• نام و نام خانوادگی
  • بیژن اسمعیل نژاد خیاوی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه پاتوبیولوژی
 • ایمیل
  • b.esmaeilnejad@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بیژن اسمعیل نژاد خیاوی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه پاتوبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1-Nasser Hajipour, Aabbas Imani Baran, Mohammad Yakhchali, Seyed Mehdi Banan Khojasteh, Farzam Sheikhzade Hesari, Bijan Esmaeilnejad, Jafar Arjmand, "A survey study on gastrointestinal parasites of stray cats in Azarshahr, (East Azerbaijan province, Iran)", Journal of Parasitic Dis, 2015.

2-Bijan Esmaeilnejada,?, Mousa Tavassolia, Siamak Asri-Rezaeib,Bahram Dalir-Naghadehb, Hassan Malekinejadc, Ghader Jalilzadeh-Aminb,Jafar Arjmanda, Mostafa Golabia, Naser HajipouraaDepartment, "Evaluation of antioxidant status, oxidative stress and serum trace mineral levels associated with Babesia ovis parasitemiain sheep", Veterinary Parasitology, 2014.

3-Seyyed Meysam Abtahi Froushani,Jafar Arjmand, Bijan Esmaeilnejad , Mohammad Hossein Razi Jalali, Masoud Ghorbanpoor, "Designing and evaluation of Dot-ELISA for diagnosis of Fasciola infection in cattle", Veterinary Research Forum, 2014.

4-بیژن اسمعیل نژاد خیاوی, "Serum protein alterations in goats naturally infectedwith Babesia ovis", Iranian Journal of Veterinary Research, 2013.

5-بیژن اسمعیل نژاد خیاوی, "Detection of Toxoplasma gondii DNA in Sheep and Goat Milk in Northwest of Iran by PCR-RFLP", Jundishapur J Microbiol, 2013.

6-بیژن اسمعیل نژاد خیاوی, "PCR-based Detection of Babesia spp. Infection in Collected Ticksfrom Cattle in West and North-West of Iran", J Arthropod-Borne Dis, 2013.

7-بیژن اسمعیل نژاد خیاوی, "Detection of Toxoplasma gondii in sheep and goats blood samples by PCR-RFLP in Urmia", Veterinary Research Forum, 2013.

8-بیژن اسمعیل نژاد خیاوی،موسی توسلی،سیامک عصری رضایی،بهرام دلیرنقده،حسن ملکی نژاد, "Status of lipid peroxidation and antioxidant enzymes in goats na-turally infected with Babesia ovis", Acta Parasitologica, 2012.

9-بیژن اسمعیل نژاد خیاوی،موسی توسلی،سیامک عصری رضایی،بهرام دلیرنقده, "Evaluation of antioxidant status and oxidative stress in sheep naturally infected with Babesia ovis", Veterinary parasitology, 2012.

10-بیژن اسمعیل نژاد خیاوی،موسی توسلی،سیامک عصری رضایی, "Investigation of hematological and biochemical parameters in small ruminants naturally infected with Babesia ovis", Veterinary Research Forum, 2012.

11-علیرضا سازمند،موسی توسلی،بیژن اسمعیل نژاد،زهرا اسداللهی،علی کاظم نیا ، سیدحسین حکمتی مقدم, "بررسی آلودگی توکسوپلاسما گوندا ی در شتران استان یزد با واکنش زنجیرهای پلیمراز", آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی, 1393.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1- "Correlation between parasitemia rate, Sialic acids level and innate and acquired immunity in buffaloes naturally infected with Theileria annulata", 2nd International and 9th National Iranian Congress of Parasitology (NICOPA9, 2015, لنگرود،گیلان,Iran.

2- "Designing and evaluation of Dot-ELISA for diagnosis of Fasciola infection in cattle", 12th international congress of immunology and allergy, 2014, Tehran,Iran.

3- "Detection of infection rate, intermediate host and molecular diagnosis of Theileria lestoquardi in goat in WestAzarbijanIran", 2nd International and 9th National Iranian Congress of Parasitology (NICOPA9, 2015, لنگرود،گیلان,Iran.

4- "Effects of added synbiotic(biomin IMBO) on performance of Ross 308 in broiler chicken", 4th international poultry cogress, 2014, Tehran,Iran.

5- "بررسی سطح برخی از مواد معدنیس در گوسفندان آلوده به بابزیا اوویس و رابطه آن با آسیب های اکسیداتیو گلبول های قرمز", هیجدهمین کنگره دامپزشکی ایران, 1393, تهران,ایران.

6- "تغییرات سیالیک اسید سرم در بزهای آلوده به بابزیا اویس", نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی و سومین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان, 1394, تبریز,ایران.

7- "شیوع انگل های دستگاه گوارش اسبهای کار در استان اذربایجان غربی", دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب, 1392, شیراز,ایران.

8- "مطالعه میزان آلودگی کرمی دستگاه گوارش گربه های ولگرد در شهرستان اهر(آذربایجان شرقی)", سومین همایش ملی پاتوبیولوژی دامپزشکی, 1393, گرمسار,ایران.
پایان نامه ها (1)

1-سيد مصطفي محمدي, "تعيين ميزان آلودگي، ناقلين و شناسايي مولكولي تيلريا لستوكاردي (هيرسي) در بزهاي استان آذربايجان غربي", پایان نامه دكتراي حرفه اي, 1393, استاد راهنما.