• نام و نام خانوادگی
  • علیقلی رامین
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (30)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (35)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • علیقلی رامین
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (30)

1-شهرام نوزاد، علیقلی رامین، غلامعلی مقدم، سیامک عصری رضائی، سینا رامین, 2012, Diurnal variations in milk macro-mineral concentrations in Holstein darir cows in Urmia, Iran,Vetscan, 3,7.

2-علیقلی رامین، رحیم حب نقی، حمید اکبری، سینا رامین, 2012, Study on distribution and type of cardiac lesions in,Global Advanced Research Journal of Agricultural Science.

3-RAMIN AG , ASRI-REZAIE S*, HEMATI M*, EFTEKHARI Z**, JELOUDARY M* and RAMIN S***, 2011, EVALUATION OF THE ERYTHROCYTES AND LEUCOCYTE ALTERATIONS IN COWS,Acta Veterinaria, 61,61.

4-علیقلی رامین, 2011, PREDICTION OF TRAUMATIC PERICARDITIS IN COWS USING SOME SERUM BIOCHEMICAL,Acta Veterinaria, 61,4.

5- 2008, Corrlations Among Serum Cortisol, Glucose, BHB and Urea Concentrations in Pregnant and Lactating Goats,پژوهش و سازندگی.

6- 2008, High Seroprevalence of Bluetongue Virus Infection in Sheep Flocks in West Azerbijan, Iran.

7- 2008, Removal of Metalic Objects from Animal Feeds: Development and Studies on a New machine,Vet Scan..

8- 2007, Influence of the Short-Term Road Transport Stress on Blood Parameters in Cows,Medycyna wet.

9- 2005, Correlations Among Serum Glucose, Beta-Hydroxybutyrate and Urea Concentration in Non-Pregnant Ewes.,Small Ruminant Research.

10- 2000, The Chemotherapeutic Effect of Imidocarb Against Ovine Babesiosis in Iran,Indian Vet Journal.

11-علیقلی رامین، 1394، بررسی اشکال تحت بالینی زخم شیردان در نشخوارکنندگان ذبح شده در ارومیه،نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 9،1.

12-علیقلی رامین، 1393، ارزیابی ارتباط سرمی منگنز، مولیبدن، آهن، مس و عناصر اصلی در گاوهای،مجله دامپزشکی ایران، 10،1.

13-علیقلی رامین، 1393، ارزیابی سرمی گونههای لپتوسپیرا به روش آگلوتیناسیون میکروسکوپی در بزهای ارومیه،نشریه پژوهشهای علوم دامی/ جلد 42 شماره 1/ سال 11، 11،43.

14-علیقلی رامین، 1392، جستجوی پادتن های ضد لپتوسپیرا در سرم خون گاو و گوسفندان ارومیه،مجله دامپزشکی ایران، 9،3.

15-علیقلی رامین، 1392، ارزیابی غلظت سرمی و کبدی منگنز، مولیبدن، آهن و مس و ارتباط آنها با عناصر،نشریه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7،1.

16-علیقلی رامین، 1392، تعیین ابتلا سرمی تک سمی ها به گونه های لپتوسپیرا در ارومیه،مجله علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران، 7،1.

17-علیقلی رامین، 1391، ارزیابی لیپیدوز کبدی و ارتباط آن با،پژوهش و سازندگی، 95،2.

18-علیقلی رامین، 1391، ارزیابی تغییرات پارامترهای خون در اسهال گوساله ها،مجله دامپزشکی حکیم مهر.

19- 1390، ارزیابی تعیین غلظت ماکروالمانهای مدفوع وارتباط آنها با پارامترهای خون و شیردر اسهال گوساله ها،پژوهش و سازندگی.

20-علیقلی رامین، رضوی روحانی،عصری، بهنوش، زائری، رامین، 1389، ارزیابی سطوح ماکروالمانهای مدفوع و ارتباط آن ها با پارامترهای خون و شیر در اسهال گوساله ها،مجله پژوهش و سازندگی، 87،3.

21-علیقلی رامین، رضوی روحانی، نوزاد، فرامرزپور، رامین، 1389، مطالعه ارتباط ماهانه و فصلی بین غلظت اوره و پروتئین شیر در گاوهای نژاد هلشیاین در منطقه ارومیه،مجله پژوهش و سازندگی، 89،4.

22- 1386، بررسی سرولوژیک بیماری زبان آبی (Blue Tongue) در گله های گوسفند آذربایجان غربی،مجله دامپزشکی ایران.

23- 1386، ارزیابی ارتباط پروتئین و انرژی جیره و اوره و لاکتوز شیر، اوره و گلوکز خون در میش های شیرواره،مجله دامپزشکی ایران.

24- 1386، بررسی غلظت سرمی الکترولیت های عمده سرم خون گاومیش های ارومیه در دو فصل تابستان و پاییز،مجله دامپزشکی ایران.

25- 1385، ارزیابی میزان همبستگی ویتامین E سرم خون با شکنندگی اسموتیک گلبول های قرمز در گوسفند،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

26- 1384، ارزیابی سنی و فصلی عیار منیزیم سرم خون گوساله های شیری نر و ماده در ارومیه،مجله پژوهش و سازندگی.

27- 1384، ارزیابی وضعیت کتوز بالینی با تکیه بر مقادیر فصلی بتاهیدروکسی بوتیرات در سرم خون گاوهای شیری ارومیه،مجله پژوهش و سازندگی.

28- 1381، بررسی هیپرکتنوری از طریق تعیین عیار بتاهیدروکسی بوتیریک اسید در گاوهای هولشتاین شیروار،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

29- 1380، ارزیابی ارتباط پارامترهای خون با میزان رشد در گوساله های شیری،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

30- 1379، ارزیابی واکنشهای فیزیولوژیکی گاوهای کم خون متعاقب انتقال خون،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (35)

1- 1393, Compariason of leptospira spp in serum ruminants and equines of Urmia,ICLAP 2015, Tehran,Iran.

2- 2008, Evaluation of Reliability of the Newly Produced Metal Remover Machine from Animal Dicts,XXV. Jubiee World Buiatrics Congress.

3- 2005, Evaluation of Serum B2 Microglobulin in Cows with Theileriosis, 8th Iranian Congress of Biochemistry and The 1th International Congress of Biochemistry & Molecular Biology.

4- 2006, Evaluation of serum glucose, BHB, Cortisol and urea concentrations in late pregnant ewes,26th World Buiatrics Congress, Nice, France.

5- 2007, Evaluation on Serum Glucose, Beta-Hydroxy Butyrate Urea and Cortisol Consentration in Late Pregnant Ewes, World Buiatrics Congress.

6- 2008, Oxidation of Alcohols and Olefins by Dioxygen Catalyzes with Transition Metal Oxalate-Bridged Complexes,International Catalysis Conference.

7- 2005, SerologicalComparison of Bluetonngue Virus in Aborted and Non-Aborted Ewes in Northwest of Iran,6th international sheep veterinary congress.

8- 2008, Statistical Correlation in Serological Survays of Bluetongue Disease With Climate Changes in Northwest of Iran,XXV. Jubiee World Buiatrics Congress.

9- 1393, Trace and macro element evaluation in blood, diet and milk and their interrelationships in Holstein dairy cows,ICLAP 2015, Tehran,Iran.

10- 1391، ارزیابی ارتباط ماهانه و فصلی غلظت ماکرومینرالها در شیر گاومیش های ارومیه،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

11- 1390، ارزیابی پراکندگی اولسر شیردان و انواع آن در گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه ارومیه،هفتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران، تهران،ایران.

12- 1392، ارزیابی تغییرات شاخصهای پیش التهابی و ارتباط آنها با شاخصهای خون در گاوهای آلوده به تیلریا آنولاتا،هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، شیراز،ایران.

13- 1392، ارزیابی روزهای باز آبستنی و ارتباط آن با اوره، پروتئین، و سایر نشانگرهای غذا، خون و شیر در گاوهای هلشتاین،هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، شیراز،ایران.

14- 1392، ارزیابی سرمی گونه های لپتوسپیرا به روش آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوپی در بزهای ارومیه،هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، شیراز،ایران.

15- 1391، ارزیابی غلظت اوره، پروتئین و ماکرومینرالها در آغوز و شیرکامل مادیانهای شیرده،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

16- 1392، ارزیابی کمی و ارتباط بین عناصر اصلی در آب شرب و شیر گاوداریهای ارومیه،هشتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، شیراز،ایران.

17- 1384، ارزیابی مقادیر سرمی گلوکز، بتا هیدروکسی بوتیریک اسید، اوره و کورتیزول در اواخر آبستنی میش ها،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

18- 1386، ارزیابی میدانی و معرفی دستگاه نوع ابداع جداکننده فلزات از غذای دام و طیور،پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی.

19- 1384، ارزیابی میزان ضایعات کلیوی در بیماری کتوز تحت بالینی در گوسفند،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

20- 1391، ارزیابی وضعیت پارازیتمی و شاخص های هماتولوژیکی در گاوهای مبتلا به تیلریوز در ارومیه،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

21- 1384، اسبچه خزر گنجینه ملی ایران،سیزدهمین کنفرانس سراسری و اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران.

22- 1387، بررسی ارتباط بین ماکرو مینرالهای شیر و مدفوع در گوساله های اسهالی،اولین همایش سراسری تغذیه و بیماریهای متابولیک.

23- 1381، بررسی آلودگی قارچی آسپرژیلوس و گونه های آن در نانهای مصرفی در تغذیه گاو و گوسفند،سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

24- 1394، بررسی تغییرات سرمی مس در بیماری کتوز تحت¬بالینی در گاوهای هلشتاین تبریز،نهمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران، تبریز،ایران.

25- 1391، بررسی حاملین سالمونلا با استفاده از تکثیر ژن invA به روش PCR درشتر در منطقه ارومیه،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

26- 1387، بررسی سرولوژیکی بیماری مرزی در گوسفندان شهرستان ارومیه،پانزدهمین کنگره دامپزشکی.

27- 1384، بررسی عیار کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، پتاسیم و کلر سرم خون در گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی ارومیه،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

28- 1394، بررسی غلظت مس، آهن، روی و عناصر اصلی در سرم خون اسب و قاطر،نهمین همایش دامپزشکان علوم بالینی ایران، تبریز،ایران.

29- 1391، بررسی مقایسه ای فراوانی ضایعات ماکروسکوپی کلیه ها در گاو و گاومیش های ذبح شده در،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

30- 1391، جستجوی حاملین سالمونلا در مدفوع گوسفند و بز به روش تکثیر ژن invA در منطقه ارومیه،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

31- 1390، جستجوی سرولوژیک لپتوسپیرا ها به روش آزمایش آگلوتیناسیون میکروسکوبی در نشخوارکنندگان ارومیه،هفتمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران، تهران،ایران.

32- 1384، گزارش رادیوگرافی یک مورد اکتینومایکوز در گاو،چهارمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

33- 1391، مطالعه غلظت ماهانه و فصلی پارامترهای هماتولوژی و آنزیمی خون در گاوهای هلشتاین شیری،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

34- 1384، مطالعه فراوانی، مقادیر و انواع آفلاتوکسین در جیره های دام و طیور آذربایجان،چهارمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

35- 1394، مقایسه سالیانه آلودگی سستود و ترماتود نشخوارکنندگان کوچک در کشتارگاه¬های استان آ.غ.،نهمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران، تبریز،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1386، کتاب تغذیه گاو شیری.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1-علیقلی رامین، - 2.اسمعیل مرتاض، 1377، ارزیابی کیفیت تهیه و انتقال خون و اثرات درمانی آن در گاو،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-علیقلی رامین، - 2.سیامک عصری رضائی 25%، 1384، ارزیابی مقادیر سرمی گلوکز، بتاهیدروکسی بوتیریک اسید، اوره و کورتیزول در اواخر آبستنی میشهای ارومیه،دانشگاه ارومیه.

3- 1381، بررسی وضعیت آلودگی نانهای مازاد مصرف در تغذیه دام به آفلاتوکسین،دانشگاه ارومیه.

4- 1000، بررسی پراکندگی کتوز تحت بالینی و بالینی گاو دردامداریهای صنعتی ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

5-علیقلی رامین، - 2.سیامک عصری رضائی، 1383، بررسی عیار کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، پتاسیم و کلر سرم خون در گاوداریهای صنعتی و نیمه صنعتی،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (4)

1-سجاد اميرتيغي بناب، 1389، ارزيابي پراكندگي اولسر شيردان و انواع آن در گاوهاي ذبح شده در كشتارگاه اروميه، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

2-علي شيخيه گلزردي، 1390، ارزيابي پراكندگي اولسر شيردان و انواع آن در گوسفندان ذبح شده در كشتارگاه اروميه، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

3-مهدي برهاني، 1390، ارزيابي ارتباط ماهانه و فصلي غلظت كلسيم، منيزيم، فسفر، سديم و پتاسيم در شير گاوميش هاي اروميه، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد مشاوره.

4-فريد عزيززاده، 1390، جستجوي سرولوژيك لپتوسپيراها به روش آزمايش آگلوتيناسيون ميكروسكوپي در گاوهاي ذبح شده در كشتارگاه اروميه، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.