• نام و نام خانوادگی
  • اسماعیل تمدن فرد
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم پایه
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (65)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)
پروژه های تحقیقاتی (6)
پایان نامه ها (16)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسماعیل تمدن فرد
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم پایه
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (65)

1-اسماعیل تمدن فرد, 2015, Effects of crocin and safranal, saffron constituents, on the formalin0induced orofacial pain in rats,Avicenna Journal of Phytomedicine.

2-اسماعیل تمدن فرد, 2015, Histopathological and behavioral evaluations of the effects of crocin, safranal and insulin on diabetic peripheral neuropathy in rats,Avicenna journal of Phytomedicine, 5,5.

3-اسماعیل تمدن فرد, 2015, Role of thalamic submedius nucleus histamine H1 and H2 and opioid receptors in modulation of formalin-induced orofacial pain in rats,Naunyn Schemiedbergs Archive of Pharmacology.

4-اسماعیل تمدن فرد, 2015, Effects of intra-fourth ventricle injection of crocin on capsaicin-induced orofacial pain in rats,Avicenna Journal of Phytomedicine, 5,5.

5-اسماعیل تمدن فرد, 2015, Effects of microinjection of histamine into the anterior cingulate cortex on pain-related behaviors induced by formalin in rats,Pharmacological Reports, 67,3.

6-اسماعیل تمدن فرد, 2015, The role of nicotinic acetylcholine and opioid systems of the ventral orbital cortex in modulation of formalin-induced orofacial pain in rats,European Journal of Pharmacology, 758,758.

7-اسماعیل تمدن فرد, 2014, Effects of safranal, a constituent of saffron, and vitamin E on nerve functions and histopathology following crush injury of sciatic nerve in rats,Phytomedicine, 21,3.

8-اسماعیل تمدن فرد, 2014, systemin and local peripheral injections of vitamin B12 suppressed orofacial nociception induced by formalin in rats,Drug Research (Stuttg), 64,2.

9-اسماعیل تمدن فرد, 2014, Effects of administration of histamine and its H1, H2 and H3 receptor antagonsts into the primary somatosensory cortex on inflammatory pain in rats,Iranian Journal of Basic Medical sciences, 17,2.

10-اسماعیل تمدن فرد, 2014, Effects of histidine and n-acetylcysteine on experimental lesions induced by doxirubicin in sciatic nerve of rats,Drug and chemical toxicology.

11-اسماعیل تمدن فرد, 2013, Effects of histidine and n-acetylcysteine on doxorubicin-induced cardiomyopathy in rats,Cardiovascular Toxicology, 13,4.

12-اسماعیل تمدن فرد, 2013, Comparison of the effects of crocin, safranal and diclofenac on local inflammation and inflammatory pain responses induced by carrageenan in rats,Pharmacological Reports, 65,5.

13-Esmaeal Tamaddonfard, Farzad samadi, Karim Eghdami, 2013, The effects of vitamin B12 and diclofenac and their combination on cold and mechanical allodynia in neuropathic pain model in rats,Veterinary Research Forum, 4,1.

14-اسماعیل تمدن فرد, 2013, Turmeric active substance, curcumin, enhanced apomorphine-induced yawning in rats,Avicenna Journal of Phytomedicine, 3,3.

15-Esmaeal Tamaddonfard, Amir Erfanparast, nasrin hamzeh-Gooshchi, Shahnaz Yosofizadeh, 2012, Effect of curcumin, the active constituent of turmeric, on penicillin-induced epileptiform activity in rats,Avicenna Journal of Phytomedicine, 2,4.

16-اسماعیل تمدن فرد, 2012, Role of the thalamic parafascicular nucleus cholinergic system in the modulation of acute corneal nociception in rats,Veterinary Research forum, 2,4.

17-اسماعیل تمدن فرد, 2012, Cenral effect of crocin on penicillin-induced epileptiform activity in rats,Pharmacological Reports, 64,1.

18- 2011, Interaction between histamine and morphine at the level of the hippocampus in the formalin-induced orofacial pain in rats,Pharmacological reports, 63,2.

19-اسماعیل تمدن فرد, 2011, Role of thalamic parafascicular nucleus cholinergic system in the modulation of acute corneal nociception in rats,Veterinary Research Forum, 2,4.

20- 2011, Effects of histidine and dexamethasone on local inflammation induced by histamine in rats,Veterinary Research Forum, 2,1.

21- 2010, Antinociceptive effects of morphine microinjections into the dorsal hippocampus in the formalin-induced orofacial pain in rats,Veterinary research Forum, 1,2.

22- 2010, Microinjection of histamine into the dentate gyrus produces antinociception in the formalin test in rats,Pharmacology Biochemistry and Behavior, 97,2.

23- 2010, Thioperamide-induced antinociception is mediated through endogenous opioid system in the dentate gyrus of adult rats,Veterinary Research forum, 1,3.

24- 2010, Effect of Crocoin on the Morphine-Induced Antinociception in the Formalin Test in Rats,Phytother. Res.

25- 2010, Effects of intraperitoneal and intracerebroventricular injection of crocin on acute corneal pain in rats,Phytotherapy Research, 24,12.

26- 2010, Effects of subcutaneous and intracerebroventricular injection of physostigmine on the acute corneal nociception in rats,Pharmacological reports, 62,5.

27- 2010, Effect of curcumin on morphine-induced antinociception in acute corneal pain in rats,International Journal of Veterinary Research, 4,2.

28- 2010, Effects of histidine and N-acetylcysteine on diclofenac-induced anti-inflammatory response in acute inflammation in rats,Indian Journal of Experimental Biology, 48,11.

29- 2010, The effect of intracerebroventricular injection of histamine in visceral nociception induced by acetic acid in rats,Indian Journal of Pharmacology, 42,5.

30- 2010، Central Effect of Exogenous Histamine on Pain Induced by Sub-Planter Injection of Formalin Rabbits،Veterinary Research Forum.

31- 2009, Role of Central Muscarinic Cholinergic Receptors in the Formalin-Induced Pain in Rats,Indian Journal Pharmacol.

32- 2008, Central Effect of Histamine in a Rat Model of Acute Trigeminal Pain,Pharmacological Reports.

33- 2008, Antinociception Induced by Centeral Administration of Histamine in the Formalin Test in Rats,Indian J Physiol Pharmacol.

34- 2008, Central Interaction Between Physostigmine and Histamine During Yawning in Rats,Pharmacological Reports.

35- 2008, Effects of Chlorpheniramine and Ranitidine on the Visceral Nociception Induced by Acetic Acid in Rats: Role of Opioid System,Pakistan Journal of Biological Sciences.

36- 2008, Effects of Mepyramine and Famotidine on the Physostigmine-Induced Antinociception in the Formalin Test in Rats,Pakistan Journal of Biological Sciences.

37- 2008, The Effect of Curcumin(Active Substance of Turmeric) on the Acetic Acid-Induced Visceral Nociception in Rats,Pakistan Journal of Biological Sciences.

38- 2007, Effect the I'injection intra-cerebroventriculaire des prostaglandins E2 et F2a sur le compartment alimentaire du moton,J Vet Fac Univ Thran.

39- 2006, Comparison of Cold Allodynia in Ligature and Crush Models of Neuropathic Pain in Rats,Indian Veterinary Journal.

40- 2006, The Effect of Histidine on Food Intake in Rabbits,Indian Veterinary Journal.

41- 2005, Patterns of Food Intake in Laboratory Caged Rabbits,Indian Vet. J.

42- 2004, Central Effect of Histamine and Peripheral Effect of Histidine on the Formalin-Induced Pain Response in Mice,Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.

43- 2004, The Central Effects of Rostaglandins E2 and F2alpha on Food Intake in Sheep,Indian Jvet .J.

44- 2003, Behavioural Responses Associated with Formalin Injection into the Ear of Sheep and Rabbits,Indian Journal of Animal Sciences.

45-اسماعیل تمدن فرد، 1394، اثر تزریق داخل صفاقی هیستیدین بر آلودینی سرما? آزمون درد فرمالینی و آسیب شناسی عصب سیاتیک له شده در موش صحرائی،مجله پزشکی ارومیه، 26،6.

46-اسماعیل تمدن فرد، 1390، اثر تزریق داخل هیپوکامپی هیستامین و تیوپرامید بر درد تونیک ناحیه دهانی - صورتی در موش صحرائی،مجله پزشکی ارومیه، 23،3.

47-رسول حدادی، اسماعیل تمدن فرد، شهلا ایوری بروشقالانی، علیرضا محجل نائبی، 1390، بررسی مکانیسم اثر کورکومین با استفاده ازرفتار خمیازه القاشده توسط فیزوستیگمین و پیلوکارپین در موش های صحرائی،علوم داروئی، 17،4.

48-اسماعیل تمدن فرد، 1390، اثر کلرفنیرامین بر پاسخ درد ناشی از تزریق کف پائی فرمالین و هیستامین در موش های صحرائی با و بدون گره شل در عصب سیاتیک،مجله دامپزشکی ایران، 7،3.

49- 1389، بررسی رفتاری (شاخص عملکرد) و هیستوپاتولوژی اثر هیستیدین بر ترمیم له شدگی تجربی عصب سیاتیک در موش صحرائی،مجله پزشکی ارومیه، 21،2.

50- 1388، اثر تزریق داخل صفاقی ویتامین C بر درد و خیز ناشی از فرمالین و هیستامین در موش های سوری،مجله دامپزشکی ایران.

51- 1387، اثر تغییرات سطح گلوکز خون برپاسخ درد فرمالینی در موش های سوری،مجله تحقیقات دامپزشکی.

52- 1386، اثرات تزریق داخل صفاقی هیستیدین بر میزان دفع مدفوع در خرگوش،مجله تحقیقات دامپزشکی.

53- 1386، اثر استرس بی حرکتی و تزریق داخل صفاقی دیازپام بر پاسخ درد فرمالینی در موش های سفید کوچک آزمایشگاهی،مجله دامپزشکی ایران.

54- 1385، درجه حرارت بدن گوسفند متعاقب تزریقات داخل بطن مغزی پروستاگلاندین های E2 و E2a،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

55- 1385، تاثیر مرکزی هیستامین بر درد فرمالینی در خرگوش: نقش سیستم اپیوئیدی،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

56- 1384، مطالعه اثر کلرفنیرامین داخل صفاقی بر پاسخ درد ناشی از فرمالین و ارتباط آن با سیستم اپیوئیدی در موشهای سوری،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

57- 1384، اثرات تزریق داخل بطن مغزی آنتاگونیست های H1 و H2 هیستامین بر اخذ غذای خرگوشهای با تغذیه آزاد و محروم از غذا،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

58- 1384، تداخل عمل بین انسولین و سیستم اپیوئیدی در آزمون فرمالین موشهای سوری،مجله تحقیقات دامپزشکی.

59- 1384، تغییرات اخذ غذا،اخذ آب و دفع مدفوع خرگوشهای آزمایشگاهی در دوره های روشنایی و تاریکی،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

60- 1383، اثر تزریق داخل صفاقی سایمتیدین بر پاسخ درد ناشی از فرمالین در موشهای سوری،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

61- 1381، اثرات مرکزی پروستاگلاندین های F2a،E2 بر روی نشخوار در گوسفند،مجله تحقیقات دامپزشکی ایران.

62- 1381، تاثیر مرکزی هیستامین و آنتی هیستامین ها بر درجه حرارت بدن در خرگوش،مجله دامپزشکی تهران.

63- 1381، رفتار تغذیه ای در خرگوش متعاقب تزریقات داخل بطن مغزی هیستامین و آنتاگونیستهای H1 و H2 آن،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

64- 1381، اثرات مرکزی هیستامین و آنتاگونیستهای H1 و H2 آن بر رفتار در خرگوش،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

65- 1380، اثرات تزریق داخل بطن مغزی هیستامین بر روی نسبت اخذ غذا به اخذ آب در خرگوش،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (47)

1- 2004, Central Effect of Histamine and Antihistamines on Food Intake in Freely Feeding and Food-Deprived Rabbits,2nd FAONS symposium and 3rd Iranian neuroscience congress, Tehran, Iran.

2- 2004, Central Effect of Histamine and Peripheral Effect of Histidine on Food Intake in Rabbits,2nd FAONS symposium and 3rd Iranian neuroscience congress, Tehran, Iran.

3- 1392, effect of safranal, the active substance of saffron, on sciatic nerve functional recovery in rats.,فیزیولوژی - فارماکولوژی, تبریز,ایران.

4- 2008, Histophatoilogical Effects of Feeding of Calves With Snake Flower (Echium Italicum),1th International Congress of Pharmacology & Pharmaceutical Science.

5- 1392, Local peripheral effect of vitamin B12 on the formalin induced orofacial pain in rats,فیزیولوژی - فارماکولوژی, تبریز,ایران.

6- 1392, safranal reduced the rate of wallerian degeneration in sciatic nerve-crushed rats,فیزیولوژی - فارماکولوژی, تبریز,ایران.

7- 1392, safranal suppressed orofacial formalin induced pain in rats,فیزیولوژی - فارماکولوژی, تبریز,ایران.

8- 2004, Sciatic Functional Index Following Induction of Injury in the Sciatic Nerve of Rats,2nd FAONS symposium and 3rd Iranian neuroscience congress, Tehran, Iran.

9- 1392, systemic effect of verapamil on the formalin induced orofacial pain in rats,فیزیولوژی - فارکاکولوژی, تبریز,ایران.

10- 1392, systemic injection of vitamin B12 suppressed nociception induced by formalin in rats,فیزیولوژی - فارماکولوژی, تبریز,ایران.

11- 2009, The Effect of Intraperitoneal Injection of Histidine on Defecation Rate in Rabbits,XVII International Congress of Mediterranean Federation.

12- 1999, The intracerebroventricular injection of histamine on food intake in rabbit,26th world vet congress,lyon,france.

13- 1388، اثر تزریق زیر جلدی مرفین و نالوکسان بر درد تریژمینال حاد در موشهای صحرایی،نهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران.

14- 1388، اثر تزریق محیطی آنتاگونیست های H1 و H2 هیستامین بر پاسخ درد اوروفاسیال در رت،نهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران.

15- 1388، اثر تزیقات داخل صفاقی و داخل بطنی مغزی کروسین بر درد حاد قرنیه در موش های صحرایی،نهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران.

16- 1388، اثر ضد دردی آنتاگونیست های H1 و H2 هیستامینی بر درد فرمالینی کف پایی در موشهای صحرایی نر،نهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران.

17- 1386، اثر کورکومین بر پاسخ درد فرمالینی در موش های صحرائی: نقش سیستم اپیوئیدی،هفتمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران.

18- 1386، اثر کورکومین بر پاسخ درد فرمالینی در موشهای رت،هفتمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران.

19- 1386، اثر محیطی هیستیدین و مرکزی هیستامین در آزمون غوطه ورسازی دم در آب گرم در موش های صحرائی،هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران.

20- 1386، اثر مرکزی هیستامین و آنتاگونیست های H1 و H2 آن در آزمون درد فازیک موش های صحرائی،هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران.

21- 1386، اثر مرکزی هیستامین و آنتاگونیست های H2 ، H1 آن بر پاسخ درد تری ژمینال حاد در موش های صحرائی،هفتمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران.

22- 1382، اثر موضعی ویتامین B 12 بر رفتار درد و التهاب ناشی از فرمالین در موشهای سوری،شانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، تهران، ایران.

23- 1382، اثر موضعی ویتامین B 6 بر رفتار درد و التهاب ناشی از فرمالین در موشهای سوری،شانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، تهران، ایران.

24- 1382، اثر موضعی ویتامین B1 بر رفتار فرمالینی در موشهای سوری،شانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، تهران، ایران.

25- 1380، اثرات تزریق داخل بطن مغزی سایمتیدین و هیستامین بر روی پاسخ درد در خرگوش،چهاردهمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی و پانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، شیراز، ایران.

26- 1388، اثرات تزریق داخل بطن مغزی فیزیوستیگمین بر درد ناشی از فرمالین در موشهای صحرایی،نهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران.

27- 1379، اثرات تزریق داخل بطنی مغری هیستامین بر روی برخی از رفتارهای خرگوش،اولین کنگره علوم پایه دامپزشکی ایران.

28- 1379، اثرات تزریق داخل بطنی مغزی رانیتیدین - هیستامین بر روی برخی از رفتارهای خرگوس،اولین کنگره علوم پایه دامپزشکی ایران.

29- 1379، اثرات تزریق داخل بطنی مغزی ویتامین B12 بر روی رفتار درد فرمالینی در خرگوش،اولین کنگره علوم پایه دامپزشکی ایران.

30- 1382، اثرات تزریق داخل صفاقی هیستیدین در شروع دوره های روشنایی و تاریکی بر رفتار تغذیه ای درخرگوش،شانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، تهران، ایران.

31- 1388، اثرات تزریق داخل صفاقی هیستیدین و ان استیل ال سیستئین بر ادم ناشی از تزریق کف پایی،نهمین همایش سالانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران.

32- 1383، اثرات محیطی کلرفنیرامین بر پاسخ درد فرمالینی و هیپوالژزی ناشی از مرفین در موش سوری،چهارمین همایش علمی سالیانه انجمن یررسی و مطالعه درد در ایران، تهران، ایران.

33- 1380، اثرات مرکزی کلرفنیرامین و هیستامین بر روی رفتار درد در خرگوش،چهاردهمین کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی و پانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، شیراز، ایران.

34- 1388، اثرات مرکزی هیستامین بر درد احشایی ناشی از اسید استیک در موش صحرایی،نهمین همایش سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران.

35- 1383، اثرات مرکزی هیستامین و آنتی هیستامینها بر درد فرمالینی خرگوش،چهارمین همایش علمی سالیانه انجمن یررسی و مطالعه درد در ایران، تهران، ایران.

36- 1383، اثرات مرکزی هیستامین و محیطی هیستیدین بر درد فرمالینی در موشهای سوری،چهارمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران.

37- 1382، اخذ غذا در خرگوشهای با تغدیه آزاد متعاقب تزریق داخل بطن مغزی هیستامین،شانزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران، تهران، ایران.

38- 1383، آلودینی ناشی از سرما متعاقب ایجاد ضایعه به دو روش در عصب سیاتیک موشهای رت،چهارمین همایش علمی سالیانه انجمن یررسی و مطالعه درد در ایران، تهران، ایران.

39- 1386، بررسی اثر تزریق داخل صفاقی ویتامین C بر پاسخ درد و تورم ناشی از تزریق کف پائی فرمالین و هیستامین در موش های صحرائی،هفتمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران.

40- 1386، تداخل عمل بین کورکومین و سیستم اپیوئیدی در آزمون درد احشائی ناشی از اسید استیک در موش های صحرائی،هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران.

41- 1386، تغییرات پاسخ درد فرمالینی متعاقب کولیت تجربی حاد ایجاد شده با اسید استیک در موش های صحرائی،هفتمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران.

42- 1386، تغییرات پاسخ درد فرمالینی متعاقب کولیت تجربی حاد ایجاد شده با اسید استیک در موش های صحرائی،هفتمین همایش علمی سالیانه انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران.

43- 1386، مقایسه اثرات حاد و مزمن ویتامین های B12 و C بر درد تریژمینال حاد در موش های صحرائی،هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران.

44- 1386، مقایسه اثرات حاد و مزمن ویتامین های B12 و C بر درد تریژمینال حاد در موش های صحرائی،هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارموکولوژی ایران.

45- 1386، مقایسه اثرات موضعی و داخل صفاقی کتامین بر درد قرنیه ناشی از سالین هیپرتونیک در موش های صحرائی،هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارموکولوژی ایران.

46- 1386، مقایسه اثرات موضعی و داخل صفاقی کتامین بر درد قرنیه ناشی از سالین هیپرتونیک در موش های صحرائی،هیجدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران.

47- 1383، نقش سیستم اپیوئیدی در کاهش درد ناشی از تزریق داخل بطن مغزی هیستامین،چهارمین همایش علمی سالیانه انجمن یررسی و مطالعه درد در ایران، تهران، ایران.
پروژه های تحقیقاتی (6)

1-اسماعیل تمدن فرد، - 2.حسین تاجیک 15%، 1388، اثرات حاد و مزمن کورکومین و ویتامین C بر پاسخ درد ناشی از تزریق داخل صفاقی اسید استیک در موش های صحرائئ،دانشگاه ارومیه.

2- 1391، اثر تزریقات داخل بطنی مغزی کروسین و دیازپام بر فعالیت الکتریکی شبه اپیلپسی ناشی از تزریق داخل قشری مغزی پنی سیلین در رت های بیهوش،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

3-اسماعیل تمدن فرد، - 2.امیرعباس فرشید 15%، 1391، تداخل عمل بین سیستمهای موسکارینی کولینرژیک و اپیوئیدی در سطح هسته پارافاسیکولر تالاموس در درد قرنیه حاد در رت،دانشگاه ارومیه، بنیادی.

4- 1380، اثرات تزریق داخل بطن مغزی هیستامین در اوایل دوره های روشنایی - تاریکی بر روی اخذ غذا در خرگوش،دانشگاه ارومیه.

5- 1385، اثرات تزریق داخل بطن مغزی هیستامین و کلرفنیرامین بر حرکات کولون در خرگوش،دانشگاه ارومیه.

6- 1380، اثرات تزریق داخل بطنی مغزی هیستامین بر روی درجه حرارت بدن در خرگوش،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (16)

1-ميلاد دباغي، 1393، اثر تزريق ديماپريت و رانيتيدين (آگونيست و آنتاگونيست گيرنده H2 هيستاميني) به داخل هسته ساب مديال تالاموس بر درد فرماليني اوروفاسيال، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

2-مينا طاعتي، 1393، نقش گيرنده هاي H1 هيستامين در هسته ساب مديال تالاموس بر پاسخ درد ناشي از تزريق زير جلدي فرمالين به لب بالا در رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

3-شهناز يوسفي زاده، 1394، نقش سيستم هاي كولينرژيك و اپيوئيدرژيك در قشر اربيتال بطني مغز در درد اروفاسيال فرماليني در موش هاي صحرائي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

4-الهه محمدي، 1394، اثر سافرانال بر هيپرگليسمي ناشي از كتامين-گزيلازين در موش صحرائي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

5-امير عرفان پرست، 1389، تداخل عمل بين سيستم هاي هيستامينرژيك و اپيوئيدرژيك در ناحيه هيپوكامپ مغز در درد اروفاسيال در موش هاي صحرائي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

6-سيما نجفي، 1389، ارزيابي رفتاري و هيستوپاتولوژيك اثر هيستيدين و ان-استيل سيستئين بر عمل و ضايعات عصب سياتيك ناشي از تزريق داخل صفاقي دوكسوروبيسين در موش هاي صحرائي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

7-نعيمه سيمائي، 1389، بررسي هيستوپاتولوژيكي و الكتروكارديوگرافيك اثر هيستيدين و N-acetylcysteine بر روي ضايعات قلبي ناشي از Doxorubicin در رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

8-وريا خسروي، 1390، ارزيابي اثرات آنتي اكسيداني كروسين در رت هاي مبتلا به ديابت به دنبال تجويز استرپتوزوتوسين، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

9-نسرين حمزه قوشچي، 1389، اثر تزريق هيستامين به داخل ناحيه حسي پيكري قشر مغز مربوط به اندام حركتي خلفي Somatosensory Cortex Hind limb بر پاسخ درد فرماليني در موش هاي صحرائي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

10-رضوان مير فخرائي، 1390، بررسي تغييرات ميزان قند، چربي ها و انسولين خون در رت هاي سالم و ديابتي بدنبال تجويز كروسين، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد مشاوره.

11-بنت الهدي رحمان، 1390، بررسي تغييرات آلدسترون و كورتيكوسترون در رت هاي ديابتي بدنبال تجويز كروسين، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

12-ساناز طالبي آذر، 1391، بررسي هيستوپاتولوژيك اثر كروسين بر پانكراس، كبد و كليه در رت هاي مبتلا به ديابت تجربي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

13-كريم اقدامي، 1391، مطالعه رفتاري و هيستوپاتولوژيك اثر كروسين و ديكلوفناك در مدل درد و تورم ناشي از تزريق كف پائي كاراجينان در رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

14-فرزاد صمدي، 1391، ارزيابس رفتاري و هيستوپاتولوژيك اثر ويتامين B12 و ديكلوفناك بر رژنراسيون عصب تيبيال له شده تجربي در موش صحرائي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

15-عماد خليل زاده، 1390، تداخل عمل بين سيستم هاي هيستامينرژيك و اپيوئيدرژيك در سطح ناحيه برآمدگي دندانه دار مغز در درد تونيك در موش هاي صحرائي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

16-شيرين معروفي، 1392، ارزيابي هيستوپاتولوژيك اثر سافرانال (ماده موثر زعفران) و ويتامين اي بر رژنراسيمن عصبي در مدل تجربي عصب سياتيك له شده در رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد مشاوره.