• نام و نام خانوادگی
  • علیقلی رامین
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 • ایمیل
  • ag.ramin@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (30)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (35)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیقلی رامین
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (30)

1-شهرام نوزاد، علیقلی رامین، غلامعلی مقدم، سیامک عصری رضائی، سینا رامین, "Diurnal variations in milk macro-mineral concentrations in Holstein darir cows in Urmia, Iran", Vetscan, 2012, 3,7.

2-علیقلی رامین، رحیم حب نقی، حمید اکبری، سینا رامین, "Study on distribution and type of cardiac lesions in", Global Advanced Research Journal of Agricultural Science, 2012.

3-RAMIN AG , ASRI-REZAIE S*, HEMATI M*, EFTEKHARI Z**, JELOUDARY M* and RAMIN S***, "EVALUATION OF THE ERYTHROCYTES AND LEUCOCYTE ALTERATIONS IN COWS", Acta Veterinaria, 2011, 61,61.

4-علیقلی رامین, "PREDICTION OF TRAUMATIC PERICARDITIS IN COWS USING SOME SERUM BIOCHEMICAL", Acta Veterinaria, 2011, 61,4.

5- "Corrlations Among Serum Cortisol, Glucose, BHB and Urea Concentrations in Pregnant and Lactating Goats", پژوهش و سازندگی, 2008.

6- "High Seroprevalence of Bluetongue Virus Infection in Sheep Flocks in West Azerbijan, Iran", 2008.

7- "Removal of Metalic Objects from Animal Feeds: Development and Studies on a New machine", Vet Scan., 2008.

8- "Influence of the Short-Term Road Transport Stress on Blood Parameters in Cows", Medycyna wet, 2007.

9- "Correlations Among Serum Glucose, Beta-Hydroxybutyrate and Urea Concentration in Non-Pregnant Ewes.", Small Ruminant Research, 2005.

10- "The Chemotherapeutic Effect of Imidocarb Against Ovine Babesiosis in Iran", Indian Vet Journal, 2000.

11-علیقلی رامین, "بررسی اشکال تحت بالینی زخم شیردان در نشخوارکنندگان ذبح شده در ارومیه", نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران, 1394, 9,1.

12-علیقلی رامین, "ارزیابی ارتباط سرمی منگنز، مولیبدن، آهن، مس و عناصر اصلی در گاوهای", مجله دامپزشکی ایران, 1393, 10,1.

13-علیقلی رامین, "ارزیابی سرمی گونههای لپتوسپیرا به روش آگلوتیناسیون میکروسکوپی در بزهای ارومیه", نشریه پژوهشهای علوم دامی/ جلد 42 شماره 1/ سال 11, 1393, 11,43.

14-علیقلی رامین, "جستجوی پادتن های ضد لپتوسپیرا در سرم خون گاو و گوسفندان ارومیه", مجله دامپزشکی ایران, 1392, 9,3.

15-علیقلی رامین, "ارزیابی غلظت سرمی و کبدی منگنز، مولیبدن، آهن و مس و ارتباط آنها با عناصر", نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران, 1392, 7,1.

16-علیقلی رامین, "تعیین ابتلا سرمی تک سمی ها به گونه های لپتوسپیرا در ارومیه", مجله علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران, 1392, 7,1.

17-علیقلی رامین, "ارزیابی لیپیدوز کبدی و ارتباط آن با", پژوهش و سازندگی, 1391, 95,2.

18-علیقلی رامین, "ارزیابی تغییرات پارامترهای خون در اسهال گوساله ها", مجله دامپزشکی حکیم مهر, 1391.

19- "ارزیابی تعیین غلظت ماکروالمانهای مدفوع وارتباط آنها با پارامترهای خون و شیردر اسهال گوساله ها", پژوهش و سازندگی, 1390.

20-علیقلی رامین، رضوی روحانی،عصری، بهنوش، زائری، رامین, "ارزیابی سطوح ماکروالمانهای مدفوع و ارتباط آن ها با پارامترهای خون و شیر در اسهال گوساله ها", مجله پژوهش و سازندگی, 1389, 87,3.

21-علیقلی رامین، رضوی روحانی، نوزاد، فرامرزپور، رامین, "مطالعه ارتباط ماهانه و فصلی بین غلظت اوره و پروتئین شیر در گاوهای نژاد هلشیاین در منطقه ارومیه", مجله پژوهش و سازندگی, 1389, 89,4.

22- "بررسی سرولوژیک بیماری زبان آبی (Blue Tongue) در گله های گوسفند آذربایجان غربی", مجله دامپزشکی ایران, 1386.

23- "ارزیابی ارتباط پروتئین و انرژی جیره و اوره و لاکتوز شیر، اوره و گلوکز خون در میش های شیرواره", مجله دامپزشکی ایران, 1386.

24- "بررسی غلظت سرمی الکترولیت های عمده سرم خون گاومیش های ارومیه در دو فصل تابستان و پاییز", مجله دامپزشکی ایران, 1386.

25- "ارزیابی میزان همبستگی ویتامین E سرم خون با شکنندگی اسموتیک گلبول های قرمز در گوسفند", مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, 1385.

26- "ارزیابی سنی و فصلی عیار منیزیم سرم خون گوساله های شیری نر و ماده در ارومیه", مجله پژوهش و سازندگی, 1384.

27- "ارزیابی وضعیت کتوز بالینی با تکیه بر مقادیر فصلی بتاهیدروکسی بوتیرات در سرم خون گاوهای شیری ارومیه", مجله پژوهش و سازندگی, 1384.

28- "بررسی هیپرکتنوری از طریق تعیین عیار بتاهیدروکسی بوتیریک اسید در گاوهای هولشتاین شیروار", مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, 1381.

29- "ارزیابی ارتباط پارامترهای خون با میزان رشد در گوساله های شیری", مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, 1380.

30- "ارزیابی واکنشهای فیزیولوژیکی گاوهای کم خون متعاقب انتقال خون", مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, 1379.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (35)

1- "Compariason of leptospira spp in serum ruminants and equines of Urmia", ICLAP 2015, 1393, Tehran,Iran.

2- "Evaluation of Reliability of the Newly Produced Metal Remover Machine from Animal Dicts", XXV. Jubiee World Buiatrics Congress, 2008.

3- "Evaluation of Serum B2 Microglobulin in Cows with Theileriosis", 8th Iranian Congress of Biochemistry and The 1th International Congress of Biochemistry & Molecular Biology, 2005.

4- "Evaluation of serum glucose, BHB, Cortisol and urea concentrations in late pregnant ewes", 26th World Buiatrics Congress, 2006, Nice, France.

5- "Evaluation on Serum Glucose, Beta-Hydroxy Butyrate Urea and Cortisol Consentration in Late Pregnant Ewes", World Buiatrics Congress, 2007.

6- "Oxidation of Alcohols and Olefins by Dioxygen Catalyzes with Transition Metal Oxalate-Bridged Complexes", International Catalysis Conference, 2008.

7- "SerologicalComparison of Bluetonngue Virus in Aborted and Non-Aborted Ewes in Northwest of Iran", 6th international sheep veterinary congress, 2005.

8- "Statistical Correlation in Serological Survays of Bluetongue Disease With Climate Changes in Northwest of Iran", XXV. Jubiee World Buiatrics Congress, 2008.

9- "Trace and macro element evaluation in blood, diet and milk and their interrelationships in Holstein dairy cows", ICLAP 2015, 1393, Tehran,Iran.

10- "ارزیابی ارتباط ماهانه و فصلی غلظت ماکرومینرالها در شیر گاومیش های ارومیه", هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1391, تهران,ایران.

11- "ارزیابی پراکندگی اولسر شیردان و انواع آن در گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه ارومیه", هفتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1390, تهران,ایران.

12- "ارزیابی تغییرات شاخصهای پیش التهابی و ارتباط آنها با شاخصهای خون در گاوهای آلوده به تیلریا آنولاتا", هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1392, شیراز,ایران.

13- "ارزیابی روزهای باز آبستنی و ارتباط آن با اوره، پروتئین، و سایر نشانگرهای غذا، خون و شیر در گاوهای هلشتاین", هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1392, شیراز,ایران.

14- "ارزیابی سرمی گونه های لپتوسپیرا به روش آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی در بزهای ارومیه", هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1392, شیراز,ایران.

15- "ارزیابی غلظت اوره، پروتئین و ماکرومینرالها در آغوز و شیرکامل مادیانهای شیرده", هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1391, تهران,ایران.

16- "ارزیابی کمی و ارتباط بین عناصر اصلی در آب شرب و شیر گاوداریهای ارومیه", هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1392, شیراز,ایران.

17- "ارزیابی مقادیر سرمی گلوکز، بتا هیدروکسی بوتیریک اسید، اوره و کورتیزول در اواخر آبستنی میش ها", چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

18- "ارزیابی میدانی و معرفی دستگاه نوع ابداع جداکننده فلزات از غذای دام و طیور", پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی, 1386.

19- "ارزیابی میزان ضایعات کلیوی در بیماری کتوز تحت بالینی در گوسفند", چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

20- "ارزیابی وضعیت پارازیتمی و شاخص های هماتولوژیکی در گاوهای مبتلا به تیلریوز در ارومیه", هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1391, تهران,ایران.

21- "اسبچه خزر گنجینه ملی ایران", سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران, 1384.

22- "بررسی ارتباط بین ماکرو مینرالهای شیر و مدفوع در گوساله های اسهالی", اولین همایش سراسری تغذیه و بیماریهای متابولیک, 1387.

23- "بررسی آلودگی قارچی آسپرژیلوس و گونه های آن در نانهای مصرفی در تغذیه گاو و گوسفند", سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1381.

24- "بررسی تغییرات سرمی مس در بیماری کتوز تحت¬بالینی در گاوهای هلشتاین تبریز", نهمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1394, تبریز,ایران.

25- "بررسی حاملین سالمونلا با استفاده از تکثیر ژن invA به روش PCR درشتر در منطقه ارومیه", هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1391, تهران,ایران.

26- "بررسی سرولوژیکی بیماری مرزی در گوسفندان شهرستان ارومیه", پانزدهمین کنگره دامپزشکی, 1387.

27- "بررسی عیار کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، پتاسیم و کلر سرم خون در گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی ارومیه", چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

28- "بررسی غلظت مس، آهن، روی و عناصر اصلی در سرم خون اسب و قاطر", نهمین همایش دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1394, تبریز,ایران.

29- "بررسی مقایسه ای فراوانی ضایعات ماکروسکوپی کلیه ها در گاو و گاومیش های ذبح شده در", هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1391, تهران,ایران.

30- "جستجوی حاملین سالمونلا در مدفوع گوسفند و بز به روش تکثیر ژن invA در منطقه ارومیه", هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1391, تهران,ایران.

31- "جستجوی سرولوژیک لپتوسپیرا ها به روش آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوبی در نشخوارکنندگان ارومیه", هفتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1390, تهران,ایران.

32- "گزارش رادیوگرافی یک مورد اکتینومایکوز در گاو", چهارمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

33- "مطالعه غلظت ماهانه و فصلی پارامترهای هماتولوژی و آنزیمی خون در گاوهای هلشتاین شیری", هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1391, تهران,ایران.

34- "مطالعه فراوانی، مقادیر و انواع آفلاتوکسین در جیره های دام و طیور آذربایجان", چهارمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1384.

35- "مقایسه سالیانه آلودگی سستود و ترماتود نشخوارکنندگان کوچک در کشتارگاه¬های استان آ.غ.", نهمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1394, تبریز,ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1- "کتاب تغذیه گاو شیری", 1386.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1-علیقلی رامین, - 2.اسمعیل مرتاض, "ارزیابی کیفیت تهیه و انتقال خون و اثرات درمانی آن در گاو", دانشگاه ارومیه, 1377, کاربردی.

2-علیقلی رامین, - 2.سیامک عصری رضائی 25%, "ارزیابی مقادیر سرمی گلوکز، بتاهیدروکسی بوتیریک اسید، اوره و کورتیزول در اواخر آبستنی میشهای ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1384.

3- "بررسی وضعیت آلودگی نانهای مازاد مصرف در تغذیه دام به آفلاتوکسین", دانشگاه ارومیه, 1381.

4- "بررسی پراکندگی کتوز تحت بالینی و بالینی گاو دردامداریهای صنعتی ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1000, کاربردی.

5-علیقلی رامین, - 2.سیامک عصری رضائی, "بررسی عیار کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، پتاسیم و کلر سرم خون در گاوداریهای صنعتی و نیمه صنعتی", دانشگاه ارومیه, 1383.
پایان نامه ها (4)

1-سجاد اميرتيغي بناب, "ارزيابي پراكندگي اولسر شيردان و انواع آن در گاوهاي ذبح شده در كشتارگاه اروميه", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1389, استاد راهنما.

2-علي شيخيه گلزردي, "ارزيابي پراكندگي اولسر شيردان و انواع آن در گوسفندان ذبح شده در كشتارگاه اروميه", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1390, استاد راهنما.

3-مهدي برهاني, "ارزيابي ارتباط ماهانه و فصلي غلظت كلسيم، منيزيم، فسفر، سديم و پتاسيم در شير گاوميش هاي اروميه", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1390, استاد مشاوره.

4-فريد عزيززاده, "جستجوي سرولوژيك لپتوسپيراها به روش آزمايش آگلوتيناسيون ميكروسكوپي در گاوهاي ذبح شده در كشتارگاه اروميه", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1390, استاد راهنما.