• نام و نام خانوادگی
  • امیر توکمه چی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه میکروبیولوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

به نام خداوند بخشنده و مهربان

اینجانب در مهر ماه سال 1354 در شهرستان مهاباد متولد شدم. پس از اتمام دوه های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در سال 1372 وارد دانشگاه شدم. در سال 1386 به صورت بورسیه دوره دکترا را به اتمام رساندم و از دیماه سال 1386 به عنوان هیات علمی در دانشگاه ارومیه استخدام شدم. در بدو استخدام به مدت 8 سال عضو هیات علمی پژوهشی بودم و در پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه خدمت کردم، سپس در سال 1394 به عنوان عضو هیات علمی آموزشی افتخار خدمت در گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی را پیدا کردم. اولین مسولیت اجرایی بنده مدیریت گروه پاتوبیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان در سال 1389 تا 1392 بود. همچنین از اردیبهشت ماه 1399 تا بهمن ماه 1400 به عنوان رئیس اداره سرپرستی امور دانشجویان غیر ایرانی منصوب شدم. 

با آرزوی پیشرفت و ارتقای روز افزون دانشگاه ارومیه  

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (50)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (62)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (37)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • امیر توکمه چی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه میکروبیولوژی
 
        بیوگرافی کوتاه

به نام خداوند بخشنده و مهربان

اینجانب در مهر ماه سال 1354 در شهرستان مهاباد متولد شدم. پس از اتمام دوه های ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در سال 1372 وارد دانشگاه شدم. در سال 1386 به صورت بورسیه دوره دکترا را به اتمام رساندم و از دیماه سال 1386 به عنوان هیات علمی در دانشگاه ارومیه استخدام شدم. در بدو استخدام به مدت 8 سال عضو هیات علمی پژوهشی بودم و در پژوهشکده آرتمیا و آبزیان دانشگاه ارومیه خدمت کردم، سپس در سال 1394 به عنوان عضو هیات علمی آموزشی افتخار خدمت در گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی را پیدا کردم. اولین مسولیت اجرایی بنده مدیریت گروه پاتوبیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان در سال 1389 تا 1392 بود. همچنین از اردیبهشت ماه 1399 تا بهمن ماه 1400 به عنوان رئیس اداره سرپرستی امور دانشجویان غیر ایرانی منصوب شدم. 

با آرزوی پیشرفت و ارتقای روز افزون دانشگاه ارومیه  

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (50)

1-امیر توکمه چی, 2016, Culture and molecular characterization of phages isolated from rainbow trout farms and sewage treatment plants and investigation of their effects on Yersinia ruckeri,Iranian Journal of Fisheries Sciences.

2-Nagdegerai, Bahshi, Tukmech, Shri arzevi, orgelos, Bossier, 2015, Dietary effects of poly-baa hydroxy butyrate onth growth pwerformace , digestive enzyme ativity, body compositin, ineral uptaeand bacterial challenge of rainbow trout fry,Aquaculture Nutrition, 1,1.

3-Najmeh Sheikhzadeh, Ali Reza Makhloughi, Katayoon Nofouzi and Amir Tukmechi, 2015, n?uence of diets enriched with two different Saccharomyces cerevisiae strains on growth performance, innate immune system and disease resistance in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss),Aquaculture Research.

4-Tukmechi, A.; Karimi Rad, F.; Farrokhi, F.; Agh, N. and Jalili, R., 2014, The effects of short- and long-term diet supplementation with Iranian propolis on the growth and immunity in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss),Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, 48,15.

5-Mitra Dadrass, Vahid Nejati, Amir Tukmechi, Rahim Hobbenaghi, 2014, The protective effect of cell wall and cytoplasmic fraction of selenium enriched yeast on 1, 2-Dimethylhydrazine-induced damage in liver,Research in Molecular Medicine.

6-امیر توکمه چی, 2013, Effect of acute and chronic toxicity of paraquat on immune system and growth performance in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss,Aquaculture Research.

7-Amir Tukmechi and Mozhgan Bandboni, 2013, (Effects of Saccharomyces cerevisiae supplementation on immune response, hematological parameters, body composition and disease resistance in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792,Journal of Applied Ichthyology.

8-امیر توکمه چی, 2012, A cytotoxicity and comparative antibacterial study on the effect of Zataria multiflora Boiss, Trachyspermum copticum essential oils, and Enrofloxacin on Aeromonas hydrophila,Avicenna Journal of Phytomedicine.

9-Saeed Meshkini, Ali-Akbar Tafy, AmirTukmechi, Farhad Farhang-Pajuh, 2012, Effects of chitosan on hematological parameters and stress resistance in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss),Veterinary Research Forum.

10-امیر توکمه چی, 2012, hfgdsdfdsdfsdf,guytfyedewsgjyi78gf.

11-امیر توکمه چی, 2012, Hydro-alcoholic extract of the root of Prangos ferulacea (L.) Lindl can improve serum glucose and lipids in alloxan-induced diabetic rats,Avicenna Journal of Phytomedicine.

12-امیر توکمه چی, 2012, Antagonistic activity of two potential probiotic bacteria from ?sh intestines and investigation of their e?ects on growth performance and immune response in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss),Journal of Applied Ichthyology.

13-امیر توکمه چی, 2011, Prevalence of Listeria spp. in fish obtained from Urmia fish markets,African Journal of Microbiology Research.

14-امیر توکمه چی, 2011, Preventive effects of Prangos ferulacea (L.) Lindle on liver damage of diabetic rats induced by alloxan,Avicenna Journal of Phytomedicine.

15-امیر توکمه چی, 2011, IN VITRO ANTIBACTERIAL ACTIVITIES OF ETHANOL EXTRACT OF IRANIAN PROPOLIS (EEIP) AGAINST FISH PATHOGENIC BACTERIA (AEROMONAS HYDROPHILA, YERSINIA RUCKERI and STREPTOCOCCUS INIAE),Brazilian Journal of Microbiology.

16-امیر توکمه چی, 2010, Bacteria Associated with Subcutaneous Abscesses of Cattle Caused by Hypoderma spp Larvae in North of Iran,Veterinary Research Forum.

17- 2010, One step forward to improve the latest method of antibacterial susceptibility testing of vitro-cultured bacteria: an implication for antibacterial efficacy of Enrofloxacine on Aeromonas hydrophila,World Journal of Microbiology Biotechnology.

18- 2008, Comparison of Standard Seroagglutination Tests and ELISA for Diagnosis of Brucellosis in West Azerbaijan Province ,Iran,Research Journal of Biological Sciences.

19- 2008, Study of Antimicrobial Susceptibility and Plasmid Analysis of Escherichia Coli in Iran ,Urmia,J.Vet.Res..

20-وفا فرهمندی، امیر توکمه‏چی، نصراله احمدیفرد، کوروش سروی مغانلویی، رضا ملکزاده ویایه، 1394، کاهش اثرات زیست‌محیطی پساب قزل‌آلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss) با استفاده از فناوری بیوفلوک،محیط زیست طبیعی، مناب طبیعی ایران.

21-امیر توکمه چی، 1394، تأثیر لیپوپلی ساکارید و اسید پلی ریبوسیتدیلیک به عنوان (آگونیستهای TLR)، بر میزان تولید نیتریک اکساید و القاء آپوپتوزیس در سلولهای T فعّال شده توسط سلول های بنیادی مزانشیمال موش،مجل پزشکی ارمیه.

22-الهام دارابی، احد مرشدی، امیرتوکمه چی، نوروز دلیرژ، 1394، تولید نیتریک اکسید توس سلولهای بنیادی مزانشیمال حریک شده با زیموزان القای آپوپتزدر سلوهای T توسط این سلوها،مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان.

23-امیر توکمه چی، 1394، مطالعه اثر محافظتی دیواره سلولی مخمر ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomyces cerevisiae) غنی شده با سلنیوم بر روی توان باروری آزمایشگاهی در رت‌های نر بالغ تحت استرس بیحرکتی مزمن،مجله دانشاه علوم پزشکی مازندران.

24-ناصح محمدی، امیر توکمه چی، سید علی جوهری، 1394، استفاده توام نانو ذرات آهن و پروبیوتیک Lactobacillus casei بر شاخصهای رشد و تراکم پروبیوتیک در روده ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)،مجله تحقیقات دامپزشکی.

25-سعید مشکینی، مهین ایمانی، علی احسانی، امیر توکمه چی، فرهاد فرهنگ پژوه و یعقوب قیاسی، 1393، تاثیر استفاده از عصاره سیر و سرخارگل بر روی شاخصهای خونی و مقاومتدر برابر آلودگی باکتریایی در ماهی قزل الای رنگین کمان،فصل نامه محیط زیست جانوری.

26-باس اخوان سپهی؛ شبنم ایران نژاد؛ محمد علی آموزگار؛ امیر توکمه چی، 1393، معرفی سویه های جدیدی از باکتری نمک دوست Salinivibrio sp. از دریاچه ی ارومیه،مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی (زیست شناسی سابق).

27-مرضیه باقری، مهدی محمد زاده و امیر توکمه چی، 1393، مهار رشد رده ی سرطانی k562 در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از فراکشنهای پروتئینی دیواره سلولی پروبیوتیکهای لاکتوباسیلوی کازئی و ل. پاراکازئی،مجله دانشکده پزشکی اصفهان.

28-فرزانه بنیادی، وحید نجاتی، امیر توکمه چی، شاپور حسن زاده، ملیحه ریکی، 1392، ارزیابی اثرات آپوپتوتیک دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی استخراج شده از مخمر ساکارومایسس سرویسیه بر رده سرطانی K562،ارمغان دانش، 18،9.

29-یاسمن خامه چین، رامین مناف فر، امیر توکمه چی، ویدا حجتی، امید ملکی بالاجو، 1392، تأثیر ال کارنیتین بر میزان رشد،بقاء، تولید مثل و ترکیب اسیدهای چرب - parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی،مجله علوم و فنون دریایی.

30-الهام دارابی، احمد مرشدی، نوروز دلیرژ، امیر توکمه چی و آرام مکاری زاده، 1392، تاثیر پپتیدوگلیکان-لیپوپلی ساکارید بر میزان تولید نیتریک اکساید توسط سلولهای بنیادی مزانشیمال موش و القا آپوپتوز در سلولهای T فعال شده توسط این سلولها،مجله پزشکی ارومیه.

31-جمیله عابدی،امیر توکمه چی، وحید نجاتی و رحیم حب نقی، 1392، ارزیابی اثرات پیشگیرانه مخمر غنی شده با سلنیوم بر بافت شناسی کبد و فعالیتهای آنزیمهای آن پس از القای سرطان کولورکتال در رت،مجله دانشکده پزشکی اصفهان.

32-مهتاب اشنوخواه، امیر توکمه چی، فرح فرخی و رامین مناف فر، 1392، مقایسه ی تأثیر اشکال مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بر رشد و ایمنی ماهی قزل‌آلای رنگینکمان (Oncorhynchus mykiss)،مجله دامپزشکی ایران.

33-امیر توکمه چی، 1392، تاثیر مکمل مخمری بر رشد و سیستم ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان،مجله تحقیقات دامپزشکی.

34-رضوانه جنابی حق پرست، سعید مشکینی و امیر توکمه چی، 1392، اثرات پروبیوتیک باکتوسل و پری بیوتیک مانان الیگوساکارید بر رشد و ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان،مجله تحقیقات دامپزشکی، 68،1.

35-امیر توکمه چی، 1392، ارزیابی اثرات تغذیه ای پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس پاراکازئی به همراه پری بیوتیک رافتیلوز بر رشد و آنزیمهای کبدی موش،مجله علوم پزشکی رازی.

36-امیر توکمه چی، رامین مناف فر و فرزانه نوری، 1392، تعیین شرایط بهینه غنی سازی آرتمیا ارومیانا با دو پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و باسیلوس سابتیلیس،نشریه علوم آبزی پروری، 1،2.

37-علی اکبر طافی، سعید مشکینی و امیر توکمه چی، 1392، مطالعه تاثیر کیتوزان بر برخی از پاسخهایایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و افزایش مقاومت آن به دنبال رویارویی تجربی با آئروموناس هیدروفیلا،مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی سابق).

38-امیر توکمه چی، حسین شمسی، سعید مشکینی، رضا دلشاد و احد قاسمی مغانجوقی، 1391، بهبود شاخصهای رشد و برخی از پارامترهای ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده توام ویتامین ث و لاکتوباسیلوس رامنوسوس،مجله علمی شیلات ایران.

39-امیر توکمه چی و راحله شهرکی، 1391، اثرات تغذیه ای ساکارومایسس سرویزیا غنی شده با سلنیوم بر رشد و مقاومت ماهی قزل آلای رنگین کمان به استرسهای محیطی و باکتری یرسینیا روکری،فصلنامه علمی-پژوهشی محیط زیست جانوری.

40-امیر توکمه چی، 1391، ارزیابی تاثیر دکاپپتیل بر مورفولوژی و تعداد نرون های هرمی هیپوکامپ موش های شیمی درمانی شده با سیکلوفسفامید،مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

41-ملیحه ریکی، فرح فرخی و امیر توکمه چی، 1391، تعیین بهترین زمان سلول کشی دیواره سلولی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس پاراکازئی در رده K562،مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران.

42-امیر توکمه چی، 1391، مقایسه تاثیر دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی استخراج شده از مخمرهای ساکارومایسس سرویسیه و ساکارومایسس بولاردی بر مهار رشد رده K562 در شرایط آزمایشگاهی،علوم دارویی.

43-امیر توکمه چی، 1390، بررسی تاثیر تجویز لاکتوباسیلوس رامنوسوس (LMG 18243) بر روند رشد سرطان پستان در موش های inbred BALB/c،مجله پزشکی ارومیه.

44-امیر توکمه چی، 1390، شناسایی مولکولی، بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشریشیا کلی های تولید کننده توکسین شیگا و اثرات ضد باکتریایی اسانس های آویشن و زنیان علیه آنها،مجله پزشکی ارومیه.

45-امیر توکمه چی، 1390، افزایش مقاومت ماهی قز لآلای رنگین کمان در برابر عفونت با آئروموناس و یرسینیا روکری با استفاده از لاکتوباسیلهای جدا شده از روده ماهی کپور معمولی،مجله دامپزشکی ایران.

46-امیر توکمه چی، 1390، بررسی اثرهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس و سیاه دانه بر شاخصهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان،مجله زیست شناسی کاربردی.

47-علی احسانی، رزلق محمودی، امیر توکمه چی و محمد رضا پژوهی، 1390، پنیر سفید ایرانی به عنوان یک فراورده لبنی حامل باکتریهای پروبیوتیک،فصلنامه علوم و صنایع غذایی.

48-امیر توکمه چی، 1390، تاثیر عصاره الکلی بره موم بر درمان کراتیت تجربی کاندیدایی در خرگوش،مجله پزشکی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

49- 1389، مطالعه مهار رشد رده سرطانی K562 (لوکمیای میلوییدی مزمن انسان) با استفاده از عصاره سیتوپلاسمی لاکتوباسیلوس‌های جدا شده از روده ماهی کپور معمولی در شرایط آزمایشگاهی،مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.

50-امیر توکمه چی، 1389، مطالعه تاثیر عصاره الکلی بره موم (پروپولیس) حاصل از کندوهای زنبور عسل آذربایجان غربی علیه رشد قارچ های درماتوفیت و غیر درماتوفیت و آنالیز ترکیبات سازنده آن با روش GC-MS،مجله پزشکی ارومیه.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (62)

1- 2009, A Case Report of Septicemia Due to Aeromonas Hydrophila in Angel Fish in an Ornamental Fish Supply Center in Urmia , Iran,1th International congress on Aquatic Animal Health management and diseases.

2- 1389, Antibacterial activity of Zataria multiflora boiss and Trachyspermum copticum essence on Aer,یازدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران و اولین کنگره میکروب شناسی منطقه مدیترانه شرقی, لنگرود,ایران.

3- 2011, Combined effects of dietary vitamine c and Laqctobacillus rhamnosus on growth performance,Aquaculture Europe 2011, Rhodes,Greece.

4- 2012, Detection and identification of virulent Yersinia ruckeri causative agent of red mouth disease in West,13th Iranian and 2nd international congress in Microbiology, اردبیل,ایران.

5- 2013, Dietary effect of L. casei and L. paracasei as probioticbacteria with Raftilose as peribiotic on,21th international Iranian congress of Physiology and pharmacology, تبریز,ایران.

6- 2009, Dietry Bovine Lactoferrin Enhances Disease Resistance Againt Aeromonas hydrophila Challenge Rainbow Trout Oncorhynchus Mykiss,ASIAN PACIFIC AQUACULTURE.

7- 2012, Effect of bovine lactoferrin on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fecundity and egg compossition,first international larviculture in Iran, کرج,ایران.

8- 2012, Effect of dietary bovine lactoferrin on rainbow trout fecundity,Aqua 2012, پراگ,چک.

9- 2011, Effect of Dietary Nigella sativa and Lactobacillus rhamnosus on growth parameter in rainbow trout,Aquaculture Europe 2011, Rhodes,Greece.

10- 2012, Effect of long-term selenium enriched yeast supplementation on immune tissue in rainbow,First international larviculture conference in Iran, کرج,ایران.

11- 2009, Effect of Three Different Plant Essential Oils(Foeniculum vulgare, satureja hortensis and Carum copticum) on Hatching Percentage of Artemia Cysts,International Syposium/Workshop on Distribution and Biology of Artemia.

12- 2013, In vitro Induction of death in K562 cell line by cell wall and cytoplasmic fraction of Saccharomyces boulardii,The 5th International Congress of Laboratory and Clinic, تهران,ایران.

13- 2012, Inhibitory properties of Heat killed Lactobacillus casei and Lactobacillus paracasei on K562 cell line : an invitro study,International multidisciplinary cancercongress, مشهد,ایران.

14- 2012, Investigate Apoptotic activity of TLR4 primed mesenchymal stem cells toward activated T cell,یازدهمین کنگره ایمنولوژی و آلرژی ایران, تهران,ایران.

15- 2012, Isolation and Molecular identification of phage effective on Yersinia ruckeri isolates, associated with red mouth diseaseassociated with red mouth diseae,13th Iranain and 2nd international congress of Microbiology, اردبیل,ایران.

16- 2013, isolation and purification of p7/p23 from bovine neutrophils wich is counterpart of human cytosolic,21th International Iranian congress of physiology and pharmacology, تبریز,ایران.

17- 2009, Lymphocystis in a Flower Horn Fish,1th International congress on Aquatic Animal Health management and diseases.

18- 2010, Prevalence of Listeria monocytogenesis in fish obtained from Urmia fish markets,Aquaculture Europe 2010, Porto,Portugal.

19- 2012, Replacement of dietary fish meal/oil with plant sources on growth performance, immune responce, blood indices and disease resistance in rainbow trouy,Aqua 2012, پراگ,چک.

20- 2013, Study on synergistic effect of raftilose with Lactobacillus casei and L. paracasei in rat,14th international Iranian congress of microbiology, تهران,ایران.

21- 2012, The effect of dietary administration of selenium enriched yeast on growth performance and disease resistance to,First international larviculture conference in Iran, کرج,ایران.

22- 2011, The effect of dietary vitamine E and probiotic Lactobacillus rhamnosus on proximate composition of parameters of rainbow trout,Aquaculture Europe 2011, Rhodes,Greece.

23- 2013, the role of probioticof Lactobacillus casei and Lactobacillus paracasei isolated from common carp intestine in rat,14th international Iranian congress of microbiology, تهران,ایران.

24- 2011, Treatment Ichthyophthisiasis in rainbow troutwith essential oil of Zataria multiflora and Carum copticum,Aquaculture Europe 2011, Rhodes,Greece.

25- 1390، اثرات تغذیه ای عصاره الکلی بره موم جمع آوری شده از کندوهای زنبور عسل ارومیه بر رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

26- 1391، اثرات تغذیه ای نانوذرات نقره و سلنیوم بر شاخصهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان،دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

27- 1393، اثرات تغذیه¬ای ¬جیره تکمیل شده با ساکارومایسس سرویسیه و تورین بر مقاومت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) پس از مواجه با تنش هایپوکسی و افزایش دما،دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران، کرج،ایران.

28- 1391، اثرات تغذیه¬ای اشکال مختلف پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی بر شاخص¬های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

29- 1390، ارزیابی اثرات لوامیزول بر فلور باکتریایی روده قزل آلای رنگین کمان پرورشی،هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، تهران،ایران.

30- 1390، ارزیابی تاثیر کیتوزان بر شاخصهای رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان،اولین همایش ملی آبزی پروری ایران، بندر انزلی،ایران.

31- 1393، افزایش ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان با استفاده از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی و نانوذرات آهن،دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران، کرج،ایران.

32- 1391، القاء نکروز سلولی در رده سرطانی (K562) توسط دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی استخراج شده از مخمر ساکارومیسس سرویسیه،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

33- 1391، بررسی اثر استفاده از نانو ذرات آهن (Fe2O3) در غذا بر مقادیر آنها در سرم خون و بافت های بدنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)،هفدهمین کنفرانس سراسرس و پنچمین کنفرانس بین المللی ایران، کرمان،ایران.

34- 1393، بررسی اثرات تغذیه ای مخمر (Saccharomyces cerevisiae) غنی شده با سلنیوم بر شاخص های خون شناختی در ماهی قزل آلای رنگین کمان،دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران، کرج،ایران.

35- 1393، بررسی اثرات تغذیه ای مخمر (Saccharomyces cerevisiae) غنی شده با سلنیوم بر مقاومت در برابر بیماری یرسینیوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان،دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران، کرج،ایران.

36- 1388، بررسی اثرات سیاه دانه خوراکی بر شاخصهای زیستی قزل آلای رنگین کمان،هشتمین همایش علوم و فنون دریایی ایران، خرمشهر،ایران.

37- 1390، بررسی اثرات عصاره الکلی بره موم، بر هیستوپاتولوژی بافت کبد ماهی قزل آلای رنگین کمان پرورشی،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

38- 1384، بررسی الگوی پلاسمیدی اشرشیا کلی های جدا شده از گاومیش با استفاده از آنزیمهای Taq1،BamH1،Xho1،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

39- 1383، بررسی الگوی پلاسمیدی اشرشیا کلی های جدا شده از گوسفند با استفاده از آنزیمهای Xho1 و BamH1 و Taq1،چهارمین گردهمایی دامپزشکی علوم بالینی ایران.

40- 1389، بررسی آلودگی باکتریایی آبشش ماهی ریالزل الای رنگین کمان در جنوب استان آذربایجان غربی،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

41- 1391، بررسی تغییرات فلور باکتریایی روده قزل آلای رنگین کمان پروراری تغذیه شده با لوامیزول،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

42- 1389، بررسی خاصیت آنتاگونیستی لاکتوباسیلوس دلبروکی، لاکتوباسیلوس رامنوسوس و باسیلوس سابتیلیس علیه باکتری بیماریزای یرسینیا روکری در شرایط آزمایشگاهی،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

43- 1389، بررسی شوری، دما، pH و زمان مناسب برای غنی سازی ناپلی آرتمیا اورمیانا با پروبیوتیک باسیلوس سابتیلیس،شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

44- 1391، بررسی مقاومت قزل آلای رنگین کمان تغذیه شده با مقادیر متفاوت کیتوزان در آلودگی تجربی Aeromonas hydrophila،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

45- 1390، بررسی و تعیید آلودگیهای قارچی شایع تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان مزارع تکثیر سرد آبی،اولین همایش ملی آبزی پروری ایران، بندر انزلی،ایران.

46- 2012، بررسی و تعیین عوامل باکتریایی پوسیدگی باله و انتی بیوتیکهای موثر بر آن در ماهی قزل آلای رنگین کمان،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

47- 1390، بره موم دارویی طبیعی برای جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی ناشی از آنتی بیوتیکها،همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

48- 1390، تاثیر پروبیوتیکهای باکتریایی و مخمری بر شاخصهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان،اولین همایش آبزی پروری ایران، بندر انزلی،ایران.

49- 1388، تاثیر سطوح مختلف لاکتوفرین جیره بر برخی از پارامترهای پاسخ ایمنی غیر اختصاصی ماهی قزل الای رنگین کمان،نخستین همایش استانی علوم، فنون و صنایع دریایی، بوشهر،ایران.

50- 1389، تاثیر کیتوزان بر پاسخهای ایمنی و مقاومت ماهی قزل الای رنگین کمان،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

51- 1389، تشخیص عفونت ناشی از آئروموناس هیدروفیلا در ماهی دیسکاس،شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

52- 1389، تعیین الگوی پروتئین های سیتوپلاسمی و دیواره سلولی باکتریهای لاکتوباسیلوس جدا شده از روده ماهی کپور معمولی،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

53- 1391، تعیین بهترین زمان سلول کشی دیواره سلولی لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس پاراکازئی بر رده سرطانی K562 در شرایط آزمایشگاهی،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

54- 1391، تنوع زیستی میکروارگانیسم های هالوفیل دریاچه ارومیه،همایش بین المللی دریاچه ارومیه، چالشها و راهکارها، ارومیه،ایران.

55- 1391، طراحی الایزای نقطه¬ای برای تشخیص بیماری یرسینیوز در ماهی قزل آلای رنگین کمان،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

56- 1390، کاهش رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان در اثر مسمومیت مزمن با علف کش پاراکوات،همایش ملی اقلیم و تاثیر ان بر کشاورزی و محیط زیست، ارومیه،ایران.

57- 1389، مطالعه ضایعات هیستوپاتولوژیک و تعیین آلودگی باکتریایی فیل ماهیان بیمار پرورش یافته،شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

58- 1389، مقایسه تاثیر اسانس دارچین علیه باکتریهای پروبیوتیک و بیماریزا در شرایط آزمایشگاهی،یازدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران و اولین کنگره میکروب شناسی مدیترانه شرقی، لنگرود،ایران.

59- 1391، مقایسه تاثیر پروبیوتیکهای لاکتوباسیلوس کازئی و لاکتوباسیلوس پاراکازئی با پربیوتیک رافتیلوز بر آنزیمهای کبدی رت،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

60- 1389، مقایسه تاثیر عصاره الکلی بره موه، کیتوزان و پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر بقاء آرتمیا اورمیانا در شرایط گنوتوبیوتیکبرعلیه باکتریهای بیماریزای ویبریو کمپبلی و ویبریو پروتئولیتیکوس،شانزدهمین کنفرانس سراسری و چهارمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران، مشهد،ایران.

61- 1391، مهار رشد رده سرطانی ((K562 توسط دیواره سلولی و عصاره سیتوپلاسمی استخراج شده از مخمر ساکارومیسس سرویسیه در شرایط آزمایشگاهی،هفدهمین کنفرانس سراسرس و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.

62- 1391، یک گام رو به جلو جهت اصلاح روش MTT برای سنجش خواص ضد سرطانی ترکیبات مختلف،هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران، کرمان،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1392، بررسی اثرات تغذیه از مخمر (ساکارومایسس سرویسیه) غنی شده با سلنیوم بر رشد، ایمنی و مقاومت در برابر Yersinia ruckeri و برخی از استرس های محیطی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-امیر توکمه چی، - 2.رامین مناف فر 20% - 3.فرزانه نوری 10%، 1393، اپتیمم سازی روش غنی سازی ناپلیوس آرتمیا اورمیانا با باکتری های پروبیوتیک (باسیلوس سابتیلیس و لاکتوباسیلوس رامنوسوس)،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (37)

1-مليحه ريكي، 1391، ارزيابي تاثير پروبيوتيكهاي لاكتوباسيلوس كازئي و لاكتوباسيلوس پاراكازئي جدا شده از روده ماهي كپور معمولي بر بيان ژن p53 در رده سرطاني K562 به روش ELISA، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سارا بختياركيا، 1389، بررسي و تعيين ميزان شيوع آلودگي قارچي تخم ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

3-حسين شمسي، 1390، مقايسه تاثير ويتامين C و لاكتوباسيلوي رامنوسوس بر رشد و برخي از پارامترهاي پاسخ ايمني در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-ماريا محسني، 1390، مطالعه تاثير پروبيوتيكهاي Saccharomyces cerevisiae و Lactobacillus casei بر رشد، بقاء، پاسخهاي ايمني و مقاومت در برابر استرسهاي محيطي و مواجه باكتريايي در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-اكرم حاجي رحيمي، 1391، بررسي اثرات بافتي تغذيه با منابع مختلف آهن و روي (نانوذره و شكل معدني) در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-مهناز آقا محمدي، 1390، مطالعه تاثير سمي دزهاي حاد و مزمن علف كش پاراكوات بر ساختار بافتي كبد و كليه ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-فهيمه كبيري، 1389، مقايسه تاثير عصاره سيتوپلاسمي و ديواره سلولي باكتريهاي اسيد لاكتيك جدا شده از روده ماهي كپور معمولي روي رده سرطاني k562، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-صابر احمد پور، 1390، جداسازي و شناسايي مولكولي فاژهاي موثر بر يرسينيا روكري جدا شده از موارد باليني بيماري دهان قرمز ماهيان قزل آلاي رنگين كمان در آذربايجان غربي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد مشاوره.

9-روژان مدرسي، 1389، شيوع ليستريا منوسيتوژن در ماهيان عرضه شده در محلهاي فروش ماهيان در شهرستان اروميه، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

10-رضوانه جنابي، 1390، مقايسه تاثير تركيبي پروبيوتيك باكتوسل و پري بيوتيك مانان بر بازماندگي، شاخصهاي رشد و برخي از پارامترهاي پاسخ ايمني ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-علي اكبر طافي، 1389، تاثير كيتوزان بر رشد، بازماندگي و پاسخهاي ايمني در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-جعفر رضايي برگشادي، 1390، مطالعه تاثير سمي دزهاي حاد و مزمن علف كش پاراكوات بر بافت سيستم لنفاوي و سيستم ايمني قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-فرانك كريمي راد، 1390، بررسي اثرات عصاره الكلي بره موم بر هيستوپاتولوژي كبد و كليه و ايمني هومورال در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-حميد رضا رحمتي انداني، 1389، مطالعه اثر آنتاگونيستي باكتريهاي اسيد لاكتيك جدا شده از روده كپور معمولي عليه تعدادي از عوامل بيماريزاي آبزيان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-حبيب الله محمدي، 1389، بررسي اثرات گياه سياه دانه و پروبيوتيك لاكتوباسيلوس رامنوسوس بر رشد، بلزماندگي، مقاومت در برابر استرس شوري و برخي پاسخهاي ايمني در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-سميرا ابراهيم زاده، 1389، بررسي تاثير عصاره بره موم، اسانس رازيانه، اسانس زنيان و عصاره سياه دانه بر كاهش ميزان آفلاتوكسين توتال در آلودگي تجربي سيست آرتميا با آسپرژيلوس پارازيتيكوس، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد مشاوره.

17-زهرا عجم، 1389، مقايسه تاثير كيتوزان، عصاره الكلي بره موم و پروبيوتيك لاكتوباسيلوس رامنوسوس بر ميزان رشد و بقاء آرتميا اورميانا و آرتميا فرانسيسكانا در برابر باكتريهاي بيماريزاي ويبريو كمپبلي و ويبريو پروتئوليتيكوس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-علي محبت، 1389، بررسي اثر ضد باكتريايي عصاره الكلي بره موم بر استرپتوكوكوس اينيه و يرسينيا روكري، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

19-علي عرب ملكي، 1389، بررسي و تعيين عوامل باكتريايي پوسيدگي باله در ماهيان قزا آلاي پرورشي مزارع سرذابي شهرستان اروميه، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد مشاوره.

20-فرهمند دوستكام، 1388، جستجوي آفلاتوكسين توتال در جيره غذايي ماهي قزل آلا با استفاده از روش الايزا، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

21-راحله شهركي، 1391، اثرات تغذيه اي مخمر غني شده با سلنيوم بر بافت شناسي روه، كبد، كليه و عضله ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-سيده بيان سيدي سولاكان، 1391، مقايسه تاثير پروبيوتيكهاي Lactobacillus casei و Lactobacillus paracasei بر پروفايل بيوشيميايي خون رت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-رامين محمدي موالو، 1391، تاثير ليپوپلي ساكاريد و پلي ريبوسيتيديليك اسيد به عنوان (آگونيست TLR) بر ميزان توليد نيتريك اكسايد و القاء آپوپتوزيس در سلولهاي T فعال شده توسط سلولهي بنيادي مزانشيمال موش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-حميد فكور، 1391، بررسي تنوع جمعيتي سويه هاي Yersinia ruckeri در ماهيان قزل آلاي پرورشي استان آذربايجان غربي با روش DGGE، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-فرزانه دي محمدي، 1391، بررسي اثرات بافتي تغذيه با نقره و سلنيوم (نانوذره) در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-پريا ناصر زاده، 1389، مطالعه تاثير Cefepime در پيشگيري از Vascular graft infection با منشا Staphylococcus aureus در رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد مشاوره.

27-رضا توزنده جاني، 1390، مقايسه تاثير زنيان، بتا گلوكان و باكتري لاكتوباسيلوس رامنوسوس بر مقاومت ماهي گوپي به دنبال عفونت تجربي با آئروموناس هيدروفيلا، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد مشاوره.

28-هادي ابراهيمي، 1389، مطالعه اثر لاكتوباسيلوس پلانتارم بر رشد و توان توكسين زايي آسپرژيلوس فلاووس و پني سيليوم اكسپانزوم، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

29-بهناز بازرگاني گيلني، 1389، مطالعه مقايسه اي اثرات آنتي باكتريال داروي انروفلوكساسين و اسانس هاي آويشن شيرازي و زنيان بر روي باكتر Aeromonas hydrophila، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

30-محمد كارگر جهرمي، 1391، ارزيابي اثرات تغذيه با اسانس هاي گياهي بر رشد، ايمني و مقاومت در برابر تنش كمبود اكسيژن و دمايي در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-مژگان بند بني، 1391، ارزيابي اثرات تغذيه اي عصاره مخمر Saccharomyces cerevisiae و پودر هيدروليز شده ان بر رشد و ايمني ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-اسلام احمديان، 1391، تاثير سطوح مختلف لاكتوفرين در جيره غذايي مولدين قزل آلاي رنگين كمان بر كيفيت تخمهاي حاصله، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

33-فرزانه بنيادي، 1391، مقايسه تاثير عصاره سيتوپلاسمي و ديواره سلولي Saccharomyces cerevisiae به عنوان يك پروبيوتيك بر رده سرطاني k562، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-مهتاب اشنوخواه، 1391، تغييرات پاسخهاي ايمني در طحال و كليه قدامي ماهي قزل آلاي رنگين كمان تغذيه با اشكال مختلف لاكتوباسيلوس كازئي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-وفا فرهمندي، 1392، تعيين ارزش غذايي مواد توليد شده در سيستم ذره سازي زيستي (Biofloc) با منابع كربني متفاوت، جهت استفاده در جيره غذايي آبزيان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-ناصح محمدي، 1392، مطالعه اثرات پروبيوتيك لاكتوباسيلوس كازيي به همراه نانو ذرات آهن بر رشد، پاسخهاي ايمني و تعداد باكتري در روده ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-منصوره ذكي، 1392، بررسي اثرات پروبيوتيك ويبريو كنترل (VC-7) بر فلور باكتريايي دستگاه گوارش و مقاومت در برابر استرس¬هاي محيطي در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.