• نام و نام خانوادگی
  • ناهیده افضل آهنگران
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه میکروبیولوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (10)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ناهیده افضل آهنگران
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه میکروبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (10)

1-HADI ESMAILI GOUVARCHIN GALEH, NOROUZ DELIREZH, SEYYED MEYSAM ABTAHI FROUSHANI, NAHIDEH AFZALE AHANGARAN, 2014, Calcitriol modulates the effects of the supernatants of bone marrow-derived mesenchymal stem cells on neutrophil functions,Turkish Journal of Biology.

2-ناهیده افضل آهنگران, 1394, Calcitriol modulates the effects of bone marrow?derived mesenchymal stem cells on macrophage functions,iranian basic journal of medical science, 18,1.

3-زهرا نکویی،ناهیده افضل آهنگران، نوروز دلیرژ، 1394، تعدیل اثرات مایع رویی حاصل از سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان بر عملکرد نوتروفیل ها توسط 17 بتا استرادیول،مجله علوم پزشکی گناباد.

4-زهرا نکویی،ناهیده افضل آهنگران،نوروز دلیرژ، 1394، تعدیل اثرات مایع رویی عدیل اثرات مایع رویی حاصل از سلول های بنیادی مزانشیمال بر عملکرد نوتروفیل ها توسط،مجله علمی پژوهشی افق دانش.

5-ناهیده افضل آهنگران، 1393، تأثیر سلولهای بنیادی مزانشیمال مشتق از مغز استخوان همجوار با ویتامین D3، بر عملکرد نوتروفیلهای خون محیطی در رت،علوم پزشکی قم، 8،1.

6-ناهیده افضل آهنگران، 1393، Evaluation of peripheral blood neutrophil survival following treatment with Mesenchymal stem cells in rats،??ــ?ــــ? دا?ـ?ـــ??ه ?ــ?ـــ?م ?ــ??ــ?ــــ? ?ــ?ز?ـــ?ران.

7-سید احسان حسینی، نوروز دلیرژ، ناهیده افضل آهنگران، 1393، تاثیر ژل رویال بر میزان سیتوتوکسیتی سلول های تک هسته ای خون محیطی علیه سلول اریترولوسمی رده K562،مجله علوم پزشکی مازندران، 24،114.

8-ناهیده افضل آهنگران، 1393، زنده مانی نوتروفیل خون محیطی به دنبال تیمار با فاکتورهای محلول ناشی از سلول بنیادی مزانشیمال رت،علوم پزشکی صدوقی یزد، 22،1.

9-سید احسان حسینی،نوروز دلیرژ،ناهیده افضل آهنگران، 1392، اثر ژل رویال بر میزان سلول کشی سلولهای تک هسته ای خون محیطی و سلولهای سرطانی رده K562،ارمغان دانش.

10-ناهیده افضل آهنگران،نوروز دلیرژ،ملاحت احمدی، 1391، اثرعوامل مترشحه استافیلوکوکوس اورئوس بر بقای نوتروفیل ها و مونوسیت ها در شرایط in vitro،فصلنامه علمی-پژوهشی زیست شناسی میکروارگانیزمه.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (14)

1- 2015, calcitriol can modulate the effects of the bone marrow-derived mesenchymal stem cell on macrophage functions,کنگره بین المللی سلول های بنیادی و پزشکی باز ساختی, مشهد,ایران.

2- 1393, Calcitriol modulate the effect of supernatant of bone marrow-derived mesenchymal stem,کنگره بین المللی آلرژی ایمونولوژی, تهران,ایران.

3- 2014, Effect of bone marrow-derived mesenchymal stem cell pulsed with vitamin D3 on peripheral blood neutrophil functions in rat,12th international congress of immunology and allergy, تهران,ایران.

4- 2014, Effect of the Royal jelly on Necrosis of the Erythroleukemia Cancer cell Co Cultured with Peripheral Blood Mononuclear Cell,12th international congress of immunology and allergy, tehran,iran.

5- 2015, Evaluation of Doxorubicin inhibitory Effects in Myelogenous Leukemia Cells and Peripheral Blood Mononuclear Cells Viability,international nastaran cancer symposium, mashhad,Iran.

6- 2014, Evaluation of peripheral blood neutrophil survival following treatment with Mesenchymal stem cells in rats,12th international congress of Immunology and allergy, tehran,iran.

7- 2015, lls against myelogenous leukemia cell line after treatment by Doxorubicininhibitory effects of peripheral blood mononuclear ce,iinternational nastaran cancer symposium, mashhad,iran.

8- 2014, Supernatant of bone marrow-derived mesenchymal stem cells pulsed with 17-- esteradiol modulates the function of neutrophils,12th international congress of immunology and allergy, Urmia,uran.

9- 2014, Survival of peripheral blood neutrophils following treatment with soluble factors from rat Mesenchymal Stem cells,12th international congress of immunology, tehran,iran.

10- 2015, the effect of 7-methoxy-4,5-Dihydro2H-benzolndazole on induction of apoptosis and monocyte /macrophage differentiation in human chronic myelogenous leukemia K562 cell,سمپوزیوم بین المللی سرطان نسترن, مشهد,ایران.

11- 2014, The effect of Rat mesenchymal stem cells and its supernatant on peripheral blood neutrophil phagocytosis,12th internatinal congress of immunology and allergy, tehran,Iran.

12- 2015, Vitamin D3 modifies the effects of the supernatants of mesenchymal stem cells on macrophage functions,کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی, مشهد,ایران.

13- 1387، ارزیابی تغییرات پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیائی خون در اسهال گوساله ها،پانزدهمین کنگره دامپزشکی.

14- 1388، بررسی تاثیر عصاره الکلی بره موم بر باکتریها،دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1-ناهیده افضل آهنگران، - 2.سیدمهدی رضوی روحانی 20%، 1389، بررسی اثرات ضد میکروبی گیاه سالویا،دانشگاه ارومیه.

2-ناهیده افضل آهنگران، - 2.مجتبی هادیان 40%، 1382، بررسی مقادیر هموگلوبین گلیکوزیله HbA1C بعنوان معیاری برای تشخیص بیماری دیابت ملیتوس در دامهای کوچک (سگ و گربه)،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (7)

1-شاهين آقاجان شاكري، 1394، اثرات تجويز عصاره آبي گياه چغندر بر روي سيماي پاتولوژيك پانكراس ديابت تجربي خود ايمن در موش هاي C57 BL/6، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

2-مينا اكرمي مردق، 1394، تاثير مشتق سه حلقه اي پيرازول بر روي رده سلولي K562 انساني و القاي آپوپتوز و تمايز به دودمان منوسيت/ماكروفاژ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-رضا زنبوريان شيشوان، 1394، ارزيابي اثرات سايتوتوكسيك مشتقات 4-3 دي هيدروپريميدينونز به عنوان عوامل بالقوه ضد تومور بر روي رده سلولي K562، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-بهمن منصوري مطلق، 1394، تاثير كشت همزمان سلولهاي بنيادي مزانشيمال تيمار شده با ويتامين D3 بر روي قابليت زنده ماني و انفجار تنفسي ماكروفاژهاي صفاقي در رت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-ميلاد مولودي زرگري، 1394، اثرات تجويز عصاره آبي برگ گياه چغندر قند بر روي سيماي ايمونولوژيك ديابت تجربي خود ايمن در موش هاي C57BL/6، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

6-هادي اسمعيلي گورچين قلعه، 1393، تاثير سلولهاي بنيادي مزانشيمال مجاور شده با ويتامين D3 بر روي قابليت فاگوسيتوز و انفجار تنفسي نوتروفيلهاي خون محيطي در رت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-زهرا نكويي، 1393، بررسي تاثير كشت همزمان سلول هاي مزانشيمال مجاور شده با استروژن بر روي قابليت فاگوسيتوز و انفجار تنفسي نوتروفيل هاي خون محيطي در رت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.