بیوگرافی کوتاه           

در مرداد ماه سال 1361 هجری خورشیدی در شهر تهران متولد شدم. متعاقب شرکت در کنکور سراسری و به دلیل علاقه ی زیادی که به رشته دامپزشکی داشتم، این رشته را انتخاب نموده و وارد دانشگاه تهران شدم. در سال 1388 از رساله دکتری حرفه ای خود دفاع نموده و به دنبال شرکت در آزمون دکتری تخصصی، در رشته مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشگاه تهران مشغول به ادامه تحصیل شدم. در آذرماه سال 1392 از رساله تخصصی خود دفاع نموده و در اسفند ماه همان سال به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه ارومیه مشغول به خدمت شدم. کسب افتخار شاگرد اولی در بین کلیه فارغ التحصیلان دانشکده دامپزشکی در سال 1388، نفر اول آزمون ورودی دکتری تخصصی، نفر اول آزمون بورد تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل، دانشجوی استعداد درخشان و ممتاز دانشگاه بخشی از موفقیتهای این حقیر در طی تحصیل در دانشگاه تهران می باشد. 

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (21)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (37)
کتاب های چاپ شده (1)
پایان نامه ها (11)
   
  • نام و نام خانوادگی
  • محسن اسلامی
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مامایی و طیور
 
        بیوگرافی کوتاه

در مرداد ماه سال 1361 هجری خورشیدی در شهر تهران متولد شدم. متعاقب شرکت در کنکور سراسری و به دلیل علاقه ی زیادی که به رشته دامپزشکی داشتم، این رشته را انتخاب نموده و وارد دانشگاه تهران شدم. در سال 1388 از رساله دکتری حرفه ای خود دفاع نموده و به دنبال شرکت در آزمون دکتری تخصصی، در رشته مامایی و بیماریهای تولید مثل دام دانشگاه تهران مشغول به ادامه تحصیل شدم. در آذرماه سال 1392 از رساله تخصصی خود دفاع نموده و در اسفند ماه همان سال به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه ارومیه مشغول به خدمت شدم. کسب افتخار شاگرد اولی در بین کلیه فارغ التحصیلان دانشکده دامپزشکی در سال 1388، نفر اول آزمون ورودی دکتری تخصصی، نفر اول آزمون بورد تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل، دانشجوی استعداد درخشان و ممتاز دانشگاه بخشی از موفقیتهای این حقیر در طی تحصیل در دانشگاه تهران می باشد. 

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (21)

1-Ghaniei, A., Eslami, M., Zadeh Hashem, E., Rezapour, R., Talebi, A.R. , 2019, Quercetin attenuates H2O2‐induced toxicity of rooster semen during liquid storage at 4°C,Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition , 1-10.

2-Eslami, M., Jahan‐Roshan, N., Farrokhi‐Ardabili, F., 2018, Influence of idebenone on ram semen quality stored at 4°C,Reproduction in Domestic Animals , 1-12.

3-Eslami, M., Zadeh Hashem, E., Ghaniei, A., Sayyah-Atashbeig, H., 2018, Evaluation of linoleic acid on lipid peroxidative/antioxidative parameters, motility and viability of rooster spermatozoa during cold storage,Cell and Tissue Banking, 19799-807.

4-Zadeh Hashem, E., Khodadadi, M., Asadi, F., Koohi, M.K., Eslami, M., Hasani-Dizaj, S., Taleb Zadeh, R. , The antioxidant activity of palmitoleic acid on the oxidative stress parameters of palmitic acid in adult rat cardiomyocytes,Annals of Military and Health Sciences Research.

5-Eslami, M., Ghaniei, A., Zadeh Hashem, E., Norowzi, S. , Evaluation of effect of enrichment with linolenic acid on the quality of rooster semen stored at 4˚ C,Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences.

6-Zadeh Hashem, E., Haddad, R., Eslami, M, 2017, Evaluation of ram semen enrichment with oleic acid on different spermatozoa parameters during low temperature liquid storage,Small Ruminant Research.

7-Zadeh Hashem, H., Eslami, M, 2016, Kinetin improves motility, viability and antioxidative parameters of ram semen during storage at refrigerator temperature,Cell and Tissue Banking.

8-Eslami, M., Ghasemiyan, H., Zadeh Hashem, E, 2017, Semen supplementation with palmitoleic acid promotes kinematics, microscopic and antioxidative parameters of ram spermatozoa during liquid storage,Reproduction in Domestic Animals.

9-Zadeh Hashem, E., Koohi, M.K., Eslami, M., Asadi, F., Taleb Zadeh, R., Khodadadi, M., Hassani-Dizaj, S, 2016, Ameliorative role of palmitoleic acid on palmitate induced lipotoxicity in the rat cardiomyocytes,Iranian Journal of Toxicology.

10-Eslami, M., Ghaniei, A., Mirzaei Rad, H, 2016, Effect of the rooster semen enrichment with oleic acid on the quality of semen during chilled storage,Poultry Science.

11-Mirzaei Rad, H., Eslami, M., Ghanie, A, 2016, Palmitoleate enhances quality of rooster semen during chilled storage,Animal Reproduction Science.

12-Eslami, M., Bolourchi, M., Seifi, H.A., Asadi, F., Akbari, R, 2015, Treatment of clinical endometritis in dairy cows by previously used controlled internal drug releasing devices,Theriogenology.

13-Eslami, M., Gharagozloo, F., Rahimi Feyli, P., Vojgani, M., Soroori, S, 2014, A case of perosomus elumbis concurrent with visceral abnormalities in a Holstein calf,Iranian Journal of Veterinary Medicine.

14-Eslami, M., Koohi, M.K., Zadehashem, E., Khadiri, B., Keshavarz, H, 2014, Survey the presence of coagulase positive Staphylococcus aureus in cottage cheeses produced from sheep milk and sold in Marand County,JFST.

15-Rajabzadeh, E., Asadi, F., Jolodar, A., Seyfi Abad Shapouri, M.R., Soltani, M., Eslami, M, 2012, Molecular Cloning and Expression of g-Type Lysozyme from the Skin Mucus of Common Carp (Cyprinus carpio) and its Lytic Activity,Advanced Studies in Biology.

16-Koohi, M.K., Zayerzadeh, E., Eslami, M., Zadeh Hashem, E, 2012, Transcriptional effects of metal ions on the bovine oxytocin and the thymidine kinase-ERE promoter through the estrogen receptor α in MDA-MB 231 breast cancer cell line,Iranian Journal of Veterinary Medicine.

17-Niasari-Naslaji, A., Eslami, M., Nazem Y, 2012, Ovulatory response of different GnRH analogues and subsequent corpus luteum life span in the presence of norgestomet in Holstein heifers,Iranian Journal of Veterinary Research.

18-Farjadmand, F., Eslami, M. and Sadighara, P, 2011, Tomato leaves: The first report of malformation in chick embryos,Biharean Biologist,.

19-Eslami, M., Niasari-Naslaji, A., Bolourchi, M., Nikjou, D., Mahmoudzadeh, H., Mousavi, S.S, 2011, Effect of different doses of estradiol benzoate in concurrent with constant dose of progesterone on ovarian structures in Holstein heifers,Iranian Veterinary Journal.

20-Zadehashem, E., Salaramoli, J., Barin, A, Sadighara, P., Aliesfahani, T., Akbarzadeh, M., Ferdowsi, R., Eslami, M., 2010, The effect of sodium arsenite in the induction of protein stress in chicken embryo model,Annals of Military and Health Science Research.

21-.Nazem, Y., Niasari-Naslaji, A., Eslami, M., Nikjou, D., Rezaeian, M., Mousavi, S.S, 2009, The effect of long term CIDR and VetoCIDR exposure on the concentration of progesterone and the persistence of ovarian follicle in Holstein cattle. ,Iranian Veterinary Journal.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (37)

1-Eslami M. , Postpartum endometritis in dairy cows: predisposing factors, diagnosis and treatment.,4th International Congress of Large Animal Practitioner, 2017 (ICLAP) Page: 38. .

2-Zadeh Hashem E, Eslami M. , Kinetin enhances kinematics, viability and antioxidative parameters of ram spermatozoa during low temperature liquid storage.,4th International Congress of Large Animal Practitioner, 2017 (ICLAP) Page: 94. .

3-Zadeh Hashem E, Haddad R, Eslami M. , Oleic acid enhances motility characteristics, viability, oxidative/antioxidative parameters of ram spermatozoa during storage at refrigerator temperature.,4th International Congress of Large Animal Practitioner, 2017 (ICLAP) Page: 99. .

4-Zadeh Hashem E, Haddad R, Eslami M, Mohammadi V., Evaluation of ram semen supplementation with oleic acid on spermatozoa membrane functionality, nitric oxide values and superoxide dismutase activity during low temperature liquid storage.,4th International Congress of Large Animal Practitioner, 2017 (ICLAP) Page: 100. .

5-Zadeh Hashem E, Haddad R, Eslami M, Mohammadi V., Evaluation of ram semen supplementation with oleic acid on spermatozoa membrane functionality, nitric oxide values and superoxide dismutase activity during low temperature liquid storage.,4th International Congress of Large Animal Practitioner, 2017 (ICLAP) Page: 100. .

6-Eslami M, Ghasemiyan H, Zadeh Hashem E, Mohammadi V, Jahan Roshan N, Rostami L. , Supplementation of semen with palmitoleic acid promotes motility, viability, oxidative/antioxidative parameters of ram spermatozoa during low temperature liquid storage. ,4th International Congress of Large Animal Practitioner, 2017 (ICLAP) Page: 114. .

7-Zadeh Hashem E, Ghasemiyan H, EslamiM, Mohammadi V, Jahan Roshan N, Rostami L. , Effect of semen enrichment with palmitoleate on spermatozoa membrane integrity, nitric oxide values and activity of superoxide dismutase in ram semen during cold storage.,4th International Congress of Large Animal Practitioner, 2017 (ICLAP) Page: 115.

8-Zadeh Hashem E, Eslami M, Ghasemiyan H, Jahan Roshan N, Rostami L. , Effect of ram semen supplementation with kinetin on spermatozoa membrane integrity, amounts of nitric oxide and superoxide dismutase activity during in vitro storage at 4° C. ,4th International Congress of Large Animal Practitioner, 2017 (ICLAP) Page: 116..

9-Navid Jahan Roshan, Eslami M., Detrimental effect of BVD on the fetus and reproductive system in cattle.,The 1st International congress of Large Animal Internal Medicine. Shiraz, Iran..

10-Eslami M, Navid Jahan Roshan , Deleterious effect of IBR on the reproductive system in the cattle. ,The 1st International congress of Large Animal Internal Medicine. Shiraz, Iran..

11-Eslami M, Ghaniei A, Mirzaei Rad H, Babaei Marzangou S.S., Effect of Palmitoleic acid on quality of rooster semen during chilled storage.,5th International Veterinary Poultry Congress. Tehran, Iran, Page 110..

12-Eslami M, Ghaniei A, Mirzaei Rad H, Babaei Marzangou S.S. , Effect of rooster semen enrichment with oleic acid on the quality of semen during the in vitro storage. ,5th International Veterinary Poultry Congress. Tehran, Iran, Page 111..

13-Ghaniei A, Babaei Marzangou S.S, Eslami M, Mirzaei Rad H. , Determination of calcium and phosphorus concentration in the seminal plasma and their relationships with semen characteristics in rooster. ,5th International Veterinary Poultry Congress. Tehran, Iran, Page 110. .

14-Eslami M, Shafipur A, Zadeh Hashem E., Consumption of estrogenic contaminated aquatic food resources could exert harmful effect on reproductive organs.,Middle East and Central Asia Aquaculture. Tehran, Iran, Page 406..

15-Asadi Jamnani F, Khodadadi M, Zadehhashem E, Eslami M., The antioxidant activity of palmitoleic acid on oxidative stress indices in palmitic acid induced lipotoxicity in adult rat cardiomyocyte.,13th Iranian International Congress of Toxicology. Urmia, Iran, Page 173. .

16-Panahandeh F, Asadi F, Zadeh Hashem E, Koohi M.K, Eslami M, Khodadadi M. , Effect of linolenic and linoleic fatty acids on the palmitic acid induced lipotoxicity indices in the primary culture of adult rat cardiomyocytes. ,13th Iranian International Congress of Toxicology. Urmia, Iran, Page 297.

17-Falsafi N, Eslami M, Zadeh Hashem E,, Therapies to Reduce the Gonadotoxic Effects of Doxorubicin,International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine, Mashhad, Iran..

18-Falsafi N, Zadeh Hashem E, Eslami M, , New Advancement to Reinstate Fertility by Stem Cells in Females.,International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine, Mashhad, Iran. .

19-Bolourch, M., Eslami, M. *, Seifi, H.A., Akbari, H., Treatment of clinical endometritis without antibiotic application in dairy cows,2nd International Congress of Large Animal Practitioner (ICLAP) Page:74..

20-Eslami, M.*, Niasari-Naslaji, A., Nikjou, D., Bolourchi, M., Mousavi, S., Effect of estradiol benzoate on the first wave dominant follicle in Holstein heifers,Reproduction, Fertility and Development. Vol:22, issue:1, P. 263-264..

21-Aramun, M., Akbarein, H., Nekouie, O.A., Gholamian, B., Eslami, M., Sharifzadeh, A. , An abattoir survey of condemned livers and lungs due to hydatid cyct in different slautherhouses of golestan province,First International Congress of Food Hygiene, P. 261..

22-Moghiseh, A., Niasari-Naslaji, A., Nikjou, D., Mostafaee, M., Gerami, A., Razavi. K., Eslami, M.*, Changes in ovarian follicle, corpus luteum and progesterone concentrations following GnRH-steroid treatments in Bactrian camel (Camelus bactrianus). ,Reproduction in Domestic Animals, Vol:43, Supp:3 P. 216..

23-Nazem, Y., Niasari-Naslaji, A., Eslami, M., Mousavi, S., Abrishamchian, T., The life span of corpus luteum following ovulation of persistent dominant follicle,XXV Jubliee World Buatrics Congress. P.189.

24-حامد منصور لکورج، داریوش سعادتی، سپیده عباس زاده، سیما حیدری لتیاری، احسان ترکی، محسن اسلامی، بابک یگانه. ، بررسی الگوی آلودگی کیست هیداتیک در گاو، گوسفند و بز در استانهای شمالی کشور از سال 83-87. ،ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران- تبریز، صفحه 330. .

25-مهدی آرامون، امید علی نکویی جهرمی، حسام الدین اکبرین، بهرام غلامیان، احسان ترکی، علی ملکشاهی مقدم، محسن اسلامی و عقیل شریف زاده. ، بررسی گزارش عملکرد مبارزه با ناقلین تب خونریزی دهنده ی کریمه ی کنگو در شهرستانهای مختلف استان گلستان در سال 1386 و 5 ماه اول سال 1387،ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران- تبریز، صفحه 640..

26-علیرضا خسروی، عقیل شریف زاده، حجت الله شکری و محسن اسلامی. ، بررسی فلور مخمری واژن شتر تک کوهانه و نقش آن در ایجاد واژینیت .،ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران- تبریز، صفحه 330..

27-محسن اسلامی، امیر نیاسری نسلجی، داراب نیکجو ممقانی، محمود بلورچی، سید صادق موسوی و احسان صناعی.، تاثیر استرادیول بنزوات بر روی ساختارهای تخمدانی در تلیسه های هلشتاین.،ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران- تبریز، صفحه 302. .

28-ندا فلسفی، محسن اسلامی، گزارش شیوع بیماریهاي تب برفکی و لامپی اسکین در گاو در شهرستانهاي استان آذربایجان غربی در سال 1393 هجري شمسی،اولین کنگره بین المللی بیماریهای داخلی دامهای بزرگ.

29-ناظم یاسر، نیاسری نسلجی امیر، اسلامی محسن، موسوی سید صادق و اکبری امیر.، مقایسه ی عملکرد وتو سیدر و سیدر در گاو هلشتاین،پانزدهمین کنگره ی دامپزشکی ایران، صفحه ی 76. .

30- 1394، ارتباط بین تجویز لوتئولیزین با بروز فولیکول غیر تخمک گذار هموراژیک و تخمک گذاری دوتایی در مادیان،سومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب، شیراز،ایران.

31- 1394، استفاده از ترکیبات موکولیتیک به عنوان روش جدید در درمان آندومتریت در مادیان،سومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب، شیراز،ایران.

32- 1394، پاتوژنز آندومتریت،نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، تبریز،ایران.

33- 1394، تزریق آنالوگهای پروستوگلاندین در روزهای مختلف اینتراستروس مادیان و ارزیابی زمان برگشت به فحلی و تخمک گذاری آنها،سومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب، شیراز،ایران.

34- 1394، تعادل اکسیدانت/آنتی اکسیدانت و ارتباط آن با بیماریهای اسب،سومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب، شیراز،ایران.

35- 1394، روشهای جدید تشخیص آندومتریت در گاو شیری،نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، تبریز،ایران.

36- 1394، روشهای جدید درمان آندومتریت در گاو شیری،نهمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران، تبریز،ایران.

37- 1394، مراتع حاوی Tall Fescue و اثرات توکسیک آن روی دستگاه تولیدمثلی مادیان،سومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب، شیراز،ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1-دکتر پرویز تاجیک، دکتر پیمان رحیمی فیلی، دکتر محسن اسلامی، 1390، اطلس کاربردی اولتراسونوگرافی تولیدمثلی نشخوارکنندگان و شترسانان،انتشارات دانشگاه تهران.
پایان نامه ها (11)

1-Morteza Shayan Nasr , 2016 , .

2-Hosein Sayyah Atashbeig, 2016.

3-Said Nowrozi , 2016, .

4-Afshin sheykh Babai , 2016 .

5-Neda Falsafi , 2016 , .

6-Latif Rostami , 2016 .

7-Navid Jahan Roshan , 2016 .

8-Roya Haddad , 2016 .

9-Hediyeh Ghasemiyan , 2016 .

10-Sajad Babai Marzango , 2015 , .

11-Hamed Mirzaie Rad , 2015.