بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)
پایان نامه ها (1)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • بیژن اسمعیل نژاد خیاوی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه پاتوبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (11)

1-Nasser Hajipour, Aabbas Imani Baran, Mohammad Yakhchali, Seyed Mehdi Banan Khojasteh, Farzam Sheikhzade Hesari, Bijan Esmaeilnejad, Jafar Arjmand, 2015, A survey study on gastrointestinal parasites of stray cats in Azarshahr, (East Azerbaijan province, Iran),Journal of Parasitic Dis.

2-Bijan Esmaeilnejada,?, Mousa Tavassolia, Siamak Asri-Rezaeib,Bahram Dalir-Naghadehb, Hassan Malekinejadc, Ghader Jalilzadeh-Aminb,Jafar Arjmanda, Mostafa Golabia, Naser HajipouraaDepartment, 2014, Evaluation of antioxidant status, oxidative stress and serum trace mineral levels associated with Babesia ovis parasitemiain sheep,Veterinary Parasitology.

3-Seyyed Meysam Abtahi Froushani,Jafar Arjmand, Bijan Esmaeilnejad , Mohammad Hossein Razi Jalali, Masoud Ghorbanpoor, 2014, Designing and evaluation of Dot-ELISA for diagnosis of Fasciola infection in cattle,Veterinary Research Forum.

4-بیژن اسمعیل نژاد خیاوی, 2013, Serum protein alterations in goats naturally infectedwith Babesia ovis,Iranian Journal of Veterinary Research.

5-بیژن اسمعیل نژاد خیاوی, 2013, Detection of Toxoplasma gondii DNA in Sheep and Goat Milk in Northwest of Iran by PCR-RFLP,Jundishapur J Microbiol.

6-بیژن اسمعیل نژاد خیاوی, 2013, PCR-based Detection of Babesia spp. Infection in Collected Ticksfrom Cattle in West and North-West of Iran,J Arthropod-Borne Dis.

7-بیژن اسمعیل نژاد خیاوی, 2013, Detection of Toxoplasma gondii in sheep and goats blood samples by PCR-RFLP in Urmia,Veterinary Research Forum.

8-بیژن اسمعیل نژاد خیاوی،موسی توسلی،سیامک عصری رضایی،بهرام دلیرنقده،حسن ملکی نژاد, 2012, Status of lipid peroxidation and antioxidant enzymes in goats na-turally infected with Babesia ovis,Acta Parasitologica.

9-بیژن اسمعیل نژاد خیاوی،موسی توسلی،سیامک عصری رضایی،بهرام دلیرنقده, 2012, Evaluation of antioxidant status and oxidative stress in sheep naturally infected with Babesia ovis,Veterinary parasitology.

10-بیژن اسمعیل نژاد خیاوی،موسی توسلی،سیامک عصری رضایی, 2012, Investigation of hematological and biochemical parameters in small ruminants naturally infected with Babesia ovis,Veterinary Research Forum.

11-علیرضا سازمند،موسی توسلی،بیژن اسمعیل نژاد،زهرا اسداللهی،علی کاظم نیا ، سیدحسین حکمتی مقدم، 1393، بررسی آلودگی توکسوپلاسما گوندا ی در شتران استان یزد با واکنش زنجیرهای پلیمراز،آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (8)

1- 2015, Correlation between parasitemia rate, Sialic acids level and innate and acquired immunity in buffaloes naturally infected with Theileria annulata,2nd International and 9th National Iranian Congress of Parasitology (NICOPA9, لنگرود،گیلان,Iran.

2- 2014, Designing and evaluation of Dot-ELISA for diagnosis of Fasciola infection in cattle,12th international congress of immunology and allergy, Tehran,Iran.

3- 2015, Detection of infection rate, intermediate host and molecular diagnosis of Theileria lestoquardi in goat in WestAzarbijanIran,2nd International and 9th National Iranian Congress of Parasitology (NICOPA9, لنگرود،گیلان,Iran.

4- 2014, Effects of added synbiotic(biomin IMBO) on performance of Ross 308 in broiler chicken,4th international poultry cogress, Tehran,Iran.

5- 1393، بررسی سطح برخی از مواد معدنیس در گوسفندان آلوده به بابزیا اوویس و رابطه آن با آسیب های اکسیداتیو گلبول های قرمز،هیجدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

6- 1394، تغییرات سیالیک اسید سرم در بزهای آلوده به بابزیا اویس،نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی و سومین سمپوزیوم لنگش در نشخوارکنندگان، تبریز،ایران.

7- 1392، شیوع انگل های دستگاه گوارش اسبهای کار در استان اذربایجان غربی،دومین کنگره ملی بهداشت و بیماری های اسب، شیراز،ایران.

8- 1393، مطالعه میزان آلودگی کرمی دستگاه گوارش گربه های ولگرد در شهرستان اهر(آذربایجان شرقی)،سومین همایش ملی پاتوبیولوژی دامپزشکی، گرمسار،ایران.
پایان نامه ها (1)

1-سيد مصطفي محمدي، 1393، تعيين ميزان آلودگي، ناقلين و شناسايي مولكولي تيلريا لستوكاردي (هيرسي) در بزهاي استان آذربايجان غربي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.