• نام و نام خانوادگی
  • ملاحت احمدی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه میکروبیولوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (35)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (32)
کتاب های چاپ شده (1)
پروژه های تحقیقاتی (8)
پایان نامه ها (21)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ملاحت احمدی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری تخصصی
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه میکروبیولوژی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (35)

1-الهام احمدی سید علی پوربخش ملاحت احمدیعلیرضا طالبی, 2014, Pathotypic characterization of the Newcastle disease virus isolated from commercial poultry in northwest Iran,Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences.

2-علی کاظم نیا ملاحت احمدی مهدی دیلمقانی, 2014, Antibiotic Resistance Pattern of Different Escherichia coli Phylogenetic Groups Isolated from Human Urinary Tract Infection and Avian Colibacillosis,Iranian Biomedical Journal.

3-ملاحت احمدی, 2013, Detection of Mycoplasma gallisepticum in experimentallyinfected broiler chickens using Culture, SPA, ELISA, and PCR methods,comparative clinical pathology.

4-ملاحت احمدی, 2013, Detection and Differentiation of Newcastle Disease Virus Strains Affecting CommercialPoultry in Northwest of IRAN using RT-PCR,International Journal of Veterinary Science.

5-ملاحت احمدی, 2013, Identification of toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1) gene in Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis milk,Archives of Razi Institute.

6-ملاحت احمدی, 2013, Cloning and expression of the immunogenic moiety ofPseudomonas aeruginosa exotoxin A,Biological Journal of Microorganism.

7-Reza Talebi Satlou, Malahat Ahmadi, Farrokh Ghavam, Habib Dastmalchi, 2012, Use of 5- Enolpyruvylshikmate-phosphate Syntase Encoding Gene for Typing of Staphylococcus aureus Isolated from Skin and Urinary Tract Infections of Human,Iranian Journal of basic medical sciences.

8-ملاحت احمدی- سحر کاظمی, 2012, Detection of the Entrotoxigenic genes(sei,sej) in Staphylococcus aureus isolates from bovine mastitis milk in the West Azerbayjan of Iran,Comparative Clinical Pathology.

9- 2010, Comparison of polymerase chain reaction (PCR) and conventional cultivation methods for detection of carriers of Salmonella spp. in cattle and buffalo,Comp Clin Pathol.

10- 2010, Discrimination of Staphylococcus aureus isolates on the basis of gene coding protein A using PCR-restriction enzyme analysis,Comp Clin Pathol.

11- 2010, Detection of Neuraminidase Activity in Pseudomonas aeruginosa PAO1,Iranian Journal of Basic Medical Sciences.

12- 2010, Detection of Staphylococcus aureus in milk by PCR,Comp Clin Pathol.

13-Ghazaei C1, Ahmadi M1, Hosseini Jazani N2, 2010, Optimization and comparative characterization of neuraminidase activities from Pseudomonas aeruginosa with Klebsiella pneumoniae,Hep-2 cell, sheep kidney and rat liver lysosome,Iranian Journal of Microbiology.

14- 2009, Detection of LT and ST Genes in the Escherichia Coli Isolated from the Dogs, Sheep and Poultry,Comp Clin Pathol(Springer).

15- 2009, Evaluation of Streptococcus agalactiae detection by PCR in Milk and its comparison to other microbiological methods,iranian journal of microbiology.

16- 2009, prevalence of coagulase-positive staphylococci in the skin of dogs :antibacterial resistance and plasmid profile of the isolates,Comp Clin Pathol.

17- 2007, Effects of Tiamulin, Neomycin, Tetracycline, Fluorophenicol, Penicillin G, Linco-Spectin, Erythromycin and Oxytetracycline on Controlling Bacterial Contaminations of the River Buffalo (Buballus Bubalis) Semen,Pakistan Journal of Biological Sciences.

18- 2007, The Effect of Heat Stress on the Antibacterial Resistance and Plasmid Profile in Escherichia coli Isolates,Pakistan Journal of Biological Sciences.

19- 2006, Protection Against Listeria Monocytogenes by ODN Containing CpG Motifs in BALB/c and C57BL/6 Mice,J. Appl. Anim. Res.,.

20- 2006, The Rol of Interleukine-12 in Protection Induced by CpG ODN Against Listeria Monocytogenes in BALB/c and C57BL/6,Comparative Clinical Pathology.

21- 2006, Detection of Foot-and-Mouth Disease Virus and Identification of Serotypes in East Azerbaijan Province of Iran,VETERINARSKI ARHIV.

22- 2003, Role of S-Layer Protein Antigenic Diversity in Immune Responses of Sheep Experimentally Challenged with Campylobacter Fetus Subsp. Fetus,Infection And Immunity.

23-فرزاد علیپور ملاحت احمدی شهرام جوادی, 1394, Evaluaton of different methods to detect methicillin resistance in Staphylococcus aureus(MRSA),Journal of infection and public health.

24-مینو زردشتی ملاحت احمدی نیما حسینی جزنی، 1394، ارزیابی اثر توأم آنتی بیوتیک فسفومایسین و اسانس آویشن بر روی جدایه های مقاوم به متی سیلین استافیلوکوکوس اورئوس،مجله پزشکی ارومیه.

25-ملاحت احمدی، 1392، ارزیابی گروه های اختصاصی agr در بین جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس بدست آمده از حفره بینی گاو، گوسفند و بز با استفاده از مولتیپلکس PCR،نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی.

26-ملاحت احمدی، 1392، الگوی پلاسمیدی و مقاومت نسبت به داروهای ضد میکروبی در سالمونلاهای جدا شده از طیور،نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی.

27-ملاحت احمدی، 1392، بررسی فراوانی ژن های مولد انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های شیر مربوط به التهاب پستان گاو به روش PCR،مجله دامپزشکی ایران.

28-حبیب دستمالچی ساعی، سارا اقدسی، حامد محمد زاده، 1392، بررسی فراوانی ژن های چسبندگی cna، fnbA و fnbB در جدایه های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از مولرد تورم پستان گوسفند،مجله دامپزشکی ایران.

29-جلال کاظمی ملاحت احمدی حبیب دستمالچی ساعی مسعود ادیب حسامی، 1391، مطالعه اثرات نانوذرات نقره و آنتی بیوتیک های موثر بر جدار بطور مجزا و توام بر استافیلوکوکوی اورئوس های جدا شده از موارد ورم پستان،مجله میکروبیولوزی دامپزشکی.

30-بهزاد شفیعی-ملاحت احمدی- حبیب دستمالچی ساعی، 1391، تشخیص بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی تنسیس در شیر گاو و گوسفندان استان کردستان با واکنش زنجیره ای پلیمراز،میکروبیولوژی دامپزشکی، 8،25.

31-علی قلی رامین-ملاحت احمدی-فرزانه علیزاده-سینا رامین، 1390، جستجوی سالمونلا به روش های تکثیر ژن invA و کشت باکتریایی در مدفمع تکسمی های ارومیه،مجله دامپزشکی ایران.

32-Reza Talebi-Satlou 1, Malahat Ahmadi 1 , Habib Dastmalchi Saei, 1390, Restriction Fragment Length Polymorphism Genotyping of Human,Jundishapur Journal of Microbiology.

33- 1389، ارزیابی آزمون pcr در تشخیص بروسلوز گاوها و مقایسه ان با روش های سرولوژیک استاندارد،مجله تحقیقات دامپزشکی.

34- 1384، مطالعه مقاومتهای دارویی قابل انتقال در اشرشیا کلی های جدا شده از مرغداری های منطقه ارومیه،مجله دانشکده دامپزشکی دامپزشکی دانشگاه تهران.

35- 1379، بررسی عفونتهای ناشی از کمپیلوباکتر فتوس در گوسفندداریهای اطراف تهران و اصفهان،مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (32)

1- 2002, A Study on Resistance Toward Antibacterial Medicines in Escherichia Coli Genealogy Separated from Poultry Farms of Urmia City, North West of Iran.,Xth International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology.

2- 2002, A Survey on Fecal Bacterial Infections in Buffalo Calves in the North West of Iran,Xth International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology.

3- 1391, accessory gene regulator typing of Staphylococcus aureus isolates recovered from the nasal cavity of healthy ruminants in Iran,the 13th iranian and 2nd international congress of Microbiology, اردبیل,ایران.

4- 1391, Comparision of polymerase chain reaction and milk ring test for detection of Brucella Spp. in cattle milk,The 13th iranian and 2nd international congress of Microbiology, اردبیل,ایران.

5- 1389, Detection of bla TEM bla SHV genes among antibiotic resistance Esherichia coli strains isolated from sheep,نخستین کنگره بین المللی کلینیسین های دامهای بزرگ, تهران,ایران.

6- 2008, Effects of Nigella Sativa on Immune Response, Performance and Blood Profile of Broiler Chickens Vaccinated Against Newcastle Disease,1st International Veterinary Poultry Congress.

7- 1391, Identification of toxic shock syndrome toxin-1(TSST-1)gene of Staphylococcus aureus isolated from bovine mastitis milk in Urmia, Iran,17 th international congress on animal reproduction, ونکوور,کانادا.

8- 1391, intraction effect of silver nanoparticles and antibacterial medicines on Staphylococcus aureus isolated from cattle mastitis,the 13th iranian and 2nd international congressof microbiology, اردبیل,ایران.

9- 1391, occurence, Erythromycine and Tetracycline resistance trap types of Staphylococcus aureus in the nasal cavity of healthy cattle, sheep and goats in Iran,the 13th iranian and 2nd international congress of Microbiology, اردبیل,ایران.

10- 2008, Protective effect of Satureja khuzestanica essential oil against cyclophosphamide-induced oxidative DNA damage and chromatin abnormality in the rat sperm,The 11th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference.

11- 1390, Spa gene based typing of Staphylococcus aureus from mastitic cattle from Azerbeyjan region in Iran,نخستین کنگره بین المللی و دوازدهمین کنگره کشوری میکربشناسی, کرمانشاه,ایران.

12- 2008, Toxicity of Tamoxifen on Hormonal Situ in Adult Rat and Folliculogenesis in Fetus,The 11th Iranian Pharmaceutical Sciences Conference.

13- 1387، ارزیابی ایمنی هومورال سویه های موتان و وحشی کمپیلوباکار فتوس در زیر گونه فتوس در گوسفند،نهمین کنگره ایمنولوژی و آلرژی ایران.

14- 1388، ارزیابی آلودگی سالمونلایی در تخم مرغهای بومی مصرفی در شهرستان ارومیه،دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران.

15- 1384، بررسی اتیوپاتولوژیک هامسترهای تلف شده در مرکز پرورش حیوانات آزمایشگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه،دومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای حیوانات کوچک.

16- 1382، بررسی آلودگیهای ناشی از Escherichia Coli در پستان گاومیش در شهرستان ارومیه،همایش گاومیش ایران.

17- 1385، بررسی باکتریولوژیکی و سرولوژیکی بروسلوز در گاومیش های ماده در کشتارگاه ارومیه،هشتمین کنگره سراسری میکرب شناسی ایران.

18- 1386، بررسی تاثیر باکتری لاکتوباسیلوس دلبروکئی ( به عنوان یک پروبیوتیک ) بر روی برخی از پارامترهای پاسخ ایمنی سلولی در ماهی قزل آلای رنگین کمان،دومین همایش منطقه ای یافته های کشاورزی ومنابع طبیعی ( غرب کشور ).

19- 1391، بررسی حاملین سالمونلا با استفاده از تکثیر ژن invA به روش PCR در شتر در منطقه ارومیه،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

20- 1388، بررسی حاملین سالمونلا با استفاده از تکثیر ژنinvAبه روش PCRدر گاوان و گاو میش های ارجاعی به کشتارگاه ارومیه،دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران.

21- 1380، بررسی عفونتهای حاصل از E.Coli در پستان گاو و تعیین میزان حساسیت سروتیپهای جدا شده نسبت به آنتی بیوتیکهای مختلف در شهرستان ارومیه،دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران.

22- 1388، بررسی فراوانی استافیلوکوکها ی مقاوم به متی سیلین در پوست سگ و تعیین الگوی پلاسمیدی جدایه ها،دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران.

23- 1383، بررسی میزان آلودگی سالمونلایی گوسفند ذبح شده در کشتارگاه صنعتی ارومیه،هفتمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران.

24- 1386، تاثیر شوک حرارتی بر الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و الگوی پلاسمیدی در Escherichia Coli،پنجمین گرد همایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

25- 1384، تعیین میزان آلودکی و تغییرات کمی و کیفی فلور طبیعی پوست گاو در روشهای مختلف اصلاح پوست و انتخاب روش صحیحی برای اصلاح پوست در جراحی، چهاردهمین کنگره دامپزشکی ایران.

26- 1392، تعیین نقشه حساسیت به فرسایش به روش AHP و برآورد میزان رسوب حوضه آبریز گدار چای نقده با استفاده از مدل EPM،هشتمین همایش زمین شناسی و مهندسی و محیط زیست ایران، مشهد،ایران.

27- 1386، جستجوی انتی بادی ضد BVDV درسرم گاو میش در آذر بایجان غربی به روش الایزا،پنجمین گرد همایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

28- 2009، جستجوی آلودگی شیر با سالمونلا به روش تکثیر ژن invA،اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی.

29- 1384، جستجوی حاملین سالمونلا پولوروم و سالمونلا گالیناروم در مرغان مادر کشتاری در کشتارگاه ارومیه،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.

30- 1389، جستجوی حاملین سالمونلا در مدفوع تک سمیها به روش تکثیر ژن inva در ارومیه،شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

31- 1391، جستجوی حاملین سالمونلا در مدفوع گوسفند و بز در منطقه ارومیه به روش تکثیر ژن invA،هفدهمین کنگره دامپزشکی ایران، تهران،ایران.

32- 1384، مطالعه مقاومت نسبت به داروهای ضد میکربی در سالمونلاهای جدا شده از مرغداریهای منطقه ارومیه،چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران.
کتاب های چاپ شده (1)

1- 1386، اصول باکتری شناسی دامپزشکی.
پروژه های تحقیقاتی (8)

1- 1385، بررسی باکتریولوژیکی و سرولوژیکی بروسلوز در گاومیش های ماده در کشتارگاه ارومیه،دانشگاه ارومیه.

2- 1371، بررسی عوامل میکروبی اسهال گوساله ها و تعیین میزان حساسیت آنها نسبت به آنتی بیوتیکهای مختلف در استان آذربایجان غربی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3-ملاحت احمدی، - 2.احمد مرشدی 40%، 1387، جستجوی آنتی بادی ضد BVDV در سرم گاومیش در آذربایجان غربی به روش الایزا،دانشگاه ارومیه.

4-ملاحت احمدی، - 2.حبیب دستمالچی ساعی 40%، 1392، شناسایی ژن های مولد انتروتوکسین در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های شیر ورم پستان گاو به روش PCR در مناطق تبریز و ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

5-ملاحت احمدی، - 2.کریم مردانی 40%، 1388، مطالعه ژن های LT و ST در اشریشیا کلی های جدا شده از سگ، گوسفند و طیور،دانشگاه ارومیه.

6- 1382، مطالعه مقاومتهای آنتی بیوتیکی قابل انتقال در اشریشیاکلی های جدا شده از مرغدایهای منطقه ارومیه،دانشگاه ارومیه.

7- 1386، تاثیر شوک حرارتی بر الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و الگوی پلاسمیدی در Escherichia Coli،دانشگاه ارومیه.

8- 1371، بررسی اورام پستان استافیلوکوکی گاو در شهرستان ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (21)

1-علي كاظم نيا، 1392، تعيين گروههاي فيلوژنتيك و تداخل عمل نانو ذرات نقره و داروهاي ضد باكتريايي بر روي اشريشيا كلي هاي جدا شده از انسان و طيور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-حيدر رحيمي، 1391، ارزيابي ژن مقاومت نسبت به اريترومايسين و تتراسيكلين در جدايه هاي استافيلوكوكوس اورئوس بدست آمده از حفره بيني گاو ، گوسفند و بز هاي سالم در ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

3-حامد سلامي پرگو، 1391، ارزيابي گروه هاي اختصاصي agr در بين جدايه هاي استافيلوكوكوس اورئوس بدست آمده از بيني گاو، گوسفند و بزهاي سالم با استفاده از مولتيپلكسPCR، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

4-رضا طالبي ساعتلو، 1391، تعيين تيپ استافيلوكوكوس اورئوس هاي جدا شده از انسان و سگ بر اساس آناليز ژن هاي coa و aroA به روش RFLP، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

5-سحر نوري قاجلر، 1391، همسانه سازي قسمت ايمني زاي ....، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

6-صبا الماسي چگني، 1391، مقايسه روشهاي كشت باكتريايي و PCR در تشخيص بيماري لوك آمريكايي و اروپايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-بهزاد شفيعي، 1391، تعيين آلودگي شير گاو و گوسفند با بروسلا آبورتوس و ملي تنسيس به روش PCRدر كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-فرزاد عليپور، 1390، جستجوي ژن mecA در تشخيص فراواني استافيلوكوك هاي مقاوم به متي سيلين در پوست ناحيه اطراف دهان سگ به روش PCR، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

9-الهام عباسيان، 1391، جستجوي حاملين سالمونلا در مدفوع گوسفند و بزهاي منطقه اروميه به روش تكثير ژن invA، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

10-محمد عزي، 1391، بررسي وجود ژن مولد توكسين شيگا در E.coli O157: H7 جدا شده از تخم مرغ به روش PCR، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

11-ماريه ابراهيمي، 1391، جستجوي حاملين سالمونلا در مدفدع شتر به روش تكثير ژن invAدر آذربايجان غربي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

12-جلال كاظمي، 1391، اثر متقابل نانو ذرات نقره و داروهاي ضد باكتريايي بر استافيلوكوكوس هاي جدا شده از موارد تورم پستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-فريبا باغبان ليلان، 1389، بررسي وجود ژن هاي بتالاكتامازي blaTEMو blaSHV در سويه هاي اشرشياكلي مقاوم به آنتي بيوتيك جدا شده از سگ و گوسفند، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

14-مينا سپهوند، 1389، تاثير اسيد بوتيريك در آب آشاميدني بر عملكرد و فلور ميكربي سكوم جوجه هاي گوشتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-سحر كاظمي، 1390، شناسايي ژن هاي (sej-sei) مولد آنتروتوكسين در استافيلوكوكوس اورئوس هاي جدا شده از نمونه هاي شير ورم پستان گاو در شهرستان اروميه، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

16-صدف منصوري، 1390، مطالعه الگو هاي پلاسميدي و مقاومت نسبت به دارو هاي ضد ميكربي در سالمونلا هاي حدا شده از طيور، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

17-مهدي ديلمقاني، 1389، تعيين نوع مولكولي جدايه هاي سالمونلا تيفي موريوم در برخي پرندگان با استفاده از تجزيه و تحليل ژنهاي Gro EL fliC، fljB به روشPCR_RFLP، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

18-وحيد عشرتي ايلامي، 1392، بررسي وجود ژنهاي بتالاكتامازي blaTEM ، blaSHVدر سالمونلاهاي جدا شده از مرغذاري هاي منطقه شمال غرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-نازلي ثروتيان، 1392، جستجوي ژنهايcvaC،iroN،iuc در Escherichia coliهاي جدا شده از انسان و ماكيان، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

20-الهام احمدي، 1393، تعيين و شناسايي ويروس بيماري نيوكاسل جدا شده از مرغداري هاي صنعتي استان آذربايجان غربي- ايران، پایان نامه دكترا، استاد راهنما.

21-مينو زردشتي، 1394، ارزيابي اثر توأم آنتي بيوتيك فسفومايسين و اسانس آويشن و مرزه و پونه بر روي جدايه هاي مقاوم به متي سيلين استافيلوكوكوس اورئوس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.