• نام و نام خانوادگی
  • حسن محمدزاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (48)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (59)
کتاب های چاپ شده (7)
پروژه های تحقیقاتی (6)
پایان نامه ها (58)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حسن محمدزاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (48)

1-Behzad Behzadnia, 1 Hassan Mohammadzade,2 Ahmad Farokhi,3 Reza Ghasemnejad4, 2014, Effect of Participation in Aerobic Dancing Classes on Psychological Well-Being of Male Students,Zahedan Journal of Research in Medical Sciences.

2-Bahman Aalizadeh. , Hassan Mohamadzadeh; Fatemeh Sadat Hossein, 2014, Fundamental Movement Skills among Iranian School Children,Journal of Family and Reproductive Health.

3-لیلی علیزاده . فاطمه حسینی .حسن محمدزاده, 2014, Relationship Between narcissism and aggression in male body builders,International journal psychology.

4-رباب یدا..زاده ، محمد کاشف ،حسن محمدزاده ، مهردادحفظا لسان, 2013, Evaluation of strategic management fields culture, capability,,?? ??????-??????????.

5-;کیمیا صدری ،حسن محمدزاده ،مصطفی خانی, 2013, The Effect of Contextual Interference on,Annals of Applied Sport Science.

6-سعید رضایی 1 ، مهتا اسکندرنژاد 2 ، حسن محمدزاده 3 ، مهری عابدینی، 1394، تاثیر تمرینات نوروفیدبک بر تکالیف تعادلی دوگانه حرکتی و شناختی مردان سالمند،مجله مطالعات طب توانبخشی.

7-لیلی علزاده . فاطمه حسینی .حسن محمدزاده، 1394، ارتباط خود شیفتگی وادراک بدنی در مردان بدنساز،پژوهشنامه مدیریت ورزشی ورفتار حرکتی.

8-حسن محمدزاده، 1394، ایا تمرینات یکپارچگی حسی - حرکتی بر بر تعاذل ایستا وپویای کودکان کم توان ذهنی تزبیت پذیر اثر دارد؟،مجله توانبخشی.

9-جلال دهقانی زاده 1- حسن محمدزاده 2 – هادی مرادی، 1394، تأثیر تجربة حرکتی و شناختی بر توانایی چرخش ذهنی پسران،رشد و یادگیری حرکتی _ ورزشی.

10-مریم لطفی 1 ؛ جلال دهقانی زاده1 ؛ حسن محمدزاده2، 1394، مقایسه ذهن‌آگاهی و حافظة کاری دانشجویان فعال و غیرفعال دانشگاه ارومیه،مطالعات روانشناسی ورزشی.

11-جلال دهقانی زاده 1 ؛ حسین صمدی2 ؛ حسن محمدزاده3 ؛ برهان الدین قاری2، 1393، بررسی اثر دستکاری حسی و شناختی بر اجرای تکلیف تعادلی پویا،پژوهش در ورزش دانشگاهی پژوشگاه تربیت بدنی.

12-2محمدصادق افروزه 1. حسن محمدزاده 3. مصطفی ادریسی کلور _ 4. علی افروزه _ 1.، 1393، تأثیر خودگویی انگیزشی آشکار و نهان بر میزان درک فشار وعملکرد در فعالیت فزاینده تا حد واماندگی در کشتی گیران،رشد و یادگیری حرکتی.

13-حسن محمدزاده، 1393، تغییر در سرعت تصویر سازی یک توالی حرکتی خودکار شده و تاتیر آن بر عملکرد ورزشی،رشد و یادگیری حرکتی.

14-رباب یدالله زاده، سید محمد کاشف، حسن محمد زاده، 1393، ارزیابی حوزه های مدیریت استراتژیک ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی،مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهشگاه).

15-لیلی علیزاده . فاطمه حسینی .حسن محمدزاده، 1393، پیش بینی پرخاشگری مردان بدنساز با تاکید بر خودشیفتگی و ادراک بدنی،رفتار حرکتی پژوهشکاه تربیت بدنی.

16-لیلی علیزاده. فاطمه حسینی حسن محمدزاده، 1393، پیش بینی تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی بر رشد مهارتهای حرکتی ظریف کودکان کم توان ذهنی،رفتار حرکتی پژوهشکاه تربیت بدنی.

17-حسن محمدزاده، 1393، تأثیر تمرینات نوروفیدبک بر تعادل پویای مردان جوان،رشد و یادگیری حرکتی دانشگاه تهران.

18-حسن محمدزاده، 1393، تاثیر تمرینات یگپارچگی حسی حرکتی بر مهارتهای حرکتی درشت کودکان کم توتن ذهنی شدید،مطالعات نانوانی.

19-جلال دهقانیزاده 1، حسن محمدزاده 2، فاطمه سادات حسینی 3، 1393، مقایسه چرخش ذهنی دانشجویان فعال و غیرفعال،رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی.

20-حسن محمدزاده، 1393، مقایسه ی ادراک فاصلهی ورزشکاران و غیرورزشکاران،رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی.

21-حسن محمدزاده جلال دهقانی زاده فاطمه حسینی، 1392، تأثیر برنامهی آموزش ژیمناستیک بر چرخش ذهنی،فصلنامه روانشناسی شناختی دانشگاه خوارزمی.

22-حسن محمدزاده، 1392، تاثیر تمرینات پیلاتس بر بهبود تعادل پویا و عملکرد راه رفتن مردان سالمند با سابقه زمین خوردن،طب وتوانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

23-حسن محمدزاده، 1392، تأثیر سرعت تصویرسازی یک تکلیف حرکتی جدید بر مدت زمان اجرای آن،رشد ویادگیری حرکتی دانشگاه تهران.

24-حسن محمدزاده، 1392، تاثیرتمرینات یکپارچگی حسی حرکتی بر رشد مهارتهای حرکتی ظریف کودکان کم توان ذهنی،مجله مطالعات ناتوانی.

25-شیلر قاسم کریمی ،حسن محمدزاده ، فاطمه حسینی، 1392، تاثیر آرایش تمرین انتقالی بر تداخل زمینه ای در یادگیری مهارت های بدمینتون،شد و یادگیری حرکتی دانشگاه تهران.

26-سعیدرضایی، دکتر حسن محمد زاده، مهتا اسکندرنژاد، 1392، تاثیر تمرین نوروفیدبک بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند،سلامت و مراقبت.

27-بهمن عالی زاده حسن محمدزاده فاطمه حسینی، 1392، مقایسه ی شاخص های پیکر سنجی، میزان فعالیت بدنی و مهارت های بنیادی دانش7 ساله با وضعیت اقتصادی-اجتماعی مختلف - آموزان پسر 10،رفتار حرکتی پژوشگاه تربیت بدنی.

28-اکبر قوامی ، فاطمه حسینی ،حسن محمدزاده ،بهنام ملکی . حسین برهانی، 1391، تأثیر مشاهدة مدل انیمیشنی، تصاویر ثابت و مدل ترکیبی بر یادگیری حرکتی مهارت بالالانس،رشد و یادگیری حرکتی دانشگاه تهران.

29-حسن محمدزاده، 1391، رابطة شکست یا موفقیت با انتظارات خودکارامدی مردان جوان درتکلیف تیراندازیی،رشد و یادگیری حرکتی.

30-حسن محمدزاده سید سمکوابراهیمی ، سامی سعدی، 1391، بررسی رابطه کمال گرایی ، استرس وتحلیل رفتگی در بین مربیان شنای زن ومرد،رشد و یادگیری حرکتی دانشگاه تهران.

31-بهنام ملکی ،حسن محمدزاده ،اکبر قوامی، 1391، تأثیر آموزش هوش هیجانی بر پرخاشگری، استرس و بهزیستی روانشناختی،پژوهش در علومورزشی رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت بدنی.

32-حسین برهانی ،حسن محمدزاده ،فاطمه حسینی، 1391، تاثیر کانون توجه وفراوانی بازخورد در اکتساب ویادگیری مهارت حرکتی پرتاب دارت،رفتار حرکتی پژوهش در علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی.

33-بهنام ملکی حسن محمدزاده ، میر حسن سید عامری ، حجت زمانی، 1390، بررسی رابطه عزت نفس وانگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق وناموفق استان آذربایجان غربی،پژوهش در علوم توانبخشی دانشگاه علومپزشکی اصفهان.

34-بهزادبهزادنیا، محمدکشتی دار، دکتر حسن محمد زاده، سعید ایل بیگی، 1390، مقایسه تاثیر دو شیوه تمرینی ایروبیک و هیپ هاپ بر بهزیستی روانشناختی دانشجویان پسر،رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش.

35-محمد قاسمی حسن محمدزاده فاطمه حسینی، 1390، رابطه خطر پذیری ،خود کار آمدی و عملکرد صخره نوردان زن و مرد ایرانی،پژوهش در علوم ورزشی تخصصی مطالعات مدیریت ورزشی، 3،10.

36-بهنام ملکی حسن محمدزاده، 1389، بررسی رابطه ترس از موفقیت و انگیزش پیشرفت ورزشی در ورزشکاران موفق و ناموفق،پژوهش در علوم ورزشی تخصصی رفتار حرکتی.

37- 1388، منابع استرس در داوران حرفه ای ایران،فصلنامه المپیک.

38- 1388، ارتباط تغییرات هورمون کورتیزول و پروتئین های انتقال دهنده پلاسما متعاقب فعالیت بدنی شدید هوازی در دوندگان جوان،نشریه علوم حرکتی و ورزش.

39- 1388، منابع استرس، تحلیل رفتگی و میل به بازنشستگی در داوران حرفه ای فوتبال ایران،پژوهش در علوم ورزشی.

40- 1387، مقایسه مهارت های حرکتی پایه کودکان 7 ساله،نشریه (ISC) پژوهش در علوم ورزشی.

41- 1386، توصیف و مقایسه مهارتهای حرکتی پایه منتخب (پرش طول و لی لی) دختر و پسر 7 ساله شهرستان ارومیه،فصلنامه علمی پژوهشی حرکت.

42- 1386، مقایسه مهارتهای حرکتی پایه کوکان 7 ساله،پژوهش در علوم ورزشی.

43- 1385, The Description and Comparison of Selective Fundamental Motor Skills (Standing Long Jump and Hopping )of Seven Years Old Boys and Girls,مقاله علمی - پژوهشی حرکت.

44- 1384، بررسی سبکهای اسنادی دانشجویان در موقعیتهای شکست و موفقیت در تکلیف شناختی،فصلنامه علمی - پژوهشی المپیک.

45- 1383، تاثیر شکست (درماندگی) بریادگیری و عملکرد مهارت حرکتی در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه ارومیه،المپیک.

46- 1380، بررسی آثار روش گرم کردن بر نتایج یک برنامه تمرین قدرتی،نشریه علمی-پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی حرکت.

47- 1379، بررسی سطح آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه ارومیه و تهیه نورم امتحانی،نشریه حرکت.

48- 0، تاثیر بازی یارانه ای بر بهره هوشی، زمان واکنش و زمان حرکت نوجوانان،رشد و یادگیری حرکتی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (59)

1- 2007, A Preliminary Validation of a French Version of the Children,s Attributional Style Questionnaire,International Journal of Psychology.

2- 1391, Analyse prevential factors in sport activities of urmia university students leisure time,كنفراس بين المللي دانشگاه شمال - با همكاري انجمن علمي تربيت بدني و علوم ورزشي, آمل,ايران.

3- 2007, Aycicek Tohumuda on Muamele Olarak KCL ve Nacl Un cimlenme ve Buyume Kriterlerinin Uzerine Olan Etkisi",VII.Tarla Bitkileri Kongreesi.

4- 2014, Comparison of multiple intelligence of professional volleyball players,International gender and sport symposium, انكارا,تركيه.

5- 1390, Comparition of emotional intelligence comptition and cooperation attituds of athletes in successful and unsuccessfil dragon boat teams,1th international hysical activity , nutrition and health congres, انتاليا,تركيه.

6- 2010, Effect of Modeling methods on learning of voleyball serve skill-emphasis on self-efficacy,15th annual congress of the european college of sport science.

7- 1393, effect of motivational music and video and competitivness featureson the sprint performance of young feamels,9th FIEP European congress, صوفيه,بلغارستان.

8- 1390, Effect of physical activity on quality of life of elderly women,1th international hysical activity , nutrition and health congres, آنتاليا,تركيه.

9- 1390, Effect of sleep deprvation on reaction time and agility,1th international hysical activity , nutrition and health congres, آنتاليا,تركيه.

10- 1392, Effect of training aerobic on cognitive function in urmia preschool children,ششمين كنگره بين المللي روان پزشكي كودك و نوجوان ايران, تبريز,ايران.

11- 2010, Effect og yoga on premenstrual syndrome in women Aged 20-35,15th annual congress of the european college of sport science.

12- 2007, The Comparison of Attributional styles at Failure and Success Situations in Motor Task,12th European Congress of Sport Psychology, Halkidiki, Greece.

13- 2007, The Effect of Different Interpolated Tasks on Warm-Up Decrement in the Volleyball Serve,12th European Congress of Sport Psychology, Halkidiki, Greece.

14- 1390, The effect of transitional practice schedule on contextual interfrence of motor skills learning,1th international hysical activity , nutrition and health congres, آنتاليا,تركيه.

15- 1385، ارتباط مهارت هاي رواني و سلامت عمومي دانشجويان پسر ورزشكار دانشگاه اروميه،اولين همايش بين الملي علمي-ورزشي دانشگاه هاي جهان اسلام.

16- 1392، ارتباط بين اشتياق به فعاليت و هويت ورزشي در كاراته كاهاي نخبه: رويكرد دوگانه اشتياق،دومين همايش ملي روانشناسي دانشگاه پيام نور مهاباد، مهاباد،ايران.

17- 1392، ارتباط بين اشتياق و سرسختي در ورزشكاران تيمي و انفرادي،دومين همايش ملي روانشناسي دانشگاه پيام نور مهاباد، مهاباد،ايران.

18- 1391، ارتباط بين انتظارات مربي و تمايلات پرخاشگري ورزشي در بازيكنان نوجوان هندبال،دومين همايش ملي علم و هندبال، تهران،ايران.

19- 1392، ارتباط خودشيفتگي و پرخاشگري در مردان بدنساز،دومين همايش ملي روانشاسي، مهاباد،ايران.

20- 1390، ارتباط مهارت تصوير سازي وكاريي تيمي در ورزشكاران رشته هاي تيمي،ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي، تهران،ايران.

21- 1388، ارزشيابي عملكرد كاركنان اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان شرقي با مدل ارزيابي 360 درجه،سومين كنگره ملي مديريت ورزشي توسعه و بالندگي منابع انساني در ورزش.

22- 1387، آثار شكست و موفقيت بر انتظارات خودكار آمدي،اولين همايش ملي رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي.

23- 1391، بررسي ارتباط تعادل-چابكي، قدرت عضلاني و سطح فعاليت بدني بر ميزان زمين خوردن مردان سالمند،هشتمين كنگره بين المللي پزشكي ورزشي ايران، اصفهان،اصفهان.

24- 1390، بررسي تاثير تمرين نوروفيدبك بر روي عملكرد و يادداري مهرت پرتاب دارت،ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي ايران، تهران،ايران.

25- 1388، بررسي رايطه ترس از موفقيت و انگيزش پيشرفت ورزشي در ورزشكاران موفق و نا موفق،هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزش.

26- 1383، بررسي سبك هاي اسنادي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكاردر موقعيت هاي شكست و موفقيت در تكليف شناختي،نخستين همايش بين المللي علوم ورزشي دانشگاه هاي حاشيه درياي خزر(ايران-رشت).

27- 1386، تاثير شركت در ورزشهاي رزمي و غير رزمي بر ارتباطات بين فردي دختر نوجوان،چكيده مقالات اولين همايش ملي رفتار حركتي و روانشناسي ورزش.

28- 1386، تاثير موسيقي بر ميزان درك فشار و عملكرد افراد تمرين كرده و تمرين نكرده در فعاليت فزاينده تا حد واماندگي،چكيده مقالات اولين همايش ملي رفتار حركتي و روانشناسي ورزش.

29- 1392، تاثير ايروبيك كودكان بر تصوير بدني كودكان پيش دبستاني اروميه، سال تحصيلي 91-92،دومين همايش ملي روانشناسي دانشگاه پيام نور مهاباد، مهاباد،ايران.

30- 1390، تاثير آرايش تمرين انتقالي بر تداخل زمينه اي در يادگيري مهارت هاي بدمينتون،ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي، تهران،ايران.

31- 1389، تاثير بازخورد تمركز دروني و بيروني بر يادگيري مهارت حركتي پرتاب دارت،كنگره علمي فرهنگي ورزشي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم تحقيقات و فناوري.

32- 1387، تاثير بازي هاي رايانه اي بر توجه انتخابي بينايي،اولين همايش ملي رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي.

33- 1385، تاثير بازيهاي رايانه اي برانگيختگي نوجوانان پسر،هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي.

34- 1390، تاثير تمركز توجه ناشي از تكليف و دستورالعمل توجهي مربي مدار در تكليف پرتاب دارت،دومين همايش ملي تخصصصي رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي، مشهد،ايران.

35- 1390، تاثير تمركز توجه ناشي از تكليف ودستور العمل توجهي مربي مدار در تكليف پرتاب دارت،دومين همايش ملي تخصصي رفتار حركتي وروانشناسي ورزشي، مشهد،ايران.

36- 1386، تاثير تمرين ذهني بر تعادل دانش آموزان پسر مقطع متوسطه،چكيده مقالات اولين همايش ملي رفتار حركتي و روانشناسي ورزش.

37- 1389، تاثير تمرينات يوگا بر شادكامي و افسردگي زنان،همايش ورزش و سلامتي رواني.

38- 1385، تاثير خستگي شديد و متوسط بر دقت مهارت ورزشي و عملكرد شناختي،هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي.

39- 1387، تاثير خودگويي انگيزشي آشكار بر ميزان درك فشار كشتي گيران،اولين همايش ملي رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي.

40- 1392، تاثير فعاليت حركتي بر توانايي فضايي: چرخش ذهني،سومين كنفرانس بين المللي علوم رفتاري، كيش،ايران.

41- 1393، تاثير مشاهده مدل انساني بر يادگيري مهارتهاي همسو و دگر سوي ايروبيك،هشتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي، تهران،ايرام.

42- 1390، تاثير مشاهده مدل انيميشني و آموزش كلامي بر سطوح شناختي و حركتي يادگيري مهارت بالانس دو پايه،دومين همايش ملي تخصصي رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي، مشهد،ايران.

43- 1389، تاثير مشاهده مدل ماهر و آمزش كلامي سطوح شناختي و حركتي يادگيري بالانس دو پايه،كنگره علمي فرهنگي ورزشي اداره كل تربيت بدني وزارت علوم تحقيقات و فناوري.

44- 1391، تاثير يك دوره بازي هاي گروهي برتعادل دانش آموزان عقب مانده ذهني آموزش پذيرپسر ودختر،سومين همايش بين المللي علمي ورزشي آسيا، تهران،ايران.

45- 1388، تاثير يوگا و شطرنج بر حافظه و توجه زنان 20 تا 40 ساله،هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزش.

46- 1390، تاثيربرنامه تمريني منتخب بر مهارت هاي حركتي ظريف نوجوانان،دومين همايش ملي تخصصي رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي، مشهد،ايران.

47- 1389، تاير تمرينات هيپ- هاپ بر بهزيستي روان شناختي دانشجويان دختر غير ورزشكار،همايش ورزش و سلامت رواني.

48- 1385، توصيف و مقايسه تبحر حركتي دانش آموزان دختر و پسر 10 و 11 ساله شهرستان اروميه،هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي.

49- 1385، جايگاه ورزش در طرح هاي توسعه شهري اروميه،اولين همايش ملي شهر و ورزش.

50- 1385، رفتار حركتي،هفتمين همايش ملي ربيت بدنيو علوم ورزشي.

51- 1386، مطالعه ارتباط بين تحليل رفتگي ، عوامل انگيزشي، و عملكرد تيمي در بازيكنان حرفه اي واليبال (رويكرد انگيزشي خود-تصيمي)،پنجمين همايش دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي.

52- 1386، مقايسه شادكامي دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه اروميه،چكيده مقالات اولين همايش ملي رفتار حركتي و روانشناسي ورزش.

53- 1392، مقايسه اثر يوگا و شطرنج بر حافظه زنان 20- 40 ساله،دومين همايش ملي روانشناسي دانشگاه پيام نور مهاباد، مهاباد،ايران.

54- 1388، مقايسه تاثير بازخورد آزمودني مدار و مربي مدار (پس از كوشش هاي درست و نادرست) بر عملكرد و يادگيري مهارت حركتي،پژوهش در علوم ورزشي.

55- 1386، مقايسه تاثير دو نوع بازخورد مربي مدار وآزمودني مدار بر اجرا و يادگيري مهارت سرويس بلند بدمنتون، اولين همايش بين الملي علمي - ورزشي دانشگاهاي جهان اسلام.

56- 1385، مقايسه خود پنداره دانشجويان ورزشكار و غير ورزشكار دانشگاه اروميه،هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي.

57- 1391، مقايسه شاخصهاي پيكر سنجي ،ميزان فعاليت بدني و مهارتهاي بنيادي با وضعيت اقتصادي -اجتماعي دانش آموزان 7-10 سال،دومين همايش استعداديابي ملي، تهران،ايران.

58- 1386، مقايسه شادكامي دختران ورزشكار و غير ورزشكار مدارس متوسطه شهرستان اروميه،اولين همايش ملي رفتار حركتي.

59- 1388، مقايسه هوش هيجاني و روحيه رقابت و همكاري ورزشكاران تيم هاي موفق و نا موفق دراگون بوت،هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي.
کتاب های چاپ شده (7)

1-حسن محمدزاده مریم صالحی، 1394، مقدمه‌ای بر کاربرد بازخورد زیستی در ورزش (با تأکید بر نوروفیدبک)، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2-حسن محمدزاده حسین صمدی، 1394، مهارتهای حرکتی بنیادی (راهنمای معلمان و والدین).

3-حسن محمدزاده . گولاله ابوبکری.ماندانا حیدری، 1392، مقدمه ای بر بازتاب درمانی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

4- 1390، یادگیری و کنترل حرکتی برای کاربران، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،ترجمه.

5- 1389، یادگیری وکنترل حرکتی برای کاربران.

6- 1384، اموزش مهارتهای ابی اطفال و کودکان پیش دبستانی.

7- 1382، مدیریت سازمانهای ورزشی.
پروژه های تحقیقاتی (6)

1-حسن محمدزاده ، - 2.محمدعلی نظری 40%، 1393، تاثیر یک دوره تمرین نوروفیدبک بر تعادل پویای مردان جوان،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1383، تاثیر موفقیت و شکست در تکلیف شناختی بر مرکز کنترل دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه ارومیه،دانشگاه ارومیه.

3- 1385، بررسی الگوهای رشدی تواناییهای حرکتی پایه منتخب کودکان 7 ساله شهرستان ارومیه،دانشگاه ارومیه.

4-حسن محمدزاده ، - 2.مهرداد محرم زاده، 1377، بررسی سطح آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه ارومیه و تهیه نرم امتحانی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

5-حسن محمدزاده ،حسن محمدزاده، 1393، بررسی نقش والدین ومدرسه در تغذیه کودکان دبستانی و پیش دبستانی،اداره آموزش و پرورش.

6-حسن محمدزاده ،حسن محمدزاده، 1390، سنجش ساختار قامتی دانش آموزان 11 تا 16 سال و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت کاهش ناهنجاری ها ی ساختاری،معاونت پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران.
پایان نامه ها (58)

1-معصومه اكبري اصل، 1393، رابطه ترس از موفقيت و منبع كنترل با عملكرد ورزشكاران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-جمشيد پرموزه، 1392، تاثير تمرين خود تنظيمي در تركيب با بازخورد خود كنترل بر اكتساب و يادگيري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-رضا اعغري، 1392، رابطه شاخص هاي پيكر سنجي و عملكرد حركتي پاها در كودكان 10 12 سال پسر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-غزال نوژن، 1392، تاثير دو مدل مشاهده اي انساني و آيينه اي بر يادگيري مهارت همسو و دگر سو ايروبيك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-خديجه عالي، 1392، مقايسه اشتياق و سر سختي روانشناختي بين ورزشكاران تيمي و انفرادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-سميرا احمدي، 1392، تاثير يك دوره تمرين ايروبيك كودكان بر عملكرد هاي شناختي و رواني كودكان پيش دبستاني 5-6 سال اورميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-علي نجفي، 1392، ارتباط بين مهارتهاي رواني هوش هيجاني و انگيزه موفقيت ورزشي در بين ورزشكاران زير 15سال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-محسن نظري مجد، 1392، مقايسه هيجان خواهي و سر سختي روانشناختي با جهت گيري مدهبي در ورزشكاران نخبه و غير نخبه كاراته، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سعيد رضايي، 1392، تاثير تمرين نوروفيدبك بر تعادل ايستا و پوياي سالمندان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-وحيده توكلي نانسا، 1392، تاثير كانون تجه بيروني نزديك و دور بر اكتساب و يادگيري مهارت بدمينتون كودكان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-مهسا حاج محمدلو، 1392، رابطه رشد اجتماعي با رضايت مندي تماشاگران تيم تراكتور سازي تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-هانيه شمشيري وش، 1392، تاثير نوجه بيروني ديستال و پروگزيمال يادگيري مشاهده اي بر مهارت پرتاب دارت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-مطيفه قاسمپور، 1392، تاثير تمرينات حسي حركتي بر مهارت هاي درشت و ظريف كدكان عقب مانده تربيت پذير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-سجاد علي اكبر لو، 1391، بررسي رابطه كمال گرايي،اضطراب وخشم با پرخاشگري ورزشيدرورزش هاي تيمي برخوردي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-وحيده خاني نژاد، 1391، تاثيد محيط رقابتي و مپتماشاگر بر عملكرد كودكان 7 ساله در مهارت هاي حركتي پايه منتخب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-سميرا شريفي، 1391، تاثير موسيقي و فيلم انگيزشي و ويژگي رقابت جويي بر سرعت دويدن دختران جوان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-سونيا صابر، 1394، اثر تواتر بازخورد به كوشش هاي موفق و ناموفق در يادگيري سرويس كوتاه بدمينتون در كودكان با اختلالات يادگيري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-محسن شيري، 1393، كارايي آموزش نوروفيدبك بر بازشناسايي الگو در شطرنج بازان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-بهزاد بدوي، 1392، مقايسه خودكنترلي و كنترل عواطف در ورزشكاران انفرادي تيمي و غير ورزشكار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-سحر بهرام نژاد، 1394، ارتباط اضطراب بدني اجتماعي، وضعيت اجتماعي ، اقتصادي و تصوير ادراك شده بدني زنان فعال و غير فعال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-منصوره واحدي پهر آباد، 1393، تاثير تمرينات ايروبيك و ايروبيك در اب بر عوامل خوشبيني و تصوير بدني ادراك شده زنان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-مهسا محمدزاده، 1393، رابطه جو انگيزشي ادراك شده با اظطراب رقابتي در ورزشكاران زن شنا و بسكتبال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-معصومه پروانه، 1393، رابطه نسبت انگشت دوم به چهارم با پرخاشگري و ريسگ پذيري مردان و زنان بدنساز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-فرشته اسماعيلي، 1393، بررسي رابطه بين هوش هاي چندگانه گاردنر و كاركردهاي يادگيري مشاهده اي در رشته هاي تيمي و انفرادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-الماس سليمان، 1393، ارتباط اضطراب اجتماعي و خودكارآمدي دانش آموزان پسر فعال و غير فعال مقطع متوسطه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-الميرا جوهري، 1393، رابطه آنتروپومتري و هوش چندگانه گاردنر واليباليست هاي نخبه بر اساس شبكه هاي عصبي مصنوعي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-ليلا باباخاني، 1394، تاثير تواتر بازخورد خود كنترل و آزمونگر كنترل بر يادگيري مهارت سرويس كوتاه بدمينتون در كودكان با اختلالات يادگيري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-عبدالرسول سيدي فر، 1390، رابطه بين اعتماد سازماني و سازگاري شغلي كاركنان اداره ورزش و جوانان استان گلستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-سميه عبدلي، 1390، بررسي رابطه اختلالات خوردن نارضايتي رواني بدني و كمال گراييدر ورزشكاران زن ومرد ارميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-مريم صالحي نيمه ح، 1390، بررسي تاثير تمرين نوروفيدبك بر عملكرد ويادداري مهارت پرتاب دارت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-كيميا صدري، 1390، تاثير سن برتداخل زمينه اي در اكتساب و يادگيري مهارت بدمينتون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-علي فتحي زاده، 1390، تاثير سرعت تصوير سازي بر توجه وتعادل نوجوانان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-لطيف نصري، 1390، مقايسه نارضايتي رواني بدني در مردان ورزشكار و غير ورزشكار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-علي منصوري، 1390، اثرات اماكن وفضاهاي ورزشيبرمحيط شهري شهرستان مهاباد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-جمال قادر زاده، 1390، تاثير اجراي زنگ سلامت در محيط كار بر اعتماد سازماني اداره تربيت بدني اورميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-محبوبه ابراهيميان، 1390، اثر خستگي جسمي بر توجه و تعادل نوجوانان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-شيلر قاسم كريمي، 1389، تاثير آرايش تمرين انتقالي بر تداخل ضمني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-صادق حيدري آذر، 1390، تاثير فعاليت جسماني بر تعادل و كيفيت زندگي سالمندان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-مليحه داود آبادي، 1389، تاثير يوگا بر سلامت روان ، شادكامي و افسردگي زنان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-مهدي حيدري، 1389، تعيين اعتبار و روايي پرسشنامه استراتژي عملكرد و ارزيابي مهارت هاي رواني ورزشكاران موفق و ناموفق قايقراني در دو موقعيت تمرين و رقابت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-داريوش ميراني، 1390، اثر انواع بازخورد اصلاحي و آرايش تمرين بر تداخل زمينه اي د رمهارتد بدمينتون، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-عيسي مصطفي لو، 1389، مقايسه ارتباط تصوير بدني با شاخص هاي پيكر سنجي دانش آموزان پسر ورززشكار و غير ورزشكار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-يعقوب ميهمي، 1389، بررسي رابطه بين انگيزش شغلي و تعهد حرفه اي در مربيان كشتي استان كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-وحيد عوني هريس، 1389، ارتباط تصوير سازي و كارايي تيمي در ورزشكاران رشته هاي تيمي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-اكبر قوامي، 1389، تاثير مشاهده مدل ماهر ، انيميشني و آموزش كلامي بر سطوح شناختي و حركتي يادگيري مهارت بالانس دو پايه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-مريم زينل فاميله، 1391، تاثير آموزش مهارتهاي پايه تنيس روي ميز بر مهارت ادارك ديداري در دانش آموزان داراي اختلال يادگيري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-نيايش اسكندري، 1391، بررسي نگرش مربيان به مشاهده و تمايل به استفاده از خدمات روانشناسي ورزشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-بهزاد پور فرهمند، 1391، بررسي راهكارهاي توسعه ورزشي شهري با تاكيد بر ايستگاه هاي دوچرخه شهر داري اصفهان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-حميد شاه محمدي، 1391، ارزشيابي از اجراي برنامه جامع آموزشي شنا ( طرح س) استان آذر شهر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-بتوتل نوري، 1391، مقايسه سخت رويي و انعطاف پذيري با هوش هيجاني ورزشكاران انفرادي و تيمي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-هتاو علي پناهي، 1391، تاثير آموزش شطرنج بر رشد مهارتهاي زندگي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-دهقاني زاده، 1391، تاثير برنامه آموزشي ژِمناستيك بر چرخش ذهني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-محمد سالاري، 1391، عوامل موثر بر سرمايه گذاري بخش خصوصي در احداث اماكن ورزشي شهر كرمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-سكينه حق پرست، 1391، ارتباط بين عناصر مديريت ارتعداد و موفقيت سازماني در اداره كل آموزش و پرورش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

55-سيد سيروان حسيني، 1391، تاثبير شيوه هاي مدل مشاهده اي و آموزشي كلامي بر اكتساب ياداداري و انتقال مهارتهاي پرتاب بسكتبال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

56-رضا حيدري نيا، 1391، بررسي ارتباط هوش سازماني با كيفيت خدمات اداره كل ورزش جوانا استان آغ، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

57-بهمن عالي زامه، 1391، ارتباط يژگي هاي پيكر سنجي، وضعيت اقتصادي ، اجتماعي و ميزان فعاليت بدني با مهارتهاي حركتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

58-اميد آذري، 1391، تحليل عوامل بازدار نده از فعاليتهاي ورزشي در اوقات فراغت دانشجويان دانشگاه اورميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.