايشگاهي موشهاي سوري تخت درمان با سيكلوفسفاميد و نقش محافظتي كروسين و اتيل پيروات", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد مشاوره.

2-محمد رضا حسينچي قره اغاجي, "اثر اسيد جيبرليك بر روي ساختار اناتوميكي و هيستولوِژيكي و عملكرد توليد مثل بيضه موش صحرايي", پایان نامه دكترا, 1392, استاد راهنما.

3-محمدرضا حسينچي قره آغاجي, "اثر اسيد جيبرليك بر روي ساختار آناتوميكي و هيستولوژيكي و عملكرد توليد مثل بيضه موش صحرايي", پایان نامه دكترا, 1392, استاد راهنما.

4-رضا صيرفي, "مطالعه آناتومي، هيستومورلوژي و هيستوشيمي اثر پري بيوتيك بر روده باريك طيور گوشتي", پایان نامه دكترا, 1390, استاد راهنما.

5-حسام حسن زاده, "مطالعه ساختار آناتوميكي و هيستومورفومتري عقده عصبي گردني قدامي(Cranial Cervical Ganglion) در بزهاي بالغ", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1389, استاد مشاوره.

6-حامد حسن زاده, "مطالعه اناتومي و هيستومورفومتري جسم كاروتيد(Carotid Body) در گوسفند ماكويي", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1390, استاد راهنما.