• نام و نام خانوادگی
  • حبیب دستمالچی ساعی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه میکروبیولوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (19)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (17)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حبیب دستمالچی ساعی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه میکروبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (19)

1-Saeided Aliasadi, Habib Dastmalchi Saei, 2015, Fecal carriage of Escherichia coli harboring extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) genes by sheep and broilers in Urmia region, Iran,Iranian Journal of Veterinary Medicine.

2-Heidar Rahimi, Habib Dastmalchi Saei, Malahat Ahmadi1, 2015, Nasal Carriage of Staphylococcus aureus: Frequency and Antibiotic Resistance in Healthy Ruminants,Jundishapur Journal of Microbiology.

3-جلال کاظمی، ملاحت احمدی، حبیب دستمالچی، مسعود ادیب حسامی, 2014, Antibacterial effect of silver nanoparticles along with protein synthesis-inhibiting antibiotics on Staphylococcus aureus isolated from cattle mastitis,Biological Journal of Microorganism.

4-حبیب دستمالچی ساعی، سمیه حسین زاده, 2014, A study of coagulase-negative staphylococci (CoNS) isolated from bovine mastitis for the presence of penicillin and methicillin resistance-encoding genes in the north west of Iran,Archives of Razi Institute.

5-سمیه حسین زاده، حبیب دستمالچی ساعی, 2014, Staphylococcal species associated with bovine mastitis in the North West of Iran: Emerging of coagulase-negative staphylococci,International Journal of Veterinary Science and Medicine.

6-حبیب دستمالچی ساعی, 2013, Survey of accessory gene regulator (agr) groups and TSST-1 encoding gene (tst) in Staphylococcus aureus isolated from ewes with mastitis in the northwest of Iran,Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University.

7-حبیب دستمالچی ساعی, 2012, USE OF 5-ENOLPYRUVYLSHIKMATE-3-PHOSPHATE SYNTHASE ENCODING GENE FOR TYPING OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLATED FROM SKIN AND URINARY TRACT INFECTIONS OF HUMAN,IRANIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES.

8-حبیب دستمالچی ساعی, 2012, Characterization of Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) in feces of healthy and diarrheic calves in Urmia region, Iran,Iranian Journal of Microbiology.

9-حبیب دستمالچی ساعی, 2012, Restriction Fragment Length Polymorphism Genotyping of Human Staphylococcus aureus Isolates From Two Hospitals in Urmia Region of Iran Using the coa Gene,Jundishapur Journal of Microbiology.

10- 2010, Molecular identification and antibiotic susceptibility patterns of Escherichia coli isolates from sheep faeces samples,Comp Clin Pathol.

11- 2010, coa types and antimicrobial resistance profile of Staphylococcus aureus isolates from cases of bovine mastitis,Comp Clin Pathol.

12- 2010, Distribution of collagen adhesin gene among various types of Staphylococcus aureus strains associated with bovine mammary gland,Comparative Clinical Pathology.

13- 2009, Molecular typing of Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis based on polymorphism of the coagulase gene in the north west of Iran,Veterinary Microbiology.

14-صبا الماسی چگینی، ملاحت احمدی، حبیب دستمالچی، بنت الهدی رحمان، 1393، ارزیابی دو روش کشت باکتریایی و PCR در تشخیص بیماری لوک آمریکایی و اروروپایی،نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی، 10،29.

15-حبیب دستمالچی ساعی، 1393، شناسایی تیپ های trap در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمده از نمونه های شیر گاو و گوسفند مبتلا به ورم پستان در شمال غرب ایران،مجله دامپزشکی ایران.

16-سید شهرام حسینی، حبیب دستمالچی ساعی، عبدالغفار اونق، 1393، شناسایی مولکولی ژن های کد کننده بتالاکتاماز وسیع الطیف blaCTX-M، blaTEM و blaSHV در اشریشیا کولای های جدا شده از مدفوع گاومیش آبی در استان آذربایجان غربی، ایران،مجله تحقیقات دامپزشکی.

17-حبیب دستمالچی ساعی، سارا اقدسی، حامد محمد زاده، 1392، بررسی فراوانی ژن های چسبندگی cna، fnbA و fnbB در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از موارد تورم پستان گوسفند،مجله دامپزشکی ایران (Iranian Veterinary Journal).

18-حبیب دستمالچی ساعی، 1391، مطالعه اثرات نانو ذرات نقره و آنتی بیوتیک های موثر بر جدار بطور مجزا و توام بر استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از موارد ورم پستان گاو،نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی (Journal of veterinary microbiology)، 8،24.

19-بهزاد شفیعی، ملاحت احمدی، حبیب دستمالچی، 1391، تشخیص بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی تنسیس در شیر گاوها و گوسفندان استان کردستان با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز،نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (18)

1- 1391, Accessory Gene Regulator (agr) Typing of Staphylococcus aureus Isolates Recovered From the Nasal Cavity of Healthy Ruminants in Iran,The 13th Iranian and The 2nd International Congress of Microbiology, Ardabil,Iran.

2- 1391, Comparison of Polymerase Chain Reaction (PCR) and Milk Ring Test (MRT) for Detection of Brucella Spp. in Cattle Milk,The 13th Iranian and The 2nd International Congress of Microbiology, Ardabil,Iran.

3- 1392, Detection of blaTEM gene among Salmonella isolated from poultry Farms in North west of IRAN,National student congress of bioscience, Isfahan,Iran.

4- 1390, Detection of the enterotoxin-producing genes in Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis milk by PCR in Tabriz and Urmia regions,First International and 12th Iranian Congress of Microbiology, Kermanshah,Iran.

5- 2013, Genetic characterization of penicillin and methicillin resistance in staphylococci from bovine mastitis milk in the North West of Iran,14th international Iranian Congress of Microbiology, تهران,ایران.

6- 1391, Identification of toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1) gene of Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis milk in Urmia, Iran,17th international congress on animal reproduction, Vancouver,Canada.

7- 1391, Interaction Effect of Silver Nanoparticles and Antibacterial Medicines on Staphylococcus Aureus Isolated from Cattle Mastitis,The 13th Iranian and The 2nd International Congress of Microbiology, Ardabil,Iran.

8- 1390, Investigation of agr specificity groups among dairy sheep Staphylococcus aureus,First International and 12th Iranian Congress of Microbiology, Kermanshah,Iran.

9- 2013, Molecular typing of nasal carriage isolates of Staphylococcus aureus from healthy animals based on multiple locus variable number tandem repeat analysis (MLVA),14th international Iranian Congress of Microbiology, تهران,ایران.

10- 1391, Occurrence, Erythromycin and Tetracycline Resistance, and Trap Types of Staphylococcus aureus in the Nasal Cavity of Healthy Cattle, Sheep and Goats in Iran,The 13th Iranian and The 2nd International Congress of Microbiology, Ardabil,Iran.

11- 1390, PCR detection of toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1) producing Staphylococcus aureus strains isolated from mastitic sheep?s milk,First International and 12th Iranian Congress of Microbiology, Kermanshah,Iran.

12- 1390, Possible role of collagen binding protein (Cna) in virulence of Staphylococcus aureus mastitis,2nd International Congress of Food Hygiene, Tehran,Iran.

13- 1390, Spa gene-based typing of Staphylococcus aureus from mastitic cattle fromAzerbaijan,First International and 12th Iranian Congress of Microbiology, Kermanshah,Iran.

14- 2013, Species level identification of staphylococci isolated from bovine milk samples based on PCR-RFLP analysis of glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase-encoding gene,14th international Iranian Congress of Microbiology, تهران,ایران.

15- 1391, Typing of Nasal Carriage Isolates of Staphylococcus aureus from Healthy Horses Using the PCR-RFLP,The 13th Iranian and The 2nd International Congress of Microbiology, اردبیل,ایران.

16- 1392، شناسایی تیپ های trap در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمده از شیر گاوان و گوسفندان مبتلا به تورم پستان در شمال غرب ایران،اولین کنگره کنترل تورم پستان در گاو شیری، تبریز،ایران.

17- 1391، شناسایی ژن های بتا-لاکتاماز وسیع الطیف (ESBLs) متعلق به گروه های blaTEM، blaCTX-M و blaSHV در جدایه های ایشریشیا کلی بدست آمده از نمونه های مدفوع طیور در منطقه ارومیه،دومین کنگره علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، سمنان،ایران.

18- 1391، شناسایی ژن های بتا-لاکتاماز وسیع الطیف blaCTX-M و blaSHV در جدایه های ایشریشیا کلی بدست آمده از مدفوع گاومیش در استان آذربایجان غربی،دومین کنگره علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، سمنان،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1391، شناسایی ژن های hlyA، eae، stx2، stx1 در بین سویه های ایشریشیا کولای جدا شده از گوساله های سالم و اسهالی با استفاده از روش مولتیپلکس PCR،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-حبیب دستمالچی ساعی، - 2.ملاحت احمدی 40%، 1390، تعیین تیپ ژنتیکی استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های شیر ورم پستان گاو بر اساس آنالیز ژن spa به روش PCR-REA،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

3- 1393، ارزیابی وجود حالت پلی مورفیسمی در سیستم RAP-TRAP سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداشده از موارد تورم پستان گاو و گوسفند،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (17)

1-سارا اقدسي، 1390، شناسايي مولكولي جدايه هاي استافيلوكوكوس اورئوس بدست آمده از موارد تورم پستان گوسفند با استفاده از تكثير ژن nuc و بررسي ژن هاي fnbA، fnbB و cna در بين آن ها، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

2-حامد محمدزاده ويژه، 1390، آناليز تنوع ژنتيكي ژن هاي كد كننده اجزاء Agr در سويه هاي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از موارد تورم پستان گوسفند، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

3-خانم صفا فرهمند آذر، 1389، شناسايي ژن مولد توكسين 1- سندرم شوك توكسيك (TSST-1) در استافيلوكوكوس اورئوس هاي جدا شده از نمونه هاي شير ورم پستان گاو در اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-خانم سونا داداشي، 1389، شناسايي ژن هاي مولد توكسين اكسفولياتيو (A و B) در استافيلوكوكوس اورئوس هاي جدا شده از نمونه هاي شير ورم پستان گاو در اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-صبا الماسي چگيني، 1391، مقايسه روش هاي كشت باكتريايي و PCR در تشخيص لوك آمريكايي و اروپايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

6-بهزاد شفيعي، 1391، تعيين آلودگي شير گاو و گوسفند با بروسلا آبورتوس و بروسلا ملي تنسيس به روش PCR در كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

7-حامد سلامي پرگو، 1391، ارزيابي گرو ههاي اختصاصي agr در بين جدايه هاي استافيلوكوكوس اورئوس بدست آمده از بيني گاو، گوسفند و بزهاي سالم با استفاده از مولتيپلكس PCR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-حيدر رحيمي، 1391، ارزيابي ژن هاي مقاومت نسبت به اريترومايسين و تتراسايكلين در جدايه هاي استفيلوكوكوس اورئوس بدست آمده از حفره بيني گاو، گوسفند و بزهاي سالم در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سيد شهرام حسيني، 1391، شناسايي ژن هاي blaTEM و blaSHV در جدايه هاي اشزيشيا كلي بدست آمده از مدفوع گاوميش در استان آذر بايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-الهه صفاري، 1391، تفريق جدايه هاي استافيلوكوكوس اورئوس بدست آمده از حفره بيني اسب هاي سالم بر اساس تعيين تيپ قطعات تعيين حدودي مربوط به دو لوكوس، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

11-سحر رستمي، 1391، ارزيابي پلي مورفيسم در سيستم RAP-TRAP جدايه هاي استافيلوكوكوس اورئوس بدست آمده از حفره بيني اسبان سالم، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

12-جلال كاظمي، 1391، اثر متقابل نانو ذرات نقره و داروهاي ضد باكتريايي بر روي استافيلوكوكوس اورئوس هاي جدا شده از موارد ورم پستان گاو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

13-سميه حسين زاده، 1392، شناسايي گونه استافيلوكوك هاي جدا شده از موارد ورم پستان گاو با استفاده از ژن كد كننده گليسر آلدئيد-3-فسفات دهيدروژناز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-آكو عزيزي، 1392، بررسي وجود ژن بتالاكتامازي blaCTX-M و blaOXA-1 در سالمونلاهاي جدا شده از مرغداري هاي منطقه شمال غرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

15-وحيد عشرتي ايلامي، 1392، بررسي وجود ژن هاي بتالاكتامازي blaTEM و blaSHV در سالمونلاهاي جدا شده از مرغداري هاي منطقه شمال غرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

16-سينا ذاكري، 1392، شناسايي شاخص ژنتيكي مقاومت نسبت به پني سياين G در استافيلوكوكوس اورئوس هاي جدا شده از عفونت داخل پستاني گاو و گوسفند، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

17-سعيده علي اسعدي، 1392، مقايسه حضور ژن هاي بتا لاكتاماز وسيع الطيف ESBL متعلق به گروه blaCTX-M،blaTEM و blaSHV در جدايه هاي اشريشيا كلي بدست آمده از نمونه هاي مدفوع گوسفند و طيور در منطقه اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.