• نام و نام خانوادگی
  • روزعلی باتوانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه مامایی و طیور
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (20)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (37)
کتاب های چاپ شده (6)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • روزعلی باتوانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه مامایی و طیور
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (20)

1-محمد قاسم زاده، محمد رضا باغبان اسلامی، روزعلی باتوانی، مریم قاسم زاده, 2015, Male and female rat bone marrow-derived mesenchymal stem cells are different in terms of the expression of germ cell specific genes,Anatomical Science International.

2-محمد قاسم زاده، محمدرضا اسلامی نژاد، روزعلی باتوانی، محمد صدیقی گیلانی, 2014, Comparison of three concentration of retinoic acid for transdifferentiation induction in sheep marrow-derived mesenchymal stem cells into male germ cell,Andrologia.

3-محمد قاسم زاده، محمد رضا باغبان اسلامی نژاد، روزعلی باتوانی، مریم قاسم زاده, 2014, Male and female rat bone marrow-derived mesenchymal stem,Anat Sci Int.

4-روزعلی باتوانی, 2014, Effect of leptin on in vitro nuclear maturation and apoptosis of buffalo (Bubalus bubalis) oocyte,International j. fertility and sterility, 8,8.

5-روزعلی باتوانی (Peer Reviewer), 2013, Seroepidemiology of bluetongue disease in small ruminants of north-east of Iran,Asian Pac. J. Trop. Biomed..

6-روزعلی باتوانی, 2012, Comparison of the efficacy of three concentrations of retinoic acid for transdifferentiation induction in sheep marrow-derived mesenchymal stem cells into male germ cells,Andrologia.

7-Mohammad Ghasezadeh, Roozali Batavani, Mohamadreza Baghban, Eslaminejad, Mohamadali Sedighi, 2012, Effect of zinc ions on differentiation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells to male germ cells and some germ cell-specific gene expression in rams,Biological trace element research.

8-Saleh Tabatabaei, Roozali Batavani, Esmail Ayen, 2011, Effects of Vitamin E Addition to Chicken Semen on Sperm Quality During in Vitro Storage of Semen,Veterinary Research Forum.

9- 2010, Genotyping of Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis based on PCR-RFLP analysis of the aroA gene,Comp Clin Pathol.

10- 2008, Fibrinogen and Ceruloplasmin in Plasma and Milk from Dairy Cows with Subcliaical and Clinical Mastitis,Pakistan Journal of Biological Sciences.

11- 2008, changes of Enzyme Activities in Ovine Fetal Fluids and Maternal Blood Serum with Gestational Age,comparative clinical pathology.

12- 2006, Abattoir Survey of the Pregnancy Status of Ewes in Urmia,مجله علوم دامپزشکی ایران.

13- 2006, Concentrations of Serum Total Protein and Protein Fractions During Diestrus and Pregnancy in Makuii Ewes,Comp Clin Pathol.

14- 2006, Effect of Improved Diet on Semen Quality and Scrotal Circumference in the Ram,Veterinarski arhiv.

15- 2006, Study on the Frequency of Pregnant Ewes Slaughtered in Khorram Abad Abattoir, Iran,Iranian Journal of Veterinary Research.

16- 2005, Comparative Sonographic Fetometry in Dairy Cattle,Iranian Journal of Veterinary Research.

17- 2004, Effect of GnRH Analoque (Gonadorelin) on Pregnancy Rates in River Buffaloes,Iranian Journal of Veterinary Research.

18- 1384، گزارش یک مورد شکاف کام در گوساله گاومیش،مجله دانسکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

19- 1378، بررسی اثر سه دوز مختلف FSH(فولتروپین)در میزان سوپر اوولاسیون در گاو میش های رودخانه ای،مجله دانشکده دام پزشکی دانشگاه تهران.

20- 1368, Blood Pattern Changhs in Relation to AGE,SEX and Breed in Fat Tailed Sheep,j Vec Fac, univ Tehran.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (37)

1- 2002, Studies on LDH , ALP and AST activity of milk and blood for detection of SCM in ewes .,بیست و هفتمین کنگره جهانی دام پزشکی.

2- 2001, studies on ldh/alpand ast activity of milk and blood for detection of scn in ewes,پنجمین کنگره بین المللی دام پزشکی گوسفند.

3- 1388, The effects of Nigella sativa on the antioxidant enzyme activities (SOD, CAT, GSH-PX) of seminal plasma and blood in Roosters (Abstract),دومین کنگرة بین المللی دامپزشکی طیور, تهران,ایران.

4- 1388, The effects of Nigella sativa on the catalase activity changes of seminal plasma in Ross roosters (Abstract),دومین کنگرة بین المللی دامپزشکی طیور, تهران,ایران.

5- 1388, The effects of Nigella sativa on the lipid profile change of seminal plasma and blood plasma in Ross roostersn Roosters (Abstract),دومین کنگرة بین المللی دامپزشکی طیور, تهران,ایران.

6- 1376، اثر اگونیست GNRH(گونادورلین) بر میزان ابستنی گاو میش های رودخا نه ای،سیزدهمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران.

7- 1384، اثر سخت زایی بر مرحله پس از زایش، باروری و تولید شیر در گاوهای شیری،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

8- 1376، ارزیابی سنجش پروژسترون سرم خون به روش رادیو ایمیونواسی در تشخیص ابستنی گاو میش های رودخا نه ای،چهارمین کنگره بیوشیمی جمهوری اسلامی ایران.

9- 1384، آراکنوملیا در بره های گوسفند،چهارمین گردهمائی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

10- 1384، بررسی کشتارگاهی وضعیت آبستنی میش ها در ارومیه،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

11- 1375، بررسی علل باکتریا یی ورم پستان تحت درمانگاهی در میش های شیری ارومیه،یازدهمین کنگره دام پزشکی ایران.

12- 1377، تاثیر رقیق کننده های تریس،سیترات وفسفات بر تحرک اسپرماتوزوئید های گاو میش،اولین سمینار گاو و گاومیش های کشور.

13- 1393، تأثیر لپتین بر آپوپتوز و نکروز اسپرماتوزوئیدها در منی تازه و منجمد یخ گشایی شده گاومیش،هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

14- 1393، تأثیر لپتین بر باروری اووسیت های گاومیش با اسپرم منجمد یخ گشایی شده در آزمایشگاه،هجدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

15- 1381، تصاویر اولتراسونوگرافی تغییرات فیژیولوژیک در چرخه تولید مثل مادیان،سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

16- 1381، تصاویر اولتراسونوگرافی رویان مادیان در مراحل ابتدائی آبستنی،چهارمین سمپوزیوم جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی ایران.

17- 1378، تغییرات ترکیب شیر در گاوهای مبتلا به ورم پستان،چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران.

18- 1392، تغییرات فیبرینوژن، پلاسمین و آلبومین در گاوهای مبتلا به ورم پستان،کنترل ورم پستان در گاوهای شیری، تبریز،ایران.

19- 1392، تغییرات فیبرینوژن، سرولوپلاسمین و آلبومین در پلاسما و شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان،همتیش یک روزة کنترل ورم پستان در گاو شیری، تبریز،ایران.

20- 1384، حجم مایعات جنینی در گاومیش،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

21- 1999، سوپراوولاسیون و انتقال جنینی در گاو میش های رودخانه ای ایران(superovulation and embryo transfer in river buffalo in iran)،بیست وپنجمین کنگره جهانی دام پزشکی.

22- 1389، فتومتری سونوگرافی در خرگوش،شانزدهمین کنگرة دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

23- 1390، فراوانی بیماری های تولید مثل در دام های بزرگ شهرستان ارومیه،هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، تهران،ایران.

24- 1390، فراوانی بیماریهای تولید مثل در دامهای بزرگ شهرستان ارومیه،هفتمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی، تهران،ایران.

25- 1384، فقدان مادرزادی یک شاخ رحم (رحم یک شاخی) در گوسفند،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

26- 1376، گزارش تولد اولین گوساله گاو میش حاصل از انتقال جنینی در ایران،اولین همایش پژوهشی بیماری های گاو میش کشور.

27- 1375، گزارش یک مورد سقط جنین مادیان در اثر پیچ خوردگی بند ناف،اولین کنگره بهداشت و بیماری های اسب.

28- 1391، گزارش یک مورد فتق شکمی همراه با آبسه در گاو آبستن،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

29- 1380، گزارش یک مورد گاومیش دارای دو رحم یا گردن رحم دوتایی،دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

30- 1376، گزارش یک مورد گوساله گاو میش مبتلا به هیپوپلازی پروزنسفالون،اولین همایش پژوهشی بیماری های گاو میش.

31- 1380، گزارش یک مورد گوساله گاومیش با کام شکاف دار Cleft Palate،دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

32- 1390، گزارش یک مورد هیدروآلانتوئیس توأم با تومور جفت در یک رأس گاو ارجاعی به کلینیک دامپزشکی دانشگاه ارومیه،کنگره ملی گاو شیری، لبنیات و صنایع وابسته، قم،ایران.

33- 1384، مدیریت گاو مبتلا به هیدرو آلانتویس،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

34- 1391، مرگ رویان و سقط جنین در گاو،همایش مدیریت بیماریها و تولید مثل گاوهای شیری، تبریز،ایران.

35- 1386، مطالعه گذشته نگر بیماری های تولید مثل گاو های شیری روستاهای شهرستان ارومیه،پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

36- 1389، میزان شیوع ای کولای تولید کننده توکسین شیگا در شیر گاوهای مبتلا به ورم پستان کلی فرمی،شانزدهمین کنگرة دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

37- 1386، میزان مس سرم در میش های سقط جنین کرده در شهرستان ارومیه،پنجمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.
کتاب های چاپ شده (6)

1-روزعلی باتوانی، 1392، مامایی و بیماریهای تولید مثل اسب، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

2- 1389، درمان نوین مامایی و بیماریهای تولید مثل دام بزرگ 2(مامایی و بیماریهای تولید مثل گاو)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

3- 1385، کتاب تولید مثل در گاو.

4- 1380، پرورش گاو میش.

5- 1379، تولید مثل و مامایی دامپزشکی جلد 1.

6- 1379، تولید مثل و مامایی دامپزشکی جلد 2.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1-روزعلی باتوانی، - 2.امیر خاکی 30%، 1393، تاثیر لپتین بر آپوپتوز و نکروز اسپرماتوزوئیدها در منی تازه و منجمد گاومیش،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1376، ارزیابی سنجش میزان پروژسترون سرم خون به روش RIA در تشخیص ابستنی گاومیش،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3-روزعلی باتوانی، - 2.فرهاد فرخی اردبیلی، 1377، سوپراوولاسیون و انتقال جنین در گاومیش های رودخانه ای،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (8)

1-دكتر حميدرضا شفيعي شيخاني، 1394، تأثير لپتين بر بيان ژن هاي آپوپتوز طي بلوغ آزمايشگاهي اووسيت گاوميش بعد از انجماد بلوري، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

2-فرزانه عابدي، 1392، بررسي تغييرات آنزيم هاي استرس اكسيداتيو در ورم پستان تجربي با ليپوپلي ساكاريد اشريشيا كلي در رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

3-حميد طهماسبيان، 1392، اثر لپتين بر قدرت باروري اووسيت گاوميش رودخانه اي با اسپرم منجمد يخ گشايي شده در شرايط آزمايشگاهي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

4-امير خاكي، 1391، تأثير لپتين بر بلوغ آزمايشگاهي و آپوپتوز اووسيت بعد از انجماد بلوري و كيفيت مني تازه و منجمد يخ گشايي شده گاوميش رودخانه اي، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

5-محمد قاسم زاده، 1391، توليد سلولهاي بنيادي رده زايگر نر از سلولهاي بنيادي مزانشيمي مغز استخوان گوسفند نر (قوچ) در محيط آزمايشگاه، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

6-آرش كاكايي، 1390، تأثير افزودن پودر نيگلا ساتيوا در جيره غذايي بر ميزان چربي خون و پلاسماي مني خروس، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

7-مهرنوش مشاك، 1388، جستجوي الودگي شير با اركانوباكتريوم پيوژنز به روش تكثير ژن (پي ال او) پيوليزين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-برتافته، 1389، تاثير افزودن پودر دانه نيگلا ساتيوا در جيره غذايي طيور بر ميزان فعاليت انزيمهاي مهم انتي اكسيداني خون و پلاسماي مني خروس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.