• نام و نام خانوادگی
  • فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (9)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)
پایان نامه ها (6)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (9)

1-فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد, 2013, Effect of gibberellic acid on the quality of sperm and in vitro fertilization outcome in adult male rats,veterinary research forum.

2-فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد, 2011, Effects of butyric acid glycerides and antibiotic growth promoter on the performance and intestinal histomorphometry of broiler chickens,Journal of Food, Agriculture and Environment.

3- 2007, A Survey on Cryptosporidial Infection in Horse in Urmia Area, Northwestern Iran,Iranian Journal of Veterinary Research.

4-فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد، 1393، اثرات محافظتی کروسین بر بافت بیضه در موشهای سوری بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید،ارمغان دانش.

5-فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد، 1393، ارزیابی اثر محافظتی کروسین بر آسیب DNA اسپرم و لقاح داخل آزمایشگاهی موشهای نر بالغ تحت درمان با سیکلوفسفامید،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

6-فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد، 1391، مطالعه کالبدشناسی و مورفومتری تخمدان در گاومیش آذربایجانی،پژوهش و سازندگی.

7-فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد، 1390، مقایسه اثرات پری بیوتیک، اسید آلی و آنتی بیوتیک محرک رشد بر هیستومورفومتری روده باریک جوجه های گوشتی،مجله دامپزشکی ایران.

8-فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد، 1389، انگل های دستگاه گوارش سگهای دست آموز در شهرستان ارومیه،نشریه دامپزشکی(پژوهش و سازندگی).

9-فرهاد سلطانعلی نژاد تقی آباد، 1389، مطالعه مورفولوژی و مورفومتری رحم و رباط های رحمی در گاومیش نابالغ و بالغ رودخانه ای آذربایجانی،مجله دامپزشکی ایران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (21)

1- 1392, crocin repopulate the leydig and sertoli cells in testis of cyclophosphamide treated adult mice,14th international congress on reproductive medicine, ایران,تهران.

2- 1392, effects of intraperitoneal injections gibberellic acid on testicular tissue in adult rats,14th international congress on reproductive medicine, ایران,تهران.

3- 1392, effects of oral administration gibberelic acid in adult male rats on serum LH, FSH, Testosterone and testicular MDA,14th international congress on reproductive medicine, تهران,ایران.

4- 1392, ethyl pyrovater epopulate the leydig and sertoli cells in testis of cyclophosphamide treated adult mouse,14th international congress on reproductive medicine, ایران,تهران.

5- 1392, evaulation of effects of gibberelic acid on testicular tissue of adult rats,14th international congress on reproductive medicine, ایران,تهران.

6- 1392, Gibberellic acid can decrease In Vitro fertilization success rate in adult male rats,14th international congress on reproductive medicine, ایران,تهران.

7- 1392, gibberellic acid can decrease sperm quality in adult male rats,14th international congress on reproductive medicine, تهران,ایران.

8- 1392, oral gibberellic acid administration effectc on testicular histochemistry,14th international congress on reproductive medicine, ایران,تهران.

9- 1392, Protective effects of crocin in histomorphomtric in testis in cyclophosphomicle treated adult mice,بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوِی و فارماکولوِی ایران, تبریز,ایران.

10- 1384، انشعابات درخت برونشی(Bronchial tree) و تقسیمات لوبولی(Lobular division) ریه گاومیش آذربایجان،چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران.

11- 1384، آلودگی گوسفندان کشتارشده در کشتارگاه ارومیه به سیستی سرکوس تنیوکولوس،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

12- 1387، بررسی انگل های دستگاه گوارش سگ های خانگی در شهرستان ارومیه،چهارمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک.

13- 1387، بررسی میزان آگاهی صاحبان سگ های خانگی در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ،چهارمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک.

14- 1386، کالبد شناسی سیرنکس در شتر مرغ،دومین همایش منطقه ای یافته های پژهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور).

15- 1391، مطالعه کالبد شناسی و مورفومتری لوله رحمی گاومیش رودخانه ای نابالغ و بالغ در منطقه آذربایجان،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

16- 1391، مطالعه اناتومیکی جسم کاروتید در گاومیش رودخانه ای نر و ماده بالغ ایران،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

17- 1385، مطالعه آناتومیکی شریان های پا (Hindfoot) در گاومیش رودخانه ای ایران،ششمین همایش جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران.

18- 1384، مطالعه آناتومیکی و مورفولوژیکی استخوانهای نواحی قلم دست و پا (Metacarpal and metatarsal regions) و مقایسه آنها در گاومیش آذربایجانی،چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران.

19- 1391، مطالعه ساختار اناتومیکی و هیستومورفومتری عقده عصبی گردنی قدامی(Cranial cervical ganglion) در بزهای بالغ،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

20- 1385، مطالعه ساختار آناتومیکی وریدهای بال (اندام قدامی) در کبوتر،سومین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک.

21- 1384، مطالعه کالبدشناسی و مورفومتری کلیه و انشعابات حالب در گاومیش های منطقه آذربایجان،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.
پایان نامه ها (6)

1-زهرا بختياري، 1392، مطالعه بافت شناسي بيضه و ارزيابي پارامترهاي باروري و لقاح ازمايشگاهي موشهاي سوري تخت درمان با سيكلوفسفاميد و نقش محافظتي كروسين و اتيل پيروات، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

2-محمد رضا حسينچي قره اغاجي، 1392، اثر اسيد جيبرليك بر روي ساختار اناتوميكي و هيستولوِژيكي و عملكرد توليد مثل بيضه موش صحرايي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

3-محمدرضا حسينچي قره آغاجي، 1392، اثر اسيد جيبرليك بر روي ساختار آناتوميكي و هيستولوژيكي و عملكرد توليد مثل بيضه موش صحرايي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

4-رضا صيرفي، 1390، مطالعه آناتومي، هيستومورلوژي و هيستوشيمي اثر پري بيوتيك بر روده باريك طيور گوشتي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

5-حسام حسن زاده، 1389، مطالعه ساختار آناتوميكي و هيستومورفومتري عقده عصبي گردني قدامي(Cranial Cervical Ganglion) در بزهاي بالغ، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد مشاوره.

6-حامد حسن زاده، 1390، مطالعه اناتومي و هيستومورفومتري جسم كاروتيد(Carotid Body) در گوسفند ماكويي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.