• نام و نام خانوادگی
  • اکبر نوری حبشی
 • مدرک تحصیلی
  • فوق لیسانس
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)
مقالات ژورنال (5)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اکبر نوری حبشی
 • مدرک تحصیلی
 • فوق لیسانس
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (1)

1-دکتری، 1390، فیزیولوژی ورزشی،دانشگاه شهید بهشتی تهران.
مقالات ژورنال (5)

1-Alireza Khademi1 , Asghar Tofighi2, Javad Tolouei Azar3, Haidar Saify Nabiabad4 , Akbar Nouri Habashi5, 2019, Modulation of blood hemostasis by concurrent training in obese women with low-mobility,The Journal of Urmia University of Medical Sciences, Vol. 29(11), February 2019.

2-اکبر نوري حبشی 5، مرتضی سلیمیان 6، سارا لطفیان 7 سجاد احمديزاد 1، مجید ملکی 2، نسیم نادري 3، هیوا رحمانی 4، 1395، مقایسه تا ث یر 8 هفته فعالیت تناوبی با شد ت بالا و تداومی بر سطح پایه بیان پی سلکتین و شاخصهاي پلاکتی در بیماران قلبی- عروقی،مجله فیزیولوژي ورزش و فعالیت بدنی، 1395.17: 1355- مجله فیزیولوژي ورزش و فعالیت بدنی 1364.

3-هیوا رحمانی 1، سجاد احمدیزاد 2، هادی روحانی 3، اکبر نوری حبشی 4، محمد محمدی دهچشمه، پاییز 1396، تأثیر حاد فعالیت تداومی و تناوبی شدید بر سطوح پلاسمایی ایی سلکتین و شاخصهای گلبولهای سفید در بیماران عروق کرونر*،فصلنامه فیزیولوژی ورزشی ، 35- فيزيولوژي ورزشي شماره 35 ، پاييز 1396 . صص.

4-Sajad Ahmadizada,∗, Akbar Nouri-Habashia, Hiwa Rahmania, Majid Malekib, Nasim Naderib, Sara Lotfianb and Morteza Salimianc, 2016, Platelet activation and function in response to high intensity interval exercise and moderate continuous exercise in CABG and PCI patients,Clinical Hemorheology and Microcirculation, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27802217.

5- 1380، بررسی عوامل خطر زای قلبی و عروقی در سالمندان فعال و غیر فعال،فصل نامه علمی پژوهشی حرکت.