• نام و نام خانوادگی
  • مهری محمدی دانقرالو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (4)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
دروس تدریس شده (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهری محمدی دانقرالو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-لیسانس، 1363-1367، تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه تربیت معلم تهران (دانشگاه خوارزمی).

2-فوق لیسانس، 1378-1381، تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه بوعلی سینا همدان.

3-دکتری، 1390-1396، بیومکانیک ورزشی،دانشگاه بوعلی سینا همدان.
مقالات ژورنال (4)

1-مهری محمدی- رویا یاوریان، مرضیه عارفی، 1390، بررسی مقایسه ای سلامت روان و امید به زندگی زنان شاغل و غیر شاغل آذربایجان غربی،دوماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، http://unmf.umsu.ac.ir/article-1-280-fa.html.

2-مهری محمدی دانقرالو، نادر فرهپور، علی احسان صالح، فرید بحرپیما، پاییز و رمستان 1396، فعالیت الکترومیوگرافی عضلات نگهدارنده ستون مهره¬ای با استفاده از تصاویر اولتراسوند و پروتکل SENIAM در بیماران اسکولیوز،پژوهشنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی مارندران، دوره 13، شماره 26، صفحه 225-236.

3- 1384، نقش تمرینات ویژه دوران بارداری در کاهش درد کمر ناشی از بارداری در زنان فاقد سابقه ورزشی،نشریه علمی -پژوهشی حرکت.

4- 1383، نقش ورزش دوران بارداری بر رشد جنین و کیفیت توان یابی مادر پس از زایمان،نشریه پژوهش در علوم ورزشی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- 1381, Effects of Exercise During Pregnancy on Body Composition, Posture and Low Back Pain.,7th Annual Congress of the European College of Sport Science.

2- 1381، بررسي اثرات ورزش هوازي در درصد چربي بدن و ويژگي هاي آنتروپومتريكي در دوران بارداري و پس از زايمان،پنجمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي - اهواز.

3- 1382، نقش ورزش دوران بارداري در ويژگي هاي آنتروپومتريك قبل و بعد از زايمان،چهارمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي.
دروس تدریس شده (14)

1-.

2-مقدمات مکانیک حرکت ورزشی، کارشناسی،1397.

3-بسکتبال 1، کارشناسی،1397.

4-مقدمات بیومکانیک ورزشی، کارشناسی،1397.

5-آناتومی انسان، کارشناسی،1397.

6-بسکتبال 1، کارشناسی،1398.

7-مقدمات مکانیک حرکت انسان، کارشناسی،1398.

8-یازی های بومی، سنتی و محلی، کارشناسی،1398.

9-مقدمات بیومکانیک ورزشی، کارشناسی،1398.

10-بازی های بومی، سنتی و محلی، کارشناسی،1399.

11-مقدمات مکانیک حرکت انسان، کارشناسی،1399.

12-مقدمات بیومکانیک ورزشی، کارشناسی،1399.

13-ارگونومی ورزشی، کارشناسی ارشد،1399.

14-آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی، کارشناسی ارشد،1399.