• نام و نام خانوادگی
  • نوروز دلیرژ
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه میکروبیولوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (61)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)
پروژه های تحقیقاتی (3)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (38)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • نوروز دلیرژ
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه میکروبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (61)

1-نوروز دلیرژ, 2015, Immunotherapeutic effect of pentoxiphylline in type 1 diabetic mice and its role in response of helper T lymphocytes,Iranian Journal of basic medical science.

2-نوروز دلیرژ, 2015, 562 cancer cell line via mitochonrial pathway htrough iease and p53CuO nanoparticles induce cytotoxicity and apoptosis in human K,Iranian Journal of Basic Medical Sciences.

3-نوروز دلیرژ, 2015, by mitogen-stimulated bovine peripheral blood mononuclear cellsEvaluation of proliferation and ctytokines production,VRF.

4-نوروز دلیرژ, 2015, Combination immunotherapy with extract of heated 4T1 and naloxanein mouse model of breast cancer,Turkish Journal of Medical Science.

5-نوروز دلیرژ, 2014, peripheral nerve cell therapyThe mesenchymal stem cell derived microvesicles enhancesciatic nerve regeneration in rat: A novel approach in,J Trauma Acute Care Surg.

6-نوروز دلیرژ, 2014, mesenchymal stem cells on neutrophil functionsCalcitriol modulates the effects of the supernatants of bone-marrow–derived,Turkish Journal of Biology.

7-نوروز دلیرژ, 2014, monocyte-derived dendritic cells(PCMOs)-derived dendritic cells with conventionalPhenotypic and functional comparison of two distinctsubsets of programmable cell of monocytic origin,Cellular and Molecular Immunology.

8-نوروز دلیرژ, 2014, Morphological Features of Cell Death through Microscopic View,Research in Molecular Medicine.

9-نوروز دلیرژ, 2013, Comparison The Effects of Two Monocyte Isolation MethodsPlastic Adherence and Magnetic Activated Cell Sorting Methodon Phagocytic Activity of Generated Dendritic Cellss, ,,cell journal.

10-نوروز دلیرژ, 2013, Synergistic effects of atorvastatin andall-trans retinoic acid in amelioratinganimal model of multiple sclerosis,Immunological Investigations.

11-نوروز دلیرژ, 2013, The Effect of Cytosolic Extract of Alternaria Alaternata Fungus on Monocyte-Derived Dendritic Cell Phagocytosis Ability and T Lymphocyte Proliferation in Presence of Myelin Basic Protein,Zahedan Journal of Research in Medical Sciences.

12-نوروز دلیرژ, 2012, Fibroblast and T cells conditioned media induce maturation dendritic cell and,VRF.

13-نوروز دلیرژ, 2012, In vitro analysis of T cell responses induced by breast tumor cell lysate pulsed with autologous dendritic cells,Advances in Bioscience and Biotechnology.

14-نوروز دلیرژ, 2012, Microvesicles derived from mesenchymal stem cells: Potent organelles for induction of tolerogenic signaling,Immunological lettters.

15-نوروز دلیرژ, 2012, Phenotypic modulation of auto-reactive cells by insertion of tolerogenic,VRF.

16-نوروز دلیرژ, 2012, Enhanced Mechanical Properties of Rabbit Flexor Tendons in Response to,Current Stem Cell Research and Therapy,.

17-نوروز دلیرژ, 2012, Use of Chitosan Conduit for Bridging Small-Gap Peripheral Nerve Defect,Iranian Journal veterinary surgery.

18-نوروز دلیرژ, 2012, Phenotypic and Functional Comparison between Flask Adherent and Magnetic Activated Cell Sorted Monocytes Derived Dendritic Cells,Iranian Journal Immunology.

19-نوروز دلیرژ, 2011, Transplantation of Uncultured Omental Adipose-Derived Stromal,The Journal of TRAUMA®.

20-نوروز دلیرژ, 2011, Generation of Mature Monocyte-Derived Dendritic Cells in the,Iranian Biomedical Journal.

21-نوروز دلیرژ, 2010, Functional, Histomorphometrical and Immunohistochemical Assessment of,Iranian Journal of Veterinary Surgery.

22- 2009, Autologous Dendritic Cells Loaded with Apoptotic Tumor Cells Induce T Cell-Mediated Immune Responses Against Breast Cancer in Vitro,Cellular Immunology.

23-نوروز دلیرژ, 2008, Use of Undifferentiated Cultured Bone Marrow-Derived Mesenchymal,IRANIAN JOURNAL OF.

24- 2008, PPD Extract Induces the Maturation of Human Monocyte-Derived Dendritic Cells,Informa heathcare&Immunopharmacology and Immunotoxicology.

25-نوروز دلیرژ، 1394، اثر ایمونو تراپیوتیک پنتوکسی فیلین بر دیابت تیپ 1 در موش و تاثیر آن بر بیان ژن PPAR?،ارمغان دانش.

26-نوروز دلیرژ، 1394، اثرات آنتی اکسیدانی و تعدیل ایمنی عصاره برگ زیتون بر میزان سرمی سایتوکاین های مرتبط با TH17،lمجله دانشگاه علوم پزشکی لرستان.

27-نوروز دلیرژ، 1394، تولید نیتریک اکساید توسط سلولهای بنیادی مزانشیمال تحریک شده با زیموزان و القای آپوپتوز در سلول T توسط این سلولها،مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

28-نوروز دلیرژ، 1394، اثر سلولهای بنیادی مزانشیمس مغز استخوان بر آسم آلرژیک در مدل موش،مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

29-نوروز دلیرژ، 1394، تعدیل اثرات مایع روئی حاصل از سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان بر عملکرد نوتروفیل ها توسط 17-بتا استرادیول،افق دانش.

30-نوروز دلیرژ، 1393، تاثیر سلولهای استرومال آلوژن بر گرفته از مغز استخوان در التیان زخم سوختگی پوستی درجه 3 در موش،مجله دانشگاه علوم پزشکی تهران.

31-نوروز دلیرژ، 1393، اثرات تریتینوئین بر روی سیمای بالینی وهیستوپاتولوژیک مدل موشی اسکلروز متعدد،ارمغان دانش.

32-نوروز دلیرژ، 1393، تأثیر سلول های بنیادی مزانشیمال مشتق از مغز استخوان همجوار با ویتامین D3 ،بر عملکرد نوتروفیل های خون محیطی در رت،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم.

33-نوروز دلیرژ، 1393، اثر سلول بنیادی مزانشیمی رت و فاکتورهای محلول ناشی از آن بر عملکرد نوتروفیلهای خون محیطی،ارمغان دانش.

34-نوروز دلیرژ، 1393، تأثیر ژل رویال بر میزان سیتو توکسیتی سلول هایتک هسته ای خون محیطی علیه سلول هایK اریترولوسمی رده 562،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

35-نوروز دلیرژ، 1393، درمان موش های دیابتیک نوع 1 با آل- ترانس رتینوئیک اسید از طریق مهار سایتوکاین های پیش التهابی،مجله پزشکی ارومیه،.

36-نوروز دلیرژ، 1393، زنده مانی نوتروفیل خون محیطی به دنبال تیمار با فاکتورهای محلول ناشی از سلول بنیادیمسانشیمال رت،هجل علوی پص شٍّی داشًگا عل مَ پسشکی ش یْد صد قٍی یسد.

37-نوروز دلیرژ، 1393، میزان زند همانی نوتروفیل خون محیطی به دنبال تیمار با سلول های بنیادیمزانشیمال رت،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

38-نوروز دلیرژ، 1392، بررسی اثرات آل-ترانسرتینوئیکاسید بر روی علائم، میزان نیتریک اکسید وظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم در مدل موشی مولتیپل اسکلروز،مجله علوم پزشکی رازی.

39-نوروز دلیرژ، 1392، تاثیر پپتیدو گلیکان-لیپوپلی ساکارید بر تولید نیتریک اکسایدتوسط سلولهای مزانشیمال موش (MSC) و القاء آپوپتوز رد سلولهای T فعال شده توسط این سلولها،مجله پزشکی ارومیه.

40-نوروز دلیرژ، 1392، تولید سلول های دندریتیک مهاری و سلول های شبه ماکروفاژیبا استفاده ترکیبی از فاکتورهای بلوغ،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

41-نوروز دلیرژ، 1392، اثر ژل رویال بر میزان سلول کشی سلولهای تک هسته ای خون محیطی و سلول سرطانی K562،ارمغان دانش.

42-نوروز دلیرژ، 1392، اثر هیستامین بر سلول های دندریتیک پالس شده باپروتئین بازی میلین و پاسخ سلول های Tاتولوگ در شرایط in vitro،ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

43-نوروز دلیرژ، 1392، مقایسه روش های مختلف جداسازی مونوسیت ها با روش جداسازی آنMagnetic Activated Cell Sorting،مجله علوم پزشکی رازی.

44-نوروز دلیرژ، 1391، اثر ال – گلوتامین بر میزان قند خون ناشتا وضایعات پاتولوژیکی حاصل از دیابت خود ایمن در موش نر نژاد C57BL/6،مجله پزشکی ارومیه.

45-نوروز دلیرژ، 1391، تاثیر اگزوزومهای مشتق از سلولهای بییادی مزانشیمال بر جهت گیری پاسخ ایمنی لنفوسیتهای T کمکی و سیمای بالینی آنسفالومیلیت آلرژیک تجربی خود ایمن،مجله پزشکی ارومیه.

46-نوروز دلیرژ، 1391، اثر آتورواستاتین در درمان آنسفالیت تجربی خود ایمن و نقش آن در پاسخ لنفوسیتهای T کمکی،مجله دانشکده پزشکی اصفهان.

47-نوروز دلیرژ، 1391، بررسی اثر DNAی آسیب دیده با داروی آلکیله کننده ملفالان بر میزان و کیفیت شاخصهای بلوغ و جهت گیری فنوتیپهای ایمنی سلولهای دندریتیک،مجله پزشکی ارومیه.

48-نوروز دلیرژ، 1391، تاثیر عصاره سیتوسولی قارچ آلترناریا آلترناتا بر بلوغ سلولهای دندریتیک مشتق ار منوسیت و پلاریزاسیون پاسخ لنفوسیتهای T در حضور پروتئین بازی میلین،مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،.

49-نوروز دلیرژ، 1391، بررسی اثر سیتوتوکسیسیتی و آپوپتوتیک 1و3- در آمینو پروپان وانادیوم (استیل استات) 3- متوکسی بر رده سلولی K562،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

50-نوروز دلیرژ، 1391، بررسی اثر سیتوتوکسیسیتی و القاء آپوپتوتوز ترکیب شیف باز وانادیوم بر رده سلولی K562،فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی ارتش.

51-نوروز دلیرژ، 1391، بهینه سازی میزان تولید پروتئینهای شوک حرارتی HSP70 و gp96 در رده های سلولی پروستات و اریترولوکمی ، به منظور به کار گیری در تهیه ی واکسن سرطان،مجله دانشکده پزشکی اصفهان.

52-نوروز دلیرژ، 1390، اثر مایع روئی کشت فیبروبلاستها در تمایز سلولهای قابل برنامه ریزی با منشای منوسیت به سلولهای تولید کننده انسولین،مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

53-نوروز دلیرژ، 1390، القای بلوغ سلولهای دندریتیک مشتق از منوسیت بر روی لایه تغذیه ای سلولهای اپی تلیال انسان،مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

54-نوروز دلیرژ، 1390، تمایر سلولهای دندریتیک مشتق از منوسیت بر روی لایه ای از سلولهای آندوتلیال به عنوان سلولهای تغذیه کننده،مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

55-نوروز دلیرژ، 1390، اثر درمانی ال-ترانس رتینوئیک اسید در آنسفالیت تجربی خود ایمن و نقش آن در پاسخهای لنفوسیتهای T کمکی،مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

56-نوروز دلیرژ، 1390، مقایسه تاثیر Tumor Necrosis Factor-?Monocyte Conditioned Medium polyinosinic-polycytidylic acid در بلوغ سلولهای دندریتیک،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران.

57-نوروز دلیرژ، 1390، اثرعوامل مترشحه استافیلوکوکوس اورئوس بر بقای نوتروفیل ها ومونوسیت ها در شرایط in vitro،زیست شناسی میکروارگانیسم ها.

58-نوروز دلیرژ، 1389، مهار رشد رده سرطانی K562 لوکمیای میلوئیدی مزمن انسان با استفاده از عصاره سیتوپلاسمی لاکتوباسیلوسهای جدا شده از روده ماهی کپورمعمولی در شرائط آزمایشگاهی،مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

59- 1384، تولید سلولهای دندریتیک از سلولهای تک هسته ای خون محیطی افراد سالم داوطلب و بیماران مبتلا به سرطان پستان،مجله پزشکی کوثر.

60- 1383، مقایسه توانایی مشتق پروتئینی خالص شده (PPD) و TNF-a در القاء بلوغ در سلولهای دندریتیک،مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی.

61- 1382، تأثیر دزهای مختلف پرتو گاما و زمان انکوباسیون بعد از تابش بر القای آپوپتوز در سلولهای کارسینوم پستان انسان،نشریه پزشکی یاخته.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (40)

1- 2004, Breast Tumor Apoptotic Cells Pulsed Dendritic Cells Induce Cytotoxic T Lymphocyte Responses in Vitro,XII Congress of iImiranian Congress of Immunology and Allergy.

2- 1393, Calcitriol modulate the effect of supernatant of bone marrow - derived mesanchymal stem cell on neutrophil functions,12th International Congree of Immunology and Allergy, تهران,ایران.

3- 2004, Cytokine Profile of Breast Cancer Antigen Pulsed Dendritic Cells, Stimulated T Lymphocytes,XII Congress of imiranian Congress of immunology and allergy.

4- 1393, Effect of bone marrow derived mesanchymal stem cell pulsed with vitamine D3on peripheral blood neutrophil function in rat,12th International Congress of Immunology and Allergy, تتهران,ایران.

5- 1391, Effect of Peptidoglican-lipopolysaccharides, a ligand of TLR4 Primed MSCs On the production No in The MSCs,هشتمین کنگره بین المللی رویان, تهران,ایران.

6- 1393, Effect of the Royal gelly on necrosis of erythroleukemia cancer cellco cultures with peripheral blood mononuclear cells,12th International Congress of Immunology and Allergy, تهران,ایران.

7- 1392, Effects of Mesenchymal stem cells on Th17 activity in allergic airway inflammation in mouse model,6th International Congress of Laboratory and Clinic, تهران,ایران.

8- 1394, Evaluation of Duxorubucine inhibitory effects o mYelogenous and peripheral mononuclear cells viability,1st International Nastaran Cancer Symposium, مشهد,ایران.

9- 1390, Generation of mature monocyte-derived dendritic cells in the,2011 joint anual meetibg SIICA, ریچونه,ایتالیا.

10- 2004, In Vitro Analysis of T Cell Responses Induced by Breast Tumor Antigens pulsed Dendritic Cells,XXIII EAACI Congress.

11- 1392, In vitro effect of Royal jelly on peripheral blood mononuclear cells cytotoxicity against K562,21th International Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, تبریز,ایران.

12- 2004, In Vitro Generation of Breast Cancer Tumor Specific Cteotoxic T lymphocytes,XXIII EAACI Congress.

13- 1394, Inhibitory effects of peripheral blood mononuclear cellsagainst myelegenous leukemia cell line after treatment by Doxorubucin,1st International Nastaran Cancer Symposium, مشهد,ایران.

14- 1391, Investigating the apoptotic activity of TLR4 primed mesanchymal stem cells toward the activated T cells,یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران.

15- 1393, Invitro analysis the effect of the Copper oxide nanoparticles on the Erythroleukemia cell line K562,12th International Congress of Immunology and Allergy, تهران,ایران.

16- 1394, P72-caffeine alters the interaction between bone marrow masanchymal derived stem cells and stem cells and neutrophils,International congress of stem cell and regenerative medicine, مشهد,ایران.

17- 1391, Preparation of novel anti-breast cancer vaccine by nanoencapsulation,سیزدهمین کنگره علوم فارماکولوژی ایران, اصفهان,ایران.

18- 1394, The effect of 7-methoxy 4,5 dihydro 2H benzo {g} indazole on human chronic myelogenous leukemia (K562) cells and apoptosis inductionand monocyte/macrophage differentiation,1st international Nastaran Cancer Symposium, مشهد,ایران.

19- 1391, The effect of all-trans retinoic acid on clinical sympton, nitric oxide levels, and total antioxidant capacity of plasma pn mousemodel of multiple scloresis,21th international congress of physiology and pharmacology, Tabriz,Iran.

20- 1391, The effect of mesanchymal stem cell on neutrophil phagocytic function in rat,21th international iranian congress of physiology and pharmacology, Tabriz,iran.

21- 1392, The effect of Rat mesenchymal stem cells and its supernatant on peripheral blood,6th International Congress of Laboratory and Clinic, تهران,ایران.

22- 1392, The effect of Royal jelly on in vitro proliferation of peripheral blood mononuclear cells,21th International Iranian Congress of Physiology and Pharmacology, تبریز,ایران.

23- 1392, The programmed cell monocyte origin,9th congress on stem cell biology and technology, تهران,ایران.

24- 1392, Therapeutic effects of all-trans retinoic acid on the proliferation of splenic lymphocytes in,6th International Congress of Laboratory and Clinic, تهران,ایران.

25- 1392, Therapeutic effects of all-trans retinoic acid on the response of T-helper cells in,6th International Congress of Laboratory and Clinic, تهران,ایران.

26- 1392, Therapeutic effects of Pentoxifylline on blood glucose levels in Streptozotocin induced,6th International Congress of Laboratory and Clinic, تهران,ایران.

27- 1392, Therapeutic effects of Pentoxifylline on the insulin level of plasma in Streptozotocin,6th International Congress of Laboratory and Clinic, تهران,ایران.

28- 2008, Toxoplsma Gondii Specific Antibodies in asymptomatic Dogs and Cats,European Veterinarity Conference.

29- 1391, Treatment of Mesenchimal stem cell (MSCs) with peptidoglycan- LPS as TLR2,4 agonist and zymozan TLR2,6 as agonist augments apoptosis Tcell time dependently,هشتمین کنگره بین المللی رویان, تهران,ایران.

30- 1391, Treatment of Mesenshymal Stem Cells (MSCs) with peptidoglycan-LPS as TLR2,4 agonist augments apoptose in activated T Cells time dependently,دومین کنگره بین المللی میکروبیولوژی, اردبیل,ایران.

31- 1390، بررسی اثرات ترشحات رحم آبستن به روی فعالیت نوتروفیلهای گوسفند در شرائط آزمایشگاهی،پنجمین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی (غرب کشور)، سنندج،ایران.

32- 2004، بررسی پروفایل سیتوکینی لنفوسیتهایTبیماران مبتلا به سرطان پستان که به وسیله سلولهای دندریتیک مجاور شده با آنتی ژن توموری تحریک شده اند،هفتمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران.

33- 1383، تولید سلولهای دندریتیک از سلولهای تک هسته ای خون محیطی افراد سالم داوطلب و بیماران مبتلا به سرطان پستان در شرایط آزمایشگاهی و تعیین ویژگیهای آنها،دوازدهمین کتفرانس زیست شناسی.

34- 1389، تولید سلولهای دندریتیک مشتق از منوسیت تحت تاثیر مخلوط مایع رویی سلول های آندوتلیال و فیبروبلاست و اپیتلیال انسان،یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی.

35- 1389، تولید سلولهای دندریتیک مشتق از منوسیت تحت تاثیر مخلوط مایع روئی سلولهای فیبروبلاست و اپی تلیال،یازدهمین کنگره سراسری بیوشیمی، قزوین،ایران.

36- 1390، تولید سلولهای سازنده انسولین از سلولهای بنیادی پر توان حاصل از تمایز زدائی منوسیتهای خون محیطی رت تحت تاثیر عصاره پانکراس رت در شرائط آزمایشگاهی،کنگره ملی زیست شناسی و جنبه های کاربردی سلولهای بنیادی، مشهد،ایران.

37- 2004، عرضه آنتی ژن توموری پستان به صورت سلولهای آپوپتوتیک توسط سلولهای دندریتیک باعث القاء پاسخ سیتوتوکسیک لنفوسیت هایT در شرایط آزمایشگاهی می شود،هفتمین کنگره ایمونولوژی و آلرژی ایران.

38- 1391، مطالعه تاثیر تجویز خوراکی لوامیزول در ماهی قزل آلای رنگین کمان پرواری بر برخی پاسخهای ایمنی،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

39- 1389، مقایسه روشهای جداسازی سلولهای تک هسته ای خون محیطی رت و سلولهای منوسیت،دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی سراسر کشور، تهران،ایران.

40- 1389، مهار رشد رده سرطانی K562 لوکمیای میلوییدی مزمن انسان با استفاده از عصاره سیتوپلاسمی لاکتوباسیلوس‌های جدا شده از روده ماهی کپور معمولی در شرایط آزمایشگاهی،شانزدهمین کنفرانس سراسری وچهارمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1391، مقایسه تاثیر TNF-a، Poly I-C و MCM در بلوغ سلولهای دندریتیک،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

2- 1391، بررسی آزمایشگاهی تاثیر پروتئینهای شوک حرارتی hsp70 و gp96 بر عرضه متقاطع آنتی ژنهای سلولی و تولید IFN- توسط سلولهای TCD 8+،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

3- 1391، اپتیمم سازی میزان تولید پروتئینهای شوک حرارتی HSP-70 و gp96 در رده های سلولی پروستات و اریترولوسمی، به منظور به کارگیری در تهیه واکسن سرطان،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-نوروز دلیرژ، 1392، تولید سلولهای دندریتیک از منوسیتهای تمایز زدائی شده،دانشگاه اروميه، سازمان اسناد واملاك كشور،ايران.
پایان نامه ها (38)

1-رضا زنبوريان شيشوان، 1394، ارزيابي اثرات سايتوتوكسيسك مشتقات دي‌هيدروپيريميديني بعنوان عوامل بالقوه ضد تومور بر روي رده سلولي K562، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-مريم شفق، 1393، تاثير ضد تكثيري نانو ذرات اكسيد مس بر روي رده سلول توموري K562، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مينا اكرمي، 1394، تاثير مشتق سه حلقه اي پيرازول بر روي رده سلولي K562 و القاي آپوپتوز و تمايز بهدودمان منوسيت/ماكروفاژ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-اردشير عباسي، 1394، تاثير كشت همزمان سلولهاي مزانشيمال تيمار شده با كافئين بر روي قابليت فاگوسيتوز و انفجار تنفسي نوتروفيل هاي خون محيطي در رت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-رامين محمدي موالو، 1391، تاثير ليپوپلي ساكاريد و پلي –ريبوسيتيديليك اسيد به عنوان (آگونيستهاي (TLR) بر ميزان توليد نيتريك اكسايد و ميزان آپوپتوز در سلولهاي T فعال شده توسط سلولهاي مزانشيمال موش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

6-الهام دارابي، 1391، تاثير هم زمان زيموزان و تزكيب پپتيدوگليكان و ليپوساكاريد بر ميزان توليد نيتريك اكسايد و ميزان آپوپتوز در سلولهاي T فعال شده توسط سلولهاي مزانشيمال موش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

7-ليلا سليماني، 1391، بررسي تاثير سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان تحريك شده با اگونيستهاي TLR3(Poly I-C) وTLR4 (LPS) در ترميم زخم حاسل از سوختگي پوست موش و مقايسه آن با درمان استاندارد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-آرام مكاري زاده، 1391، ارزيابي اثرات درماني سلولهاي بنيادي مزانشيمال مغز استخوان و اگزوزومهاي مشتق از آن در پلاريزه شدن لنفوسيتهاي T كممكي ، سيماي باليني و هيستوپاتولوژيك انسفاليت تجربي خود ايمن در موش C57BL/6، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

9-رضا نوريان، 1391، بررسي آزمايشگاهي پاسخ سلولهاي تك هسته اي خون محيطيگاوهاي دريافت كننده واكسن تتراوالان تب برفكي به ميتوژنها و آنتي ژن اختصاصي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-عليرضا لقماني، 1391، بررسي تاثير عصاره قارچ الترناريا آلتر ناتا بر بلوغ سلولهاي دندريتيك مجاور شده با پروتئين بازي ميلين (MBP) و پاسخ لنفوسيتهاي T حاصل از آن در شرائط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-فريد رضائي، 1390، مطالعه ميزان آلودگي ، تعيين شاخصهاي مورفولوژيك و مقايسه الگوي الكتروفورتيك پروتئينهاي لينگوانولا سراتا در نشخوار كنندگان اهلي و سگ و امكان ايجاد آلودگي تجربي در رت، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

12-مهدي بهفر، 1390، تاثير Stromal Vascular Fraction بافت چربي بر روي التيام زردپي در خرگوش، پایان نامه دكترا، استاد مشاوره.

13-ميثم گنجي بخش، 1389، تمايز سلولهاي دندريتيك مشتق از منوسيت تحت تاثير مخلوط مايع روئي سلولهاي آندوتليال ، فيبروبلاست و اپي تليال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-فاطمه تنهائي كلاته سبز، 1390، تمايز منوسيتهاي خون محيطي رت به سلولهاي توليد كننده انسولين در شرائط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-مرتضي تهموزي، 1390، اثر ترشحات رحم گوسفند آبستن بر فعاليت نوتروفيلها در شرائط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-معصومه مرادي ارزلو، 1390، مقايسه اثرات Apoptotic وCytotoxicity مايكوفنوليك اسيد در سلولهاي PC12، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

17-فهيمه كبيري، 1389، مقايسه تاثير عصاره سيتوپلاسمي و ديواره سلولي باكتريهاي اسيد لاكتيك جدا شده از روده ماهي كپور معمولي روي رده سلولي سرطاني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-كيكاووس غلامي، 1389، تمايز سلولهاي دندريتيك مشتق از منوسيت بر روي لايه اي ار سلولهاي آندوتليال به عنوان لايه تغذيه كننده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-مريم فخرائي، 1389، بررسي تاثير تركيبات شيف باز اكسو واناديوم بر پرخه سلولي و القاء آپوپتوز بر رده سلولي سرطاني خون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-حوا چاپاري، 1390، اثر مايع روئي كشت فيبروبلاستها بر تمايز منوسيتهاي خون محيطي رت به سلولهاي توليد كننده انسولين در شرائط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-معصومه اسدي، 1389، تمايز سلولهاي دندريتيك مشتق از منوسيت تحت تاثير مايع روئي سلولهاي فيبروبلاست و لنفوسيتهاي T، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-زهرا نكوئي، 1393، بررسي تاثير كشت همزمان سلولهاي مزانشيمال مجاور شده با استروژنروي قابليت فاگوسيتوز و انفجار تنفسي نوتروفيل هاي خون محسطي در رت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-هادي اسماعيلي گورچين قلعه، 1393، بررسي تاثير كشت همزمان سلولهاي مزانشيمال مجاور شده با ويتامينD3 روي قابليت فاگوسيتوز و انفجار تنفسي نوتروفيل هاي خون محسطي در رت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-آيت الله بابادي عكاشه، 1392، مطالعه اثر سلولهاي بنيادي مزانشيمي پولاريزه شدهمشتق از مغز استخوان موش و مايع روئيآنها بر فعاليت PBMC سلول كشي سلولهاي كشنده طبيعي (NK)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-شروين جهانگيري، 1393، ارزيابي كار آمدي واكسن توليد شده از سلولهاي توموريحرارت ديده و نالوكسان درمدل موشي سرطان متاستاتيك پستان، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

26-چيا كهنه پوشي، 1391، بررسي PLGA به عنوان نانو ذرهحاوي عصاره تومور معده به منظور استفاده در ايمونوتراپي سرطان مبتني بر سلولهاي دندريتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-سودابه ايران پور، 1391، بررسي PLGA به عنوان نانو ذرهحاوي عصاره تومور پستان به منظور استفاده در ايمونوتراپي سرطان مبتني بر سلولهاي دندريتيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-سيد احسان حسيني، 1392، تاثير ژل رئيال بر ميزان سيتوتوكسيسيتي سلولهاي تك هسته اي خون محيطي بر عليه سلولهاي اريترولوسمي رده K652 در شرائط آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-بابك بيگ زاده، 1391، مقايسه فنوتيپ و عملكرد سلولهاي دندريتيك توليد شده از منوسيتهاي تمايز زدائي شده و منوسيتهاي تازه جدا شده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-داود محمد زاده، 1391، بررسي تاثير عصاره هيدروالكلي اندام هاي هوائي گيا Scrophularia striata بر رشد تومور تجربي پستان در م.ش Balb/c، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

31-سحر هامون نورد، 1392، بررسي اثر سلولهاي مزانشيمي مغز استخوان رت و مايع روئي آن بر عملكرد نوتروفيلها، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-زينب شاكرمي، 1391، مطالعه اثر عصاره برگ زيتون بر ميزان IL-23 nv svl l،a wpvhmd kv، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-اصغر مرواريدي، 1391، ارزيابي اثرات تجويز ويتامين A بر روي ظرفيت تام آنتي اكسيداني سرمو مايع روئي كشت سلولهاي طحال و سيماي هيستوپلتولوژيك آنسفاليت تجربي خودايمن در موش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-عباس رئيسي، 1392، مقايسه ترميم عصب سياتيك با استفاده از كيتوزان به عنوان كاندوئيت همراه بااگزوزمها و سلولهاي مزانشيمي تمايز نيافته چادرينه بزرگ در رت، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

35-هادي محب عليان، 1391، پاسخ سلولهاي T القا شده با سلولهاي دندريتيك مجاور شده با پروتئين بازي ميلين و بالغ شده در حضور هيستامين، اينترفرون بتا و DMNQ در شرائط آزمايشگاهي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

36-ياسر جعفري خطايلو، 1392، اثر ال گلوتامين القا كننده پروتئين شوك حرارتي 90روي مدل حيواني ديابت خود ايمن در موش C57/BL6، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

37-ناهيد افضل آهنگران، 1391، بررسي فعاليت بيگانه خواري نوتروفيلها و منوسيتها بر عليه باكتري استافيلوكوكوس اورئوسدر گاوان مبتلا به ورم پستان در شرائط آزمايشگاهي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

38-سيد ميثم ابطحي فروشاني، 1391، ارزيابي اثرات تجويز داروهاي آتورواستاتين و اسيد رتينوئيك بر پلاريزه شدن پاسخ لنفوسيتهاي T كمكيو سيماي باليني و هيستوپاتولوژيك آنسفاليت تجربي خود ايمن در موش C57/BL، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.