• نام و نام خانوادگی
  • قادر جلیل زاده امین
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

به تاریخ 1/7/1358 در شهرستان بناب به دنیا آمدم، دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را به ترتیب در مدرسه فردوسی، مدرسه شهید مدرس و دبیرستان جابربن­ حیان در همان شهر گذرانده و بعد از قبولی در کنکور ورودی دوره پیش دانشگاهی بعنوان نفر اول استانی، این دوره را در مرکز پیش دانشگاهی باقرالعلوم (ع) به اتمام رسانیدم. در سال 1377 از طریق قبولی در کنکور در رشته دکتری عمومی دامپزشکی وارد دانشگاه ارومیه گردیده و در سال 1383 با دفاع از پایان نامه خود در این رشته فارغ التحصیل شدم. در بهمن ماه همان سال در دوره دکتری تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه بصورت روزانه پذیرفته شده و با استفاده از بورس تحصیلی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه در اردیبهشت ماه، سال 1390 با دفاع از پایان نامه خود، مدرک دکتری تخصصی این رشته را با معدل39/18 اخذ نمودم. از همان زمان مشمول طرح سربازی گردیده و در کسوت هیات علمی و با مرتبه استادیاری در دانشکده دامپزشکی ارومیه کار خود را به شکل استخدام پیمانی آغاز کرده و در تاریخ 2/4/1397 به مرتبه دانشیاری ارتقاء پیدا کردم. تدریس اصول معاینه دام، بیماریهای درونی دامهای بزرگ، عملیات بالینی و کارورزی در بخش درونی دامهای بزرگ،  آشنایی با روشهای آزمایشگاهی و تشخیصی پیشرفته، عملیات بالینی (دوره تخصصی)، بیماریهای دستگاه تنفس، سندرمهای عمومی دامپزشکی، بیماریهای اسکلتی و عضلانی، بیماریهای عفونی جزو عمده ترین فعالیت های آموزشی بنده در این مدت بوده است. یک طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی، هفت طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی (ارتباط با صنعت) و راهنمایی هفده پایان نامه دانشجویی و نیز داوری و مشاورت چندین مورد پایان نامه دوره دکتری عمومی و تخصصی بخش اصلی کارهای پژوهشی اینجانب محسوب می گردد. علاوه بر خلاصه مقالات ارایه شده در کنگره های علمی، سی و پنج عنوان مقاله از کارهای آزمایشگاهی و پژوهشی استخراج گردیده که در مجلات معتبر علمی خارجی و داخلی به چاپ رسیده است. 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)
مقالات ژورنال (37)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)
پروژه های تحقیقاتی (8)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (21)
دروس تدریس شده (9)
جوایز و افتخارات (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • قادر جلیل زاده امین
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه بیماریهای درونی و کلینیکال پاتالوژی
 
        بیوگرافی کوتاه

به تاریخ 1/7/1358 در شهرستان بناب به دنیا آمدم، دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را به ترتیب در مدرسه فردوسی، مدرسه شهید مدرس و دبیرستان جابربن­ حیان در همان شهر گذرانده و بعد از قبولی در کنکور ورودی دوره پیش دانشگاهی بعنوان نفر اول استانی، این دوره را در مرکز پیش دانشگاهی باقرالعلوم (ع) به اتمام رسانیدم. در سال 1377 از طریق قبولی در کنکور در رشته دکتری عمومی دامپزشکی وارد دانشگاه ارومیه گردیده و در سال 1383 با دفاع از پایان نامه خود در این رشته فارغ التحصیل شدم. در بهمن ماه همان سال در دوره دکتری تخصصی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه بصورت روزانه پذیرفته شده و با استفاده از بورس تحصیلی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه در اردیبهشت ماه، سال 1390 با دفاع از پایان نامه خود، مدرک دکتری تخصصی این رشته را با معدل39/18 اخذ نمودم. از همان زمان مشمول طرح سربازی گردیده و در کسوت هیات علمی و با مرتبه استادیاری در دانشکده دامپزشکی ارومیه کار خود را به شکل استخدام پیمانی آغاز کرده و در تاریخ 2/4/1397 به مرتبه دانشیاری ارتقاء پیدا کردم. تدریس اصول معاینه دام، بیماریهای درونی دامهای بزرگ، عملیات بالینی و کارورزی در بخش درونی دامهای بزرگ،  آشنایی با روشهای آزمایشگاهی و تشخیصی پیشرفته، عملیات بالینی (دوره تخصصی)، بیماریهای دستگاه تنفس، سندرمهای عمومی دامپزشکی، بیماریهای اسکلتی و عضلانی، بیماریهای عفونی جزو عمده ترین فعالیت های آموزشی بنده در این مدت بوده است. یک طرح تحقیقاتی درون دانشگاهی، هفت طرح تحقیقاتی برون دانشگاهی (ارتباط با صنعت) و راهنمایی هفده پایان نامه دانشجویی و نیز داوری و مشاورت چندین مورد پایان نامه دوره دکتری عمومی و تخصصی بخش اصلی کارهای پژوهشی اینجانب محسوب می گردد. علاوه بر خلاصه مقالات ارایه شده در کنگره های علمی، سی و پنج عنوان مقاله از کارهای آزمایشگاهی و پژوهشی استخراج گردیده که در مجلات معتبر علمی خارجی و داخلی به چاپ رسیده است. 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

1-DVSc، 2005، Large animal internal medicine،Urmia University .

2-DVM، 1998، Veterinary Medicine،Urmia University .

3-دکتری تخصصی، 1383، بیماریهای درونی دام های بزرگ،دانشگاه ارومیه.

4-دکتری عمومی دامپزشکی، 1377، دامپزشکی،دانشگاه ارومیه.
مقالات ژورنال (37)

1-Yaser Nozohour , Ghader Jalilzadeh-Amin, 2019, Histopathological Changes and Antioxidant Enzymes Status in Oxidative Stress Induction Using Sodium arsenite in Rats , J Appl Biotechnol Rep. 2019 Mar96(1):40-44.

2-Payman Sameea Yousefi & Bahram Dalir-Naghadeh & Karim Mardani & Ghader Jalilzadeh-Amin, 2018, Phylogenetic analysis of the lumpy skin disease viruses in northwest of Iran , Tropical Animal Health and Production https://doi.org/10.1007/s11250-018-1634-3.

3-Rohiyeh Souldouzi, , Mazdak Razi, , Ali Shalizar Jalali, Ghader Jalilzadeh-Amin, , Saeedeh Amani, 2018, Effect of (R)-(+) Pulegone on Ovarian Tissue Correlation with Expression of Aromatase Cyp19 and Ovarian Selected Genes in Mice , Cell J. 2018 20(2): 231-243. doi: 10.22074/cellj.2018.4798..

4-Mousa Tavassoli , Ghader Jalilzadeh-Amin , Vahid R. Besharati Fard , Rahim Esfandiarpour, 2018, The in vitro effect of Ferula asafoetida and Allium sativum extracts on Strongylus spp. ,Polish Parasitological Society, Annals of Parasitology 2018, 64(1), 59–63.

5-Jalilzadeh-Amin G, Esmaeilnejad B, Farhang-Pajuh F, 2017, Study on the Relationship between Liver Parasitic Infections and Serum Vitamin A and β-Carotene Status in Cattle..

6-، احسان عناصري هادي کشی پور و قادر جلیل زاده امین، 1397، بررسی تغییرات متابولیتهاي خونی مرتبط با وضعیت انرژي و ارتباط آن با وضعیت مس سرم در اواخر دورهي آبستنی در میشهاي نژاد قزل ،مجله دامپزشکی ایران، دوره چهاردهم.

7-رحيم محمدي ، مليکا اکبري ، قادر جليل زاده امين، 1396، ارزيابي پالني متري و بيومکانيکي اثر موضعي سينئول برروي التيام زخمهاي باز تمام ضخامت پوست در رت ،ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج .

8-علی سلیمان زاده قادر جليل زاده امين علی وقار، بررسی فراوانی بروسال آبورتوس در گاوهای هلشتاین شمال غرب ایران با استفاده از روشهای سرولوژی و PCR ، شماره 116 ،تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، پاییز 1396.

9-قادر جليل زاده امين احسان عناصری محمد تقی نامور، اثرات اسانس ترخون Artemisia dracunculus بر روی پروفایل چربی خون در موش های صحرایی هیپرلیپیدمیک،مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات و بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد، دوره 52 ، شمار 6، .

10-Zahra Cheraghali , Rahim Mohammadi , Ghader Jalilzadeh-Amin, Planimetric and Biomechanical Study of Local Effect of Pulegone on Full Thickness Wound Healing in Rat , . Malays J Med Sci. 201724(5):52–61. h.

11-Mojtaba Mohseni, Masoud Maham, Bahram Dalir-Naghadeh, Ghader Jalilzadeh-Amin, Does Achillea millefolium extracts possess prokinetic effects on the bovine abomasum thourgh M3 muscarinic receptors? ,Veterinary Research Forum, Veterinary Research Forum. 2017 8 (2) 115 - 120.

12-Seyyed Mostafa Mohammadi, Bijan Esmaeilnejad, Ghader Jalilzadeh-Amin, Molecular detection, infection rate and vectors of Theileria lestoquardi in goats from West Azerbaijan province, Iran ,Veterinary Research Forum, Veterinary Research Forum. 2017 8 (2) 139 - 144.

13-Asma Ravanbakhsh, Majid Mahdavi, Ghader Jalilzade-Amin, Shahram Javadi, Masoud Maham, Daryosh Mohammadnejad, Mohammad Reza Rashidi, Acute and Subchronic Toxicity Study of the Median Septum of Juglans regia in Wistar Rats,Advanced Pharmaceutical Bulletin, Adv Pharm Bull, 2016, 6(4), 541-549.

14-Ghader Jalilzadeh-Amina , Vahid Najarnezhad, Siamak Asri, 2016, Post parturient hemoglobinuria in a sheep flock,Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society, 64(4): 265.

15-P. Sameea Yousefi, K. Mardani, B. Dalir-Naghadeh and G. Jalilzadeh-Amin, 2016, Epidemiological Study of Lumpy Skin Disease Outbreaks in north-western Iran,Transboundary and Emerging Diseases..

16-قادر جليل زاده امين علیرضا یوسفی صدیقه عباسی پور دلیوند، 1395، اثر ضد اسهالی عصاره هیدروالکلی گیاه آنغوزه بر موشهاي صحرایی،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان.

17-قادر جليل زاده امين- علیرضا یوسفی- مهدی عبداالهی پیربازاری، اثر اسانس زیره سیاه بر زخم معده القا شده موش هاي صحرایی،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان / تابستان 1393 / دوره 16 / شماره 2 (پی در پی 50.

18-قادر جليل زاده امين نجمه شمشیری جواد علی اکبرلو، تأثیر نگهداري طولانی مدت اسانس ترخون (Artemisia dracunculus L.) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و LD50 آن،تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، (1395) 60- جلد 32 ، شماره 1، صفحه 7.

19-قادر جليل زاده امين ،مصطفی مصطفوی، 1395، اثر عصاره هیدروالکلی شیرین بیان بر اسهال تجربی موش سوری،مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، Vol. 38، No. 2، 14-21..

20-Ghader Jalilzadeh-Amin and Massoud Maham, 2015, The application of 1,8-cineole, a terpenoid oxide present in medicinal plants, inhibits castor oil-induced diarrhea in rats ,Pharmaceutical Biology.

21-Ghader Jalilzadeh-Amin and Massoud Maham, 2015, The application of 1,8-cineole, a terpenoid oxide present in medicinal plants, inhibits castor oil-induced diarrhea in rats ,Pharmaceutical Biology.

22-Vahid Najarnezhada, Ghader Jalilzadeh-Amin, Ehsan Anassori & Vahid Zeinali, 2015, Lead and Cadmium in raw buffalo, cow and ewe milk from west Azerbaijan, Iran,Food Additives & Contaminants: Part B.

23-Ghader Jalilzadeh-Amin, Massoud Maham, 2015, Antidiarrheal activity and acute oral toxicity of Mentha longifolia L. essential oil,Avicenna Journal of Phytomedicine, Vol. 5, No. 2, Mar-Apr 2015, 128-137..

24-jan Esmaeilnejad, Mousa Tavassoli, Siamak Asri-Rezaei, Bahram Dalir-Naghadeh, KarimMardani, Ghader Jalilzadeh-Amin, Mostafa Golabi, and Jafar Arjmand1B, 2014, PCR-Based Detection of Babesia ovis in Rhipicephalus bursa and Small Ruminants,Journal of Parasitology Research.

25-Ghader Jalilzadeh-Amin, Massoud Maham , 2013, Evaluation of Pulegone on Transit Time and Castor-Oil Induced Diarrhea in Rat,Pharmaceutical sciences, 2013, 19(3), 77-82.

26-Ghader Jalilzadeh-Amin, Massoud Maham , 2013, Evaluation of Pulegone on Transit Time and Castor-Oil Induced Diarrhea in Rat,Pharmaceutical sciences, 2013, 19(3), 77-82.

27-Ghader Jalilzadeh-Amin , Massoud Maham , Bahram Dalir-Naghadeh & Farshad Kheiri, 2012, Effects of Mentha longifolia essential oil on ruminal and abomasal longitudinal smooth muscle in sheep,Journal of Essential Oil Research, 24:1, 61-69.

28-Bijan Esmaeilnejad , Mousa Tavassoli 1, Siamak Asri-Rezaei 2, Bahram Dalir-Naghadeh , Karim Mardani , Mostafa Golabi , Jafar Arjmand , Ali Kazemnia , Ghader Jalilzadeh , 2015, Determination of Prevalence and Risk Factors of Infection with Babesia ovis in Small Ruminants fromWest Azerbaijan Province, Iran by Polymerase Chain Reaction,Journal of Arthropod-Borne Diseases.

29-Ghader Jalilzadeh-Amina , Vahid Najarnezhad, Ehsan Anassori, Mostafa Mostafavi and Hadi Keshipour, 2015, Antiulcer Properties of Glycyrrhiza Glabra L. Extract on Experimental Models of Gastric Ulcer in Mice,Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 14,4.

30-Ghader Jalilzadeh-Amin , Massoud Maham , 2015, Antidiarrheal activity and acute oral toxicity of Mentha longifolia L. essential oil,Avicenna Journal of Phytomedicine.

31-G. Jalilzadeh-Amin, S. Hashemiasl, 2015, Megaoesophagus in the upper cervical oesophagusin a steer: a case report,Veterinarni Medicina.

32-Bijan Esmaeilnejad, Mousa Tavassoli, Siamak Asri-Rezaei,Bahram Dalir-Naghadeh, Hassan Malekinejad, Ghader Jalilzadeh-Amin,Jafar Arjmand, Mostafa Golabi, Naser Hajipour, 2014, Evaluation of antioxidant status, oxidative stress and serumtrace mineral levels associated with Babesia ovis parasitemia in sheep,Veterinary Parasitology.

33-Masoud Maham, Hemmat Moslemzadeh, and Ghader Jalilzadeh-Amin, 2014, Antinociceptive effect of the essential oil of tarragon (Artemisia dracunculus),Pharmaceutical Biology.

34-Ghader Jalilzadeh-Amin, Massoud Maham , Bahram Dalir-Naghadeh & Farshad Kheiri, 2011, Effects of Bunium persicum (Boiss.) Essential Oil on the Contractile Responses of Smooth Muscle (An in vitro Study),Veterinary Research Forum.

35-Ghader Jalilzadeh-Amin, Massoud Maham , Bahram Dalir-Naghadeh & Farshad Kheiri, 2011, In vitro effects of Artemisia dracunculus essential oil on ruminal and abomasal smooth muscle in sheep,Comparative clinical pathology.

36-قادر جلیل زاده امین، حسین نبی زاده، مسعود مهام، 1393، بررسی اثر مهاری اسانس زیره کوهی (Bunium persicum Boiss) بر اسهال ایجاد شده با روغن کرچک،مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

37-قادر جلیل زاده امین بهزاد مهریور، 1393، اثر اسانس ترخون Artemisia dracunculus بر روی اسهال و زمان عبور روده ای مواد در دستگاه گوارش موش صحرایی،فیزیولوژی و فارماکولوژی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (26)

1-.

2-قادر جلیل زاده امین ، احسان عناصری مسعود احمدنژاد اصل گاوگان، 1398، گزارش سندرم اسپاستيك گاوان (BSS) در يك رأس گاو شيري هلشتاين،پنجمين همايش ملي مديريت بهداشت دام.

3-رحیم محمدی قادر جلیل زاده امین ...، 1398، مديريت جراحي يا درماني )محافظه كارانه( تورم ضربهاي نگاري و صفاق ) TRP ( مبتني بر يافته هاي باليني، آزمايشگاهي و راديوگرافيكي در گاوها،چهاردهمين سمپوزيوم ملي جراحي، بيهوشي و تصويربرداري تشخيصي دامپزشكي و اولين كنفرانس ملي لنگش و آسايش گاو شيري.

4-قادر جلیل زاده امین ...، بررسی میزان شیوع بروسلوزیس دامهای اهلی در استان آذربایجان غربی از سال 1390 تا 1396،اولین کنگره ملی بهداشت مواد غذایی دانشگاه ارومیه دانشکده دامپزشکی.

5-قادر جليل زاده امين ...، گزارش یک مورد دررفتگی و جابجایی خلفی-پشتی سر استخوان ران در گاو شیری بومی،بیستمین کنگره دامپزشکی ایران جامعه دامپزشکان ایران.

6-قادر جليل زاده امين...، اثرات محافظتی و درملنی کاستی )Cichorium intybus در مسمومیت ها و مشکلات کبدی،اولین کنگره بین اللمللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی.

7-قادر جليل زاده امين ...، اثرات کنگر Gundelia tournefortii بر سلامت کبد، سیستم تولید مثل و میزان قند خون و چربی خون،اولین کنگره بین اللمللی و دومین همایش ملی زیست فناوری گیاهان دارویی و قارچ های کوهی.

8-وحید نجار نژاد قادر جليل زاده امين عبدالغفار انق، بررسی بالینی اثرات درمانی عصاره اتانولی بره موم در کاندیدیازیس مخاطی تجربی در بز،دهمین گردهمایی دامپزشکان بالینی ایران دانشگاه شهید باهنر کرمان.

9-محمد هنرجو ، عليقلي رامين ، مهدي كيان سيد محمد هاشمي اصل ، علي روستايي قادر جليل زاده امين, The first case report of cystitis caused by Staphylococcus aureus in horse in Iran,The 1st International Convention ofIranian Scientific Society of Large Animal Internal Medicine.

10-سيد زكريا محمودي ، عبدالغفار اونق قادر جليل زاده امين وحيد نجارنژاد، Clinical Study of therapeutic effects of propolis in experimental cutaneous candidasis in horse،The 1st International Convention ofIranian Scientific Society of Large Animal Internal Medicine.

11-قادر جليل زاده امين هادی کشی پور احسان عناصری, Evalution of blood copper stutus and its relation to lipid profiles of peri-parturient ewe,The 3rd International Congress of Large Animal Practitioners, 2013, سازمان نظام دامپزشکی کشور.

12-بیژن اسمعیل نژاد - -قادر جليل زاده امين- سید مصطفی محمدی, Detection of infection rat, intermadate host and molecular diagnosis of theileria lestoquardi in goat in west Azarbijan- Iran,دومين کنگره بين المللی و نهمين کنگره سراسری انگل شناسی و بيماريهای انگلی ايران, دانشگاه علوم پزشکی گیلان.

13- 1391, ANTIDIARRHOEAL ACTIVITY OF THE ESSENTIAL OIL OF BUNIUM PERSICUM (BOISS) SEEDS,کنگره ملی گیاهان دارویی, جزیره کیش,ایران.

14- 1391, ANTINOCICEPTIVE AND ANTISPASMODIC EFFECTS OF THE ESSENTIAL OIL OF ARTEMISIA DRACUNCULUS L.,کنگره ملی گیاهان دارویی, جزیره کیش,ایران.

15- 1392, CLINICAL ACUTE TOXICITY INFORMATION OF MENTHA LONGIFOLIA ESSENTIAL OIL,2nd National Congress on Medicinal Plants, TEHRAN,IRAN.

16- 1391, CLINICAL SINGS OF ACUTE AND SUB-ACUTE TOXICITY OF ADONIS AESTIVALIS IN RABBIT,کنگره ملی گیاهان دارویی, جزیره کیش,ایران.

17- 1392, EFFECTS OF ARTEMISIA DRACUNCULUS ESSENTIAL OIL ON THE RAT INTESTINAL TRANSIENT: CHOLINERGIC SYSTEM,2nd National Congress on Medicinal Plants, TEHRAN,IRAN.

18- 2011, Peste des petits ruminants (PPR) prevalence in sheep in West Azarbijan Iran,The 1st international congress of large animal practitioners, تهران,ایران.

19- 2011, Pox prevalence of sheep in West Azarbijan Iran,The 1st international congress of large animal practitioners, تهران,ایران.

20- 1392, STUDY OF PULEGONE TOXICITY AND SPASMOLITIC ACTIVITY (CHOLINERGIC MECHANISM) IN RAT,2nd National Congress on Medicinal Plants, TEHRAN,IRAN.

21- 1393, The Effect of hydro-alcoholic extract of Ferula persica on Larval Stage of equine Gastrointestinal Strongylus spp infection,3rd International Congress of Large Animal Practitionesr(ICLAP 2015), تهران,تهران.

22- 1388، بررسی اثرات ضد درد اسانس بادرشبی،همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران، تهران،ایران.

23- 1388، بررسی اثرات ضد درد و ضد تشنج عرق بید مشک،همایش علمی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران، تهران،ایران.

24- 1388، بررسی اثرات قلبی عروقی عصاره چشم خروس تابستانه،سومین همایش گیاهان دارویی، تهران،ایران.

25- 1393، بررسی سطح برخی از مواد معدنی در گوسفندان آلوده به بابزیا اوویس و رایطه آن با آسیب های اکسیداتیو گلبول های قرمز،هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،تهران.

26- 1393، گزارش یک مورد آلسه بزرگ در ناحیه جانبی شکم گاو ماده نژاد هلشتاین ارجاعی بخ کلینیک دامپزشکی دانشگاه ارومیه و درمان آن،کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران، ارومیه،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (8)

1-قادر جلیل زاده امین، 1393، آزمایش فارمی محلول تزریقی کتوپروفن 10% در درمان التهابات و دردهای رایج در دامهای بزرگ،برون دانشگاهی- ارتباط با صنعت.

2-قادر جلیل زاده امین، 1393، آزمایش فارمی تاثیرآموکس سلین 15% در پیشگیری و درمان عفونت های رایج در دامهای بزرگ،برون دانشگاهی- ارتباط با صنعت.

3-قادر جلیل زاده امین، .مسعود مهام ، 1393، ارزیابی تاثیر اسانس نعناع، پولگون و 1-8 سینئول بر روی ترانزیت روده ای رت،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

4-قادر جلیل زاده امین، 1390، آزمایش فارمی تاثیر سوسپانسیون تزریقی پنی سیلین جی پروکائین 200000 واحد دی هیدرواسترپتومایسین 250میلی گرم در پیشگیری و درمان عفونت های رایج در دامهای بزرگ،برون دانشگاهی- ارتباط با صنعت.

5-قادر جلیل زاده امین، 1394، ارزیابی فارمی تاثیر پودر تزریقی پنی سیلین جی بنزاتین یک میلیون واحد در درمان عفونت های موضعی و سیستمیک و تبدار نشخوارکنندگان کوچک،برون دانشگاهی- ارتباط با صنعت.

6-قادر جلیل زاده امین، 1392، ارزیابی فارمی تاثیر پودر تزریقی پنی سیلین جی پروکائین دی هیدرو استرپتومایسین (1Ư) در درمان عفونت های موضعی و سیستمیک و تبدار در گوساله ها،شرکت تحقیقاتی و داروسازی عرفان دارو- برون دانشگاهی- ارتباط با صنعت.

7-قادر جلیل زاده امین، 1393، ارزیابی فارمی تاثیر پودر تزریقی پنی سیلین جی پروکائین دی هیدرو استرپتومایسین (3Ʊ) در پیشگیری و درمان عفونت های رایج در دامهای بزرگ،شرکت تحقیقاتی و داروسازی عرفان دارو- برون دانشگاهی- ارتباط با صنعت.

8-قادر جلیل زاده امین، 1392، ارزیابی فارمی تاثیر پودر تزریقی دی هیدرواسترپتومایسین یک گرمی در درمان عفونت های سیستمیک و تبدار در نشخوارکنندگان کوچک،شرکت تحقیقاتی و داروسازی عرفان دارو- برون دانشگاهی- ارتباط با صنعت.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1-قادر جلیل زاده امین، 1388، دستگاه حمام بافتی چهارکاناله،دانشگاه اروميه، ثبت اسناد و املاك كشور،ايران.
پایان نامه ها (21)

1-فاطمه قربانی، 1398، سلول¬شناسی تفریقی مایع به دست آمده از شستشوی برونشی- آلوئولی از گوسفندان سالم نژاد قزل در فصول تابستان و زمستان، قادر جلیل زاده امین بهرام دلیر نقده.

2-سیما قریشی، 1397، مدیریت جراحی یا درمانی (محافظه کارانه) تورم ضربه اي نگاري و صفاق (TRP) مبتنی بر یافته های رادیوگرافیکی و آزمایشگاهی در گاوها: مطالعه گذشته نگر.

3-راضیه ترکمان، 1398، مطالعه گذشته¬نگر موارد توده¬های نافی در گوساله¬ها.

4-فرید سعدی، 1398، بررسی بالینی اثرات درمانی 1-8 سینئول در پسودومونیازیس جلدی تجربی در بز، قادر جلیل زاده امین....

5-مهیاد کاکه محمدی، 1397، بررسی بالینی اثرات درمانی عصاره اتانولی بره موم در کراتیت کاندیدایی تجربی در بز، قادر جلیل زاده امین....

6-برهان منصورنیا، 1397، بررسی بالینی اثرات درمانی بره موم در کاندیدیازیس جلدی تجربی در گاو، قادر جلیل زاده امین....

7-سید زکریا محمودی، 1396، بررسی بالینی اثرات درمانی بره موم در کاندیدیازیسش جلدی در اسب، قادر جلیل زاده امین....

8-ساحل کبودی، 1396، ارزیابی وضعیت مس و روی سرم و تاثیر آن ها در متابولیسم هورمونهای تیروئیدی در بره های از شیر گرفته، قادر جلیل زاده امین....

9-فرهاد رشومندی، ارزیابی تغییر غلظت عناصر اصلی خون متعلقب تجویز خوراکی نانو ذره سلنیم و سلنیت سدیم در بره های شیر خوار، قادر جلیل زاده امین....

10-سمیع یوسفی، 1395، اپیدمیولوژی مولکولی ویروس بیماری پوست قلمبه¬ای در استان¬های شمال¬غرب ایران، قادر جلیل زاده امین ....

11-صهیب محمودپور، 1395، ارزیابی ارتباط بین مقادیر سرمی بتا هیدروکسی بوتیرات با مس و روی در میش های آبستن، قادر جلیل زاده امین ....

12-زاهد خالدیان، 1395، ارزیابی غلظت عناصر اصلی خون در تجویز نانو ذرات سلنیم، سلنیت معدنی و ویتامین E در بره های از شیر گرفته، قادر جلیل زاده امین....

13-علی وقار، بررسی آلودگی گاوهای شیری در منطقه شمال غرب به بیماری بروسلوز با جداسازی سویه های فیلد و واکسن به روش multiplex PCR، قادر جلیل زاده امین....

14-ملیکا اکبری، ارزیابی پلانی متری و بیومکانیکی اثر موضعی 1،8-Cineole برروی التيام زخم‌هاي باز تمام ضخامت پوست در موش صحرايي، قادر جلیل زاده امین ....

15-زهرا چراغعلی، 1394، ارزیابی پلانی متری و بیومکانیکی اثر موضعی پولگون برروی التيام زخم‌هاي باز تمام ضخامت پوست در موش صحرايي، قادر جلیل زاده امین ....

16-سید مصطفی محمدی، 1393، تعیین میزان آلودگی، ناقلین و شناسایی مولکولی تیلریا لستوکاردی (هیرسی) در بزهای آذربایجان غربی، قادر جلیل زاده امین....

17-نجمه شمشيري، 1392، بررسي ظرفيت آنتي اكسيداني (با روشهاي برون زيستي) و تعيين ميزان LD50 اسانس ترخون، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

18-بهزاد مهريور، 1392، : اثر اسانس ترخون بر روي زمان عبور مواد در دستگاه گوارش رت: نقش سيستم موسكاريني، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

19-هادي كشي پور، 1393، بررسي وضعيت مس خون و ارتباط آن با پروفايل چربي در ميش هاي نژاد قزل در قبل زايمان، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

20-محمد تقي نامور، 1393، بررسي اثرات اسانس گياه ترخون بر پروفايل¬هاي چربي خون در موش¬هاي رت هايپرليپيدميك، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

21-حسين نبي زاده، 1391، بررسي تاثير زيره سياه بر روي اسهال و زمان عبور مواد در دستگاه گوارش رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.
دروس تدریس شده (9)

1-بیماریهای اسکلتی و عضلانی، دکتری تخصصی.

2-سندرم های عمومی دامپزشکی، دکتری تخصصی.

3-آشنایی با روشهای آزمایشگاهی و تشخیصی پیشرفته، دکتری تخصصی.

4-عملیات بالینی دام بزرگ، دکتری تخصصی.

5-بیماریهای دستگاه تنفس (دوره تخصصی)، دکتری تخصصی.

6-عملیات درمانگاهی دام بزرگ، دکتری عمومی.

7-اصول معاینه دام، دکتری عمومی.

8-کارورزی درونی دام بزرگ، دکتری عمومی.

9-بیماریهای درونی دام بزرگ، دکتری عمومی.
جوایز و افتخارات (1)

1-.