• نام و نام خانوادگی
  • الهام زاده هاشم
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
  • e.zadehhashem@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           

به نام خداوند بخشنده مهربان

اینجانب الهام زاده هاشم در شهرستان مرند دیده به جهان گشودم. تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را به لطف پروردگار با موفقیت به پایان رسانده و در سال 1380 موفق به اخذ دیپلم در رشته ی علوم تجربی شدم. پس از گذراندن مقطع پیش دانشگاهی، در سال 1382 در رشته ی دکتری حرفه ای دامپزشکی در دانشگاه تهران پذیرفته شدم. دوره دکتری حرفه ای را در طی شش سال به اتمام رسانیده و در سال 1388 در رشته ی دکتری تخصصی سم شناسی در دانشگاه تهران به تحصیل خود ادامه دادم. از افتخارات علمی که خداوند به اینجانب عطا فرموده است شامل کسب عنوان رتبه اول در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، کسب رتبه ی اول در آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی دانشگاه تهران و استعداد درخشان دانشگاه تهران (دانشجوی ممتاز) می باشد. امید است در هرجای ایران اسلامی که باشیم با کمک خدای متعال، عضوی مفید و موثری در پیشبرد اهداف کشور عزیز و اسلامی خود باشیم.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (14)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (32)
پایان نامه ها (10)
دروس تدریس شده (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • الهام زاده هاشم
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
        بیوگرافی کوتاه

به نام خداوند بخشنده مهربان

اینجانب الهام زاده هاشم در شهرستان مرند دیده به جهان گشودم. تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و متوسطه را به لطف پروردگار با موفقیت به پایان رسانده و در سال 1380 موفق به اخذ دیپلم در رشته ی علوم تجربی شدم. پس از گذراندن مقطع پیش دانشگاهی، در سال 1382 در رشته ی دکتری حرفه ای دامپزشکی در دانشگاه تهران پذیرفته شدم. دوره دکتری حرفه ای را در طی شش سال به اتمام رسانیده و در سال 1388 در رشته ی دکتری تخصصی سم شناسی در دانشگاه تهران به تحصیل خود ادامه دادم. از افتخارات علمی که خداوند به اینجانب عطا فرموده است شامل کسب عنوان رتبه اول در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، کسب رتبه ی اول در آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی دانشگاه تهران و استعداد درخشان دانشگاه تهران (دانشجوی ممتاز) می باشد. امید است در هرجای ایران اسلامی که باشیم با کمک خدای متعال، عضوی مفید و موثری در پیشبرد اهداف کشور عزیز و اسلامی خود باشیم.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (14)

1-Eslami M, Ghaniei A, Zadeh Hashem E, Norowzi S., Evaluation of effect of enrichment with linolenic acid on the quality rooster semen stored at 4˚ C. ,Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences-Accepted..

2-Zadeh Hashem E, Khodadadi M, Asadi F, Koohi MK, Eslami M, Hasani-Dizaj S, Taleb Zadeh R., The antioxidant activity of palmitoleic acid on the oxidative stress parameters of palmitic acid in adult rat cardiomyocytes. ,Accepted manuscript in Annals of Military and Health Sciences Research..

3-Zadeh Hashem E, Haddad R, Eslami M. , 2017, Evaluation of ram semen enrichment with oleic acid on different spermatozoa parameters during low temperature liquid storage. ,Small Ruminant Research., 150 30–39..

4-Zadeh Hashem E, Eslami M., 2016, Kinetin improves motility, viability and antioxidative parameters of ram semen during storage at refrigerator temperature,Cell and Tissue Banking. , 17(4). .

5-Eslami M, Ghasemiyan H, Zadeh Hashem E. , 2017, Semen supplementation with palmitoleic acid promotes kinematics, microscopic and antioxidative parameters of ram spermatozoa during liquid storage.,Reproduction in Domestic Animals, 52(1) 49-59..

6-Zadeh Hashem E, Koohi MK. , The Evaluation of Oleic acid in the Prevention of Lipotoxicity induced by Palmitic acid in Rat cultured Cardiomyocytes. ,Journal of Ilam University of Medical Sciences-Accepted..

7-Zadeh Hashem E, Panahandeh F, Lame- Rad B. , 2016, Protective effects of linoleic acid against the cytotoxicity of palmitic fatty acid in rat cardiomyocytes. ,Journal of Kerman University of Medical Sciences-Accepted., 23(6) 727-740..

8-Zadeh Hashem E, Panahandeh F, Koohi MK. , 2016, Palmitic Acid-Induced Toxicity Reduction Due to Production of Triacylglycerol in Cardiac Muscle Cells by Linoleic Acid.,Journal of Babol University of Medical Sciences., 18(7) 34-40..

9-Zadeh Hashem E, Koohi MK., Esalmi M, Asadi F, Taleb Zadeh R, Khodadai M, Hassani-Dizaj S., 2016, Ameliorative Role of Palmitoleic Acid on Palmitate Induced Lipotoxicity in the Rat Cardiomyocytes. ,Iranian Journal of Toxicology. , 10(5) 45-52..

10-Eslami M, Koohi MK, Zadehashem E, Khadiri B, Keshavarz H. , 2014, Survey the presence of coagulase positive staphylococcus aureus in cottage cheeses produced from sheep milk and sold in Marand county. ,Journal of Food Science and Technology. , 46(12) 211-218. .

11-Koohi MK, Zayerzadeh E, Eslami M, Zadeh Hashem E. , 2012, An analysis of the Transcriptional effects of metal ions on the bovine oxytocin and the thymidine kinase-ERE promoter by estrogen receptor α in MDA-MB 231 breast cancer cell line. ,Iranian Journal of Veterinary Medicine. , 6(2) 79-87..

12-Zadehashem E, Salaramoli J, Barin A, Sadighara P, Aliesfahani T, Akbarzadeh M, Ferdowsi R, Eslami M., 2010, The effect of sodium arsenite in induction of protein stress in chicken embryo model.,Journal of Army University of Medical Sciences., 8(3) 173-178..

13-Sadighara P, Salar Amoli J, Asadinejad Sh, Zadehhashem E. , 2010, Using Artemia urmiana in detecting of the cytotoxicity of some selected food additives. ,Biharean Biologist,, 4(1) 81-82..

14-Aliporyegane M, Tajik H, Zadehashem E, Farkhondeh T, Sadighara P, Sabah S., 2008, Inhibitory Effect of Garlic Extract on the Growth of Salmonella Typhimurium and Shigella Dysenteric. ,Knowledge & Health. , 4(2) 6-9..
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (32)

1-Zadeh Hashem E, Eslami M, Ghasemiyan H, Jahan Roshan N, Rostami L. , 2017, Effect of ram semen supplementation with kinetin on spermatozoa membrane integrity, amounts of nitric oxide and superoxide dismutase activity during in vitrostorage at 4°C. ,4thInternational Congress of Large Animal Practitioner, (ICLAP) , Page: 95..

2-Zadeh Hashem E,Ghasemiyan H, Eslami M,MohammadiV,Jahan Roshan N, Rostami L. , 2017, Effect of semen enrichment with palmitoleate on spermatozoa membrane integrity, nitric oxide values and activity of superoxide dismutase in ram semen during cold storage.,4thInternational Congress of Large Animal Practitioner, (ICLAP) , Page: 115. .

3-Eslami M,Ghasemiyan H, Zadeh Hashem E, Mohammadi V, Jahan Roshan N, Rostami L. , 2017 , Supplementation of semen with palmitoleic acid promotes motility, viability, oxidative/antioxidative parameters of ram spermatozoa during low temperature liquid storage. ,4th International Congress of Large Animal Practitioner, (ICLAP) , Page: 114..

4-Zadeh Hashem E, Haddad R, Eslami M,Mohammadi V. , 2017, Evaluation of ram semen supplementation with oleic acid on spermatozoa membrane functionality, nitric oxide values and superoxide dismutase activity during low temperature liquid storage. ,4th International Congress of Large Animal Practitioner, (ICLAP) , Page: 100. .

5-Zadeh Hashem E, Haddad R, Eslami M., 2017, Oleic acid enhances motility characteristics, viability, oxidative/antioxidative parameters of ram spermatozoa during storage at refrigerator temperature. ,4thInternational Congress of Large Animal Practitioner, (ICLAP) , Page: 99. .

6-Zadeh Hashem E, Eslami M., 2017 , Kinetin enhances kinematics, viability and antioxidative parameters of ram spermatozoa during low temperature liquid storage. ,4th International Congress of Large Animal Practitioner,(ICLAP), Page: 94. .

7-Farzad Asadi Jamnani, Mina Khodadadi, Elham Zadehhashem, Mohsen Eslami. , The antioxidant activity of palmitoleic acid on oxidative stress indices in palmitic acid induced lipotoxicity in adult rat cardiomyocyte.,13th Iranian International Congress of Toxicology. , 12-14 May 2015, Page 173..

8-Elham Zadeh Hashem, Neda Falsafi. , Chronic copper poisoning in sheep. ,The 1st International Congress of Large Animal Internal Medecine. , 4-6 May 2016, Page 1-6..

9-Elham Zadeh Hashem, Neda Falsafi. , Aflatoxicosis in Sheep and goats. ,The 1st International Congress of Large Animal Internal Medecine. , 4-6 May 2016, Page 1-7..

10-Elham Zadeh Hashem, Neda Falsafi. , Aflatoxicosis in cow. ,The 1st International Congress of Large Animal Internal Medecine. , 4-6 May 2016, Page 1-6..

11-Asadi, F., Koohi, M.K., Zadeh Hashem, E., Eslami, M., Palmitoleic acid prevents the lipotoxic effects of palmitic acid in adult rat cardiomyocytes. ,12th Iranian Congress of Toxicology. , 15-17 May 2013, Page 89. .

12-Elham Zadeh Hashem, Aidin Shafipoor., ANTIBACTERIAL RESIDUES IN AQUATIC FOOD,Middle East and Central Asia Aquaculture 2015, 14 - 16 December 2015, Page 403..

13-Elham Zadeh Hashem, Aidin Shafipoor., ARSENIC IN MARINE PRODUCTS,Middle East and Central Asia Aquaculture 2015, 14 - 16 December 2015, Page 410..

14-Elham Zadeh Hashem, Aidin Shafipoor. , CADMIUM: THE CONTAMINANT OF THE AQUATIC ENVIRONMENT,Middle East and Central Asia Aquaculture 2015, 14 - 16 December 2015, Page 405..

15-Elham Zadeh Hashem, Aidin Shafipoor. , CHEMICAL AGENTS TO ANESTHESIA IN FISH,Middle East and Central Asia Aquaculture 2015, 14 - 16 December 2015, Page 401..

16-Elham Zadeh Hashem, Aidin Shafipoor. , Ciguatera and scombrotoxin and minimize risk of them,Middle East and Central Asia Aquaculture 2015, 14 - 16 December 2015, Page 394..

17-Mohsen Eslami, Aidin Shafipur, Elham Zadeh Hashem., CONSUMPTION OF ESTROGENIC CONTAMINATED AQUATIC FOOD RESOURCES COULD EXERT HARMFUL EFFECT ON REPRODUCTIVE ORGANS,Middle East and Central Asia Aquaculture 2015, 14 - 16 December 2015, Page 406..

18-Fereshteh Panahandeh , Farzad Asadi , Elham Zadeh Hashem , Mohammad Kazem Koohi , Mohsen Eslami, Mina Khodadadi. , Effect of linolenic and linoleic fatty acids on thepalmitic acid induced lipotoxicity indices in the primary culture of adult rat cardiomyocytes.,13th Iranian International Congress of Toxicology. , 12-14 May 2015, Page 297..

19-Elham Zadeh Hashem, Aidin Shafipoor. , MARINE ALGAL TOXINS,Middle East and Central Asia Aquaculture 2015, 14 - 16 December 2015, Page 396..

20-Neda Falsafi, ElhamZadeh Hashem, Mohsen Eslami. , New advancement to reinstate fertility by stem cells in females.,International congress of stem cell and regenerative medicine, 20–22 May 2015, Page 62..

21-Shafipur Aidin, Zadeh Hashem Elham. , NON-CHEMICAL ANESTHESIA IN FISH,Middle East and Central Asia Aquaculture 2015, 14 - 16 December 2015, Page 402..

22-Elham Zadeh Hashem, Aidin Shafipoor. , OCHRATOXIN DETOXIFICATION BY YEAST IN TREATED FISH,Middle East and Central Asia Aquaculture 2015, 14 - 16 December 2015, Page 409..

23-Elham Zadeh Hashem, Aidin Shafipoor. , POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN SEAFOOD,Middle East and Central Asia Aquaculture 2015, 14 - 16 December 2015, Page 404..

24-Zadeh Hashem Elham, Shafipur Aidin, Abbas zadeh Mohhamad. , TETRODOTOXIN POISONING IN CONSUMERS OF PUFFER FISH,Middle East and Central Asia Aquaculture 2015, 14 - 16 December 2015, Page 400..

25-Neda Falsafi, Mohsen Eslami, Elham Zadeh Hashem., Therapies to reduce the gonadotoxic effects of doxorubicin,International congress of stem cell and regenerative medicine., 20–22 May 2015, Page 175..

26-Shafipur Aidin, Zadeh Hashem Elham., TOXIC EFFECTS OF MALACHITE GREEN ON FISH EGGS,Middle East and Central Asia Aquaculture 2015, 14 - 16 December 2015, Page 397..

27-Elham Zadeh Hashem, Aidin Shafipoor. , TOXICITY OF CHEMOTHERAPY BY FORMALIN IN FISH,Middle East and Central Asia Aquaculture 2015, 14 - 16 December 2015, Page 399..

28-Elham Zadeh Hashem, Aidin Shafipoor. , TOXICITY OF MALACHITE GREEN ON TREATED FISH,Middle East and Central Asia Aquaculture 2015, 14 - 16 December 2015, Page 398..

29-Shafipur Aidin, Zadeh Hashem Elham. , VITAMIN AND FEED ADDITIVE AGAINST TOXICITY OF AFLATOXIN,Middle East and Central Asia Aquaculture 2015, 14 - 16 December 2015, Page 395..

30-ندا فلسفی، الهام زاده هاشم، محسن اسلامی. ، تعادل اکسیدانت/آنتی اکسیدانت و ارتباط آن با بیماریهای اسب.،سومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب.، 11-9 اردیبهشت 1394، صفحه 79..

31-ندا فلسفی، الهام زاده هاشم. ، توکسین ها: مرگ سریع و غیر منتظره در اسب ها.،سومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب.، 11-9 اردیبهشت 1394، صفحه 120..

32-آیدین شفیع پور، الهام زاده هاشم، محسن اسلامی. ، مراتع حاوی Tall Fescue و اثرات توکسیک آن روی دستگاه تولیدمثلی مادیان.،سومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب، 11-9 اردیبهشت 1394، صفحه 445-438..
پایان نامه ها (10)

1-مرتضی شایان نصر ، 1396، ، "بررسی اثرات محافظتی ترانس فرولیک اسید بر استرس اکسیداتیو ناشی از سم سایفلوترین در اسپرم خروس " پایان نامه دکتری حرفه اي، ، استاد مشاور..

2-رضا رضاپور ، 1396، ، "بررسی اثرات محافظتی کوئرستین بر استرس اکسیداتیو ناشی از آب اکسیژنه در اسپرم خروس " پایان نامه دکتری حرفه اي، ، استاد مشاور..

3-سعید نوروزی، 1396، ، " اثر اسید لینولنیک بر حرکت و زنده مانی اسپرم و فعالیت اکسیدانی/آنتی اکسیدانی منی خروس طی نگهداری منی در دمای 4 درجه سانتی گراد " پایان نامه دکتری حرفه اي، ، استاد مشاور..

4-حسین سیاح ، 1396، ، "تاثیر اسیدلینولئیک بر کیفیت منی استحصالی از خروس طی نگهداری در شرایط یخچال" پایان نامه دکتری حرفه اي، ، استاد راهنما..

5-افشین شیخ بابایی، 1396، ، "بررسی اثر محافظتی آیدبنون در مواجهه اسپرم قوچ با سم دلتامترین" پایان نامه دکتری حرفه اي، ، استاد راهنما..

6-ندا فلسفی، 1396،، "بررسی اثر محافظتی کوآنزیم Q10 در مواجهه اسپرم قوچ با سم سایپرمترین" پایان نامه دکتری حرفه اي،، استاد راهنما..

7-رویا حداد، 1395، ، "اثر اسید اولئیک بر فعالیت اکسیدانی/آنتی اکسیدانی منی و شاخصه های اسپرم قوچ در شرایط آزمایشگاه" پایان نامه دکتری حرفه اي، ، استاد راهنما..

8-هدیه قاسمیان ، 1395، ، "اثر اسید پالمیتولئیک بر فعالیت اکسیدانی/آنتی اکسیدانی منی و شاخصه های اسپرم قوچ در شرایط آزمایشگاه" پایان نامه دکتری حرفه اي، ، استاد راهنما.

9-مهسا خميس آبادي، 1394، اثرات پيشگيرانه، حفاظتي و درماني كوئرستين بر سميت سلولي ناشي از تجويز ليپوپلي ساكاريد باكتريايي در ماكروفاژهاي آلوئولي،پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

10-بيتا لطف الله زاده بارزيلي، 1394، اثرات پيشگيرانه، حفاظتي و درماني سيليمارين بر سميت سلولي ناشي از تجويز پاراكوات در ماكروفاژهاي آلوئولي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (3)

1-عملیات فارماکولوژی2، دکتری حرفه ای.

2-عملیات فارماکولوژی1، دکتری حرفه ای.

3-سم شناسی، دکتری حرفه ای.