• نام و نام خانوادگی
  • مهرداد محرم زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 • ایمیل
  • m.moharramzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (51)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (117)
کتاب های چاپ شده (9)
پروژه های تحقیقاتی (4)
پایان نامه ها (14)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • مهرداد محرم زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (51)

1-1-مهرداد محرم زاده 2-سحر امینی 3-ناهید جباری, "Competitive Balance in Iranian Football League in Two Consecutive Seasons", World Applied Sciences Journal, 2013.

2-1-صلاح نقشبندی 2-بهرام یوسفی 3-شیرین زردشتیان 4-مهرداد محرم زاده, "Assessment of military force staffs readiness for Total Quality Management APProval in Tehran province", Procedia -social and Behavioral science, 2012.

3- "THE INVESTIGATION OF MANAGERS LEADERSHIP STYLES AND THEIR RELATIONSHIP WITH EMPLOYMENTS? COMMITMENT AND GROUP COHESION IN", Journal of Sports Scienceand Technology, 2011.

4- "The Relationship Between Social Capital and Organizational Entrepreneurship in Iran Physical Education Organization", Middle-East Journal of Scientific Research, 2011.

5- "The Effect of Organizational Commmunications System on the Conflict in Physical Education Offices of West Azerbaijan Province Iran", Internatinal Review of Bussiness Research Papers, 2007.

6- "The Study of Applying the Situational Management Theory of Hersey and Blanchard with Regard to Sport Management of the Physical Education Organization and Universities of Iran", Journal of the Faculty of Physical Education and Sport Science&Harakat, 2004.

7-مهرداد محرم زاده, "تبیین رابطه بین آرزوهای شغلی و وجدان کاری کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان", پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, 1393.

8-مهرداد محرم زاده, "ارتباط سبکهای رهبری مربیان با هویت ورزشی در بازیکنان تیمهای منتخب", مطالعات روان شناسی ورزشی.پژوهشگاه تربیت بدنی, 1392.

9-مهرداد محرم زاده, "ارزیابی مهمترین شاخصهای موثر در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی", فصلنامه مدیریت و توسعه ورزشی.گیلان, 1392, 3,1.

10-مهرداد محرم زاده - روناک اکبری, "ارتباط بین ابعاد وفادارى مشتریان و تقویت برند ملى در لیگ هاى حرفه اى فوتبال و والیبال ایران", پژوهش هاى کاربردى در مدیریت ورزشى.دانشگاه پیام نور, 1392, 2,1.

11-مهرداد محرم زاده-ماریه عاشوری, "رابطه عوامل شناخت سازمانی و موفقیت سازمان بر اساس مدل شش بعدی وایزبورد در بین مدیران ورزشی دانشگاههای ایران", پژوهش در ورزش های دانشگاهی, 1392.

12-مهرداد محرم زاده, "مقایسه نحوه گذران اوقات فراغت ورزشکاران نخبه با ورزشکاران غیرحرفه ای", مطالعات راهبردی ورزش و جوانان, 1392.

13-مهرداد محرم زاده, "بررسی تأثیردینداری بر هویت قومی ورزشکاران حرفهای استان اردبیل", نشریه مطالعات فرهنگی در ورزش. پژوهشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی بسیج, 1392, 1,1.

14-مهرداد محرم زاده, "بررسی عوامل بازدارنده موثر بر میزان شرکت معلمان زنمقاطع سه گانه تحصیلی در فعالیت های ورزشی شهر مرند", پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, 1392, 2,1.

15-مهرداد محرم زاده, "تبیین رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با وجدان کاری کارکنان ادارات کل ورزش", مطالعات مدیریت ورزشی. پژوهشگاه تربیت بدنی, 1392.

16-1-رضا شیخ یوسفی 2-محسن وحدانی3- مهرداد محرم زاده, "رابطة سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم های بسکتبال حاضر در دهمین ( المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور ( 138", مطالعات مدیریت ورزشی, 1392.

17-1- دکتر مهرداد محرم زاده 2-بهزاد بهزادی نیا 3-شیدا سعیدی, "رابطه بین سبکهای رهبری مربیان با هویت ورزشی ورزشکاران رشته های تیمی شرکت کننده در یازدهمین المپیاد دانشجویان سراسر کشور", پژوهش در ورزش دانشگاهی, 1392, 1,1.

18-1-محست وحدانی 2- رضا شیح یوسفی 3-مهرداد محرم زاده 4-میثاق جسینی 5-جمشید جلیلوند, "رابطه سبکهای رهبری مربیان و انسجام گروهی تیمهای حاضر در دهمین ( المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور ( 13", پژوهش در مدیریت ورزشی ورفتار حرکتی.دانشگاه تربیت معلم, 1391.

19-1-محسن وحدانی 2- مهرداد محرم زاده3-محمود افایی 4-اسکندر حسین پور, "رابطه سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم های منتخب دانش آموزی شهر ارومیه", مدیریت ورزشی.حرکت, 1391.

20-مهرداد محرم زاده, "مقایسه و تحلیل برنامه های سوم و چهارم توسع? کلان ورزش استان آذربایجان", مطالعات مدیریت ورزشی -پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1391.

21-علی مهری - مهرداد محرم زاده, "بررسی رابطه بین تعارض ادراک شده و سبکهای حل تعارض در بین مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانالن استان اذربایجان غربی", پژوهشهای فیزیولوژی و مدیریت در ورزش.جهاد دانشگاهی تهران, 1391, 1,1.

22-1-مهرداد محرم زاده 2-زینب شاکر 3-میرمحمد کاشف, "ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی", مدیریت ورزشی.حرکت, 1391.

23-مهرداد محرم زاده-میر حسن سید عامری-شیدا سعیدی, "ارتباط مولفه های پنج گانههوش عاطفی و راهبردهای مدیریت تعارض در میان مدیران ادارات تربیت بدنی استان اذربایجان غربی", مطالعات مدیریت ورزشی-پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1391.

24-1-صادق افروزه 2- مهرداد محرم زاده3-میرمحمد کاشف 4-محسن افروزه, "شناسایی عوامل انگیزشی، ویژگ ی های شخصیتی و مؤلف ههای اجتماعی", مدیریت ورزشی.دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران.حرکت, 1390.

25-سمیه محمودی ، فاطمه سادات حسینی، مهرداد محرم زاده, "رابطة فشار اجتماعی و تصویر بدنی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار", نشریه علمی - پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی, 1390.

26-مهرداد محرم زاده،میرمحمد کاشف،شیما بهنوش, "ارتباط سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی", نشریه علمی - پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی, 1389.

27-1-مهوش نوربخش2- مهرداد محرم زاده3-فرخلقا نچف زاده, "بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزشی بانوان استان آذربایجان غربی با تا یکد بر جاذب ههای طبیعی", چهش, 1389, 2,1.

28- "رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی", پژوهش در علوم ورزشی, 1389.

29- "نگاهی به اسب و اسب سواری در ایران", مجله مطالعات ایرانی, 1389.

30- "ارتباط عوامل خود کارآمدی (عمومی و تخصصی ) با متغییر های شخصی دبیران تربیت بدنی آذربایجان غربی", پژوهش در علوم ورزشی, 1388.

31- "بررسی راهکارهای بازاریابی برای ترویج وتوسعه رشته های ورزشی در ایران", نشریه حرکت, 1388.

32- "بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانایی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی", فصلنامه المپیک, 1388.

33-مهدیه قره لر، حسن محمد زاده ،مهرداد محرم زاده, "مقایسه تاثیر بازخورد آزمودنی مدار و مربی مدار (پس از کوشش های درست و نادرست ) بر عملکرد و یادگیری مهارت حرکتی", نشریه علمی - پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی - تخصصی رفتار حرکتی, 1388.

34- "وضعیت شاخص های توانمندسازی و ارتباط آن با عوامل فردی در بین مربیان ادراه کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی", حرکت, 1388.

35- "بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر برتوسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران ودست اندرکاران ورزش ایران و استرالیا", نشریه حرکت, 1387.

36- "بررسی عوامل انگیزشی نیروهای داوطلبی در ورزش دانشگاهی", پژوهش در علوم ورزشی, 1387.

37- "بررسی منابع و عوامل تنیدگی شغلی در مربیان ورزشی استان آذربایجانغربی", پژوهش در علوم ورزشی, 1387.

38- "بررسی رابطه عوامل سازمانی (ساختار و تکنولوژی) سازمان تربیت بدنی کشور با استراتژی مدیریت دانش(Km)", پژوهش در علوم ورزش, 1387.

39- "رابطه دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری کشور وعوامل گردشگری ورزشی در ایران", انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران, 1387.

40- "مقایسه تطبیقی روش های درآمد زایی فدراسیون کاراته کشورهای ایران وژاپن", پژوهش در علوم ورزشی, 1386.

41- "بررسی و مقایسه اهمیت و وضعیت اجرایی درس تربیت بدنی از دیدگاه مدیران و دبیران تربیت بدنی مدارس متوسطه دولتی شهرستان ارومیه", پژوهش نامه علوم ورزشی, 1386.

42- "بررسی منابع و عوامل تنیدگی شغلی درمربیان ورزشی استان آ.غ", پژوهش در علوم ورزش, 1385.

43- "مقایسه شیوه های بازاریابی ورزش دانشگاهی کشورهای ایران و ترکیه", پژوهش وبرنامه ریزی در آموزش عالی, 1385.

44- "بررسی تاثیر عوامل بیوگرافی در اثر بخشی سبک های مدیریتی مدیران دانشکده ها و گروههای تربیت بدنی دانشگاههای ایران", مجله المپیک, 1381.

45- "بررسی و مقایسه تاثیر برنامه تمرینیPRT بر روی استرس و عوامل آمادگی جسمی و حرکتی دانشجویان", نشریه حرکت, 1381.

46- "کاربرد نظریه مبتنی بر موقعیت هرسی"و "بلانچارد"در مدیریت ورزشی سازمان تربیت بدنی و دانشگاه های ایران"", پژوهش در علوم ورزش, 1380.

47- "بررسی عنصر حمایت مالی از عناصر آمیخته بازاریابی ورزشی", المپیک, 0.

48- "ارتباط عوامل خودکار آمدی ( عمومی و تخصصی) با متغیرهای شخصی دبیران تربیت بدنی آذربایجان غربی", پژوهش در علوم ورزشی, 0.

49- "The Investigation of Managers Leadership Styles and Their Relationship with Employments Commitment and Group Cohesion in Physical Education Organization of Iran", Journal of Sport Science and Technology, 0.

50- "نگاهی به اسب و اسب سواری در ایران", مجله مطالعات ایرانی, 0.

51- "وضعیت شاخص های توانمندسازی و ارتباط آن با عوامل فردی در بین مربیان اداره کل تربیت بدنی شهر ارومیه", مدیریت ورزشی, 0.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (117)

1- "=. ارزشيابي مهارتهاي هشتگانه مديران ورزشي از ديدگاه كاركنان ورزش و جوانان اردبيل", اولين همايش تخصصي برگزاري رويدادهاي ورزشس, 1392, اصفهان,ايران.

2- "41. ارتباط بين ابعاد شخصيت ( مدل 5 عاملي) و تحليل رفتگي شغلي در كاركنان اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي", دومين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي, 1390, آمل,ايران.

3- "44. رابطه فشار هاي فرهنگي – اجتماعي با اختلالات خوردن در دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار", دومين همايش ملي تخصصي رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي, 1390, مشهد,ايران.

4- "45. بررسي و مقايسه كيفيت زندگي كاري و خرده مقايسهاي آن در بين معلمان فعال و غير فعال حركتي ايران", دومين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي, 1390, آمل,ايران.

5- "Analyse prevential factors in sports activities of Urmia university students", International Shomal Sports Science Conference 2012, 1391, آمل,ايران.

6- "EXAMING THE RELATIONSHIP BETWEEN PERFECTIONISM AND SPORT AGGRESSION AMONG FOOTBALL PLAYERS", INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, 1391, ANKARA,TURKEY.

7- "Feasibility of launched Sport Science and Technology Park from the", Interna??onal Shomal Sports Science Conference 2012, 1391, آمل,ايران.

8- "motivational factors of volunteer in university sport", the international confernce, 2007.

9- "Prediction of Strategies for dealing with stress based on spiritual intelligence", Interna??onal Shomal Sports Science Conference 2012, 1391, آمل,ايران.

10- "Proposing Ways for Sponsors Attraction to Professional Volleyball at", Interna??onal Shomal Sports Science Conference 2012, 1391, آمل,ايران.

11- "Relation of copitition anxienty and goal orientation between sport orientation and", Interna??onal Shomal Sports Science Conference 2012, 1391, آمل,ايران.

12- "Study and Comparison of Characteristics of Perfectionism and Aggression of Football Players in Different Position in League Competition Tow in Iran", 15th annual congress of the european college of sport science, 2010.

13- "Study of Sport Manager's Leadership Style's of Iran Sport Organizations and Universities", 14th Multi-disciplinary Iranian Researchers Conference in Europe, 2006.

14- "Study of University Sport Marketing Methods: A Case Study in Turkey University and Comparative with Iran Universities", 14th Multi-disciplinary Iranian Researchers Conference in Europe, 2006.

15- "The Comparison of Incoming Channels Between Iran and Turkey Karate Federation", Asia-Pacific conference on Exercise and Sports Scince, 2007.

16- "The Comparison of the Factors Affecting Development of Sport Tourism From the Point View of Sport Managers of Iran and Australia", Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Scince, 2007.

17- "The Examination of Marketing Approaches to the Development of Sport Tourism in IRAN", Asia-Pacific conference on Exercise and Sports Scince, 2007.

18- "The Investigation of the Iranian Mass Medias Role in East Azerbaijanian Females Trending Towards General and Competitive Sports Training <2005-2009>", 15th annual congress of the european college of sport science, 2010.

19- "THE RELATION BETWEEN THE PERSONAL FACTORS OF THE MANAGERS OF PHYSICAL EDUCATION OFFICESS", INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, 1391, ANKARA,TURKEY.

20- "The relationship between empowerment, self-efficacy and job performance in", Interna??onal Shomal Sports Science Conference 2012, 1391, آمل,ايران.

21- "The relationship orientation to the organizational entrepreneurship and", Interna??onal Shomal Sports Science Conference 2012, 1391, آمل,ايران.

22- "The Role of Media in Attracting Economic Situation in General and Champion Sports in Iran", 15th annual congress of the european college of sport science, 2010.

23- "THE STUDY OF EFFECTIVE FACTORS ON PRESENCE OF FANS IN VOLLYBALL MACHES OF WEST AZARBSYJAN TEAMS", INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT CONGRESS, 1391, ANKARA,TURKEY.

24- "ارتباط اخلاق كاري با بهره وري عملكرد كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان ا.غ", دومين همايش ملي روانشناسي دانشگاه پيام نور, 1392, مهاباد,ايران.

25- "ارتباط ادراك كاركنان از عدالت توزيعي رويه اي و مراوده اي و توسعه رفتار شهروندي سازماني آنها در ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي", دومين همايش ملي توسعه ورزش شهروندي, 1389.

26- "ارتباط برند برتر در فروش محصولات ورزشي", ششمين همايش دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي, 1390, تهران,ايران.

27- "ارتباط بين ابعاد شخصيت ( مدل 5 عاملي) و تحليل رفتگي شغلي در كاركنان اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي", همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي, 1390, آمل,ايران.

28- "ارتباط بين تعالي سازماني و تعهد عاطفي مربيان و ورزشكاران منتخب دانشگاه اروميه براساس مدل تعالي سازماني", سومين همايش بين المللي علمي ورزشي دانشگاه هاي آسيا, 1391, ايران,تهران.

29- "ارتباط بين سبك هاي رهبري مربيان و انسجام گروهي در تيم هاي حاضر در هفتمين المپياد ورزشي دانشجويان پسر", دومين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي, 1390, شاهرود,ايران.

30- "ارتباط بين سرمايه فكري و مديريت دانش در ادارات ورزش و جوانان استان هاي", دومين كنگره بين المللي علم و فوتبال, 1392, تهران,ايران.

31- "ارتباط بين عناصر مديريت استعداد و موفقيت سازماني در اداره كل ورزش آذربايجان غربي", دومين همايش ملي استعداديابي در ورزش, 1391, تهران,ايران.

32- "ارتباط بين مديريت تجربه مشتري (CEM) و بهره وري سازماني در باشگاههاي ورزشي شهرستان اروميه", دومين همايش ملي توسعه ورزش شهروندي, 1389.

33- "ارتباط بين مديريت مشاركتي و رفتارشهرونديسازماني كاركنان باشگاه فولاد مباركه سپاهان", ششمين همايش دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي, 1390, تهران,ايران.

34- "ارتباط بين مؤلفه هاي توانمندسازي روانشناختي با يادگيري سازماني در ادارات ورزش و جوانان استان كرمانشاه", كنگره ملي- تخصصي علوم ورزشي.نياز نسل فردا, 1392, تهران,ايران.

35- "ارتباط سبك هاي رهبري مربيان و هويت ورزشي در بازيكنان تيم هاي منتخب دانشجويان دانشكاه اروميه", سومين همايش يبن المللي علمي ورزشي دانشگاههاي آسيا تهران 1390, 1391, تهران,ايران.

36- "ارتباط عدالت سازمانيو سرمايه اجتماعي در ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي", ششمين همايش دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي, 1390, تهران,ايران.

37- "ارتباط مديريت تجربه مشتري CEM با بهره وري سازماني در دفاتر بيمه", دومين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات مالي, 1389, تهران,ايران.

38- "ارزيابي شاخص هاي توانمند سازي و ارتباط آن با عوامل فردي در بين مربيان اداره كل تربيت بدني شهر اروميه در نيمه سال 1386", پنجمين همايش دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي, 1386.

39- "ارزيابي كيفيت اماكن تفريحي و نياز هاي اماكن ورزشي استان آذربايجان غربي و ارائه چك ليست كنترلي", دومين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي, 1390, شاهرود,ايران.

40- "ارزيابي كيفيت اماكن ورزشي استان آذربايجان غربي و ارائه چك ليست كنترلي", اولين همايش علمي بين المللي آمادگي جسماني و ايروبيك, 1389, تهران,ايران.

41- "ارزيابي مهارتهاي هشتگانه مديران اداره ورزش و جوانان ايتان اردبيل از ديدگاه مشتريان", اولين همايش تخصصي مديريت برگزاري رويدادهاي ورزشي, 1392, اصفهان,ايران.

42- "امكان سنجي پياده سازي نظام مديريت مقصد گردشگري ورزش ايران", ششمين همايش دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي, 1390, تهران,ايران.

43- "ايرانيان مبدع چوگان و گسترش آن", همايش بين المللي ايران فرهنگي، گذشته، حال و آينده"", 1387.

44- "آيين پهلواني در ايران باستان", سومين گردهمايي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران, 1387.

45- "بازاريابي ورزشي در عصر جديد", كنقرانس بين المللي مديريت چالشها و راهكارها, 1392, شيراز,ايران.

46- "بررسي ارتباط بين هوش هيجاني، شادكامي و سلامت رواني ورزشكاران", اولين كنكره بين الملي رويكرد نوين تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي, 1385.

47- "بررسي پتانسيل هاي توريسم ورزشي در مشكين شهر", چهارمين همايش علمي دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه هاي سراسر كشور, 1385.

48- "بررسي مقايسه ي نقش عوامل سوق دهنده، جلب كننده و بازدارنده بر توسعه گردشگري ورزشي در ايران با كشور ژاپن", هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگا ه تبريز, 1385.

49- "بررسي ادراكات كاركنان و مديران از عناصر مديريت استعداد در اداره كل تربيت بدني استان فارس", دومين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي, 1390, آمل,ايران.

50- "بررسي ارتباط استراتژي بازاريابي با ميزان حضور تماشاچيان در مسابقات بسكتبال استان آذربايجان غربي", همايش ملي علم و بسكتبال, 1390, گيلان,ايران.

51- "بررسي ارتباط بين انگيزش شغلي و تعهد حرفه ايي مربيان كشتي استان اذربايجان غربي با توجه به عوامل جمعيت شناختي", عتم و كشتي, 1391, تهران,ايران.

52- "بررسي ارتباط بين انگيزش ورزشي با عزت نفس كشتي گيران", اولين همايش ملي علم و كشتي, 1391, تهران,ايران.

53- "بررسي ارتباط بين خصوصيات دموگرافيك كشتي گيران و منش ورزشي انها", علم و كشتي, 1391, تهران,ايران.

54- "بررسي تاثير آموزش هاي ضمن خدمت بر توانمند سازي شغلي دبيران تربيت بدني", ششمين همايش دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي, 1390, تهران,ايران.

55- "بررسي تاثير حركات تمريني ريلاكس عضلاني، تنفسي و تصوري بر روي چابكي حركتي و استقامت عضلاني دانشجويان تربيت بدني دانشگاه تبريز", همايش علمي كاربردي تربيت بدني و ورزش, 1379.

56- "بررسي تاثير شاخص هاي توانمند سازي و ارائه راهكارهاي ارتقاء آنها در بين مربيان اداره كل تربيت بدني شهر اروميه", دومين كنگره ملي مديريت ورزشي, 1387.

57- "بررسي تحليلي وضعيت فني مهندسي اماكن ورزشي سرپوشيده استان آذربايجان شرقي", اولين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي, 1387.

58- "بررسي تطبيقي نقش عوامل موثر برتوسعه گردشگري ورزشي از ديدگاه مديران ودست اندركاران ورزش ايران وتركيه", ششمين همايش بين المللي تربيت بدني وعلوم ورزشي, 1386.

59- "بررسي تعامل ارگانها در توريسم ورزشي", پنجمين همايش دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي, 1386.

60- "بررسي ديدگاه مديران و كارشناسان در مورد نقش شاخصهاي رضايت و وفاداري در توسعه صنعت گردشگري ورزشي استان قارس", اولين همايش ملي تخصصي مديريت برگزاري رويدادهاب ورزشي, 1392, اصفهان,ايران.

61- "بررسي رابطه عوامل سازماني (تعلق سازماني،خلاقيت فردي و سازش با پديده تعارض)با استقرار مديريت دانايي در ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي", همايش ملي مديريت ورزشي با تاكيد بر سند چشم انداز 20 ساله, 1387.

62- "بررسي رابطه مديريت مشاركتي با خلاقيت دبيران تربيت بدني", چهارمين همايش علمي دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي, 1385.

63- "بررسي راهكارهاي بازاريابي براي ترويج وتوسعه رشته هاي ورزشي در ايران", ششمين همايش بين المللي تربيت بدني وعلوم ورزشي, 1386.

64- "بررسي راهكارهاي پيشرفته بازاريابي رشته ورزشي بدنسازي وقويترين مردان درايران باتاكيد بر توريسم ورزشي", ششمين همايش بين المللي تربيت بدني وعلوم ورزشي, 1386.

65- "بررسي راهكارهاي توسعه گردشگري در بخش ورزش ايران", اولين همايش ملي مديريت توسعه گردشگري ورزشي, 1390, تهران,ايران.

66- "بررسي رايطه هوش معنوي و شادكامي ورزشكاران هندباليست استان آذزبايجان غربي", دومين همايش ملي علم و هندبال, 1391, تهران,ايران.

67- "بررسي ظرفيت هاي بازاريابي ورزشي و عوامل برآن به منظور افزايش منابع مالي و توسعه رشته هاي ورزشي در ايران با تاكيد بر هنر هاي رزمي", همايش تفريحات ورزشي, 1390, تهران,ايران.

68- "بررسي ظرفيتهاي بازاريالي ورزشي له منظور توسعه و ترويج رشته ورزشي هندبال در ايران", دومين همايش ملي علم و هندبال, 1391, تهران,ايران.

69- "بررسي عوامل انگيزشي نيرو هاي داوطلبي در ورزش", اولين همايش بين الملي علمي - ورزشي دانشگاهاي جهان اسلام, 1386.

70- "بررسي عوامل انگيزشي و رضايتمندي داوطلبان در ورزش دانشگاهي", هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي, 1388.

71- "بررسي عوامل تنش زاي شعلي در مربيان و داوران هندبال شهرهاي اروميه سنندج و همدان", دومين همايش ملي علم و هندبال, 1391, تهران,ايران.

72- "بررسي عوامل توسعه گردشگري ورزشي شمالغرب كشور", دومين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي, 1390, آمل,ايران.

73- "بررسي عوامل موثر بر توسعه توريسم ورزشي استان آذربايجان شرقي با تاكيد بر جهت گيري صنعتي", دومين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي, 1390, شاهرود,ايران.

74- "بررسي عوامل موثر بر توسعه ورزش در مسسيرهاي تندرستي دانشگاها", سومين همايش بين المللي علمي ورزشي دانشگاههاي آسيا, 1391, تهران,ايران.

75- "بررسي عوامل و منابع تنش زاي شغلي در مربيان ورزشي رشته هاي هندبال و تكواندو استان آذرايجان غربي", دومين همايش ملي علم و هندبال, 1391, تهران,ايران.

76- "بررسي مقايسه اي شيوه هاي بازاريابي ورزشي كشورهاي ايران و تركيه", اولين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي, 1387.

77- "بررسي مقايسه ي نقش بازيابي در افزايش منابع و اعتبارات مالي فدراسيون كاراته ايران با كشور ژاپن", هفتمين همايش ملي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگا ه تبريز, 1385.

78- "بررسي مهمترين عوامل جذب كننده و بازدارنده موثر بر توسعه گردشگري بانوان استان آذريايجان غربي با تاكيد بر جاذبه هاي طبيعي ورزشي", دومين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي, 1390, شاهرود,ايران.

79- "بررسي نحوه اجراي نظام نوين اداره بيمارستان در مراكز آموزشي و درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اروميه", اولين همايش بين المللي اصلاحات و مديريت تغيير در آموزش پرشكي, 1382.

80- "بررسي نقش مسافرت هاي خارج از كشور مديران و دست اندركاران ورزش كشور در ديدگاه آنان نسبت به عوامل موثر بر توسعه گردشگري ورزشي ايران", پنجمين همايش دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي, 1386.

81- "بررسي نقش شاحصهاي مدت اقامت و درامد گردشگران در توسعه صنعت گردشگري ورزشي فارس", اولين همايش تخصصي مديريت برگزاري رويدادهاي ورزشي, 1392, اصفهان,تيران.

82- "بررسي نقش عوامل موثر در توسعه گردشگري ورزشي استان اردبيل", اولين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي, 1387.

83- "بررسي نياز سنجي آموزشي در راستاي توسعه منابع انساني مراكز آموزشي عالي و اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي", سومين كنگره ملي مديريت ورزشي توسعه و بالندگي منابع انساني در ورزش, 1388.

84- "بررسي و مقايسه كيفيت زندگي كاري و خرده مقايسهاي آن در بين معلمان فعال و غير فعال حركتي ايران", دومين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي, 1390, آمل,ايران.

85- "بررسي و مقايسه ميزان اضطراب رقابتي بين ورزشكاران پسر و دختر رشته هاي تيمي و انفرادي مدارس", ششمين همايش دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي, 1390, تهران,ايران.

86- "بررسي وضعيت اقتصادي صنعت ورزش ايران در سالهاي 80 تا 84", ششمين همايش بين المللي تربيت بدني وعلوم ورزشي, 1386.

87- "بررسي وضعيت ايمني و بهداشتي اماكن و فضاهاي ورزشي شهرستان جهرم", دومين همايش ملي توسعه ورزش شهروندي, 1389.

88- "بررسي وضعيت موجود و شاخص هاي استعداد يابي واليبال مردان", دومين همايش ملي استعداد يابي ورزشي, 1391, تهران,ايران.

89- "بررسي ومقايسه ويژگيهاي كمالگرايي وپرخاشگري بازيكنان پست هاي مختلف فوتبال ليگ دسته دوكشوري", دومين همايش ملي تخصصي رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي, 1390, مشهد,ايران.

90- "بررسي همسويي عملكرد رسنه هاي گروهي كشور با اهداف تربيت بدني", همايش ملي مديريت ورزشي با تاكيد بر سند چشم انداز 20 ساله, 1387.

91- "تاثير توريسم ورزشي بر توسعه شهري", دومين همايش ملي توسعه ورزش شهروندي, 1389.

92- "تاثير ورزش صبحگاهي بر سلامتي رواني سالمندان-صفجه 51", همايش سراسري سلامت سالمنذان, 1391, كرماننشاه,ايران.

93- "تجاري سازي علوم ورزشي و پاركهاي علم و فن آوري ورزشي در دانشگاه ها 18", نخستين همايش بين المللي خصوصي سازي و سرمايه گذاري ورزشي آذر 1391, 1391, تهران,ايران.

94- "تحليل عوامل گرايش به رشته ورزشي بدمينتون در زنجان", دومين همايش استعداد يابي ورزشي, 1391, تهران,ايران.

95- "تحليل مسير برنامه سوم و چهارم توسعه كلان ورزش استان آذربايجان غربي در بعد عمراني و قهرماني", ششمين همايش دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي, 1390, تهران,ايران.

96- "تعيين ارزشهاي محوري در برنامهي راهبردي ادارهي كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي", كنگره ملي- تخصصي علوم ورزشي:نياز نسل فردا, 1392, تهران,ايران.

97- "تعيين استانداردهاي حرفه اي معلمان تربيت بدني با استفاده از روش دلفي", دوهيي هوايش هلي علوم هديريت وًيي, 1392, گرگان,ايران.

98- "تلفيق روش هاي تصميم گيري چند معياره با سيستم اطلاعات جغرافيايي جهت مكانيابي بهينه اماكن ورزشي", اولين همايش علمي بين المللي آمادگي جسماني و ايروبيك, 1389, تهران,ايران.

99- "تلفيق روشهاي تصميم گيري چند معياره ( ) سيستم اطلاعات جغرافيايي () به منظور مكان يابي بهينه اماكن ورزشي", اولين همايش علمي بين المللي آمادگي جسماني و ايروبيك, 1389.

100- "توسعه پايدار و ورزش", همايش ملي مديريت ورزشي با تاكيد بر سند چشم انداز 20 ساله, 1387.

101- "ديدگاه صاحبان باشگاه هاي خصوصي شهر اروميه درباره موانع ومشكلات موجود درخصوصي سازي ورزش", اولين كنكره بين الملي رويكرد نوين تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي, 1385.

102- "رابطه سبك رهبري با ميزان رضايت شغلي مديران تربيت بدني استان اصفهان", چهارمين همايش علمي دانشجويي تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاههاي سراسر كشور, 1385.

103- "رابطه بين برند سازي در فروش محصولات ورزشي كشور", علم و كشتي, 1391, تهران,ايران.

104- "رابطه سرمايه اجتماعي و كار آفريني سازماني در اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي", سومين كنگره ملي مديريت ورزشي توسعه و بالندگي منابع انساني در ورزش, 1388.

105- "رابطه عوامل شناخت سازماني و موفقيت سازمان بر اساس مدل شش بعدي وايزبرد در بين مديران ورزشي دانشگاه هاي ايران", ششمين همايش دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي, 1390, تهران,ايران.

106- "رابطه فشار هاي فرهنگي – اجتماعي با اختلالات خوردن در دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار", دومين همايش ملي تخصصي رفتار حركتي و روانشناسي ورزشي, 1390, مشهد,ايران.

107- "عوامل جلب كننده موثر بر توسعه گردشگري ورزشي شهرستان اروميه با تأكيد بر جاذبه هاي طبيعي ورزشي", ششمين همايش بين المللي تربيت بدني, 1386.

108- "عوامل موثر در گرايش جوانان 20-16 ساله به كشتي در شهر زنجان", علم و كشتي, 1391, تهران,ايران.

109- "مطالعه عوامل موثر بر حضور تماشاگران مسابقات تيم هاي واليبال استان آذربايجان غربي", دومين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي, 1390, شاهرود,ايران.

110- "مقايسه بازاريابي توريسم ورزش كاراته در ايران با كشور ژاپن", اولين كنكره بين الملي رويكرد نوين تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه آزاد اسلامي, 1385.

111- "مقايسه تاثير دو نوع بازخورد پس از كوششهاي خوب و پس از كوششهاي بد بر اجرا و يادگيري مهارت سرويس بلند بدمينتون", چكيده مقالات اولين همايش ملي رفتار حركتي و روانشناسي ورزش, 1386.

112- "موانع جذب اسپانسرها در واليبال حرفه اي استان هاي آذربايجان شرقي و غربي و ارائه راهكارهاي آن صفحه71", نخستين همايش بين المللي خصوصي سازي و سرمايه كذاري در ورزش آذر 1391, 1391, تهران,ايران.

113- "مهندسي طراحي و ساخت فضاهاي سر پوشيده ورزشي", اولين كنفرانس بين المللي مهندسي ورزش ايران, 1386.

114- "نقش بازاريابي در گردشگري ورزشي استان آذربايجان غربي", همايش ملي تفريحات ورزشي, 1390, تهران,ايران.

115- "نقش رسانه هاي گروهي بر گرايش بانوان استان آذربايجان غربي به ورزش هاي همگاني و قهرماني", سومين كنگره ملي مديريت ورزشي توسعه و بالندگي منابع انساني در ورزش, 1388.

116- "نقش نياز سنجي پژوهشي در راستاي توانمند سازي منابع انساني دانشگاهها و مراكز آموزش عالي استان آذربايجان غربي", هفتمين همايش بين المللي تربيت بدني و علوم ورزشي, 1388.

117- "وضعيت اجتماعي - اقتصادي خانواده و استعداد در ورزش", دومين همايش ملي استعداد يابي ورزشي, 1391, تهران,ايران.
کتاب های چاپ شده (9)

1-مهرداد محرم زاده-یاسر سام -چالاک مجیدی, "مجموعه ابزارهای مدیریت ورزشی", 1392.

2-1- مهرداد محرم زاده 2-دکتر میر حسن سید عامری 3-محسن وحدانی, "روانشناسی کار در سازمانهای ورزشی", 1391, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

3- "ارتباطات در سازمانهای ورزشی", 1390, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

4- "اصول و مبانی گردشگری", 1388.

5- "مدیریت سازمانهای ورزشی", 1386.

6- "مدیریت مشارکتی در سازمانهای ورزشی", 1386.

7- "مبانی روانی - اجتماعی در تربیت بدنی", 1385.

8- "مدیریت بازار یابی ورزشی", 1385.

9- "تئوریهای مدیریت", 1383.
پروژه های تحقیقاتی (4)

1- "ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی و نیازهای اماکن ورزشی روباز استان آذربایجان غربی", دانشگاه ارومیه, 1390, کاربردی.

2-مهرداد محرم زاده, - 2.سیدعلی اصغر هاشمی قره باغ 35%, "بررسی نقش عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان غربی", دانشگاه ارومیه, 1388.

3- "رابطه بین سبک های مربیان با هویت ورزشی دانشجویان شرکتکننده در یازدهمین المپیاد دانشگاه‌های سراسر کشور", دانشگاه ارومیه, 1392, کاربردی.

4- "بررسی ارتباط بین تعالی سازمانی EFQM و تعهد عاطفی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی", دانشگاه ارومیه, 1391, کاربردی.
پایان نامه ها (14)

1-احمد نوري, "امكان سنجي پياده سازي نظام مديريت مقصد گردشگري ورزشي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

2-شيدا سعيدي, "رابطه هوش عاطفي با راهبردهاي مديريت تعارض مديران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

3-شمس غفاري, "ارتباط كيفيت زندگي كاري با بهره وري عملكرد معاونين ورزش بانوان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

4-ماريه عاشوري, "رابطه عوامل شناخت سازماني وموفقيت سازمان بر اساس مدل شش بعدي وايز بورد", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

5-نازي حافظ مقدم, "مقايسه پيشرفت تحصيلي.سلامت عمومي و امادگي جسماني دانش اموزان ورزشكار و غير ورزشكار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

6-محمود اقايي, "ارتباط سبكهاي رهبري مربيان با هويت ورزشي دانش اموزان تيمهاي منتخب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

7-سيران توحيدي, "طراحي بانك اطلاعاتي تامين كنندگان خدمات ورزشي و پيمانكاران ساخت اماكن ورزشي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

8-يوسف سليماني كيوي, "بررسي عوامل و منابع تنش زاي شغلي، سازماني و فردي كاركنان ادارت تربيت بدني استان اردبيل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

9-هاجر محمدي, "رابطه بين مديريت تجربه مشتري با بهره وري سازماني در باشگاههاي ورزشي شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

10-محسن وحداني, "ارتباط بين ابعاد شخصيت و تحليل رفتگي شغلي در كاركنان اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

11-سميه محمودي كوچك سرايي, "رابطه فشار اجتماعي و تصوير بدني و اختلالات خوردن در دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

12-محمد جعفر مباركي, "مقايسه كارايي اماكن ورزشي سرپوشيده خصوصي و دولتي شهر سنندج از طريق روش تحليل پوششي داده ها", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

13-محمد سيوان نوري, "بررسي ارتباط بين سبك هاي رهبري مديران با انسجام گروهي و تعهد كاركنان اداره كل تربيت بدني استان كردستان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

14-سيروان نامداري, "امكان سنجي توسعه گردشگري ورزش هاي آبي در درياچه زريوار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.