• نام و نام خانوادگی
  • مهدی بهفر
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (72)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (23)
دروس تدریس شده (15)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهدی بهفر
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه جراحی و تصویربرداری تشخیصی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1- 2019، Effects of rabbit pinna-derived blastema cells on tendon healing،Iranian Journal of Basic Medical Sciences.

2- 2018، Effects of short term oral administration of curcumin on achilles tendon healing in rats،Iranian Journal of Veterinary Surgery.

3- 2018، Fabrication of novel tubular scaffold for tendon repair from ‎chitosan in combination with zinc nanoparticles،Veterinary Research Forum.

4- 2017، Stereological، morphometric and morphological assessment of changes induced by bilateral epididymal lipectomy in mouse testicular histoarchitecture،Journal of Kermanshah University of Medical Science.

5- 2017، Testicular torsion and reperfusion: evidences for biochemical and molecular alterations،Cell Stress and Chaperones.

6- 1396، کارایی داکسی سایکلین در کاهش اختلالات ناشی از ایسکمی –خونرسانی مجدد تجربی یکطرفه بیضه در اسپرمهاي اپیدیدیمی موش،یافته.

7- 1396، اثر سیلدنافیل در محفاظت از بیضه سمت مقابل پس از ترومای غیرنافذ یک‌طرفه بیضه در موش،فصلنامه علمی پژوهشی افق دانش دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

8- 2015، Effects of Unilateral Iatrogenic Vas Deferens Trauma on Fertility: An Experimental In Vitro Fertilization Mice Model Study،Bulletin of Emergency And Trauma.

9- 2015، Acetaminophen toxicity up-regulates MRP2 expression in the liver of cats: an old story with new vision،Toxin Reviews.

10- 2012، Enhanced Mechanical Properties of Rabbit Flexor Tendons in Response to Intratendinous Injection of Adipose Derived Stromal Vascular Fraction،Current Stem Cell Research and Therapy.

11- 2009، Effects of Uncultured Adipose Derived Stromal Vascular Fraction on Tendon Healing in Rabbits: A Histological and Immunohistochemical Study،Iranian Journal of Veterinary Surgery.

12- 1394، اثر محافظتی سیلدنافیل بر تعداد و تحرک اسپرم های اپیدیدیمی سمت مقابل متعاقب ترومای غیر نافذ یک طرفه بیضه در موش نر نابالغ،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد.

13- 2014, Mitigating effect of cyclosporine on impairment of contralateral testicular germ cell maturation in a mouse model of unilateral vas deferens obstruction,Iranian Journal of Immunology.

14- 2014, Unilateral Iatrogenic Vas Deferens Injury Induces Apoptosis in Mouse Spermatozoa,Iranian Journal of Immunology.

15- 2014, Effect of unilateral blunt testicular trauma on mononuclear immune cells infiltration in the contralateral testis in mice,Iranian Journal of Immunology.

16- 2014, Evaluation of epididymal necrospermia following experimental unilateral iatrogenic vas deferens injury in mouse,Iranian Journal of Immunology.

17- 2013, Effects of flunixin meglumine on experimental tendon wound healing: A histopathological and mechanical study in rabbits,Veterinary Research Forum.

18- 2011, Adipose derived stromal vascular fraction improves early tendon healing: an experimental study in rabbits,Veterinary Research Forum.

19- 2011, Adipose-derived stromal vascular fraction improves tendon healing in rabbits,Chinese Journal of Traumatology.

20- 2009, Effects of Uncultured Adipose Derived Stromal Vascular Fraction on Tendon Healing in Rabbits: A Histological and Immunohistochemical Study,Iranian Journal of Veterinary Surgery.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (72)

1- 1398، کندروسارکوما و داکتال کارسینومای پستانی در یک قلاده ژرمن شفرد ماده: گزارش موردی،سومین کنگره ملی طب حیوانات همراه.

2- 1398، تأثیر کورکومین بر التیام جراحت زردپی آشیل در موش صحرایی: مطالعه آسیب شناسی، بیومکانیکی و عملکردی،چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی.

3- 1398، ترمیم کنده شدگی لب پایین و چانه در یک قلاده بچه گربه پرشین،چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی.

4- 1398، تأثیر سلولهای بلاستمای استخراج شده از لاله گوش خرگوش بر روی التیام زردپی،چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی.

5- 1398، عقیم سازی شیمیایی رت با استفاده از تزریق داخل بیضه ای مانیتول هایپرتونیک: ارزیابی تغییرات هورمونی و خصوصیات اسپرم،چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی.

6- 1398، عقیم سازی شیمیایی رت با استفاده از تزریق داخل بیضه ای مانیتول هایپرتونیک و بررسی تغییرات بافتی،چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی.

7- 1398، تأثیر تجویز خوراکی سیلیمارین بر التیام آناستوموز کولون در موش صحرایی،چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی.

8- 1398، بررسی تأثیر تزریق داخل دیوارهای فیبروبلاستهای خودی بر التیام آناستوموز کولون در رت،چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی.

9- 1398، عقیم سازی آناتومیک با پیوند مجاری دفران به مثانه در سگ،چهاردهمین همایش ملی جراحی، بیهوشی و تصویربرداری تشخیصی دامپزشکی.

10- 1397، Intramural Transplantation of Homologous Fibroblasts Promoted the Wound Healing in Rat Model of Intestinal Anastomosis،3rd National Festival and International Congress on Stem Cell and Regenerative Medicine.

11- 1396، A Renal Cyst in Dog: A Case Report،The 5th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS).

12- 1396، Improvement of Tendon Repair using a Novel Tubular Scaffold of Nano Zinc Loaded Chitosan،The 5th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS).

13- 1396، Tumoral calcinosis cutis in a young male Rottweiler،The 5th International Symposium of Veterinary Surgery (ISVS).

14- 1396، Fabricated of novel tubular scaffold for tendon repair from chitosan in combination with Zn nanoparticles،International conferences on nanofibers.

15- 1396، بررسي ميزان وقوع هموبارتونلوز در گربه هاي خانگي ارجاع شده به بيمارستان تخصصي دامپزشكي دانشگاه اروميه،دومین کنگره ملی طب حیوانات همراه‎.

16- 1396، ارزیابی ایمونوهیستوشیمیایی نقش بافت چربی اپیدیدیم در خودتکثیری سلولهای پایه اسپرماتوگونی موش،سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی.

17- 1396، رولوکس اریتروسیتی شدید در آهو: گزارش موردی،سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی.

18- 1396، Bilateral Epididymal Lipectomy Disturbs Mouse Germline Maintenance،سومین کنگره بین المللی تولیدمثل و دومین کنگره بین المللی علوم سلامت باروری و فرزندآوری.

19- 2017، Effect of chemical sympathectomy on unilateral vasectomy-induced spermatogenesis disturbance in contralateral testicular tissue of mice،7th Congress of the Asia Pacific Initiative on Reproduction (ASPIRE 2017).

20- 1395، Doxycycline Can Suppress Mouse Sperm Cell Apoptosis and Testicular Injury Induced by Experimental Unilateral Testicular Ischemia-Reperfusion،17th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine.

21- 1395، Simvastatin Treatment Exerts Reproprotective Effect in A Mouse Model of Unilateral Testicular Ischemia-reperfusion،17th Royan International Congress on Reproductive Biomedicine.

22- 1395، گزارش یک مورد شکستگی مورب در استخوان بازو یک بهله جغد و درمان آن ازطریق کارگذاری پین و سیم ارتوپدی،دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران.

23- 1395، تأثیر تجویز خوراکی سیلیمارین بر التیام زخم تمام ضخامت معده در رت،دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران.

24- 1395، تأثير تجويز خوراکي سيليمارين بر ترميم جراحت تجربي زردپي آشيل در رت: ارزيابي بیومکانیکی و عملکردی،دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران.

25- 1395، تأثير تجويز خوراکي سيليمارين بر ترميم جراحت تجربي زردپي آشيل در رت: ارزيابي ماکروسکوپي و هیستوپاتولوژی،دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران.

26- 1395، ارزیابی اثر ترومای درمانزاد تجربی یکطرفه مجرای دفران بر روی شاخص اپیدیدیمی موش،دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران.

27- 1395، اثرات ترومای درمان زاد تجربی یک طرفه مجرای دفران بر روی عملکرد تولیدمثلی موش،دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران.

28- 1395، Bilateral epididymal white adipose tissue lipectomy induces reproductive malfunction in mice: spermatological evidence،The 2nd International Congress on Reproduction.

29- 1395، ارزیابی ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات ناشی از لیپکتومی دوطرفه بافت چربی سفید اپیدیدیم در روند آپوپتوز سلولهای زایای بیضه موش،دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی.

30- 1395، ارزیابیهای استریولوژیک و مورفومتریک تغییرات ناشی از لیپکتومی دوطرفه بافت چربی سفید اپیدیدیم در ساختار بافتی بیضه موش،دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی.

31- 1395، Doxycycline diminishes unilateral testicular ischemia-reperfusion-induced impairment of epididymal sperm fertilizing capability in mice،The 2nd International Congress on Reproduction.

32- 1395، Epididymal sperm in vitro fertilizing ability declines following bilateral epididymal white adipose tissue lipectomy in mice،The 2nd International Congress on Reproduction.

33- 1395، Contralateral testicular tissue salvage by vitamin E in a murine model of unilateral blunt testicular trauma،The 2nd International Congress on Reproduction.

34- 1395، Repressive effects of simvastatin on mouse fertility impairment induced by unilateral testicular ischemia-reperfusion،The 2nd International Congress on Reproduction.

35- 1394، Sildenafil Reduces Unilateral Blunt Testicular Trauma-induced Contralateral Testicular Injury in Mice: Morphometric Studies،چهاردهمين همايش علوم دارويي ايران.

36- 1394، Protective Activity of Tacrolimus Contralateral Epididymal Sperm Fertilizing Capacity following Unilateral Vas Deferens Obstruction: A Murine Model،شانزدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل.

37- 1394، Tacrolimus Counteracts With Deleterious Effects of Experimental Unilateral Vas Deferens Obstruction on Contralateral Epididymal Sperm Parameters in Mice،شانزدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل.

38- 1394، اثرات دو طرفه ترومای درمانزاد یک طرفه تجربی مجرای دفران بر روی خصوصیات اسپرم موش،کنگره بین المللی تولید مثل (ISERB 2015).

39- 1394، ارزیابی هیستوپاتولوژیک بیضه ناهمسو متعاقب وازکتومی یک طرفه در موش،کنگره بین المللی تولید مثل (ISERB 2015).

40- 1394، اثرات وازکتومی یک طرفه تجربی بر روی خصوصیات اسپرم اپیدیدیم نا همسو در موش،کنگره بین المللی تولید مثل (ISERB 2015).

41- 1394، کارایی داکسی سایکلین در کاهش اختلال های ناشی از ايسکمی- خون رسانی مجدد تجربی یک طرفة بیضه در اسپرم های اپیدیدیمی موش،کنگره بین المللی تولید مثل (ISERB 2015).

42- 1394، ویژگی های هیستومورفومتریک بیضه به دنبال ترومای درمانزاد یک طرفۀ تجربی مجرای دفران در موش سفید کوچک آزمایشگاهی،کنگره بین المللی تولید مثل (ISERB 2015).

43- 1393، نقش سيلدنافيل در برابر اختلالات اسپرمي ناشي از تروماي غير نافذ يک طرفه بيضه،دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی.

44- 1393، بررسي اثر تروماي درمانزاد تجربي يک طرفه مجراي دفران بر روي توان باروري آزمايشگاهي (IVF)،دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی.

45- 1393، Efficacy of Cyclosporine in the Prevention of Contralateral Epididymal Sperm Deterioration in Experimental Unilateral vas Deferens Obstruction،4th International Symposium of Veterinary Surgery ISVS.

46- 1393، Effect of Experimental Unilateral Blunt Testicular Trauma on Contralateral Epididymal Sperm Fertilizing Capacity in Mice،4th International Symposium of Veterinary Surgery ISVS.

47- 1393، Effect of Chitosan Tube Placement on Flexor Tendon Repair in Rabbits،4th International Symposium of Veterinary Surgery ISVS.

48- 1393، A Case Report of Secondary Ectopic Pregnancy in a Spitz Bitch،4th International Symposium of Veterinary Surgery ISVS.

49- 1393، Undiagnosed Diaphragmatic Hernia in a Traumatized Cat،4th International Symposium of Veterinary Surgery ISVS.

50- 1393، Mitigating effect of cyclosporine on impairment of contralateral testicular germ cell maturation in a mouse model of unilateral vas deferens obstruction،دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران.

51- 1393، Effect of unilateral blunt testicular trauma on mononuclear immune cells infiltration in the contralateral testis in mice،دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران.

52- 1393، Unilateral Iatrogenic Vas Deferens Injury Induces Apoptosis in Mouse Spermatozoa،دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران.

53- 1393، Evaluation of epididymal necrospermia following experimental unilateral iatrogenic vas deferens injury in mouse،دوازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و آلرژی ایران.

54- 1394، Sildenafil Reduces Unilateral Blunt Testicular Trauma-induced Contralateral Testicular Injury in Mice: Morphometric Studies،چهاردهمين همايش علوم دارويي ايران.

55- 2016، Repressive effects of simvastatin on mouse fertility impairment induced by unilateral testicular ischemia-reperfusion،The 2nd International Congress on Reproduction.

56- 2016، Contralateral testicular tissue salvage by vitamin E in a murine model of unilateral blunt testicular trauma،The 2nd International Congress on Reproduction.

57- 2016، Epididymal sperm in vitro fertilizing ability declines following bilateral epididymal white adipose tissue lipectomy in mice،The 2nd International Congress on Reproduction.

58- 2016، Doxycycline diminishes unilateral testicular ischemia-reperfusion-induced impairment of epididymal sperm fertilizing capability in mice،The 2nd International Congress on Reproduction.

59- 1395، ارزیابیهای استریولوژیک و مورفومتریک تغییرات ناشی از لیپکتومی دوطرفه بافت چربی سفید اپیدیدیم در ساختار بافتی بیضه موش،دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی.

60- 1395، ارزیابی ایمونوهیستوشیمیایی تغییرات ناشی از لیپکتومی دوطرفه بافت چربی سفید اپیدیدیم در روند آپوپتوز سلولهای زایای بیضه موش،دومین همایش کشوری مطالعات میکروسکوپی.

61- 2016، Bilateral epididymal white adipose tissue lipectomy induces reproductive malfunction in mice: spermatological evidence،The 2nd International Congress on Reproduction.

62- 1393, Evaluation of unilateral blunt testicular trauma-induced alterations in contralateral testis sperm characteristics in mice,هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران, تهران,ایران.

63- 1394, Protective Activity of Tacrolimus Contralateral Epididymal Sperm Fertilizing Capacity following Unilateral Vas Deferens Obstruction: A Murine Model,شانزدهمین کنگره بین المللی پزشکی تولید مثل, تهران,ایران.

64- 1394، اثرات دو طرفه ترومای درمانزاد یک طرفه تجربی مجرای دفران بر روی خصوصیات اسپرم موش،کنگره بین المللی تولید مثل ، تهران،ایران.

65- 1394، اثرات وازکتومی یک طرفه تجربی بر روی خصوصیات اسپرم اپیدیدیم نا همسو در موش،کنگره بین المللی تولید مثل ، تهران،ایران.

66- 1391، ارزیابی بیومکانیکی تأثیر تزریق عضلانی فلونیکسین مگلومین بر التیام زردپی در خرگوش ،دهمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران، تبریز،ایران.

67- 1393، بررسی اثر ترومای درمانزاد تجربی یک طرفه مجرای دفران بر روی توان باروری آزمایشگاهی (IVF)،دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شیراز،ایران.

68- 1394، ارزیابی هیستوپاتولوژیک بیضه ناهمسو متعاقب وازکتومی یک طرفه در موش،کنگره بین المللی تولید مثل (ISERB 2015)، تهران،ایران.

69- 1394، کارایی داکسی سایکلین در کاهش اختلال های ناشی از ایسکمی- خون رسانی مجدد تجربی یک طرفة بیضه در اسپرم های اپیدیدیمی موش،کنگره بین المللی تولید مثل (ISERB 2015)، تهران،ایران.

70- 1391، مقایسه خصوصیات بیومکانیکی زردپی بدنبال تزریق داخل تاندونی سلولهای استرومال با منشأ مغز استخوان و بافت چربی در خرگوش،دهمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران، تبریز،ایران.

71- 1393، نقش سیلدنافیل در برابر اختلالات اسپرمی ناشی از ترومای غیر نافذ یک طرفه بیضه،دومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، شیراز،ایران.

72- 1394، ویژگی های هیستومورفومتریک بیضه به دنبال ترومای درمانزاد یک طرفه تجربی مجرای دفران در موش سفید کوچک آزمایشگاهی،کنگره بین المللی تولید مثل ، تهران،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-مهدی بهفر- رحیم حب نقی- علی حسن پور، 1397، تاثیر تجویز خوراکی کورکومین بر التیام جراحت تجربی زردپی آشیل در رت : مطالعه آسیب شناسی بیومکانیکی و عملکردی،کاربردی - نوع دوم.
پایان نامه ها (23)

1-آکو بهرامی، 1398، بررسی اثر مهاری آتورواستاتین در مقایسه با رسوراتول بر روی رشد بافت آندومتریوتیک اکتوپیک متعاقب القای آندومتریوز تجربی در موشهای صحرایی، پایان نامه دکتری تخصصی، استاد مشاور.

2-هاله خداداد، 1398، ارزیابی تغییرات هماتولوژی و بیوشیمیایی خون متعاقب جراحی پیوند مجاری دفران به مثانه (دفروسیستوستومی) در سگ، استاد راهنمای اول.

3-جلیل حیدری، 1398، بررسی کیفیت اسپرم های داخل مثانه متعاقب جراحی پیوند مجاری دفران در سگ، استاد راهنمای اول.

4-مهسا دبیری، 1398، بررسی تاثیر مانیتول بر روی کیفیت اسپرم سگ متعاقب تزریق داخل بیضه ای، استاد راهنمای دوم.

5-پویا مسیحا، 1398، بررسی عقیم سازی شیمیایی با تزریق داخل بیضه مانیتول هیپرتونیک در سگ، استاد راهنمای اول.

6-سارا اهرابی نژاد، 1398، بررسی تاثیر تزریق داخل بیضه ای نانوذرات کلراید کلسیم بر روی اسپرماتوژنز در موش رت، استاد راهنمای دوم.

7-امین نیک پسند، 1397، عقیم سازی آناتومیک با پیوند مجاری دفران به مثانه در سگ ، پایان نامه دکتری تخصصی، استاد راهنمای اول.

8-امیر رسایی، 1397، عقیم سازی شیمیایی رت با استفاده از تزریق داخل بیضهای مانیتول هیپرتونیک: ارزیابی بالینی و تغییرات بافتی ، استاد راهنمای اول.

9-محمدعلی معادی، 1397، عقیم سازی شیمیایی رت با استفاده از تزریق داخل بیضهای مانیتول هیپرتونیک: ارزیابی تغییرات هورمونی و خصوصیات اسپرم ، استاد راهنمای اول.

10-مهدی شاه قلی، 1397، تاثیر درمانی مکمل روی بر سیمای بافت شناسی و پایداری آناستاموز تجربی کولون در رت ، استاد مشاور.

11-بهاران علیزاده، 1397، تاثیر تجویز پیش درمانی مکمل روی بر ترمیم آناستموز تجربی کولون در رت ، استاد مشاور.

12-نوشین قیمی، 1396، تاثیر سلولهای بلاستما بر التیام زردپی خم کننده خرگوش، پایان نامه دکتری تخصصی، استاد مشاور.

13-نرگس صوفیان، 1396، بررسی تاثیر تزریق داخل دیواره ای فیبروبلاست های خودی بر التیام همدهانی کولون در رت ، استاد راهنمای اول.

14-علیرضا گران ، 1396، اثرات ضد دردی ترامادول و فلونیکسین مگلومین به دنبال انجام عمل اواریوهیسترکتومی در رت، استاد راهنمای دوم.

15-عارف نورایی، 1396، اثرات لیپکتومی دو طرفه اپیدیدیم بر روی بقاء و خودتکثیری سلول‌های پایه اسپرماتوگونی موش ، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد مشاور.

16-علیرضا یوسفی، 1396، تاثیر نانوذرات اکسید روی در ترکیب با داربست لوله ای شکل کیتوزانی بر روند التیام زردپی خم کننده عمقی بندهای انگشت خرگوش،پایان نامه دکتری تخصصی، استاد مشاور.

17-فرهاد محمدی، 1396، اثرات لیپکتومی دو طرفه اپیدیدیم بر روی اسپرماتوژنز و خصوصیات و توان باروری آزمایشگاهی اسپرمهای اپیدیدیمی در موش،پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد مشاور.

18-مژگان ملک الکلامی، 1395، تاثیر تجویز خوراکی سیلیمارین بر التیام آناستموز کولون در رت، استاد راهنمای اول.

19-مهدي شاه كريمي، 1394، ارزيابي اثرات محافظتي داكسي سايكلين در برابر تغييرات ناشي از ايسكمي/خونرساني مجدد تجربي يك طرفه در بافت بيضه و خصوصيات، آپوپتوز و توان باروري آزمايشگاهي (IVF) اسپرم در موش سقيد كوچك آزمايشگاهي،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنمای دوم.

20-هژير سليماني، 1394، تأثير تجويز خوراكي سيليمارين بر ترميم جراحت تجربي زردپي آشيل در رت،پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنمای اول.

21-آناهيتا پيرتاج همداني، 1394، تأثير تجويز خوراكي سيليمارين بر التيام زخم تمام ضخامت معده در رت،پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنمای اول.

22-نعيمه شمسي گمچي، 1394، تأثير ريپرفيوژن بر تغييرات پروتئين هاي Caspase III، p53، Bcl-2 و Hsp70 سلولهاي رده اسپرماتوژنز متعاقب القاء تورشن در موش صحرايي،پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنمای دوم.

23-رضا معيني مقدم، 1393، بررسي نقش محافظتي سيلدنافيل در برابر تغييرات ناشي از تروماي غير نافذ تجربي يك طرفه بيضه در بافت، خصوصيات اسپرم و توان باروري آزمايشگاهي (IVF) بيضه طرف مقابل موش سفيدكوچك آزمايشگاهي،پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاور.
دروس تدریس شده (15)

1-روش هاي جراحي غير تهاجمي، دکتری تخصصی.

2-جراحی دستگاه ادراری و تناسلی، دکتری تخصصی.

3-کشیک باليني جراحي، دکتری تخصصی.

4-اصول جراحی ارتوپدی، دکتری تخصصی.

5-جراحي ارتوپدی اندام های حرکتی و ستون مهره ها ، دکتری تخصصی.

6-جراحي قفسه صدري دامهاي کوچک، دکتری تخصصی.

7-جراحی دستگاه گوارش دامهای کوچک، دکتری تخصصی.

8-بيهوشي تخصصي، دکتری تخصصی.

9-آشنائي با اصول کار در اطاق عمل و تجهيزات پزشکي مرتبط، دکتری تخصصی.

10-مبانی کامپیوتر، دکتری تخصصی.

11-اصول جراحی تخصصی، دکتری تخصصی.

12-عمليات درمانگاهی در بخش جراحي، دکتری عمومی.

13-جراحی عمومی دامهای کوچک، دکتری عمومی.

14-کارورزی جراحی دامهای کوچک، دکتری عمومی.

15-اصول جراحی و بیهوشی، دکتری عمومی.