• نام و نام خانوادگی
  • موسی توسلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه پاتوبیولوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (67)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (58)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (7)
پایان نامه ها (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • موسی توسلی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه پاتوبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (67)

1-موسی توسلی, 2015, Determination of Prevalence and Risk Factors of Infection with Babesia ovis in Small,J Arthropod-Borne Dis.

2-موسی توسلی, 2015, Hedgehogs (Erinaceus europaeus) as a source of ectoparasites in Urban - suburban areas of northwest of Iran,J Arthropod-Borne Dis.

3-Fariba BERENJI , Abdul Ghayoum MOVAHEDI RUDY, Abdolmajid FATA, Mousa TAVASSOLI , Mojtaba MOUSAVI BAZAZ, Ghodratolah SALEHI SANGANI, 2015, Soil Contamination with Toxocara Spp. Eggs in Public Parks of Mashhad and Khaf, North East of Iran,Iran J Parasitol.

4-ناصر حاجی پور، موسی توسلی، طایفی نصرآبادی و سیدی, 2015, COMPARATIVE EVALUATION OF SOMATIC PROTEINS OF THE NYMPHAL STAGE OF LINGUATULA SERRATA ISOLATED FROM GOATS AND CATTLE IN NORTHWEST IRAN 1 1 2,Bulgarian Journal of Veterinary Medicine,.

5-موسی توسلی, 2015, First report of Ixodes (Pholeoixodes) hexagonus on chukar (Alectores chukar) in Northwest of Iran and it’s public health importance,Persian Journal of Acarology,.

6-موسی توسلی, 2015, Survey on infection rate, vectors and molecular identification of Theileria annulata in cattle from North West, Iran,Journal of parasitic disease.

7-موسی توسلی, 2015, A survay on the prevalence of strongylus species in working donkeys in north-west of Iran,Journal of parasitology disease.

8-موسی توسلی, 2015, A survey of hard ticks (Acari: Ixodidae) infesting donkeys in West Azerbaijan Province, Iran,Persian Journal of Acarology.

9-موسی توسلی, 2014, Evaluation of antioxidant status, oxidative stress and serumtrace mineral levels associated with Babesia ovis parasitemiain sheep,veterinary parasitology.

10-موسی توسلی, 2014, PCR detection of Babesia ovis in Rhipicephalus bursa and small ruminants,Journal of Parasitology Research.

11-موسی توسلی, 2014, serum concentration of sialic acids in naturally occurring ovine babesiosis,Tropical animal health and production.

12-موسی توسلی, 2014, The underwater survival of adult and larval stages of Argas persicus (Acari: Argasidae),Persian Journal of Acarology,.

13-موسی توسلی, 2014, Evaluation of histopathological features of Argas reflexus bite in pigeon,Isc.

14-موسی توسلی, 2014, Occurrence of Linguatula Serrata in European Hare in Iran,Journal Zoonoses.

15-موسی توسلی, 2014, Erarly stage of acute coenurosis in Iranian native sheep case report,Iranian J parasitol.

16-موسی توسلی, 2013, Serum protein alterations in goats naturally infected with Babesia ovis,Iranian Journal of Veterinary Research.

17-موسی توسلی, 2013, Detection of Toxoplasma gondii in sheep and goat milk in northwest of Iran by PCR_RFLP,Jundishapur J Microbiol.

18-موسی توسلی, 2013, PCR-based Detection of Babesia spp. Infection in Collected Ticks from Cattle in West and North-West of Iran,J Arthropod-Borne Dis.

19-موسی توسلی, 2013, Ectoparasitic infestations of the European hedgehog (Erinaceus europaeus) in Urmia city, Iran: First repor,vrf.

20-موسی توسلی, 2013, New records of Muscidae (Diptera) in the west of Iran,Zoology in the Middle East.

21-موسی توسلی, 2013, Detection of Toxoplasma gondii in sheep and goats blood samples,vrf.

22-موسی توسلی, 2012, Evaluation of antioxidant status and oxidative stress in sheep naturally,Veterinary Parasitology.

23-موسی توسلی, 2012, Hair Contamination of Sheepdog and Pet Dogs with Toxocara canis egg,Iranian J Parasitol.

24-موسی توسلی, 2012, Histopathological study of the mite biting (Dermanyssus gallinae) in poultry skin,VRF.

25-موسی توسلی, 2012, Molecular Survey of Theileria annulata in Cattle by PCR - RFLP Method in,Bacteriology and Parasitology.

26-موسی توسلی, 2012, Ectoparasites and Gastrointestinal Helminths of House Mice (Mus musculus) from Poultry Houses in Northwest Iran,Comp Parasitol.

27-موسی توسلی, 2012, Prevalence and morphological characterizations of Linguatula serrata nymphs in camels in Isfahan Province, Iran,VRF.

28-موسی توسلی, 2011, Gastrophilus spp. myiasis in Iranian equine,Sci Parasitol.

29-موسی توسلی, 2011, Infestation of Piagetiella titan (Menoponidae: Mallophaga) on juvenile white pelicans (Pelecanus nocrotalus, Linneaus) in Urmia Lake National Park, West-North of Iran,International Journal of Veterinary Research.

30- 2011, Infestation of Piagetiella titan (Menoponidae: Mallophaga) on Juvenile White Pelicans (Pelecanus onocrotalus, Linneaus) in nine Islands,National park of Urmia lake, West-North of Iran.,IJVR.

31-موسی توسلی, 2011, Prevalence of coleopteran species in the litter of commercially,International Journal of Veterinary Research.

32-موسی توسلی، 2011، Prevalence of Linguatula serrata infection among dogs (Definitive host) and domestic ruminants (Intermediate host) in North West of Iran،Veterinarni Medicina.

33- 2010, Metarhizium anisopliae (Hyphomycetes): an effective alternative to chemical acaricides against different developmental stages of fowl tick Argas persicus (Acari: Argasidae),veterinary Parasitology.

34- 2010، Helminthes and Coccidia Infection of Wild Sheep (ovis Ammon Orintalis) in Kabodan Island of National Park of Urmia Lake، Iran،Veterinary Research.

35- 2009، Effect of Different Concentrations of DMSO and Glycerol on Cryopreservation of Trichomonas Gallinae،Int. Vet. Res.

36- 2007, Hyalomma Aegyptium on Spur-Thighed Tortoise (Testudo graeca) in Urmia Region West Azerbaijan. Iran,Iranian Journal Parasitol.

37- 2001، Metarhizium Anisopliae (Ascomycota: Hypoceales): An Effective alternative to chemical acaricides against different developmental stages of fowl tick argas persicus (Acari: Argasidae)،Veterinary Parasitology.

38- 2001, Lung and Liver Helminths of Wild Sheep (Ovis Ammon Oritalis) from Kabodan Island National Park of Urmia Lake (North West of Iran),Journal of Veterinary Parasitology.

39- 2000, Gastrointestinal Helminths of Wild Sheep (Ovis Ammon Oritalis) from Kabodan Island National Park of Urmia Lake of Iran,Journal of Veterinary Parasitology.

40-موسی توسلی، 1393، بررسی آلودگی توکسوپلاسما گوندای در شتران استان یزد با واکنش زنجیره ای پلیمراز،آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشمی.

41-موسی توسلی، 1392، فون و فراوانی مگس های حائز اهمیت دامپزشکی خانواده موسیده و تعیین ناقلین تلازیازیس در گاوداری های شهرستان ارومیه،مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی.

42-موسی توسلی، 1391، شناسایی سویه Toxoplasma gondii در انسان و موش در شهرستان ارومیه به روشRFLP_PCR،پژوهش و سازندگی.

43-موسی توسلی، 1391، مطالعه میزان و تنوع آلودگی به تک یاخته آیمریا درخرگو شهای منطقه شمال غرب ایران،مجله پژوهش های بالینی دامپزشکی ایران.

44-موسی توسلی، 1390، ارزیابی آزمایشگاهی اثر ضد کنه ای عصاره کانسولیدا اورینتالیس و آدونیس ورنالیس بر تخم و،فصلنامه گیاهان دارویی.

45-موسی توسلی، 1390، بررسی آلودگی فصلی گوسفندان به نوزاداستروس اویس در کشتارگاه شهرستان ارومیه،مجله دامپزشکی ایران.

46- 1390، بررسی توانایی ایجاد فلجی حاصل از کنه اورنیتودوروس لاهورنسیس در رت،مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.

47- 1390، مطالعه بررسی وضعیت آلودگی بز به انگل های دستگاه گوارش و انگل های خارجی در بز های استان آذربایجان غربی،مجله تحقیقات دامپزشکی.

48-موسی توسلی، 1389، بررسی آلودگی تک یاخته های خونی و شناسایی کنه های ناقل در گوسفند نژاد ماکویی در منطقه ماکو،مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی.

49- 1388، بررسی آلودگی به توکسوپلاسما گوندئی در حیوانات مختلف در شهرستان ارومیه به روش PCR و بررسی اختلاف ژنتیکی از طریق RFLP،پژوهش و سازندگی.

50- 1386، بررسی الودگی گونژیلونما در نشخوار کنندگان در کشتارگاه ارومیه،پژوهش و سازندگی در امور دام و ابزیان.

51- 1386، مطالعه معیارهای اپیدمیولوژی ارتباط آلودگی به ژیاردیا و سندرم اسهال گوساله ها،مجله دامپزشکی دانشگاه تهران.

52- 1383، بررسی آلودگی انگلی لوله گوارش پرندگان زینتی شهرستان ارومیه،مجله پژوهش و سازندگی.

53- 1383، تعیین گونه های عامل بابزیوز گوسفندی و پراکندگی کنه ها در گوسفندان بیمار شهرستان اردبیل،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

54- 1383، منابع و راههای انتقال اسیست آیمریا به سالنهای پرورش طیور صنعتی شهرستان ارومیه،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

55- 1382، بررسی سرم شناسی عفونت ناشی از تیلریا آنولاتا در گاو به روش الایزا و مقایسه آن با مشاهدات بالینی و ریزبینی،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

56- 1382، کیلوسپیرورا هامولوزا و آسیب شناسی آن در ماکیان بومی،مجله دانشکد? دامپزشکی دانشگاه تهران.

57- 1381، بررسی تغییرات خونی متعاقب عفونت تجربی با بابزیا اویس در بره ها،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

58- 1381، بررسی آلودگی به تلازیا در چشم نشخوارکنندگان در کشتارگاه شهرستان ارومیه،مجله پژوهش و سازندگی.

59- 1380، بررسی آلودگی انگل های خارجی پرندگان زینتی در شهرستان ارومیه،مجله پژوهش و سازندگی.

60- 1380، بررسی آلودگی های انگلی دستگاه گوارش گاوهای صنعتی در شهرستان ارومیه،مجله تحقیقات دامپزشکی ایران.

61- 1380، بررسی الودگی انگل های خارجی پرندگان زینتی در شهرستان ارومیه،مجله پژوهش و سازندگی.

62- 1380، نشانیهای درمانگاهی در بابزیوز تجربی با بابزیا اویس در گوسفند،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

63- 1379، بررسی آلودگی بزهای ارومیه به نماتودهای دستگاه تنفس،مجله پژوهش و سازندگی.

64- 1378، بررسی آلودگی سالیانه گوسفندان به نماتودهای دستگاه تنفس در شهرستان ارومیه بر اساس آزمایش مدفوع،مجله پژوهش و سازندگی.

65- 1377، کوکسیدیوز حاد کبدی در یک گله خرگوش پرورشی در شمال کشور،مجله پژوهش و سازندگی.

66- 1372، بررسی الودگی کبد گوسفند به انواع فاسیولا و دیکروسلیوم دندریتکوم در شهرستان خوی،مجله پژوهش و سازندگی.

67- 0، بررسی الودگی گاو میش به کیست هیداتیک اکینوکوکوس گرانولوزوس در کشتار گاه شهرستان خوی،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (58)

1- 1394, A survey of gastrointestinal helminths infection in laying hens,پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, تهران,ایران.

2- 2007, Detection and Identification of Borrelia burgdorferi and Babesia Species in Ixodes ricinus Ticks From the Gower Peninsula, South Wales,Transboundary animal diseases.

3- 1390, Detection of Haemoproteus spp in blood samples of pigeon by PCR-RFLP in Iran,MEDITERRANNEAN COngrEsS « Animal Biodiversity and Ecology of Health, عنابه,الجزایر.

4- 2015, Detection of Theileria equi and Babesia cabali in horses and donkeys by microscopic and molecular methods in Urmia suburb, West Azerbaijan province, Iran,NICOPA9, رشت,ایران.

5- 1391, detection of Toxoplasma gondii in sheep and goats blood samples in Urmia by PCR-RFLP,دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پژشکی, ارومیه,ایران.

6- 2015, Determination the frequency of Ixodid ticks on the donkeys in West Azerbaijan province, Iran,NICOPA9, رشت,ایران.

7- 2001, Distribution of Babesia Ovis and Babesia Motasi in Sheep in Northwest of Iran,5th Iinternational Sheep Veterinary Congress.

8- 2012, Flea infestation in human habitant, animal stable and small ruminants of west and north west of Iran,8th Nicopa, کرمان,ایران.

9- 1394, Gastrolintestinal parasites of domestic ducks in Amol north of Iran,پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, تهران,ایزان.

10- 2008, Helminthes and Coccidia of Wild Sheep(Ovis Aammon Orintalis)in Kabodan Island,National Park of Urmia Lake of Iran,Small Ruminant Production and Health in Arid and Semi-Arid Regions.

11- 2012, Histopathological changesin biting place of Argas persicus in broiler chickens,8th NICOPA, کرمان,ایران.

12- 1391, Identifiction of Toxoplasma gondii in human and mouse in Urmia by PCR-RFLP,دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی, ارومیه,ایران.

13- 2001, Investigation on The Echinococcus Granulosus Hydatic Cyst Infestation of Buffaloes at Khoy Slaugther House(West -Azarbaijan of Iran),XXth International Congress of Hydatidology.

14- 1390, Metarhizium anisopliae (Ascomycota: Hypocreales): An effective alternative to chemical acaricides against different developmental stages of soft ticks (Acari: Argasidae),XI International Jena Symposium on Tick-borne Diseases, وایمار,آلمان.

15- 1392, Molecular differences between Linguatula serrata isolated from diferent farm animals of Iran,بیست و دومین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, تهران,ایران.

16- 1391, Pentastomids in wild and domestic mammals of Iran and its importance in public health,5th ASEAN Congress of Tropical Medicine and Parasitology, Manilla,Philipin.

17- 2014, sensevity of Argas persicus to three acaricides: Cypermethrin, Phoxim and Lambada-cyhalothrine,4th international poultry congress, تهران,ایران.

18- 2000, Studies on Linguatula Serrata Infestation in Buffaloes and its Public Health Importance in Urmia, West Azarbaijan, Iran,The 3rd Seminar on Food-Borne Parasitic Zoonoses.

19- 1391, ُStudy on infestation and pathological lesions of Linguatula serrata in camel,اولین کنگره شتر, مشهد,ایران.

20- 2012, ُSurvay of parasitic contamination of fresh vegetable in North of Iran,8th Nicopa, کرمان,ایران.

21- 1393, The effect of hydro-alcoholic extract of ferula persica on larval stage of equine gastrointestinal strongylus spp.,The 3 rd international congress of large animal practitioners, تهران,ایران.

22- 2015, The survay of hard ticks(Acari:Ixodidae) on horses of North-west of Iran,NICOPA9, رشت,ایران.

23- 1394، ارزیابی اثر اسانس و نانو امولسیون گیاه آویشن شیرازی بر کنه آرگاس پرسیکوس (کنه مرغ) در شرایط آزمایشگاهی،سومین همایش کنترل بیولوژیک، مشهد،ایران.

24- 1392، استفاده از اسانس گیاهی و اسید فرمیک جهت کنترل مایت واروا دستراکتور در کلنی های زنبور عسل در استان آذربایجان شرقی،هشتمین سمینار پژوهشی زنبور عسل ایران، کرج،ایران.

25- 1384، آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در میش های آبستن کشتاری در کشتارگاه شهرستان ارومیه،کنگره دامپزشکی ایران.

26- 1384، آلودگی لاکپشت به کنه هیالوما اژیپتیوم در شهرستان ارومیه،کنگره دامپزشکی ایران.

27- 1386، بررسی اثر خونخواری کنه اورنیتودوروس لاهورنسیس بر برخی از فاکتورهای خونی، آنزیم های کبدی و عضلانی رت نر،دومین کنفرانس سراسری علوم جانوری.

28- 1392، بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از بعضی اسانس های گیاهان بومی استان آذربایجان شرقی بر مایت واروا دستراترکتور،هشتمین سمینار پژوهشی زنبور عسل ایران، کرج،ایران.

29- 1389، بررسی آلودگی انگلی گربه های ولگرد شهرستان ارومیه با استفاده از آزمایش مدفوع،شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

30- 1386، بررسی آلودگی به درمانیسوس گالینه در گنجشک خانگی و نقش آن در انتقال جرب قرمز ماکیان در بین فارم های پرورش طیور در شهرستان ارومیه،چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماری های طیور.

31- 1384، بررسی آلودگی به گونژیلونما در نشخوارکنندگان در کشتارگاه ارومیه،پنجمین همایش سراسری بیماریهای انگلی ایران.

32- 1384، بررسی آلودگی خاک حیاط خانه های روستایی به تخم انگل ها در شهرستان سلماس،کنگره دامپزشکی ایران.

33- 1389، بررسی تنوع گونه ای کک در سگهای شهرستان رشت،شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

34- 1393، بررسی سطح برخی ازمواد معدنی در گوسفندان آلوده به بابزیاو رابطه ان با آسیب های اکسیداتیو گلبول های قرمز،هجدهمین کنگره دامپزشکی، تهران،ایران.

35- 1384، بررسی علایم درمانگاهی تیلریوز در گاوان ارجاعی به درمانگاههای دامپزشکی شهرستان ارومیه،کنگره دامپزشکی ایران.

36- 1381، بررسی کوکسیدیوز تحت بالینی در طیور گوشتی مرغداریهای شهرستان مهاباد،سومین سمینار بهداشت و بیماریهای طیور.

37- 1381، بررسی موارد انگلی ضبط کبد گوسفند در کشتارگاه شهرستان تنکابن،دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

38- 1390، بررسی میزان آلودگی سک های ولگرد به انگل های دستگاه تنفس،پنجمین کنگره حیوانات کوچک، تهران،ایان.

39- 1386، بررسی وضعیت الودگی به انگل های خانواده پارامفیستوماتیده در گاو و گاو میش در کشتار گاه اردبیل،پنجمین گرد همایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

40- 1391، پراکندگی مگس های موسیده حائز اهمیت دامپزشکی در گاوداری های شهرستان ارومیه،دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، سمنان،ایران.

41- 1393، تاثیر برخی داروهای ضد انگلی بر نوچه لینگوآتولا سراتا در محیط خارج بدن،دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شیراز،ایران.

42- 1384، تشخیص مورفومتریک پیروپلاسموزیس در اسب های شهرستان ارومیه،سومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب، شیراز،ایران.

43- 1387، تشخیص نوکسوپلاسما گونده ای در حیوانات مختلف در شهرستان ارومیه با روش PCR و بررسی اختلافات ژنتیکی از طریق PCR-RFLP،چهارمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک.

44- 1381، تعیین درصد آلودگی سگ های ولگرد شهرستان مرند به لینگواتولاسراتا در شش ماهه اول سال 1380،دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

45- 1384، تعیین ناقلین تیلریا اکویی(بابزیا اکویی)به روش مولکولی در اسب های شهرستان ارومیه،سومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب، شیراز،ایران.

46- 1379، جرب کوریوپتس بویس از گاو در ایران،اولین سمینار پژوهشی پوست، چرم و الیاف دامی کشور.

47- 1387، جستجوی شیزونت تیلریا در کبد، طحال و غدد لنفای گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه ارومیه،پانزدهمین کنگره دامپزشکی.

48- 1392، شیوع انگلهای دستگاه گوارش اسبهای کار در استان آذربایجان غربی،دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب، شیراز،ایران.

49- 1389، شیوع و آلودگی فصلی سنوروس سربرالیس در نژادهای مختلف گوسفند در شهرستان ارومیه،شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

50- 1388، شیوع و علائم بالینی انگل های خونی در گاوان بیمار شمال غرب ایران،دومین همایش ملی کنه و بیماریهای ناشی از آن.

51- 1391، فلجی حاصل از کنه و توانایی ایجاد فلجی در کنه های نرم،دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی، سمنان،ایران.

52- 1387، کنترل بیولوژیک ترگاس پرسیکوس با استفاده از قارچ متاریزیوم انیزوپلیه،ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ی انگل شناسی و بیماریهای انگلی.

53- 1387، کنترل بیولوژیک آرگاس پرسیکوس با استفاده از قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه،ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی.

54- 1388، گزارش الودگی یک مورد جوجه تیغی به کنه ریپی سفالوس بورسا،دومین همایش ملی کنه و بیماریهای ناشی از آن.

55- 1380، گوسفندان وحشی جزیره کبودان و لزوم توجه به بیماریها و درمان آنها،اولین همایش دریاچه ارومیه.

56- 1389، لینگواتولاسراتا در میزبانهای واسط و نهایی، تشخیص و پراکندگی آن در استان آذربایجان غربی،شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

57- 1388، منترل بیولوژیک آکارین ها با استفاده از قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه در ایران،دومین همایش ملی کنه و بیماریهای ناشی از آن.

58- 1391، میزان آلودگی انگلی سبزیجات خام مصرفی شهرهای شمالی کشور در سال 1391،همایش بهداشت و ایمنی غذا، شیراز،ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1- 1388، روش کار آزمایشگاه حشره شناسی دامپزشکی.

2- 1381، کتاب انگل شناسی تشخیصی دامپزشکی.

3- 1380، کتاب حشره شناسی دامپزشکی.
پروژه های تحقیقاتی (7)

1-موسی توسلی، - 2.عبدالغفار اونق 50%، 1386، استفاده از قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه در کنترل بیولوژیکی جرب قرمز ماکیان،دانشگاه ارومیه.

2-موسی توسلی، - 2.سیدمحمد طباطبایی 50%، 1388، تشخیص توکسوپلاسما گوندی در حیوانات مختلف در شهرستان ارومیه به روش PCR و بررسی اختلاف ژنتیکی از طریق RFLP،دانشگاه ارومیه.

3-موسی توسلی، - 2.شهرام جوادی، 1379، بررسی کشتارگاهی لینگواتولاسراتا در نشخوارکنندگان و لینگواتولوز کلینیکی در سگهای منطقه ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

4- 1394، شناسایی مولکولیسویه‌های لینگوآتولا سراتا در برخی نشخوارکنندگان‌اهلی (میزبان واسط) و سگ (میزبان نهائی) با استفاده از تجزیه‌وتحلیل ژن S rRNA18 به روشPCR-RFLP،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

5- 1382، بررسی توانایی ایجاد فلجی حاصل از کنه توسط آرگاس پرسیکوس در خرگوش،دانشگاه ارومیه.

6-موسی توسلی،موسی توسلی، 1388، پروژه بررسی محل های تخم گذاری فلامینگوها در،شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی.

7-موسی توسلی،موسی توسلی، 1392، کنترل بیولوژیک درمانیسوس گالینه با استفاده از قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه در مرغداری های آلوده (کد 1/ 86012،شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی.
پایان نامه ها (12)

1-مريم قلي زاده، 1390، بررسي تظاهرات باليني ايجاد شده به وسيله لارو كنه آرگاس پرسيكوس در موش سفيد آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-قادر قادري قاسملوئي، 1392، بررسي انگل هاي داخلي و خارجي مارمولك خانگي در سطح شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-جليل رحمتي طاقجه حسن، 1393، پراكندگي گونه هاي مورچه ميزبان واسط دوم ديكروسليوم دندريتيكوم در شهرستان هاي سردشت و نقده، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-جاويد محموديان، 1393، بررسي آلودگي به انگل هاي داخلي و خارجي كبوتر چاهي(كولومبا ليويا) و قمري خانگي(استرپتوپليا سنگالنسيس) در شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-احسان محمدي قلعه جوقي، 1393، بررسي آلودگي به انگل هاي خارجي و داخلي پرستو(هيروندو روستيكا) بر اساس آزمايش بستر لانه و مدفوع در شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سارا شكرپور، 1390، ارزيابي ضايعات پاتولوژيك حاصل از گزش جرب درمانيسوس گالينه در ماكيان، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

7-كوثر قنبرپور، 1390، بررسي اثر كنه كشي عصاره هاي گياهي كانسوليدا اورينتاليس و...، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

8-الهام يوسفيان، 1390، مطالعه مقاومت جرب قرمز ماكيان به تعدادي از سموم، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

9-مريم قلي زاده، 1390، بررسي تظاهرات باليني ايجاد شده به وسيله تغذيه لارو كنه آرگاس رفلكسوس بر روي موش سفيد آزمايشگاهي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-فريد رضايي، 1390، بررسيميزان آلودگي، تعيين شاخص هاي مورفولوژيك و مقايسه الگوي الكتروفورتيك پروتئين هاي لينگواتولا سراتا در نشخواركنندگان اهلي و سگ و امكان ايجاد آلودگي تجربي در رت، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

11-بيژن اسمعيل نژاد خياوي، 1390، تعيين ميزان آلودگي، ناقلين، شناسايي مولكولي و مطالعه يافته¬هاي هماتولوژي و بيوشيميايي در گوسفند و بز آلوده به بابزيا اويس در استان آذربايجان غربي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

12-مهدي بخت، 1390، بررسي وجود و تعيين شاخصهاي مرفولوژيك نوچه لينگواتولا سراتا در تك سمي ها، گراز وحشي و خرگوش وحشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.