• نام و نام خانوادگی
  • محمد حسین پرواز
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زبانهای خارجی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد حسین پرواز
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زبانهای خارجی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1-محمدحسین پرواز, 2015, Introduction to Instructed Second Language Acquisition. Shawn Loewen. Routledge, New York and London (2015). x 210 pp., ISBN: 978-0-415-52953-2 (pbk).,Iranian Journal of Language Teaching Research.
پایان نامه ها (1)

1-نازيلا مولايي، 1394، اثر استقلال شخصي بر توانايي درك مطلب خواندن دانشجويان زبان انگليسي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.