• نام و نام خانوادگی
  • سید میثم ابطحی فروشانی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه میکروبیولوژی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           

مدیر گروه میکروب شناسی از 17 تیر ماه 1399

لطفا جهت دریافت کامل رزومه  اینجانب، از قسمت منوی "دانلود فایل رزومه " اقدام فرمایید.

         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (30)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (83)
کتاب های چاپ شده (2)
پروژه های تحقیقاتی (1)
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)
پایان نامه ها (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید میثم ابطحی فروشانی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه میکروبیولوژی
 
        بیوگرافی کوتاه

مدیر گروه میکروب شناسی از 17 تیر ماه 1399

لطفا جهت دریافت کامل رزومه  اینجانب، از قسمت منوی "دانلود فایل رزومه " اقدام فرمایید.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1- 1387-1391، دانش آموخته دکتری تخصصی ایمونولوژی- دانشگاه ارومیه،دانشگاه ارومیه.

2- دانش آموخته دکترای حرفه ای دامپزشکی - دانشگاه شهرکرد .
مقالات ژورنال (30)

1-سيد ميثم ابطحي فروشاني ، بهمن منصوری مطلق ، هادی اسمعیلی گورچین قلعه ، محمد صدیق شهریاری نور، 1395، اثرات عصاره هیدرو الکلی هندوانه ابوجهل )L colocynthis Citrullus )بر عملکرد میزان تکثیر لنفوسیت ها و پاسخهای ایمنی ذاتی بعد از چالش با واکسن REV1 در رت های ویستار،مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، شماره 2.

2-سيد ميثم ابطحي فروشاني،هادي اسمعيلي گورچين قلعه و بهمن منصوري مطلق، 1394، نگرش جديد به اثرات ايمونومودلاتوري كلسيتريول در موش سوري،مجله پژوهشهاي سلولي و مولكولي (مجله زيست شناسي ايران).

3-Trop Anim Health Prod, Esmaeilnejad B, Tavassoli M, Asri-Rezaei S, Dalir, Serum concentration of sialic acids in naturally occurring ovine babesiosis,Trop Anim Health Prod, 46(7):1217-2.

4-Jafar Arjmand, Bijan Esmaeilnejad, Mohammad Hossein Razi Jalali, Masoud Ghorbanpoor,Seyyed Meysam Abtahi Froushani, 2014, Designing and evaluation of Dot-ELISA for diagnosis of Fasciola infection in cattle,Veterinary Research Forum, 5(2): 141–144.

5-اعظم نوتاج، شیوا خضری، سید میثم ابطحی فروشانی، 1395، تاثیر کوئرستین بر روی عملکردهای فیزیولوژیک نوتروفیلهای خون محیطی موش صحرایی در شرایط آزمایشگاهی،ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، دوره ۲۱، شماره ۸.

6-زهرا کرم پور قپچاق، رضا حیدری، سید میثم ابطحی فروشانی ، فرح فرخی، 1395، ثرا ت ترکیبی آتورواستاتین و اکسید روی بر استرس اکسیداتیو هیپوکامپ موش های صحرایی،ارمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج.

7-اردشیر عباسی،نسیم رحمانی کوکیا،سيد ميثم ابطحي فروشاني، 1395، اثر سلولهای بنیادی مزانشيمال تحريك شده با LPS و تحت تيمار با عصاره چا ي سبز بر تغيير عملكرد نوتروفيلها،رمغان دانش، مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، دوره 21 شماره 6.

8- 1395، اثر عوامل مترشحه سلول های بنیادی مزانشیمال تیمار شده با نیکوتین، بر روی عملکردهای نوتروفیل ها،سمیرا پورطیب،سيد ميثم ابطحي فروشاني.

9-مژگان شاهمرادی، شیوا خضری، سید میثم ابطحی فروشانی، 1395، اثرات نیکوتین بر سیستم التهابی کولینرژیک و تغییر پاسخهای ایمنی در مدل تجربی اسکلروز متعدد،ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

10-سید میثم ابطحی فروشانی ، نوروز دلیرژ ، رحیم حب نقی اصغر مرواریدي، 1393، ثرات تریتینوئین بر روي سیماي بالینی و هیستوپاتولوژیک مدل موشی اسکلروز متعدد،ارمغان دانش، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج.

11-SM Abtahi froushani , H Esmaeili Gouvarchin Ghaleh, R Rezapor, B Mansori Motlagh , A Rostaei, 2014, Immunomodulatory Effects by Hydroalcoholic Liquorice Root Extracts,Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services, 22(95): 112-121.

12-Rezvan Mansouri, Shiva Khezri , Seyed Meysam Abtahi Froushani, 2016, Effect of Phenytoin on the Polarization of Immunity Responses in Experimental Autoimmune enncephalomyelitis,J Mazandaran Univ Med Sci, 26 (141): 26-35.

13-Esmaeilnejad B, Abtahi Froushani SM., 2016, Evaluation of serum sialic acid level in buffaloes naturally infected with Theileria annulata,Trop Anim Health Prod , 48(7):1381-6.

14-Seyyed Meysam Abtahi Froushani , Leila Zarei , Hadi Esmaeili Gouvarchin Ghaleh , Bahman Mansori Motlagh, 2016, Estragole and methyl-eugenol-free extract of Artemisia dracunculus possesses immunomodulatory effects,Avicenna Journal of Phytomedicine, Volume 6, Issue 5, Page 526-534.

15-Jafar Arjmand Yamchi, Nasser Hajipour, Seyyed Meysam Abtahi Froushani, Mojtaba Keighobadi, 2015, Comparison between in-house indirect ELISA and Dot-ELISA for the diagnosis of Fasciola gigantica in cattle,Journal of Parasitic Diseases, 40(4):1396-1400.

16-Seyyed Meysam Abtahi Froushani , Hadi Esmaili gouvarchin Galee , Mahsa Khamisabadi, Bita Lotfallahzade, 2015, Immunomudulatory effects of hydroalcoholic extract of Hypericum perforatum,Avicenna Journal of Phytomedicine, 5(1): 62–68.

17-Bahman Mansouri Motlagh , Nahideh Afzale Ahangaran , Seyyed Meysam Abtahi Froushani, 2015, Calcitriol modulates the effects of bone marrow?derived mesenchymal stem cells on macrophage functions,Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 18:672‐676.

18-Shervin JAHANGIRI, Seyyed Meysam ABTAHI FROUSHANI, Norouz DELIREZH, 2015, Combination immunotherapy with extract of heated 4T1 and naloxone in mouse model of breast cancer,Turkish Journal of Medical Sciences, 46: 518-523.

19-Seyyed Meysam Abtahi Froushani, Norouz Delirezh, Rahim Hobbenaghi, and Ghasem Mosayebi, 2014, Synergistic effects of atorvastatin and all-trans retinoic acid in ameliorating animal model of multiple sclerosis,Immunological Investigation, 43(1): 54–68.

20-Hadi ESMAILI GOUVARCHIN GALEH, Norouz DELIREZH, Seyyed Meysam ABTAHI FROUSHANI , Nahideh AFZALE AHANGARAN, 2014, Calcitriol modulates the effects of the supernatants of bone-marrow–derived mesenchymal stem cells on neutrophil functions,Turkish Journal of Biology, 38: 365-370.

21-Seyyed Meysam Abtahi Froushani , Hadi Esmaili Gourvarchin Galeh, 2014, New insight into the immunomodulatory mechanisms of Tretinoin in NMRI mice,Iranian Journal of Basic Medical Sciences, 17:632-637.

22-Esmaeilnejad, B.1 Tavassoli, M. Asri-Rezaei, S. Dalir-Naghadeh, B. Mardani, K. Farhaghpajouh, F. and Abtahi Froushani, S. M., 2013, serum protein alteration in goats naturally infected with babesia ovis,Iranian journal of veterinary reaserch, Vol. 14, No. 2, Pages 150-154.

23-سید میثم ابطحی فروشانی، سعید نفسی ، هادی اسمعیلی گورچین قلعه، بهمن منصوری مطلق، 1394، اثرات ایمونوساپرسیو تری فلورالین در موش سوری،مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد.

24-سید میثم ابطحی فروشانی،شاهصنم غیبی،هادی اسمعیلی گورچین قلعه،بهمن منصوری مطلق، 1394، اثرات سرخارگل بر دستگاه ایمنی: فرضیه تا واقعیت،مجله علوم پزشکی رازی.

25-سید میثم ابطحی فروشانی، 1394، اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه چایل اوتی بر روی فاگوسیتوز و انفجار تنفسی از عملکردهای ماکروفاژهای صفاقی در موش سوری،ارمغان دانش،انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج.

26-سید میثم ابطحی فروشانی،هادی اسمعیلی گورچین قلعه،بهمن منصوری مطلق،محمد بابایی، 1393، اثرات تعدیل پاسخ ایمنی17 بتا استرادیول در موشهای NMRI ایمن شده با گلوبولهای قرمز گوسفندی،فصل نامه افق دانش.

27-هادی اسمعیلی گورچین قلعه ، نوروز دلیرژ ، سیدمیثم ابطحی فروشانی ، ناهیده افضل آهنگران، 1393، تأثیر سلول های بنیادی مزانشیمال مشتق از مغز استخوان همجوار با ویتامین D3 ، بر عملکرد نوتروفیل های خون محیطی در رت،مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، شماره پنجم، آذر ـ دی.

28-اصغر مرواریدی،نوروز دلیرژ،رحیم حب نقی،سید میثم ابطحی فروشانی،حسن ملکی نژاد، 1392، بررسی اثرات آل-ترانس رتینوئیک اسید بر روی علائم، میزان نیتریک اکسید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم در مدل موشی مولتیپل اسکلروز،مجله علوم پزشکی رازی.

29-سید میثم ابطحی فروشانی،نوروز دلیرژ،رحیم حب نقی،قاسم مسیبی، 1391، اثر آتورواستاتین در درمان آنسفالومیلیت تجربی خودایمن و نقش آن در پاسخ لنفوسیتهای T کمکی،مجله دانشکده پزشکی اصفهان.

30-سید میثم ابطحی فروشانی،نوروز دلیرژ،رحیم حب نقی،قاسم مسیبی، 1390، اثر درمانی آل-ترانس ریتینوئیک اسید در آنسفالومیلیت تجربی خود ایمن و نقش آن درپاسخهای لنفوسیتهای T کمکی،مجله دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (83)

1-Afzale Ahangaran N.1, Abtahi Froushani S.M., Moloudizargari M., Aghajanshakeri S H., Esmaeli Gouvarchin Ghaleh H., Javaherypour S., 26th- 29th April, 2016, Immunological study of the effect of Chard (Beta vulgaris) aqueous extract on experimental autoimmune diabetes in C57 BL/6 mice,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

2-Haj Abbas Farshchi A, Afzal Ahangran N , Abtahi Froushani S.M Mardani Z4, Moeini K,, 26th- 29th April, 2016, Evaluation of the cytotoxic effects of (2(-2 hydroxy ethylamino) ethylamino) cyclohexanol, on the K562 human tumor cell line,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

3-Esmaeilnejad B, Abtahi Froushani SM, Golabi M, Shafipour A, Alizadeh B, 26th- 29th April, 2016, The relation between the severity of Babesia ovis infection on sialic acid level andinnate and acquired immunity in naturally infected sheep,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

4- 26th- 29th April, 2016, Effect of secretory factors from mesenchymal stem cell pulsed with Caffeine on the neutrophils functions,Abbasi A, AbtahiFroushani SM , Delirezh N.

5-Mashhouri S, AbtahiFroushani S.M, 26th- 29th April, 2016, Comparison of the effects of adherent and non-adherent mesenchymal stem cells on the Acetic Acid-Induced Ulcerative Colitis in wistar rat.,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

6-Heidari Barchi Nezhad R, Abtahi Froushani SM2 Haj Abbas Farshchi A, 26th- 29th April, 2016, Non-adherent bone marrow stem cells and adherent mesenchymal stem cell have the same potential in ameliorating experimental autoimmune encephalitis,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

7-AbtahiFroushani SM.,Khezri S., Abedi E., 26th- 29th April, 2016, Dopamine receptor blocking by chlorpromazine ameliorate animal model of multiple sclerosis via change in T cell polarization,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

8-AbbasiA,RahmaniKukia N, ,AbtahiFroushani S.M, 26th- 29th April, 2016, Comparison between the change in concentration and size of copper oxide nanoparticles in the cytotoxic properties on B92cell line,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

9-Abtahi Froushani S.M., Golpasandi K., Tokmechi A, 26th- 29th April, 2016, Evaluation of the immunotherapy with Low-density adherent splenocytes pulsed with the extracts of heated 4T1 and killed preparation of Lactobacillus casei in mouse model of breast cancer,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

10-Rezvan Mansouri, Abtahi Froushani SM,EsmailiGovachinGalee H., 26th- 29th April, 2016, Stimulation of innate immunity by Hibiscus tea,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

11-AbbasiA, Rahmani Kukia N ,Abtahi Froushani S.M, 26th- 29th April, 2016, The effects of LPS-primed mesenchymal stem cells after challenging with nicotine on the functions of neutrophils,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

12-Abtahi Froushani S.M., Ownagh A., Ghasemi S, 26th- 29th April, 2016, The effects of hydro-alcoholic extract of Hypericum Perforatum on acute peritonitis induced by Zymosan in NMRImice,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

13-Abtahi Froushani S.M., Ownagh A., Ghasemi S, 26th- 29th April, 2016, The effects of hydro-alcoholic extract of Hypericum Perforatum on acute peritonitis induced by Zymosan in NMRImice,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

14-Rezvan Mansouri, Khezri S., Abtahi Froushani SM, 26th- 29th April, 2016, Neuroinflammation in experimental autoimmune encephalomyelitis regressed by phenytoin,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

15-RahmaniKukia N, Abbasi A,AbtahiFroushani S.M, 26th- 29th April, 2016, 1,3,7 Three MethylsXezanthine Alters Neutrophil’s Functions by Affecting the Action of Pro-Inflammatory Mesenchymal Stem Cells,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

16-Azami J. , Tavakoli P. , AbtahiFroushani S.M. ,Ownagh A., 26th- 29th April, 2016, The effects of cytoplasmic extract of Bifidobacteriumbifidumon cancer cell line K562 ,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

17-Afzale Ahangaran N.1, Abtahi Froushani S.M.1, Moloudizargari M.2, Aghajanshakeri S H.2, Esmaeli Gouvarchin Ghaleh H., Javaherypour S., 26th- 29th April, 2016, Immunological study of the effect of Chard (Beta vulgaris) aqueous extract on experimental autoimmune diabetes in C57 BL/6 mice,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

18-Faridi.F, Delirezh.N, Abtahi Froushani.S.M, 26th- 29th April, 2016, Effect of hydroalcholic extract of saffron (Crocus sativus) in ameliorating the immunological aspects of experimental autoimmune diabetes in C57bl/6 mice,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

19-Faridi.Sh, AbtahiFroushani.S.M,Gharachorlou Aghjelou.Sh, 26th- 29th April, 2016, Hydroalcoholic extract of saffron (Crocus sativus) improves the histopathological lesions and biochemical profile of blood in experimental autoimmune diabetes,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

20-Maadi M, Abtahiforoushani S.M, Izadpanah A1, Ghazipour A, 26th- 29th April, 2016, Acquired immunity altered by hydro-alchoholic extract of Medicago sativa,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

21-Izadpanah A, Abtahifroushani S.M, Maadi A1,Fazeli F, 26th- 29th April, 2016, Hydro-alcoholic extract of Carumcarvi can modulate immunity responses,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

22-Ehrabinezhad S., AbtahiFroushani S.M., EbrahimiTirtashi F., EsmaeiliGourchinGalehH, 26th- 29th April, 2016, Immunomodulatory properties of the aqueous extract of Lawsonia inermis(Henna),13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

23-Ebrahimi Tirtashi F., Abtahi Froushani S.M.,Ehrabinezhad S.,EsmaeiliGourchinGalehH, 26th- 29th April, 2016, Immunomostimulant properties of the aqueous extract of Ziziphusjujuba(jujube),13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

24-Abtahi Froushani SM.,Khezri S., Mozhgan Shahmoradi, 26th- 29th April, 2016, Stimulation of cholinergic anti-inflammatory system by nicotine alleviate autoimmune encephalomyelitis via change in T cell polarization,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

25-Esmaeili Gouvarchin Ghaleh H, Abtahi Froushani SM, Gheibi Sh, Mansori Motlagh B, Shahryari Nor MS, 26th- 29th April, 2016, Effects of the aqueous extract of Cynodon dactylon in ameliorating Ulcerative Colitis,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

26-AbtahiFroushani S.M., SiavashMoghadam S., EsmailiGovarchinglee H., Mansori B, 26th- 29th April, 2016, Immunosuppressive properties of the hydroalcoholic extract of Xanthium strumarium in wistar rat after challenge with REV-1 vaccine,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

27-Heidari Barchi Nezhad R, Abtahi Froushani SM, Haj Abbas Farshchi A, 26th- 29th April, 2016, Effect of esteradiol treated mesenchymal stem cell in amiliorating animal model of multiple sclerosis,13th International Congress of Immunology & Allergy of Iran, Tabriz-Iran.

28-Narges damya, Shiva Khezri, Seyyed Meysam Abtahi Froushani, 2016, Effects of hydroalcholic extract of Saffron (Crocus sativus) on the phagocytosis and respiratory burst of peritoneal macrophages of rat,19th National and 7th International Congress of Biology, 30 Aug-1Sep 2016, University of Tabriz, Iran.

29-عصومه آهنجان ، سید میثم ابطحی فروشانی ، نسرین نوراله زاده ، خدیجه گلبهاری ، پوریا طهماسبی ، سمیرا زند، 1394، ارزیابی پاسخهای ایمنی در رتهای ویستار پس از تزریق RBC انسانی،دومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی پژوهشهای محیط زیست و کشاورزی ایران.

30-Narges damya, Shiva Khezri, Seyyed Meysam Abtahi Froushani, 2016, Effects of hydroalcholic extract of Saffron (Crocus sativus) on the phagocytosis and respiratory burst of peritoneal macrophages of rat,19th National and 7th International Congress of Biology, 30 Aug-1Sep 2016, University of Tabriz, Iran.

31-HosseinZirakMarangalu, Shiva Khezri, Seyyed MeysamAbtahi Froushani, 2016, The effects of Curcumin on the physiological function of rat blood monocytes,19th National and 7th International Congress of Biology, 30 Aug-1Sep 2016, University of Tabriz, Iran.

32-Zahra Karampour-Qipchaq, Reza heidari, Seyyed Meysam Abtahi Froushani, Farah Farokhi, 2016, Combined atorvastatin and zinc oxide on the biochemical profile of blood in STZ-induced diabetic rat,19th National and 7th International Congress of Biology, 30 Aug-1Sep 2016, University of Tabriz, Iran.

33- 2012, Additive effect by combination of Tretinoin and Atorvastatin in treatment of experimental autoimmune encephalomyelitis,The 11th international congress of Immunology and Allergy, Tehran,Iran.

34- 2015, Aqueous Extract of Green Tea Modifies the Effect of Conditioned Medium of Lipopolysaccharide Activated Mesenchymal Stem Cells on Neutrophils,International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine, Mashhad,Iran.

35- 2012, Atorvastatin alleviated clinical symptoms of experimental autoimmune encephalomyelitis via downregulation of pro-inflammatory and upregulation of anti-inflammatory T cell responses,The 11th international congress of Immunology and Allergy, Tehran,Iran.

36- 2015, Caffeine Alters the Interaction between the Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells and Neutrophils,International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine, Mashhad,Iran.

37- 2015, Caffeine Treatment of Mesenchyme Stem Cells Augments the Instruction of M2 Macrophage by Mesenchyme Stem Cells,International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine, Mashhad,Iran.

38- 2014, Calcitriol modulate the effect of supernatant of bone marrow-derived mesenchymal stem cells on neutrophil functions,12th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, tehran,iran.

39- 2014, Chronic caffeine treatmentattunates multiple-low-dose streptozotocin-induced type 1 diabetes in Balb/c mice,12th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, tehran,iran.

40- 2014, Combined heated 4T1 cells and naloxone improve outcome of breast cancer induced in mouse,12th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, Tehran,I R Iran.

41- 2014, Combined heated tumor cells and heated Lactobacillus species cause beneficial outcome in mouse model of breast cancer,12th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, tehran,Iran.

42- 2014, Dendritic cells pulsed with heated tumor cells and heated yeast form of C. albicanscause beneficial outcome in mouse model of breast cancer,12th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, tehran,iran.

43- 2014, Effect of Cynodon dactylon aquatic extract on angiogenesis in a carrageenan-induced inflammatory rat model,12th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, tehran,iran.

44- 2014, Effect of ethanol extract of Hypericum perforatumon the candida keratitis in immunosuppressed rabbits,12th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, tehran,iran.

45- 2015, effect of phenytoin on experimental autoimmune encephalomyelitis and its role on T helper lymphocytes responses,1st International and 22nd Congress of Physiology and Pharmacology, Kashan,Iran.

46- 2012, effect of vitamin E and selenium administeration during late period pregnancy on phagocytotic ability of peripheral monouclear cells and milk cell counts in parturinent ewes,the 11th international congress of Immunology and Allergy, Tehran,Iran.

47- 1394, Neuroprotective synergy of chlorpromazine and mesenchymal stem cells in an animal model of multiple sclerosis,Elmira Abedi , Shiva Khezri 2, Seyyed Meisam Abtahi ,Hadi Esmaeili Gouvarchin Galeh , Bahman Mansouri Motlagh, 1st International and 22nd Congress of Physiology and Pharmacology.

48- 2015, Esteradiol Alters the Effects of Conditioned Medium of Lipopolysaccharide -challenged Mesenchymal Stem Cells on Neutrophils17-,International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine, Mashhad,Iran.

49- 2011, Immunomodulatory activity of the combination of atorvastatin and all-trans,the 8th iranian international congress of MS, Mashhad,Iran.

50- 2014, Immunomodulatory effects of Cynodon dactylon in NMRI mice immunized by SRBC,12th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, tehran,iran.

51- 2015, Immunomodulatory effects of the combination of nicotine and mesenchymal stem cells in experimental autoimmune encephalomyelitis,1th international and 22nd iranian congresss of physiology and pharmacology, Kashan,Iran.

52- 2014, Immunomodulatory effects of)Citrulluscolocynthis L. Schrad (in NMRI mice immunized by SRBC,12th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, tehran,iran.

53- 2014, Immunomodulatory effects ofArtemisia dracunculus L. in NMRI mice immunized by SRBC,12th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, tehran,iran.

54- 2015, IMMUNOMODULATORY POTENTIAL OF CYNODON DACTYLON: FROM PROMISE TO FACT,4th National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

55- 2014, Immunomodulatory potential of Echinacea pupurea: from promise to fact,12th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, tehran,iran.

56- 2014, Immunomodulatory potential of tretinoin is not absolutely depend on the expansion of FoxP3 Treg cells,12th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, tehran,iran.

57- 2014, Immunomudulatory and anti-inflammatory benefits of hydroalcoholic extract of Hypericum perforatum,12th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, tehran,iran.

58- 2015, IMMUNOMUDULATORY POTENTIAL OF CRATAEGUS MICROPHYLLA EXTRACT,4th National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

59- 2014, Immunomudulatory potential of Liquorice roots extract,12th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, tehran,iran.

60- 2015, Mesenchymal Stem Cell and Chlorpromazine alleviated Experimental Autoimmune Encephalomyelitis Severity More Favorable than either Agent Alone,International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine, Mashhad,Iran.

61- 2015, Naloxane Can Modulate the Effects of the Bone Marrow-derived Mesenchymal Stem Cells and Supernatants on Macrophage Functions,International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine, Mashhad,IRAN.

62- 2012, Neuroprotective effect of Tretinoin in ameliorating animal model of multiple sclerosis,The 11th international congress of Immunology and Allergy, Tehran,Iran.

63- 2015, Neuroprotective synergy of chlorpromazine and mesenchymal stem cells in an animal model of multiple sclerosis,1st International and 22nd Congress of Physiology and Pharmacology, Kashan,Iran.

64- 2014, New approach to the immunomodulatory benefits of calcitriol in NMRI-mouse,12th International Congress of Immunology and Allergy of IranAllergy of Iran, tehran,iran.

65- 2015, NEW APPROACH TO THE IMMUNOMODULATORY BENEFITS OF PASSIFLORA INCARNATA IN NMRI-MOUSE,4th National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

66- 2014, New insights to the immunomodulatory effects of ?-esteradiol in NMRI-mouse,12th International Congress of Immunology and Allergy of IranAllergy of Iran, tehran,iran.

67- 2015, NEW INSIGHTS TO THE IMMUNOMODULATORY EFFECTS OF ANETHUM GRAREOLENS IN NMRI-MOUSE,4th National Congress on Medicinal Plants, تهران,ایران.

68- 2015, Nicotine Alters the Effects of Conditioned Medium of Mesenchymal Stem Cells on Neutrophils,International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine, Mashhad,Iran.

69- 2015, Non-Adherent Bone Marrow Cells and Mesenchymal Stem Cell Have the Same Potential in Ameliorating Experimental Autoimmune Encephalitis,International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine, Mashhad,Iran.

70- 2014, Supernatant of bone marrow-derived mesenchymal stem cells pulsed with 17-?-esteradiol modulates the function of neutrophils,12th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, tehran,iran.

71- 2015, Synergistic Effects of Mesenchymal Stem Cell and Nicotine in Ameliorating Animal Model of Multiple Sclerosis,International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine, Mashhad,Iran.

72- 1392, The effect of ATRA on the T helper lymphocytes response in C57BL/6,21st international Iranian congress of physiology and pharmacology, Tabriz,Iran.

73- 1392, The effects of all-trans retinoic acid on clinical symptom, nitric oxide levels and total antioxidant capacity of plasma in mouse model of multiple sclerosis,21st international Iranian congress of physiology and pharmacology, Tabriz,Iran.

74- 2015, The Effects of Conditioned Medium of Lipopolysaccharide -Challenged Mesenchymal Stem Cells on Neutrophils Can be Changed by Isotretin,International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine, Mashhad,Iran.

75- 2015, The Effects of Mesenchymal Stem Cells on Neutrophils Can Be Modulated by Nicotine,International Congress on Stem Cells and Regenerative Medicine, Mashhad,Iran.

76- 1392, The effects of Royal jelly on human leukemia K562cells,21st international Iranian congress of physiology and pharmacology, Tabriz,Iran.

77- 2014, The extract of Staphylococcus aureus decrease the activity of neutrophils and monocytes of cattle,12th International Congress of Immunology and Allergy of Iran, tehran,iran.

78- 2012, Therapeutic effect of all-trans retinoic acid on experimental autoimmune encephalomyelitis and its role on T helper lymphocyte responses,The 11th international congress of Immunology and Allergy, Tehran,Iran.

79- 2014, ارزیابی اثرات ایمونومدولاتوری سوپ سلولی حاصل از سلول های مزانشیمال تیمار شده با کوله کلسی فرول,8thInternational Congress of Clinical Microbiology, TabRIZ,IRAN.

80- 2014, ارزیابی میزان پاسخ های ایمنی در موش سوری پس از دریافت 21 بتا استرادیول,8thInternational Congress of Clinical Microbiology, TABRIZ,IRAN.

81- 2014, بررسی اثرات تعدیل کنندگی سلول های مزانشیمال مجاور شده با کوله کلسی فرول,8thInternational Congress of Clinical Microbiology, TABRIZ,IRAN.

82- 2014, تاثیر ال-ترانس رتینوئیک اسید بر رشد و بقای عوامل اجرایی سیستم ایمنی,8thInternational Congress of Clinical Microbiology, TABRIZ,IRAN.

83- 1388، نقش ویروسها در ایجاد چاقی،پنجمین کنگره سراسری ویروس شناسی و اولین کنگره ویروس ایران، کرج،ایران.
کتاب های چاپ شده (2)

1-سید میثم ابطحی فروشانی،شاه صنم غیبی، هادی اسمعیلی، بهمن منصوری، 1397، مروری بر ایمونولوژی پوست،گردآوری و تدوین.

2-سید میثم ابطحی فروشانی،هادی اسمعیلی گورچین قلعه،بهمن منصوری مطلق، 1393، مروری سریع بر ایمونولوژی پایه و عملی.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-سید میثم ابطحی فروشانی،دکتر نصر اصفهانی، 1387، تولید حیوان ترانسژنیک با قابلیت تولی t-PA،جهاد دانشگاهی.
اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

1- 1376، تهيه نانوذرات مس به روش سازگار با محيط زیست و کاربردهای مختلف آنها،ایران.
پایان نامه ها (14)

1-سجاد جعفري، 1394، ارزيابي ايمونوتراپي مدل موشي سرطان متاستاتيك پستان با استفاده از سلولهاي توموري حرارت ديده و پيكره حرارت ديده لاكتوباسيلوس كازئي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

2-رضوان منصوري، 1394، بررسي تاثير سلولهاي بنيادي و فنيتويين بر برخي از شاخصهاي هيستولوژيكي و باليني در مدل موشي بيماري انسفالوميليت خود ايمن تجربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-الميرا عابدي، 1394، اثرارزيابي تجويز ھمزمان كلرپرومازين وسلول ھاي بنيادي مزانشيمال مشتق از مغز استخوان بر روند بيماري آنسفالوميليت تجربي خود ايمن در موش ھاي صحرايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-مژگان شاه مرادي، 1394، اثرات تجويز همزمان نيكوتين و سلولهاي بنيادي مزانشيمال مشتق از مغز و استخوان بر سيماي باليني و هيستوپاتولوژيك درمدل تجربي بيماري ام اس روي موشهاي صحرايي رت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-اردشير عباسي، 1394، تاثير كشت همزمان سلول هاي مزانشيمال تيمار شده با كافئين بر روي قابليت فاگوسيتوز و انفجار تنفسي نوتروفيل هاي خون محيطي در رت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-ميلاد مولودي زرگري، 1394، اثرات تجويز عصار آبي برگ گياه چغندر قند بر روي سيماي ايمونولوژيك ديابت تجربي خود ايمن در موش C57 BL/6، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد مشاوره.

7-شعله فريدي، 1394، اثرات عصاره ي هيدروالكلي زعفران بر روي ديابت تجربي خود ايمن در موش هاي C57bl/6، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-پيمان توكلي، 1394، اثرات عصاره سيتوپلاسمي باكتري Bifidobacterium bifidum بر روي سلولهاي سرطاني K562، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد مشاوره.

9-نازنين شوشتري، 1393، تاثير كشت همزمان سلول هاي بنيادي مزانشيمال تيمار شده با كافئين بر روي قابليت زنده ماني و انفجار تنفسي ماكروفاژهاي صفاقي در رت، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

10-سميرا پورطيب، 1393، تاثير كشت همزمان سلول هاي مزانشيمال تيمار شده با نيكوتين بر روي قابليت فاگوسيتوز و انفجار تنفسي نوتروفيل هاي خون محيطي در رت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-االيبي، 1394، تاثير كشت همزمان س، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

12-بهمن منصوري مطلق، 1394، تاثير كشت همزمان سلولهاي بنيادي تيمار شده با ويتامين D3 بر روي قابليت زنده ماني و انفحار تنفسي ماكروفاژهاي صفاقي در رت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

13-كاوه گلپسندي، 1394، ارزيابي ايمونوتراپي مدل موشي سرطان متاستاتيك پستان با استفاده از جمعيت سلولهاي تك هسته اي طحالي چسپنده به فلاسك مجاور شده با سلولهاي توموري حرارت ديده و عصاره لاكتوباسيلوس كازئي، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.

14-شروين جهانگيري، 1393، ارزيابي كارآمدي واكسن توليد شده با سلولهاي توموري حرارت ديده و نالوكسان در مدل موشي سرطان متاستاتيك پستان، پایان نامه دكتراي حرفه اي، استاد راهنما.