• نام و نام خانوادگی
  • مهری محمدی دانقرالو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهری محمدی دانقرالو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1- 1384، نقش تمرینات ویژه دوران بارداری در کاهش درد کمر ناشی از بارداری در زنان فاقد سابقه ورزشی،نشریه علمی -پژوهشی حرکت.

2- 1383، نقش ورزش دوران بارداری بر رشد جنین و کیفیت توان یابی مادر پس از زایمان،نشریه پژوهش در علوم ورزشی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- 1381, Effects of Exercise During Pregnancy on Body Composition, Posture and Low Back Pain.,7th Annual Congress of the European College of Sport Science.

2- 1381، بررسي اثرات ورزش هوازي در درصد چربي بدن و ويژگي هاي آنتروپومتريكي در دوران بارداري و پس از زايمان،پنجمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي - اهواز.

3- 1382، نقش ورزش دوران بارداري در ويژگي هاي آنتروپومتريك قبل و بعد از زايمان،چهارمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي.