• نام و نام خانوادگی
  • مزدک رازی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مزدک رازی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-دکتری تخصصی بافت شناسی.
مقالات ژورنال (16)

1-هاجر خسروانیان-مزدک رازی- فرح فرخی- نرگس خسروانیان, 2014, Simultaneous Administration of Dexamethasone and Vitamin E Reversed Experimental Varicocele-induced Impact in testicular tissue in Rats; Correlation with Hsp70- 2 Chaperone Expression,International Braz J Urol.

2-نرگس خسروانیان- مزدک رازی- فرح فرخی- هاجر خسروانیان, 2014, Testosterone and vitamin E administration up-regulated varicocele-reduced Hsp70-2 protein expression and ameliorated biochemical alterations,Journal of Assisted Reproductive and Genetics.

3-مزدک رازی- حسن ملکی نژاد- رضا صیرفی- محمد رضا حسین چی, 2013, Adverse effects of long-time exposure to formaldehyde vapour on testicular tissue and sperm parameters in rats,Veterinary Research Forum.

4-عذرا نصرالهی- فرشته خانشی- فاطمه رحمانی-مزدک رازی, 2013, Honey and metformin ameliorated diabetes-induced damages in testes of rat; correlation with hormonal changes,Iranian Journal of Reproductive Medicine.

5-مزدک رازی, 2013, Paraquat Exposure Up-regulates Cyclooxygenase-2 in the Lungs, Liver and Kidneys in Rats,Iranian Journal of Pharmaceutical Research.

6-حجت عنبرا، رسول شهروز، مزدک رازی، حسن ملکی نژاد، غلامرضا نجفی، رشید تونی، 1394، مطالعه اسپرم و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) موش های مبتلا به آنمی همولایتیک ناشی از تزریق فنیل هیدرازین : بررسی اثر بهبود بخش ژل رویال و ویتامین C،مجله دانشکده پزشکی اصفهان.

7-مزدک رازی- حجت عنبرا- رسول شهروز- علی شالیزار جلالی-علی کلانتری حصاری، 1394، در برابر تغییرات ناشی از کم خونی همولیتیک C ارزیابی نقش محافظتی ویتامین در ساختار بافتی روده کوچک موش های تحت درمان با فنیل هیدرازین،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.

8-مزدک رازی- زری رضازاده- حسن ملکی نژاد- رجبعلی صدرخانلو, 1394, Cytotoxic effect of nanosilver particles on testicular tissue: Evidencefor biochemical stress and Hsp70-2 protein expression,Environmental Toxicology and Pharmacology.

9-حجت عنبرا، رسول شهروز، علی شالیزار جلالی، مزدک رازی، 1394، ارزیابی ویتامین C در برابر آسیب های اکسیداتیو و آپوپتوز هپاتوسیت های موش های تحت درمان با فنیل هیدرازین،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، 17،17.

10-مزدک رازی- رسول شهروز-حجت عنبرا-علی شالیزار جلالی، 1394، ثر محافظتی ژل یرو ال بر روی سمیت کبدی ناشی از فنیل هیدرازین در موش سفید کوچک آزمایشگاهی،ارمغان دانش.

11-حجت عنبرا، علی شالیزار جلالی، رسول شهروز، مزدک رازی، 1394، نقش محافظتی ژل رویال در برابر آسیب های بافتی ناشی از فنیل هیدرازین در روده کوچک موش: ارزیابی مورفومتریک،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

12-مزدک رازی, 1391, Preventive and protective effects of silymarin on doxorubicin-induced testicular damages correlate with changes in c-myc gene expression,Phytomedicine.

13-مزدک رازی, 1391, Testicular biohistochemical alterations following experimental varicocele in rats,Iranian Journal of Reproductive Medicine.

14-مزدک رازی, 1391, Uterine Artery Interruption: Evidence for Follicular Growth and Histochemical and Biochemical Changes,Journal of Reproduction and Infertility.

15-مزدک رازی, 1390, Histological Impact of Long Term Varicocele-Induction on Right and Left Testes in Rat (Evidence for the Reduction of Sperm Quality and Mating Abilities),Veterinary Research Forum.

16-مزدک رازی, 1390, Varicocele Time-dependently Affects DNA Integrity of Sperm Cells: Evidence for Lower In vitro Fertilization Rate in Varicocele-positive Rats,International Journal of Fertility and Sterility.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1- 1393, ( )-pulegune reduced Cyp19 gene expression and reduced Leydig cells steroidogenic activity,15th ROYAN international congress on reproductive biomedicine, تهران,ایران.

2- 1392, Antioxidant StatusDexamethasone and Vitamin E Up-regulated Varicocele-reduced Hsp70-2 Protein Expression; Correlation with Testicular Inflammation and,9th ROYAN international congress of stem cell Biology and Thecnology, تهران,ایران.

3- 1393, Apositional expression of Cyclin D1 and E2F1 genes machineries in Myco-estrogen zaralenone-induced apoptosis in testicular tissue of rats,15th ROYAN international congress on reproductive biomedicine, تهران,ایران.

4- 1391, Bilateral Ovariectomy Inhibited Development of Endometriosis in Rats,13th Royan international Congrerss, تهران,ایران.

5- 1393, Celecoxib and silymarin ameliorated varicocele-induced inflammation and oxidative stress; evidence for COXII, iNOS and enzymatic antioxidant status,15th ROYAN international congress on reproductive biomedicine, تهران,ایران.

6- 1391, Chronic Exposure to Gly-Phosate; Evidence for Testicular Toxicity and Sperm Parameters,13th ROYAn international Congress, تهران,ایران.

7- 1393, Deltametrin-induced RNA damage resulted in follicular cella apoptosis in rats ovaries,20th national congress on infertility and reproduction, اصفهان,ایران.

8- 1393, Diadzein and Trifolium pretense hydro-alcoholic extract negatively affected the testis structure and function,20th national congress on infertility and reproduction, اصفهان,ایران.

9- 1392, Effect of Chronic Exposure to Trifollium Leaves Hydro-alcholic Extract and Diaidzeinon on Sperm Parameters in Rat; Evidence for Sperm DNA Damage and Chromatin Chondensation,دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران, مازندران,ایران.

10- 1392, Effect of Nanosilver on Sperm Acid Hyaloronic Binding Ability Correlates with Hsp70-2 Chaperone Expression During Spermatogeness,بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, تبریز,ایران.

11- 1392, Effect of Nanosilver Particles on Testicular Tissue and Sperm Parameters; Evidence for Biochemical and Histological Changes,دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران, مازندران,ایران.

12- 1394, Genetic and Epigenetic mechanisms of varicocele at spermatogenesis level,ُسمپوزیوم بیولوژی اسپرم, اصفهان,ایران.

13- 1391, Germinal Cells Carbohydrate, Lipid and Lipase Levels Alter in Long-Time-Induced Varicocele,13th ROYAN international Congress, تهران,ایران.

14- 1391, Increased Homocysteine in PCOS Affects Oocyte and Embryo Quality,13th Royan International Congress, تهران,ایران.

15- 1393, Nano-particle Tio2 enhances apoptosis in testicular tissue; evidence for Bcl-2, p53, Cyp19 gene expression,15th ROYAN international congress on reproductive biomedicine, تهران,ایران.

16- 1392, Nanosilver Impacts Testicular Tissue by the GLUT I Expression in Leydig Cells ; Correlation with Germinal Cells RNA Damage,9th ROYAn international congress of stem cell biology and thecnology, تهران,ایران.

17- 1391, Nitrosative Stress, Lipid and Carbonyl Groups Peroxidation in Long-time Induced Varicocele; Association with Sperm DNA Damage,13th Royan International Congress, تهران,ایران.

18- 1392, Protective Effect of Parsley Extract and Glyburide on Diabetes-induced Damages correlates with Glypican-3 and GLUT I Proteins Immunolocalization on Folllicular Cells,بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, تبریز,ایران.

19- 1393, Protective effect of royal jelly versus vitamin C against anemia-induced damages in testicular tissue,15th ROYAN international congress on reproductive biomedicine, تهران,ایران.

20- 1391, Protective Effect of Silymarin on Sperm Viability ans Chromatin Packing in Varicocele-induced Rats,13th ROYAN international Congress, تهران,ایران.

21- 1391, Silymarin Prevents and Protects Testes From the Doxorubicin -induced Oxidative Stress and Improves Sperm Quality in Rats,13th ROYAN international Congress, تهران,ایران.

22- 1390, Study of Follicular Growth, Hormonal Alterationsand Oxidative Stress Flowing Ovarian Transplantation on Stom,ach of Dog By Inducing Blood Sinus,هفتمین گردهمایی بالینی دامپزشکان ایران, تهران,ایران.

23- 1392, Testosterone and Vitamin E administration Up-regulated Hsp70-2 Protein expression in Varicocele-induced Rats; Correlation with Leydig Cells Stereidogenesis and Germinal Cells RNA Damage,9th ROYAN international congress of stem cell biology and Thecnology, تهران,ایران.

24- 1392, The Testosterone Administration Decreased Varicocele-induced DNA disintegrity and Lowered Lipid Peroxidation In Testicular Tissue,بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, تبریز,ایران.

25- 1392, The Vitamin E Administration Decreased Varicocele-induced Damages ; Evidence for Sperm DNA Damage and Biochemical Changes,بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, تبریز,ایران.

26- 1393, Zaraleneone-induced apoptosis in rat s testicular tissue correlates with oxidative stress and p53 expression,20th national congress on infertility and reproduction, اصفهان,ایران.

27- 1393, Zaralenone-induced damages in testicular tissue correlates with mitochondria damage, ER? receptors and Leydig cells aromatization,15th ROYAn international congress on reproductive biomedicine, تهران,ایران.

28- 1392, Zearalenone Augments the Sperm DNA Damage and attenuates the Sperm Chromatin Condensation in Rats,دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران, مازندران,ایران.

29- 1390، تاثیر درمانی ویتامین E بر اترزی فولیکولی و تغییرات آنتی اکسیدانتی سرمی و بافتی ناشی از سم سیپرومترین در موش های رت ماده،هفتمین کنگره بالینی دامپزشکان کشور، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-مزدک رازی، - 2.حسن ملکی نژاد 50%، 1394، تاثیر مایکوتوکسین زرالنون بر میزان بیان ایمنو هیستوشیمیایی پروتئین Cyclin D1 و بیان ژن E2F1 در بافت بیضه موش رت بالغ،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2-مزدک رازی،دکتر سعیده نعیمی، 1392، مطالعه اثر اختلالات عملکردی تیروئید بر هیستوپاتولوژی مجاری هوایی در مدل حیوانی آلرژیک،شرکت مهندسین مشاور فراز آب - سازمان آب منطقه ای استان آذر بایجان غربی.
پایان نامه ها (8)

1-روحيه سولدوزي، 1393، تاثير R پولگون بر روند رشد فوليكولي و عروق زايي بافت تخمدان در موش كوچك سفيد آزمايشگاهي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

2-الميرا اديب نيا، 1393، تاثير مايكوتوكسين زرالنون بر بيان ايمنوهيستوشيميايي گيرنده ER a و پارامتر هاي اسپرم در موش رن نر بالغ، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

3-سارا مظهري، 1393، بررسي اثرات محافظتي Celecoxib و Silymarin به تنهايي و توام بر روي بافت بيضه به دنبال ايجاد واريكوسل تجربي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

4-زهارا غفاري صدقياني، 1393، مطالعه اثر ديادزئين و فيتواستروژن هاي عصاره هيدروالكلي برگ شبدر قرمز بر روي فاكتور هاي كمي اسپرم و بيان ژن هاي ER? و ER? در اسپرم و بافت بيضه موش هاي رت بالغ، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

5-زري رضازاده ريحاني، 1392، بررسي تغييرات ايمنو هيستوشيميايي پروتئين Hsp70 در بافت بيضه و آسيب DNAي اسپرم هاي HA-binding مثبت متعاقب تجويز نانوذرات نقره در موش سوري، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

6-شبنم چراغي، 1393، تاثير مايكوتوكسين زرالنون بر ميزان بيان ايمنوهيستوشيميايي پروتئين Cyclin D1 و بيان ژن E2F1 در بافت بيضه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-حجت عنبرا، 1393، مطالعه بافت شناسي ژل رويال و ويتامين C بر بهبود روند تحليلي بافت بيضه و كيفيت اسپرم ناشي از آنمي حاصل از تجويز فنيل هيدرازين در موش سوري بالغ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-زهرا مرادي مودب، 1393، تاثير ايزومز (R)-) ( پولگون بر روي تغييرات گيرنده هاي ER? در بافت بيضه و تغييرات بافت شناسي بافت بيضه در موش آزمايشگاهي كوچك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.