• نام و نام خانوادگی
  • مزدک رازی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
  • m.razi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (16)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مزدک رازی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-دکتری تخصصی بافت شناسی.
مقالات ژورنال (16)

1-هاجر خسروانیان-مزدک رازی- فرح فرخی- نرگس خسروانیان, "Simultaneous Administration of Dexamethasone and Vitamin E Reversed Experimental Varicocele-induced Impact in testicular tissue in Rats; Correlation with Hsp70- 2 Chaperone Expression", International Braz J Urol, 2014.

2-نرگس خسروانیان- مزدک رازی- فرح فرخی- هاجر خسروانیان, "Testosterone and vitamin E administration up-regulated varicocele-reduced Hsp70-2 protein expression and ameliorated biochemical alterations", Journal of Assisted Reproductive and Genetics, 2014.

3-مزدک رازی- حسن ملکی نژاد- رضا صیرفی- محمد رضا حسین چی, "Adverse effects of long-time exposure to formaldehyde vapour on testicular tissue and sperm parameters in rats", Veterinary Research Forum, 2013.

4-عذرا نصرالهی- فرشته خانشی- فاطمه رحمانی-مزدک رازی, "Honey and metformin ameliorated diabetes-induced damages in testes of rat; correlation with hormonal changes", Iranian Journal of Reproductive Medicine, 2013.

5-مزدک رازی, "Paraquat Exposure Up-regulates Cyclooxygenase-2 in the Lungs, Liver and Kidneys in Rats", Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 2013.

6-حجت عنبرا، رسول شهروز، مزدک رازی، حسن ملکی نژاد، غلامرضا نجفی، رشید تونی, "مطالعه اسپرم و توان باروری آزمایشگاهی (IVF) موش های مبتلا به آنمی همولایتیک ناشی از تزریق فنیل هیدرازین : بررسی اثر بهبود بخش ژل رویال و ویتامین C", مجله دانشکده پزشکی اصفهان, 1394.

7-مزدک رازی- حجت عنبرا- رسول شهروز- علی شالیزار جلالی-علی کلانتری حصاری, "در برابر تغییرات ناشی از کم خونی همولیتیک C ارزیابی نقش محافظتی ویتامین در ساختار بافتی روده کوچک موش های تحت درمان با فنیل هیدرازین", مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد, 1394.

8-مزدک رازی- زری رضازاده- حسن ملکی نژاد- رجبعلی صدرخانلو, "Cytotoxic effect of nanosilver particles on testicular tissue: Evidencefor biochemical stress and Hsp70-2 protein expression", Environmental Toxicology and Pharmacology, 1394.

9-حجت عنبرا، رسول شهروز، علی شالیزار جلالی، مزدک رازی, "ارزیابی ویتامین C در برابر آسیب های اکسیداتیو و آپوپتوز هپاتوسیت های موش های تحت درمان با فنیل هیدرازین", مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد, 1394, 17,17.

10-مزدک رازی- رسول شهروز-حجت عنبرا-علی شالیزار جلالی, "ثر محافظتی ژل یرو ال بر روی سمیت کبدی ناشی از فنیل هیدرازین در موش سفید کوچک آزمایشگاهی", ارمغان دانش, 1394.

11-حجت عنبرا، علی شالیزار جلالی، رسول شهروز، مزدک رازی, "نقش محافظتی ژل رویال در برابر آسیب های بافتی ناشی از فنیل هیدرازین در روده کوچک موش: ارزیابی مورفومتریک", مجله دانشگاه علوم پزشکی قم, 1394.

12-مزدک رازی, "Preventive and protective effects of silymarin on doxorubicin-induced testicular damages correlate with changes in c-myc gene expression", Phytomedicine, 1391.

13-مزدک رازی, "Testicular biohistochemical alterations following experimental varicocele in rats", Iranian Journal of Reproductive Medicine, 1391.

14-مزدک رازی, "Uterine Artery Interruption: Evidence for Follicular Growth and Histochemical and Biochemical Changes", Journal of Reproduction and Infertility, 1391.

15-مزدک رازی, "Histological Impact of Long Term Varicocele-Induction on Right and Left Testes in Rat (Evidence for the Reduction of Sperm Quality and Mating Abilities)", Veterinary Research Forum, 1390.

16-مزدک رازی, "Varicocele Time-dependently Affects DNA Integrity of Sperm Cells: Evidence for Lower In vitro Fertilization Rate in Varicocele-positive Rats", International Journal of Fertility and Sterility, 1390.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (29)

1- "( )-pulegune reduced Cyp19 gene expression and reduced Leydig cells steroidogenic activity", 15th ROYAN international congress on reproductive biomedicine, 1393, تهران,ایران.

2- "Antioxidant StatusDexamethasone and Vitamin E Up-regulated Varicocele-reduced Hsp70-2 Protein Expression; Correlation with Testicular Inflammation and", 9th ROYAN international congress of stem cell Biology and Thecnology, 1392, تهران,ایران.

3- "Apositional expression of Cyclin D1 and E2F1 genes machineries in Myco-estrogen zaralenone-induced apoptosis in testicular tissue of rats", 15th ROYAN international congress on reproductive biomedicine, 1393, تهران,ایران.

4- "Bilateral Ovariectomy Inhibited Development of Endometriosis in Rats", 13th Royan international Congrerss, 1391, تهران,ایران.

5- "Celecoxib and silymarin ameliorated varicocele-induced inflammation and oxidative stress; evidence for COXII, iNOS and enzymatic antioxidant status", 15th ROYAN international congress on reproductive biomedicine, 1393, تهران,ایران.

6- "Chronic Exposure to Gly-Phosate; Evidence for Testicular Toxicity and Sperm Parameters", 13th ROYAn international Congress, 1391, تهران,ایران.

7- "Deltametrin-induced RNA damage resulted in follicular cella apoptosis in rats ovaries", 20th national congress on infertility and reproduction, 1393, اصفهان,ایران.

8- "Diadzein and Trifolium pretense hydro-alcoholic extract negatively affected the testis structure and function", 20th national congress on infertility and reproduction, 1393, اصفهان,ایران.

9- "Effect of Chronic Exposure to Trifollium Leaves Hydro-alcholic Extract and Diaidzeinon on Sperm Parameters in Rat; Evidence for Sperm DNA Damage and Chromatin Chondensation", دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران, 1392, مازندران,ایران.

10- "Effect of Nanosilver on Sperm Acid Hyaloronic Binding Ability Correlates with Hsp70-2 Chaperone Expression During Spermatogeness", بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 1392, تبریز,ایران.

11- "Effect of Nanosilver Particles on Testicular Tissue and Sperm Parameters; Evidence for Biochemical and Histological Changes", دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران, 1392, مازندران,ایران.

12- "Genetic and Epigenetic mechanisms of varicocele at spermatogenesis level", ُسمپوزیوم بیولوژی اسپرم, 1394, اصفهان,ایران.

13- "Germinal Cells Carbohydrate, Lipid and Lipase Levels Alter in Long-Time-Induced Varicocele", 13th ROYAN international Congress, 1391, تهران,ایران.

14- "Increased Homocysteine in PCOS Affects Oocyte and Embryo Quality", 13th Royan International Congress, 1391, تهران,ایران.

15- "Nano-particle Tio2 enhances apoptosis in testicular tissue; evidence for Bcl-2, p53, Cyp19 gene expression", 15th ROYAN international congress on reproductive biomedicine, 1393, تهران,ایران.

16- "Nanosilver Impacts Testicular Tissue by the GLUT I Expression in Leydig Cells ; Correlation with Germinal Cells RNA Damage", 9th ROYAn international congress of stem cell biology and thecnology, 1392, تهران,ایران.

17- "Nitrosative Stress, Lipid and Carbonyl Groups Peroxidation in Long-time Induced Varicocele; Association with Sperm DNA Damage", 13th Royan International Congress, 1391, تهران,ایران.

18- "Protective Effect of Parsley Extract and Glyburide on Diabetes-induced Damages correlates with Glypican-3 and GLUT I Proteins Immunolocalization on Folllicular Cells", بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 1392, تبریز,ایران.

19- "Protective effect of royal jelly versus vitamin C against anemia-induced damages in testicular tissue", 15th ROYAN international congress on reproductive biomedicine, 1393, تهران,ایران.

20- "Protective Effect of Silymarin on Sperm Viability ans Chromatin Packing in Varicocele-induced Rats", 13th ROYAN international Congress, 1391, تهران,ایران.

21- "Silymarin Prevents and Protects Testes From the Doxorubicin -induced Oxidative Stress and Improves Sperm Quality in Rats", 13th ROYAN international Congress, 1391, تهران,ایران.

22- "Study of Follicular Growth, Hormonal Alterationsand Oxidative Stress Flowing Ovarian Transplantation on Stom,ach of Dog By Inducing Blood Sinus", هفتمین گردهمایی بالینی دامپزشکان ایران, 1390, تهران,ایران.

23- "Testosterone and Vitamin E administration Up-regulated Hsp70-2 Protein expression in Varicocele-induced Rats; Correlation with Leydig Cells Stereidogenesis and Germinal Cells RNA Damage", 9th ROYAN international congress of stem cell biology and Thecnology, 1392, تهران,ایران.

24- "The Testosterone Administration Decreased Varicocele-induced DNA disintegrity and Lowered Lipid Peroxidation In Testicular Tissue", بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 1392, تبریز,ایران.

25- "The Vitamin E Administration Decreased Varicocele-induced Damages ; Evidence for Sperm DNA Damage and Biochemical Changes", بیست و یکمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران, 1392, تبریز,ایران.

26- "Zaraleneone-induced apoptosis in rat s testicular tissue correlates with oxidative stress and p53 expression", 20th national congress on infertility and reproduction, 1393, اصفهان,ایران.

27- "Zaralenone-induced damages in testicular tissue correlates with mitochondria damage, ER? receptors and Leydig cells aromatization", 15th ROYAn international congress on reproductive biomedicine, 1393, تهران,ایران.

28- "Zearalenone Augments the Sperm DNA Damage and attenuates the Sperm Chromatin Condensation in Rats", دوازدهمین کنگره سم شناسی ایران, 1392, مازندران,ایران.

29- "تاثیر درمانی ویتامین E بر اترزی فولیکولی و تغییرات آنتی اکسیدانتی سرمی و بافتی ناشی از سم سیپرومترین در موش های رت ماده", هفتمین کنگره بالینی دامپزشکان کشور, 1390, تهران,ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-مزدک رازی, - 2.حسن ملکی نژاد 50%, "تاثیر مایکوتوکسین زرالنون بر میزان بیان ایمنو هیستوشیمیایی پروتئین Cyclin D1 و بیان ژن E2F1 در بافت بیضه موش رت بالغ", دانشگاه ارومیه, 1394, بنیادی.

2-مزدک رازی,دکتر سعیده نعیمی, "مطالعه اثر اختلالات عملکردی تیروئید بر هیستوپاتولوژی مجاری هوایی در مدل حیوانی آلرژیک", شرکت مهندسین مشاور فراز آب - سازمان آب منطقه ای استان آذر بایجان غربی, 1392.
پایان نامه ها (8)

1-روحيه سولدوزي, "تاثير R پولگون بر روند رشد فوليكولي و عروق زايي بافت تخمدان در موش كوچك سفيد آزمايشگاهي", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1393, استاد راهنما.

2-الميرا اديب نيا, "تاثير مايكوتوكسين زرالنون بر بيان ايمنوهيستوشيميايي گيرنده ER a و پارامتر هاي اسپرم در موش رن نر بالغ", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1393, استاد راهنما.

3-سارا مظهري, "بررسي اثرات محافظتي Celecoxib و Silymarin به تنهايي و توام بر روي بافت بيضه به دنبال ايجاد واريكوسل تجربي", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1393, استاد راهنما.

4-زهارا غفاري صدقياني, "مطالعه اثر ديادزئين و فيتواستروژن هاي عصاره هيدروالكلي برگ شبدر قرمز بر روي فاكتور هاي كمي اسپرم و بيان ژن هاي ER? و ER? در اسپرم و بافت بيضه موش هاي رت بالغ", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1393, استاد راهنما.

5-زري رضازاده ريحاني, "بررسي تغييرات ايمنو هيستوشيميايي پروتئين Hsp70 در بافت بيضه و آسيب DNAي اسپرم هاي HA-binding مثبت متعاقب تجويز نانوذرات نقره در موش سوري", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1392, استاد راهنما.

6-شبنم چراغي, "تاثير مايكوتوكسين زرالنون بر ميزان بيان ايمنوهيستوشيميايي پروتئين Cyclin D1 و بيان ژن E2F1 در بافت بيضه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-حجت عنبرا, "مطالعه بافت شناسي ژل رويال و ويتامين C بر بهبود روند تحليلي بافت بيضه و كيفيت اسپرم ناشي از آنمي حاصل از تجويز فنيل هيدرازين در موش سوري بالغ", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-زهرا مرادي مودب, "تاثير ايزومز (R)-) ( پولگون بر روي تغييرات گيرنده هاي ER? در بافت بيضه و تغييرات بافت شناسي بافت بيضه در موش آزمايشگاهي كوچك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.