• نام و نام خانوادگی
  • موسی توسلی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه پاتوبیولوژی
 • ایمیل
  • m.tavassoli@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (67)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (58)
کتاب های چاپ شده (3)
پروژه های تحقیقاتی (7)
پایان نامه ها (12)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • موسی توسلی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه پاتوبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (67)

1-موسی توسلی, "Determination of Prevalence and Risk Factors of Infection with Babesia ovis in Small", J Arthropod-Borne Dis, 2015.

2-موسی توسلی, "Hedgehogs (Erinaceus europaeus) as a source of ectoparasites in Urban - suburban areas of northwest of Iran", J Arthropod-Borne Dis, 2015.

3-Fariba BERENJI , Abdul Ghayoum MOVAHEDI RUDY, Abdolmajid FATA, Mousa TAVASSOLI , Mojtaba MOUSAVI BAZAZ, Ghodratolah SALEHI SANGANI, "Soil Contamination with Toxocara Spp. Eggs in Public Parks of Mashhad and Khaf, North East of Iran", Iran J Parasitol, 2015.

4-ناصر حاجی پور، موسی توسلی، طایفی نصرآبادی و سیدی, "COMPARATIVE EVALUATION OF SOMATIC PROTEINS OF THE NYMPHAL STAGE OF LINGUATULA SERRATA ISOLATED FROM GOATS AND CATTLE IN NORTHWEST IRAN 1 1 2", Bulgarian Journal of Veterinary Medicine,, 2015.

5-موسی توسلی, "First report of Ixodes (Pholeoixodes) hexagonus on chukar (Alectores chukar) in Northwest of Iran and it’s public health importance", Persian Journal of Acarology,, 2015.

6-موسی توسلی, "Survey on infection rate, vectors and molecular identification of Theileria annulata in cattle from North West, Iran", Journal of parasitic disease, 2015.

7-موسی توسلی, "A survay on the prevalence of strongylus species in working donkeys in north-west of Iran", Journal of parasitology disease, 2015.

8-موسی توسلی, "A survey of hard ticks (Acari: Ixodidae) infesting donkeys in West Azerbaijan Province, Iran", Persian Journal of Acarology, 2015.

9-موسی توسلی, "Evaluation of antioxidant status, oxidative stress and serumtrace mineral levels associated with Babesia ovis parasitemiain sheep", veterinary parasitology, 2014.

10-موسی توسلی, "PCR detection of Babesia ovis in Rhipicephalus bursa and small ruminants", Journal of Parasitology Research, 2014.

11-موسی توسلی, "serum concentration of sialic acids in naturally occurring ovine babesiosis", Tropical animal health and production, 2014.

12-موسی توسلی, "The underwater survival of adult and larval stages of Argas persicus (Acari: Argasidae)", Persian Journal of Acarology,, 2014.

13-موسی توسلی, "Evaluation of histopathological features of Argas reflexus bite in pigeon", Isc, 2014.

14-موسی توسلی, "Occurrence of Linguatula Serrata in European Hare in Iran", Journal Zoonoses, 2014.

15-موسی توسلی, "Erarly stage of acute coenurosis in Iranian native sheep case report", Iranian J parasitol, 2014.

16-موسی توسلی, "Serum protein alterations in goats naturally infected with Babesia ovis", Iranian Journal of Veterinary Research, 2013.

17-موسی توسلی, "Detection of Toxoplasma gondii in sheep and goat milk in northwest of Iran by PCR_RFLP", Jundishapur J Microbiol, 2013.

18-موسی توسلی, "PCR-based Detection of Babesia spp. Infection in Collected Ticks from Cattle in West and North-West of Iran", J Arthropod-Borne Dis, 2013.

19-موسی توسلی, "Ectoparasitic infestations of the European hedgehog (Erinaceus europaeus) in Urmia city, Iran: First repor", vrf, 2013.

20-موسی توسلی, "New records of Muscidae (Diptera) in the west of Iran", Zoology in the Middle East, 2013.

21-موسی توسلی, "Detection of Toxoplasma gondii in sheep and goats blood samples", vrf, 2013.

22-موسی توسلی, "Evaluation of antioxidant status and oxidative stress in sheep naturally", Veterinary Parasitology, 2012.

23-موسی توسلی, "Hair Contamination of Sheepdog and Pet Dogs with Toxocara canis egg", Iranian J Parasitol, 2012.

24-موسی توسلی, "Histopathological study of the mite biting (Dermanyssus gallinae) in poultry skin", VRF, 2012.

25-موسی توسلی, "Molecular Survey of Theileria annulata in Cattle by PCR - RFLP Method in", Bacteriology and Parasitology, 2012.

26-موسی توسلی, "Ectoparasites and Gastrointestinal Helminths of House Mice (Mus musculus) from Poultry Houses in Northwest Iran", Comp Parasitol, 2012.

27-موسی توسلی, "Prevalence and morphological characterizations of Linguatula serrata nymphs in camels in Isfahan Province, Iran", VRF, 2012.

28-موسی توسلی, "Gastrophilus spp. myiasis in Iranian equine", Sci Parasitol, 2011.

29-موسی توسلی, "Infestation of Piagetiella titan (Menoponidae: Mallophaga) on juvenile white pelicans (Pelecanus nocrotalus, Linneaus) in Urmia Lake National Park, West-North of Iran", International Journal of Veterinary Research, 2011.

30- "Infestation of Piagetiella titan (Menoponidae: Mallophaga) on Juvenile White Pelicans (Pelecanus onocrotalus, Linneaus) in nine Islands,National park of Urmia lake, West-North of Iran.", IJVR, 2011.

31-موسی توسلی, "Prevalence of coleopteran species in the litter of commercially", International Journal of Veterinary Research, 2011.

32-موسی توسلی, "Prevalence of Linguatula serrata infection among dogs (Definitive host) and domestic ruminants (Intermediate host) in North West of Iran", Veterinarni Medicina, 2011.

33- "Metarhizium anisopliae (Hyphomycetes): an effective alternative to chemical acaricides against different developmental stages of fowl tick Argas persicus (Acari: Argasidae)", veterinary Parasitology, 2010.

34- "Helminthes and Coccidia Infection of Wild Sheep (ovis Ammon Orintalis) in Kabodan Island of National Park of Urmia Lake, Iran", Veterinary Research, 2010.

35- "Effect of Different Concentrations of DMSO and Glycerol on Cryopreservation of Trichomonas Gallinae", Int. Vet. Res, 2009.

36- "Hyalomma Aegyptium on Spur-Thighed Tortoise (Testudo graeca) in Urmia Region West Azerbaijan. Iran", Iranian Journal Parasitol, 2007.

37- "Metarhizium Anisopliae (Ascomycota: Hypoceales): An Effective alternative to chemical acaricides against different developmental stages of fowl tick argas persicus (Acari: Argasidae)", Veterinary Parasitology, 2001.

38- "Lung and Liver Helminths of Wild Sheep (Ovis Ammon Oritalis) from Kabodan Island National Park of Urmia Lake (North West of Iran)", Journal of Veterinary Parasitology, 2001.

39- "Gastrointestinal Helminths of Wild Sheep (Ovis Ammon Oritalis) from Kabodan Island National Park of Urmia Lake of Iran", Journal of Veterinary Parasitology, 2000.

40-موسی توسلی, "بررسی آلودگی توکسوپلاسما گوندای در شتران استان یزد با واکنش زنجیره ای پلیمراز", آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشمی, 1393.

41-موسی توسلی, "فون و فراوانی مگس های حائز اهمیت دامپزشکی خانواده موسیده و تعیین ناقلین تلازیازیس در گاوداری های شهرستان ارومیه", مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی, 1392.

42-موسی توسلی, "شناسایی سویه Toxoplasma gondii در انسان و موش در شهرستان ارومیه به روشRFLP_PCR", پژوهش و سازندگی, 1391.

43-موسی توسلی, "مطالعه میزان و تنوع آلودگی به تک یاخته آیمریا درخرگو شهای منطقه شمال غرب ایران", مجله پژوهش های بالینی دامپزشکی ایران, 1391.

44-موسی توسلی, "ارزیابی آزمایشگاهی اثر ضد کنه ای عصاره کانسولیدا اورینتالیس و آدونیس ورنالیس بر تخم و", فصلنامه گیاهان دارویی, 1390.

45-موسی توسلی, "بررسی آلودگی فصلی گوسفندان به نوزاداستروس اویس در کشتارگاه شهرستان ارومیه", مجله دامپزشکی ایران, 1390.

46- "بررسی توانایی ایجاد فلجی حاصل از کنه اورنیتودوروس لاهورنسیس در رت", مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه, 1390.

47- "مطالعه بررسی وضعیت آلودگی بز به انگل های دستگاه گوارش و انگل های خارجی در بز های استان آذربایجان غربی", مجله تحقیقات دامپزشکی, 1390.

48-موسی توسلی, "بررسی آلودگی تک یاخته های خونی و شناسایی کنه های ناقل در گوسفند نژاد ماکویی در منطقه ماکو", مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی, 1389.

49- "بررسی آلودگی به توکسوپلاسما گوندئی در حیوانات مختلف در شهرستان ارومیه به روش PCR و بررسی اختلاف ژنتیکی از طریق RFLP", پژوهش و سازندگی, 1388.

50- "بررسی الودگی گونژیلونما در نشخوار کنندگان در کشتارگاه ارومیه", پژوهش و سازندگی در امور دام و ابزیان, 1386.

51- "مطالعه معیارهای اپیدمیولوژی ارتباط آلودگی به ژیاردیا و سندرم اسهال گوساله ها", مجله دامپزشکی دانشگاه تهران, 1386.

52- "بررسی آلودگی انگلی لوله گوارش پرندگان زینتی شهرستان ارومیه", مجله پژوهش و سازندگی, 1383.

53- "تعیین گونه های عامل بابزیوز گوسفندی و پراکندگی کنه ها در گوسفندان بیمار شهرستان اردبیل", مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, 1383.

54- "منابع و راههای انتقال اسیست آیمریا به سالنهای پرورش طیور صنعتی شهرستان ارومیه", مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, 1383.

55- "بررسی سرم شناسی عفونت ناشی از تیلریا آنولاتا در گاو به روش الایزا و مقایسه آن با مشاهدات بالینی و ریزبینی", مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, 1382.

56- "کیلوسپیرورا هامولوزا و آسیب شناسی آن در ماکیان بومی", مجله دانشکد? دامپزشکی دانشگاه تهران, 1382.

57- "بررسی تغییرات خونی متعاقب عفونت تجربی با بابزیا اویس در بره ها", مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, 1381.

58- "بررسی آلودگی به تلازیا در چشم نشخوارکنندگان در کشتارگاه شهرستان ارومیه", مجله پژوهش و سازندگی, 1381.

59- "بررسی آلودگی انگل های خارجی پرندگان زینتی در شهرستان ارومیه", مجله پژوهش و سازندگی, 1380.

60- "بررسی آلودگی های انگلی دستگاه گوارش گاوهای صنعتی در شهرستان ارومیه", مجله تحقیقات دامپزشکی ایران, 1380.

61- "بررسی الودگی انگل های خارجی پرندگان زینتی در شهرستان ارومیه", مجله پژوهش و سازندگی, 1380.

62- "نشانیهای درمانگاهی در بابزیوز تجربی با بابزیا اویس در گوسفند", مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, 1380.

63- "بررسی آلودگی بزهای ارومیه به نماتودهای دستگاه تنفس", مجله پژوهش و سازندگی, 1379.

64- "بررسی آلودگی سالیانه گوسفندان به نماتودهای دستگاه تنفس در شهرستان ارومیه بر اساس آزمایش مدفوع", مجله پژوهش و سازندگی, 1378.

65- "کوکسیدیوز حاد کبدی در یک گله خرگوش پرورشی در شمال کشور", مجله پژوهش و سازندگی, 1377.

66- "بررسی الودگی کبد گوسفند به انواع فاسیولا و دیکروسلیوم دندریتکوم در شهرستان خوی", مجله پژوهش و سازندگی, 1372.

67- "بررسی الودگی گاو میش به کیست هیداتیک اکینوکوکوس گرانولوزوس در کشتار گاه شهرستان خوی", مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (58)

1- "A survey of gastrointestinal helminths infection in laying hens", پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, 1394, تهران,ایران.

2- "Detection and Identification of Borrelia burgdorferi and Babesia Species in Ixodes ricinus Ticks From the Gower Peninsula, South Wales", Transboundary animal diseases, 2007.

3- "Detection of Haemoproteus spp in blood samples of pigeon by PCR-RFLP in Iran", MEDITERRANNEAN COngrEsS « Animal Biodiversity and Ecology of Health, 1390, عنابه,الجزایر.

4- "Detection of Theileria equi and Babesia cabali in horses and donkeys by microscopic and molecular methods in Urmia suburb, West Azerbaijan province, Iran", NICOPA9, 2015, رشت,ایران.

5- "detection of Toxoplasma gondii in sheep and goats blood samples in Urmia by PCR-RFLP", دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پژشکی, 1391, ارومیه,ایران.

6- "Determination the frequency of Ixodid ticks on the donkeys in West Azerbaijan province, Iran", NICOPA9, 2015, رشت,ایران.

7- "Distribution of Babesia Ovis and Babesia Motasi in Sheep in Northwest of Iran", 5th Iinternational Sheep Veterinary Congress, 2001.

8- "Flea infestation in human habitant, animal stable and small ruminants of west and north west of Iran", 8th Nicopa, 2012, کرمان,ایران.

9- "Gastrolintestinal parasites of domestic ducks in Amol north of Iran", پنجمین کنگره بین المللی دامپزشکی طیور, 1394, تهران,ایزان.

10- "Helminthes and Coccidia of Wild Sheep(Ovis Aammon Orintalis)in Kabodan Island,National Park of Urmia Lake of Iran", Small Ruminant Production and Health in Arid and Semi-Arid Regions, 2008.

11- "Histopathological changesin biting place of Argas persicus in broiler chickens", 8th NICOPA, 2012, کرمان,ایران.

12- "Identifiction of Toxoplasma gondii in human and mouse in Urmia by PCR-RFLP", دومین کنگره استانی پژوهش های علوم پزشکی, 1391, ارومیه,ایران.

13- "Investigation on The Echinococcus Granulosus Hydatic Cyst Infestation of Buffaloes at Khoy Slaugther House(West -Azarbaijan of Iran)", XXth International Congress of Hydatidology, 2001.

14- "Metarhizium anisopliae (Ascomycota: Hypocreales): An effective alternative to chemical acaricides against different developmental stages of soft ticks (Acari: Argasidae)", XI International Jena Symposium on Tick-borne Diseases, 1390, وایمار,آلمان.

15- "Molecular differences between Linguatula serrata isolated from diferent farm animals of Iran", بیست و دومین کنگره بیماری های عفونی و گرمسیری ایران, 1392, تهران,ایران.

16- "Pentastomids in wild and domestic mammals of Iran and its importance in public health", 5th ASEAN Congress of Tropical Medicine and Parasitology, 1391, Manilla,Philipin.

17- "sensevity of Argas persicus to three acaricides: Cypermethrin, Phoxim and Lambada-cyhalothrine", 4th international poultry congress, 2014, تهران,ایران.

18- "Studies on Linguatula Serrata Infestation in Buffaloes and its Public Health Importance in Urmia, West Azarbaijan, Iran", The 3rd Seminar on Food-Borne Parasitic Zoonoses, 2000.

19- "ُStudy on infestation and pathological lesions of Linguatula serrata in camel", اولین کنگره شتر, 1391, مشهد,ایران.

20- "ُSurvay of parasitic contamination of fresh vegetable in North of Iran", 8th Nicopa, 2012, کرمان,ایران.

21- "The effect of hydro-alcoholic extract of ferula persica on larval stage of equine gastrointestinal strongylus spp.", The 3 rd international congress of large animal practitioners, 1393, تهران,ایران.

22- "The survay of hard ticks(Acari:Ixodidae) on horses of North-west of Iran", NICOPA9, 2015, رشت,ایران.

23- "ارزیابی اثر اسانس و نانو امولسیون گیاه آویشن شیرازی بر کنه آرگاس پرسیکوس (کنه مرغ) در شرایط آزمایشگاهی", سومین همایش کنترل بیولوژیک, 1394, مشهد,ایران.

24- "استفاده از اسانس گیاهی و اسید فرمیک جهت کنترل مایت واروا دستراکتور در کلنی های زنبور عسل در استان آذربایجان شرقی", هشتمین سمینار پژوهشی زنبور عسل ایران, 1392, کرج,ایران.

25- "آلودگی به توکسوپلاسما گوندی در میش های آبستن کشتاری در کشتارگاه شهرستان ارومیه", کنگره دامپزشکی ایران, 1384.

26- "آلودگی لاکپشت به کنه هیالوما اژیپتیوم در شهرستان ارومیه", کنگره دامپزشکی ایران, 1384.

27- "بررسی اثر خونخواری کنه اورنیتودوروس لاهورنسیس بر برخی از فاکتورهای خونی، آنزیم های کبدی و عضلانی رت نر", دومین کنفرانس سراسری علوم جانوری, 1386.

28- "بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از بعضی اسانس های گیاهان بومی استان آذربایجان شرقی بر مایت واروا دستراترکتور", هشتمین سمینار پژوهشی زنبور عسل ایران, 1392, کرج,ایران.

29- "بررسی آلودگی انگلی گربه های ولگرد شهرستان ارومیه با استفاده از آزمایش مدفوع", شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1389.

30- "بررسی آلودگی به درمانیسوس گالینه در گنجشک خانگی و نقش آن در انتقال جرب قرمز ماکیان در بین فارم های پرورش طیور در شهرستان ارومیه", چهارمین سمپوزیوم ملی بهداشت و بیماری های طیور, 1386.

31- "بررسی آلودگی به گونژیلونما در نشخوارکنندگان در کشتارگاه ارومیه", پنجمین همایش سراسری بیماریهای انگلی ایران, 1384.

32- "بررسی آلودگی خاک حیاط خانه های روستایی به تخم انگل ها در شهرستان سلماس", کنگره دامپزشکی ایران, 1384.

33- "بررسی تنوع گونه ای کک در سگهای شهرستان رشت", شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1389.

34- "بررسی سطح برخی ازمواد معدنی در گوسفندان آلوده به بابزیاو رابطه ان با آسیب های اکسیداتیو گلبول های قرمز", هجدهمین کنگره دامپزشکی, 1393, تهران,ایران.

35- "بررسی علایم درمانگاهی تیلریوز در گاوان ارجاعی به درمانگاههای دامپزشکی شهرستان ارومیه", کنگره دامپزشکی ایران, 1384.

36- "بررسی کوکسیدیوز تحت بالینی در طیور گوشتی مرغداریهای شهرستان مهاباد", سومین سمینار بهداشت و بیماریهای طیور, 1381.

37- "بررسی موارد انگلی ضبط کبد گوسفند در کشتارگاه شهرستان تنکابن", دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1381.

38- "بررسی میزان آلودگی سک های ولگرد به انگل های دستگاه تنفس", پنجمین کنگره حیوانات کوچک, 1390, تهران,ایان.

39- "بررسی وضعیت الودگی به انگل های خانواده پارامفیستوماتیده در گاو و گاو میش در کشتار گاه اردبیل", پنجمین گرد همایی دامپزشکان علوم بالینی ایران, 1386.

40- "پراکندگی مگس های موسیده حائز اهمیت دامپزشکی در گاوداری های شهرستان ارومیه", دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی, 1391, سمنان,ایران.

41- "تاثیر برخی داروهای ضد انگلی بر نوچه لینگوآتولا سراتا در محیط خارج بدن", دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی, 1393, شیراز,ایران.

42- "تشخیص مورفومتریک پیروپلاسموزیس در اسب های شهرستان ارومیه", سومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب, 1384, شیراز,ایران.

43- "تشخیص نوکسوپلاسما گونده ای در حیوانات مختلف در شهرستان ارومیه با روش PCR و بررسی اختلافات ژنتیکی از طریق PCR-RFLP", چهارمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک, 1387.

44- "تعیین درصد آلودگی سگ های ولگرد شهرستان مرند به لینگواتولاسراتا در شش ماهه اول سال 1380", دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1381.

45- "تعیین ناقلین تیلریا اکویی(بابزیا اکویی)به روش مولکولی در اسب های شهرستان ارومیه", سومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب, 1384, شیراز,ایران.

46- "جرب کوریوپتس بویس از گاو در ایران", اولین سمینار پژوهشی پوست، چرم و الیاف دامی کشور, 1379.

47- "جستجوی شیزونت تیلریا در کبد، طحال و غدد لنفای گوسفندان ذبح شده در کشتارگاه ارومیه", پانزدهمین کنگره دامپزشکی, 1387.

48- "شیوع انگلهای دستگاه گوارش اسبهای کار در استان آذربایجان غربی", دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب, 1392, شیراز,ایران.

49- "شیوع و آلودگی فصلی سنوروس سربرالیس در نژادهای مختلف گوسفند در شهرستان ارومیه", شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1389.

50- "شیوع و علائم بالینی انگل های خونی در گاوان بیمار شمال غرب ایران", دومین همایش ملی کنه و بیماریهای ناشی از آن, 1388.

51- "فلجی حاصل از کنه و توانایی ایجاد فلجی در کنه های نرم", دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی, 1391, سمنان,ایران.

52- "کنترل بیولوژیک ترگاس پرسیکوس با استفاده از قارچ متاریزیوم انیزوپلیه", ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ی انگل شناسی و بیماریهای انگلی, 1387.

53- "کنترل بیولوژیک آرگاس پرسیکوس با استفاده از قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه", ششمین همایش سراسری و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی, 1387.

54- "گزارش الودگی یک مورد جوجه تیغی به کنه ریپی سفالوس بورسا", دومین همایش ملی کنه و بیماریهای ناشی از آن, 1388.

55- "گوسفندان وحشی جزیره کبودان و لزوم توجه به بیماریها و درمان آنها", اولین همایش دریاچه ارومیه, 1380.

56- "لینگواتولاسراتا در میزبانهای واسط و نهایی، تشخیص و پراکندگی آن در استان آذربایجان غربی", شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1389.

57- "منترل بیولوژیک آکارین ها با استفاده از قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه در ایران", دومین همایش ملی کنه و بیماریهای ناشی از آن, 1388.

58- "میزان آلودگی انگلی سبزیجات خام مصرفی شهرهای شمالی کشور در سال 1391", همایش بهداشت و ایمنی غذا, 1391, شیراز,ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1- "روش کار آزمایشگاه حشره شناسی دامپزشکی", 1388.

2- "کتاب انگل شناسی تشخیصی دامپزشکی", 1381.

3- "کتاب حشره شناسی دامپزشکی", 1380.
پروژه های تحقیقاتی (7)

1-موسی توسلی, - 2.عبدالغفار اونق 50%, "استفاده از قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه در کنترل بیولوژیکی جرب قرمز ماکیان", دانشگاه ارومیه, 1386.

2-موسی توسلی, - 2.سیدمحمد طباطبایی 50%, "تشخیص توکسوپلاسما گوندی در حیوانات مختلف در شهرستان ارومیه به روش PCR و بررسی اختلاف ژنتیکی از طریق RFLP", دانشگاه ارومیه, 1388.

3-موسی توسلی, - 2.شهرام جوادی, "بررسی کشتارگاهی لینگواتولاسراتا در نشخوارکنندگان و لینگواتولوز کلینیکی در سگهای منطقه ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1379, کاربردی.

4- "شناسایی مولکولیسویه‌های لینگوآتولا سراتا در برخی نشخوارکنندگان‌اهلی (میزبان واسط) و سگ (میزبان نهائی) با استفاده از تجزیه‌وتحلیل ژن S rRNA18 به روشPCR-RFLP", دانشگاه ارومیه, 1394, کاربردی.

5- "بررسی توانایی ایجاد فلجی حاصل از کنه توسط آرگاس پرسیکوس در خرگوش", دانشگاه ارومیه, 1382.

6-موسی توسلی,موسی توسلی, "پروژه بررسی محل های تخم گذاری فلامینگوها در", شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان غربی, 1388.

7-موسی توسلی,موسی توسلی, "کنترل بیولوژیک درمانیسوس گالینه با استفاده از قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه در مرغداری های آلوده (کد 1/ 86012", شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی, 1392.
پایان نامه ها (12)

1-مريم قلي زاده, "بررسي تظاهرات باليني ايجاد شده به وسيله لارو كنه آرگاس پرسيكوس در موش سفيد آزمايشگاهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

2-قادر قادري قاسملوئي, "بررسي انگل هاي داخلي و خارجي مارمولك خانگي در سطح شهرستان اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

3-جليل رحمتي طاقجه حسن, "پراكندگي گونه هاي مورچه ميزبان واسط دوم ديكروسليوم دندريتيكوم در شهرستان هاي سردشت و نقده", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-جاويد محموديان, "بررسي آلودگي به انگل هاي داخلي و خارجي كبوتر چاهي(كولومبا ليويا) و قمري خانگي(استرپتوپليا سنگالنسيس) در شهرستان اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-احسان محمدي قلعه جوقي, "بررسي آلودگي به انگل هاي خارجي و داخلي پرستو(هيروندو روستيكا) بر اساس آزمايش بستر لانه و مدفوع در شهرستان اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-سارا شكرپور, "ارزيابي ضايعات پاتولوژيك حاصل از گزش جرب درمانيسوس گالينه در ماكيان", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1390, استاد راهنما.

7-كوثر قنبرپور, "بررسي اثر كنه كشي عصاره هاي گياهي كانسوليدا اورينتاليس و...", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1390, استاد راهنما.

8-الهام يوسفيان, "مطالعه مقاومت جرب قرمز ماكيان به تعدادي از سموم", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1390, استاد راهنما.

9-مريم قلي زاده, "بررسي تظاهرات باليني ايجاد شده به وسيله تغذيه لارو كنه آرگاس رفلكسوس بر روي موش سفيد آزمايشگاهي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

10-فريد رضايي, "بررسيميزان آلودگي، تعيين شاخص هاي مورفولوژيك و مقايسه الگوي الكتروفورتيك پروتئين هاي لينگواتولا سراتا در نشخواركنندگان اهلي و سگ و امكان ايجاد آلودگي تجربي در رت", پایان نامه دكترا, 1390, استاد راهنما.

11-بيژن اسمعيل نژاد خياوي, "تعيين ميزان آلودگي، ناقلين، شناسايي مولكولي و مطالعه يافته¬هاي هماتولوژي و بيوشيميايي در گوسفند و بز آلوده به بابزيا اويس در استان آذربايجان غربي", پایان نامه دكترا, 1390, استاد راهنما.

12-مهدي بخت, "بررسي وجود و تعيين شاخصهاي مرفولوژيك نوچه لينگواتولا سراتا در تك سمي ها، گراز وحشي و خرگوش وحشي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.