• نام و نام خانوادگی
  • اکبر نوری حبشی
 • مدرک تحصیلی
  • فوق لیسانس
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
  • a.nourihabashi@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • اکبر نوری حبشی
 • مدرک تحصیلی
 • فوق لیسانس
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (1)

1- 1380، بررسی عوامل خطر زای قلبی و عروقی در سالمندان فعال و غیر فعال،فصل نامه علمی پژوهشی حرکت.