• نام و نام خانوادگی
  • اسماعیل آین
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مامایی و طیور
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (4)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اسماعیل آین
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مامایی و طیور
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1-اسماعیل آین، شاپور حسن زاده، صالح طباطبایی, 2012, Defense cells profile of cervical mucous during follicular and luteal phases of estrus cycle in river buffalo,Veterinary Research Forum.

2-اسماعیل آین، رسول شهروز، سهیلا کاظمی, 2012, Histological and histomorphometrical changes of,Iranian Journal of Veterinary Research.

3- 2011, Effect of vitamin E addition to chicken semen on sperm quality during in vitro storage of semen,Veterinary Research Forum.

4- 2007, Study on Alterations in the Distribution of Epithelial and Inflammatory Cells at the External Os Region of the Uterine Cervix in the Different Stages of River Buffaloes' Gestational Period,Journal of Animal and Veterinary Advances.

5- 2006, In Vitro Survival Rate of Bovine Oocytes Following Vitrification in Glass Capillary Micropipette (GCM),Iranian J. of Vet. R..

6- 2005, Effects of Intrauterine Administration of Oxytetracycline on Uterine Involution in the ewe,Iranian J. of Vet. R..

7- 2005, Evaluation of Uterine Involution Using Radio-Opaque Markers During the Postpartum Period in Makuii ewes,Iranian J. of Vet. R..

8- 1388، مطالعه بافت شناسی جداره گردن رحم گاو میش آذربایجانی بالغ در مراحل مختلف چرخه استروس،مجله تحقیقات دامپزشکی.

9- 1384، تعیین میزان غلظت پروژسترون خون گاومیش در ماههای مختلف آبستنی با استفاده از روش رادیوایمنواسی،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

10- 1382، بررسی تغییرات بافت شناسی جداره واژن گاومیش رودخانه ای در مراحل مختلف چرخه استروس،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.

11- 1381، اندازه گیری حجم مایعات جنینی در ماههای مختلف آبستنی در گاو و در میش،پژوهش و سازندگی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (5)

1- 2012, Bilateral ovariectomy inhibits ...,3th international congress fo Iranian Society for Reproductive Medicine, تبریز,ایران.

2- 2012, Effects of Mast Cells,11th international congress for immunology and ..., تهران,ایران.

3- 2012, Evaluation of inflamatory process,یازدهمین کنفرانس بین المللی ایمنولوژی و آلرژی, تهران,ایران.

4- 1382، تشخیص آبستنی در گاومیش از طریق لمس راست روده ای،همایش گاومیش ایران.

5- 1381، مطالعه رادیوگرافیک جگونگی توسعه دستگاه تناسلی لوله ای میش ها در طی آبستنی،سومین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1382، تغییرات هیستولوژیکی جداره واژن در دوران مختلف آبستنی در گاومیش و سگ،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2-اسماعیل آین، - 2.شاپور حسن زاده 40%، 1387، مطالعه تغییرات سلولهای دفاعی و پوشش موجود در دهانه گردن رحم و ترشحات آن در مراحل مختلف آبستنی در گاومیش،دانشگاه ارومیه.
پایان نامه ها (4)

1-سيده هدي موسوي، 1390، مطالعه اثر عصاره دانه انگور و داروي آتورواستاتين در درمان ...در رتهاي اوريكتومي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

2-وحيد فلاحي، 1391، بررسي تغييرات هيستولوؤيكي و ....، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

3-اسماعيل خالدي، 1390، مطالعه اثر عصاره دانه انگور و داروي آتورواستاتين در درمان ...، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

4-كيوان رحيمي، 1393، بررسي رشد فوليكولي و اندازه گيري مقادير هورمونهاي ....، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.