• نام و نام خانوادگی
  • حسین تاجیک
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه بهداشت و مواد غذایی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (69)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (45)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (7)
پایان نامه ها (10)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسین تاجیک
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه بهداشت و مواد غذایی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (69)

1- 2110, Linguatula serrata prevalence,italian journal of animal science.

2-رئیسی، تاجیک و..., 2016, Inhibitory effect of Zataria multiflora Boiss. essential oil, alone and in combination with monolaurin, on Listeria monocytogenes,VRF.

3-تاجیک، زارع و همکاران, 2015, Effect of Zataria multiflora Boiss Essential Oil and Grape Seed Extract on the Shelf Life of Raw Buffalo Patty and Fate of Inoculated Listeria monocytogenes,Journal of Food Processing and Preservation.

4-هادی قاسم مهدی، حسین تاجی، مهران مرادی،کریم مردانی، روژان مدرسی، ارمن بدلی،مهدی دیلمقانی, 2015, Antibiotic Resistance Pattern and Biofilm Formation Ability of Clinically Isolates of Salmonella enterica Serotype typhimurium,International Journal of Enteric Pathogens.

5-تاجیک، نقیلی، قاسم مهدی، مرادی، بدلی, 2015, Effects of Zataria multiflora boiss essential oil, ultraviolet radiation and their combination on Listeria monocytogenes biofilm in a simulated industrial model,International Journal of Food Science and Technology.

6-رئیسی،تاجیک، یار احمدی، سنگین ابادی, 2015, Antimicrobial Effect of Cinnamon Essential Oil Against Escherichia Coli and Staphylococcus aureus,Journal Of Health Scope.

7-زارع، علی اکبرلو، تاجیک, 2015, The effect of Cinnamomum zeylanicum essential oil on chemical characteristics of Lyoner- type sausage during refrigerated storage,VRF.

8-4. Hossein Tajik, Azra Farhangfar, Mehran Moradi, Seyed Mehdi Razavi Rohani, 2014, Effectiveness of clove essential oil and grape seed extract on microbial and lipid oxidation characteristics of raw buffalo patty during storage at abuse refrigeration temperature,Journal of Food Processing and Preservation.

9-Mojtaba Raeisi, Hossein Tajik, Javad Aliakbarlou, 2014, Effect of Carboxymethyl Cellulose edible Coating containing Zataria multiflora Essential Oil and Grape Seed Extract on chemical attributes of Rainbow Trout Meat,VRF.

10-7. Hossein Naghili, Hossein Tajik, Karim Mardani, Seyed Mehdi Razavi Rouhani, Ali Ehsani, Payman Zare, 2013, Validation of drop plate technique for bacterial enumeration by parametric and nonparametric tests,VRF.

11-Razzaqh Mahmoudi, Ali Ehsani, Hossein tajik and Mohamadreza Pajohi-Alamoti, 2013, Evaluation of Phytochemical and Antibacterial Properties of some Medicinal Plants from Iran,Journal of Biologically Active Products from Nature.

12-حسین تاجیک, 2012, Effects of Mentha longifolia L. essential oil on viability,Dairy Technology.

13-حسین تاجیک, 2012, Relationship between liver lipid and liver dry matter in slaughtered ruminants,Veterinary Research Forum.

14-حسین تاجیک, 2012, Biochemical properties and microbial analysis of honey from North-Western regions of Iran: Seasonal effects on physicochemical properties of honey,African Journal of Biotechnology.

15-حسین تاجیک, 2012, Novel in Vitro Efficiency of Chitosan Biomolecule against Trichomonas,Iranian J Parasitol:.

16-حسین تاجیک, 2012, Physicochemical and hygienic effects of Lactobacillus acidophilus in,veterinary Research Forum.

17-9. Razzaqh Mahmoudi, Hossein Tajik, Ali Ehsani, Payman Zare, 2012, Physicochemical and hygienic effects of Lactobacillus acidophilus in Iranian white cheese,VRF.

18-حسین تاجیک, 2012, Effieacy of topical application of alcohlice extract of yarrow in the healing process ofperimental burn woundish in rabbit,comp.cli path.

19-حسین تاجیک, 2012, Isolated bacteria from subcutaneous abscesses in infested,Comp Clin Pathol.

20-حسین تاجیک, 2011, Effect of different temperature conditions on,Human and Veterinary Medicine.

21-Mohamad Reza Pajohi, Hossein Tajik, Amir Abbas Farshid Afshin Akhondzadeh Basti, and Mojtaba Hadian, 2011, Effects of Mentha longifolia L. Essential and Nisin Alone and in Combination on Bacillus cereus and Bacillus subtilis in a Food Model and Bacterial Ultrastructural Changes,FOODBORNE PATHOGENS AND DISEASE.

22- 2011, Effects of Mentha longifolia L. essential oil and nisin alone and in combination on Bacillus cereus and Bacillus subtilis in a food model and bacterial ultrastructural changes.,Foodborne Pathogens and Disease.

23-حسین تاجیک, 2011, Effectiveness of Zataria multiflora Boiss,J Sci Food Agric.

24-حسین تاجیک, 2011, Synergistic antibacterial activity of the essential oil of,Journal of Applied Microbiology.

25- 2009, Optimization of the Process Variables Minimizing of the Aflatoxin M1 content in Iranian White Brine Cheese,J. Agric. Sci. Technol.

26- 2009, In Vitro Evaluation or Antimicrobial Efficacy of Natural Honey in Comparison with Sulfonamide Derivatives,Journal of Animal Vetrinary Advances(MEDWELL).

27- 2009, Effect of Curcumin Morphin and Naloxone on the Experimentally-Induced Paw Edema in Rats,Int. J. Vet. Res.

28- 2008, Antimicrobial Effect of Lysozyme in Combination with Zataria Multiflora Boiss. Essential Oil at Different PH and NaCl Concentrations on E.coli O 157:H7 and Staphylococcus aureus,Journal of Animal and Veterinery advances.

29- 2008، in vitro Assessment of Antimicrobial Efficacy of Alcoholic Extract of Achillea Millefolium in Comparison with Penicillin Derivtives،journal of animal & veterinary advances.

30- 2008, Minimization of Aflatoxin M1 Content in Iranin White Brine Cheese,Internation Journal of Dairy Technology.

31- 2008, The Efficacy of Aqueous Extract of Iranian Garlic on the Healing of Burn Wourd:A Clinical and Microbiological Study,Asian Jurnal of Animal and Vetereinary Advance.

32- 2008, Effects of Curcumin and Vitamin C on Visceral Nociception Induced by Acetic Acid in Rats*),Medycyna Wet..

33- 2008, Effects of curgumin and vitamin C on visceral nociception induced by acetic acid in rats,medycyna wet.

34- 2007, Prevalence of Linguatula Serrata Nymphs in Slaughtered Camels of Iran,Journal of Camel Practice & Research.

35- 2007, Topical Application of Natural Urmia Honey on Experimental Burn Wounds in the Dog: Clinical and Microbiological Studies,Asian Journal of Animal and Veterinary Advances.

36- 2007, Influence of Aqueous Extract of Yarrow on Healing Process of Experimental Burn Wound in Rabbit: Clinical and Microbiological Study,Journal of Animal and Veterinary Advances.

37- 2007, Interaction Between Curcumin and Opioid System in the Formalin Test of Rats,Pakistan Journal of Biological Sciences.

38-حسین تاجیک، 1392، APPLICATION OF LACTOBACILLUS CASEI AND TEMPERATURE TO CONTROL OF SALMONELLA TYPHIMURIUM UNDER IN VITRO CONDITIONS،محله پزشکی ارومیه.

39-حسین تاجیک، 1391، ارزیابی مقادیر چربی و ماده خشک کبد و ارتباط بین آنها در بین گونه های اهلینشخوارکنندگان ذبح شده در کشتارگاه ارومیه،نشریه دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) ، سال بیست و پنجم، شماره 3 (پیاپی 96).

40-حسین تاجیک، 1391، مطالعه ترکیب شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی اسانس های پونه کوهی،فصلنامه علوم و صنایع غذایی.

41-حسین تاجیک، 1391، ارزیابی ویژگی های ضدباکتریایی، آنتی اکسیدانی و نوری فیلم خوراکی کامپوزیتی،مجله پزشکی ارومیه.

42-حسین تاجیک، 1391، بررسی ویژگی های ضد باکتریایی فیلم خوراکی زئین حاوی اسانس آویشن شیرازی و مونولورین بر علیه،مجله پزشکی ارومیه.

43-حسین تاجیک، 1391، مقادیر عناصر معدنی عمده در عضلات سه گونه از ماهیان،فصلنامه علوم و صنایع غذایی.

44-حسین تاجیک، 1391، اثر ضد باکتریایی پوششخوراکی کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانسآویشن شیرازی و عصاره دانه انگور،مجله علوم آزمایشگاهی.

45-پرویز حسن زاده ، حسین تاجیک ، سید مهدی رضوی روحانی ، علی احسانی ، جواد علی اکبرلو و مهران مرادی، 1390، اثرات اشعه گاما و پوشش خوراکی کیتوزان بر روی ویژگیهای باکتریایی، شیمیایی و حسی گوشت مرغ،دانش کشاورزی (مجله پژوهشهای صنایع غذایی).

46-رزاق محمودی 1، حسین تاجیک 2 ، امیر عباس فرشید 3، علی احسانی 2، پیمان زارع 4، مهران مرادی 5، 1390، تعیین ترکیبات شیمیایی و اثرات ضد میکروبی اسانس پونه کوهی علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس،ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

47-عذرا فرهنگ فر 1، حسین تاجیک 2، سید مهدی رضوی روحانی 3، مهران مرادی 4 و جواد علی اکبرلو، 1390، اثرات ترکیبی اسانس میخک و عصاره دانه انگور بر روی عوامل فساد باکتریایی پ?تی گوشت گاومیش در دمای نگهداری 8 درجه سانتی گراد،دانش کشاورزی (مجله پژوهشهای صنایع غذایی).

48-حسین تاجیک، 1390، بررسی آلودگی فصلی گوسفندان به نوزاد استروس اویس در کشتارگاه شهرستان ارومیه،مجله دامپزشکی ایران.

49-رزاق محمودی علی احسانی حسین تاجیک افشین آخوند زاده بستی، 1390، بررسی فعالیت ضد میکروبی اسانس پونه کوهی و باکتری پروبیوتیک لاکتو باسیلوس کازئی بر رشد لسیتریا مونوسیتوژنز در روند تولید، رسیدن و نگهداری پنیر سفید ایرانی،فصلنامه گیاهان دارویی.

50- 1390، مقایسه بقایای انروفلوکساسین در بافت‌های طیور کشتار شده در استان‌های،مجله پزشکی ارومیه.

51-حسین تاجیک، رضوی روحانی، پژوهی الموتی، محمودی، 1390، مقایسه بقایای انروفلوکساسین در بافت های طیور کشتار شده در استا نهای شمال غرب ایران با دو روش FTP and ELISA،مجله پزشکی ارومیه.

52- 1390، بررسی میزان وقوع طبیعی هورمون‌های استروژنی در شیر گاو با روش کروماتوگرافی،مجله پزشکی ارومیه.

53-یاسر شهبازی، حسین تاجیک، حسن ملکی نژاد، 1390، بررسی میزان وقوع طبیعی هورمونهای استروژنی در شیر گاو با روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا مجهز به آشکار ساز فلوروسانس،مجله پزشکی ارومیه.

54-حسین تاجیک, 1390, بررسی هورمون های استروئیدی در شیرگاومیش های غیر باردار و در دوره های مختلف بارداری,بهبود علوم پزشکی کرمانشاه.

55-پرویز حسن زاده، حسین تاجیک، سید مهدی رضوی روحانی، 1390، کاربرد پوشش خوراکی کیتوزان حاوی عصاره دانه انگور بر روی کیفیت و ماندگاری گوشت مرغ در دمای یخچال،پژوهش های صنایع غذایی.

56-حسین تاجیک، 1389، ارزیابی خصوص یات آنتی اکسیدان ی، رنگ و اثرات،مجله ارمغان دانش.

57- 1389، اثر ضد میکروبی اسانسپونه کوهی و لاکتوباسیلوسکازئیبر استافیلوکوکوساورئوس در پنیر،مجله پژوهشهای صنایع غذایی.

58- 1389، تاثیر لاکتوباسیلوسکازئی به عنوان مایه کشتالحاقی به دو صورت آزاد و کپسوله بر الگوی پروتئولیز و لیپولیز در،مجله پژوهشهای صنایع غذایی.

59-حسین تاجیک، 1389، بررسیآزمایشگاهی تأثیرات ضد باکتریایی اسیدهای چرب و منوگلیسریدهای آنها بر سویه 0157.H7 اشریشیاکلی،مجله میکرب شناسی پزشکی ایران.

60- 1389، اثرات پوششهای خوراکی زئین و کیتوزان حاوی اسانسپونه کوهی بر روی ویژگیهای کیفی تخم مرغ،مجله پژوهشهای صنایع غذایی/.

61- 1389، تعیین مقادیر عناصر مس، روی و آهن در عضله خوراکی سه گونه از ماهیان تجاری آبهای ساحلی،مجله پژوهشهای صنایع غذایی.

62- 1389، فعالیت ضد میکروبی نیسین روی باسیلوس سرئوس و باسیلوس سوبتلیس در مدل غذایی و بررسی فوق ریز بینی آنها،مجله میکرب شناسی پزشکی ایران.

63- 1388، بررسی ترکیبات شیمیایی و خصوصیات ضد میکروبی روغن فرار گیاه رزماری به تنهایی و در ترکیب با لیزوزیم، علیه لیستریامونوسیتوژنز،مجله ارمغان دانش.

64- 1387، ارزیابی مقایسه ای تاثیرات ضد باکتریایی عصار ه های آبی و الکلی بومادران بر روی میکروارگانیسمهای پاتوژن،مجله پزشکی ارومیه.

65- 1386، ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر روی میکروارگانیسم های پاتوژنون زخم ها و جراحات درمانگاهی دامپزشکی،فصلنامه گیاهان داروئی.

66- 1386، ارزیابی پتانسیل ضد میکروبی عسل های تجاری تولید شده در شهرستان ارومیه،فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران.

67- 1386، بررسی آلودگی گاو و گاومیش به انگل بسنوئیتیا در کشتارگاه ارومیه،مجله دامپزشکی ایران.

68- 1386، بررسی الودگی گاو و گاو میش به انگل بسنوئیتیا در کشتار گاه ارومیه،مجله دام پزشکی ایران.

69- 1381، بررسی آلودگی به انگلهای خونی (تک یاخته) گاومیش در کشتارگاه شهرستان ارومیه،مجله پژوهش و سازندگی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (45)

1- 2009, Combined Antibacterial Effect of Zataria Multifora Boiss. Essential Oil Monolaurin on Food Borne and Spoilage Bacteria Under Different PH and Temperture,1st International Congress of Food Hygiene.

2- 2008, Detection of Chloraphenicol Residues in Slaughtered Chicken Carcasses Tissues by F.P.T and ELISA Tests in North West of Iran,1th International Congress of Veternary ……...

3- 1394, Effect of growth temperature and biofilm age on the resistance of Salmonella Typhimurium biofilms to bacteriophage in chicken model,5th International Veterinary poultry Congress, تهران,ایران.

4- 2008, Increased keeping Quality and Lowered Microbial Load of Chichen Meat Using Ozone Gas : Microbiological and Chemical Evaluation,International Veterinary Poultry Congress.

5- 2010, Inhibitory effects of chitosan on Trichomonas gallinae in vitro,2nd International Veterinary Poultry Congress.

6- 2009, Isolated Microorganisms from Subcutaneous Abscesses in Infested Goats with Przhevalskiana Species,1st International Congress of Food Hygiene.

7- 2008, Novel application of chitosan and its derivatives in seafood products,first international congress of sea food technology.

8- 2009, Prevalence Rate of Hydatidosis Fascioliasis and Dicrocoeliasis in Slaughtered Ruminants in Hamedan Slaughter House During,1st International Congress of Food Hygiene.

9- 1393، اثرات ضدعفونی کنندگی اسانس روغنی آویشن شیرازی علیه بیوفیلم لسیتریا منوسیتوژنز،دومین کنگره پژوهشگران ایمنی مواد غذایی، تهران،ایران.

10- 1387، ارزیابی آزمایشگاهی پتانسیل ضد میکروبی عسل های تجاری تولید شده در شهرستان ارومیه بر روی میکرواورگانیسمهای جدا شده از زخمها و جراحات درمانگاهی،دورمین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی.

11- 1385، ارزیابی تاثیر عسل در التیام خط سفید بدنبال عمل لاپاروتومی اکتشافی در مدل حیوانی،اولین جشنواره و همایش ملی فراوردههای زنبور عسل و نقش آن در سلامت جامعه و درمان بیماریها.

12- 1384، ارزیابی تاثیرات ضدباکتریایی عسل در التیام سوختگیهای تجربی در مدل حیوانی،چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران.

13- 1387، ارزیابی مقایسه ای تاثیرات ضد باکتریایی عصار ه های آبی و الکلی بومادران بر روی میکروارگانیسمهای پاتوژن زخمها و جراحات درمانگاهی دامپزشکی،دومین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی.

14- 1387، ارزیابی میزان چربی کبد و ارتباط آن با سن و جنس در گاوهای کشتاری ارومیه،پانزدهمین کنگره دامپزشکی.

15- 1394، بررسی اثر ضدمیکروبی 1-8 سینول علیه دو باکتری استافیلوکوکوس آرئوس و سالمونلا تیفی موریوم،همایش ملی دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه و بهداشت دام، همدان،ایران.

16- 1388، بررسی اثرات ضد میکروبی اسانس گیاه الکیل کوهی به تنهایی و ترکیبی با نایسین بر سالمونلاتیفی موریوم شماره 138 فاژ تایپ 2 ولیستریا مونوسیتوژنزATCC19118 در آبگوشت قلب-مغز (نگاهدارنده های طبیعی)،اولین همایش ملی اصلاح الگوی مصرف با محوریت منابع طبیعی کشاورزی و دامپزشکی.

17- 1384، بررسی ارتباط بین اسیدیته محتویات شیردان، جنس و سن گاوها با ایجاد زخم شیردان در گاوهای کشتاری کشتارگاه صنعتی کرمانشاه،چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران.

18- 1384، بررسی آلودگی کرمی دستگاه گوارش طیور صنعتی شهرستان مهاباد،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

19- 1384، بررسی آلودگی کشتارگاهی نشخوارکنندگان به سارکوسیستیس،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

20- 1387، بررسی تغییرات هماتولوژیک در توکسوپلاسموزیس غیر بالینی سگ ها،چهارمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک.

21- 1384، بررسی شیوع ضایعات ضبط شده گوسفندان اعزامی به کشتارگاه شهرستان ساری،چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران.

22- 1384، بررسی شیوع ضایعات ضبط شده گوسفندان اعزامی به کشتارگاه شهرستان قائم شهر،دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور.

23- 1384، بررسی شیوع ضایعات ضیط شده گوسفندان اعزامی به کشتارگاه صنعتی شهرستان ارومیه،چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران.

24- 1387، بررسی فراوانی آنتی بادی های اختصاصی توکسوپلاسموز در گربه های ارجاعی به درمانگاه تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه،چهارمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک.

25- 1381، بررسی کشتارگاهی آلودگی به تک یاخته های خونی در گاو در شهرستان ارومیه،دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

26- 1384، بررسی گونه های بابزیا در گوسفندان بیمار شهرستان مراغه،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

27- 1384، بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیرهای پاستوریزه شهرستان ارومیه به روش ELISA،چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران.

28- 1387، بررسی میزان الودگی به دیکروسلیوم دندریتیکوم در گاو میش در کشتارگاه ارومیه،ششمین همایش سراسرس و اولین کنگره منطقه ای انگل شناسی و بیماریهای انگلی.

29- 1384، بررسی میزان آلودگی سالمونلائی کبد گاومیش های کشتار شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه،چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران.

30- 1387، بررسی نقش تغذیه با روغن هسته انگور در کاهش تغییرات پاتولوژیک در دیابت ملیتوس،چهارمین کنگره ملی دامپزشکی حیوانات کوچک.

31- 1386، بهینه سازی متغیر های فرآیند ساخت پنیر سفید ایرانی جهت کمینه سازی مقدار آفلاتوکسین M1،هفدهمین کنگره ملی صنایع غذایی.

32- 1387، تاثیر کاربرد موضعی عصاره ابی سیر برروی روند التیام زخمها ی سوختگی : مطالعه درمانگاهی و میکروبیولوژیک،دومین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی.

33- 1394، تعیین میزان حذاقل غلظت مهار کنندگی (MIC) و کشندگی (MBC) سینامالدئید و اسید لاکتیک روی اشریشیا کولای،اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داروی و کشاورزی پایدار، همدان،ایران.

34- 1394، تعیین میزان حذاقل غلظت مهار کننذگی (MIC) و کشنذگی (MBC) اوژنول و اسید استیک روی لیستریامونوسیتوشنژ،اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داروی و کشاورزی پایدار، همدان،ایران.

35- 1390، تهیه فیلم خوراکی زئین حاوی مونولورین و اسانس آویشن شیرازی و ارزیابی خصوصیات آنتی اکسیدانی،بیستمین کنگره ملی صنایع غذایی.، تهران،ایران.

36- 1391، خصوصیات فیلم کیتوزان حاوی عصاره هیدرو فیلیک دانه انگور،نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، قم،ایران.

37- 1392، روشهای نوین کنترل بیوفیلم در مواد غذایی،دومین کنگره پژوهشگران ایمنی مواد غذایی، تهران،ایران.

38- 1394، فعالیت ضد باکتریایی سیناهالدئید و اوژنول علیه باکتریهای اشرشیا کولای و لیستریا مونوسیتوشنژ،اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران، همدان،ایران.

39- 1394، فعالیت ضدبیوفیلمی اسانس آویشن شیرازی بر علیه ایزوله کلینیکی سالمونلا تیفیموریوم مقاوم به چند دارو.،سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی، اصفهان،ایران.

40- 1391، کاربرد بیوپلیمر کیتوزان به عنوان یک افزودنی جدید در افزایش ماندگاری مواد غذایی،نخستین همایش ملی صنعت و بهداشت مواد غذایی با منشا دامی، قم،ایران.

41- 1392، کاربرد فیلم ضدمیکروبی کیتوزان حاوی اسانس آویشن شیرازی و عصاره دانه انگور در کالباس مارتادل،بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی، شیراز،ایران.

42- 1387، کاربرد موضعی عصاره الکلی بومادران در روند التیام زخمهای سوختگی تجربی : ارزیابی های بالینی و میکروبیولوژیک،دومین سمپوزیوم بین المللی جراحی دامپزشکی.

43- 1391، مطالعه اثرات اسانس آویشن شیرازی و عصاره دانه انگور بر روی میزان رشد و بقاء باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در گوشت چرخ کرده گاومیش در دمای 8 درجه سانتی گراد،کنگره ملی پژوهشگران و نخبگان ایمنی غذا، تهران،ایران.

44- 1384، مقایسه موارد بروسلوز انسانی با دام های آلوده به بروسلوز در شهرستان ارومیه،چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران.

45- 1386، نقش گوشت و محصولات گوشتی بعنوان مواد غذایی عملگر،هفدهیمین کنگره ملی صنایع غذائی ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-حسین تاجیک، احمد رضاییان، 1392، دستنامه فن آوری فراورده های گوشتی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

2-ارش بابان،حسین تاجیک، محمد حسین گلپایگانی، 1383، اصول بازرسی گوشت در کشورهای در حال توسعه.
پروژه های تحقیقاتی (7)

1-حسین تاجیک، - 2.سیدمهدی رضوی روحانی 50%، 1390، ارزیابی اثرات ضدمیکروبی پوشش خوراکی زئین حاوی اسانس روغنی آویشن شیرازی و مونولورین بر علیه لیستریا مونوسیتوژنز و E.coil O157:H7،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1389، ارزیابی تاثیرات مهاری مونولورین به تنهایی و توام با EDTA و اسید لاکتیک بر ضد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در گوشت گاو و شرایط آزمایشگاهی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3-حسین تاجیک، - 2.سیدمهدی رضوی روحانی 40%، 1386، بررسی مقایسه ای میزان آفلاتوکسین M1 در شیرهای پاستوریزه و غیر پاستوریزه شهرستان ارومیه به روش ELISA،دانشگاه ارومیه.

4- 1389، بررسی تاثیر پرتودهی اشعه گاما بر عسل طبیعی و نقش آن در بهبود روند التیام زخم های سوختگی تجربی: مطالعه بالینی و میکروبیولوژیک،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

5- 1386، ارزیابی تأثیر کاربرد عصاره های آبی و الکلی گیاه بومادران Achillea millefolium بر روی زخمهای سوختگی تجربی: مطالعه بالینی و میکروبیولوژیک،دانشگاه ارومیه.

6- 1388، بررسی تاثیر کاربرد موضعی عسل و عصاره آبی گیاه بومادران در قالب یک داروی ترکیبی در درمان زخمهای سوختگی تجربی: مطالعه بالینی و میکروبیولوژیک،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

7- 1387، بررسی تاثیر کاربرد موضعی عصاره آبی و الکلی سیر در درمان زخمهای سوختگی در مدل حیوانی: مطالعه بالینی و میکروبیولوژیک،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (10)

1-مهران مرادي، 1389، مطالعه تهيه فيلم خوراكي ضد ميكروبي كيتوزان و استفاده ان در مارتادلا، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

2-ياسر شهبازي، 1389، مطالعه ميزان طبيعي هورمونهاي استروييدي در فراورده هاي خام و حرارت ديده دامي واثرات تكثير سلولي انها بر روي سلولهاي سرطاني سيينخ انسان، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

3-رزاق محمودي، 1390، اثرات مهاري لاكتوباسيلوس كازئي و اسانس پونه كوهي بر استايفلوكوكوس اورئوس و ليستزيا مونوسيتوژنز در طي توليد و نگهداري پنير سفيد ايراني، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

4-مجيد امين زارع، 1393، بررسي اثر آنتي اكسيداني و ضدميكروبي اسانس دارچين و عصاره دانه انگور بر روي خصوصيات ميكروبي شيميايي و حسي كالباس ليونر، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

5-حسين نقي لي، 1392، كنترل زيستي سالمونلا تيفي موريوم با لاكتوباسيلوس كازئي در محيط براث و گوشت سينه مرغ، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

6-بهناز بازرگاني گيلاني، 1393، اثرات آب انار به تنهايي و در تركيب با پوشش خوراكي كيتوزان حاوي اسانس آويشن شيرازي بر روي ويژگي هاي باكتريايي شيميايي و حسي گوشت سينه مرغ، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

7-مصطفي عليپور، 1394، اثرات باكتريوفاژ بر بيوفيلم سالمونلا تيفي¬موريوم تشكيل شده در سطح استيل زنگ نزن در مدل گوشت قرمز، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

8-ريبوار محمدي، 1394، اثرات دماي رشد و سن بيوفيلم در مقاومت بيوفيلم سالمونلا تيفي¬موريوم نسبت به باكتروفاژ در مدل گوشت مرغ، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

9-هادي قاسم مهدي، 1393، بررسي استفاده از باكتريوفاژ در رشد و بقاء سالمونلا انتريكا سروواريته تيفي¬موريوم در پتي گوشت گاو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-ولي اله معصومي، 1394، اثرات ضدميكروبي نانوامولسيون آويشن شيرازي بر عليه اشرشياكليO157:H7، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.