• نام و نام خانوادگی
  • مهری محمدی دانقرالو
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • مربی
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
  • m.mohammadid@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (2)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهری محمدی دانقرالو
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • مربی
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (2)

1- "نقش تمرینات ویژه دوران بارداری در کاهش درد کمر ناشی از بارداری در زنان فاقد سابقه ورزشی", نشریه علمی -پژوهشی حرکت, 1384.

2- "نقش ورزش دوران بارداری بر رشد جنین و کیفیت توان یابی مادر پس از زایمان", نشریه پژوهش در علوم ورزشی, 1383.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

1- "Effects of Exercise During Pregnancy on Body Composition, Posture and Low Back Pain.", 7th Annual Congress of the European College of Sport Science, 1381.

2- "بررسي اثرات ورزش هوازي در درصد چربي بدن و ويژگي هاي آنتروپومتريكي در دوران بارداري و پس از زايمان", پنجمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي - اهواز, 1381.

3- "نقش ورزش دوران بارداري در ويژگي هاي آنتروپومتريك قبل و بعد از زايمان", چهارمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي, 1382.