• نام و نام خانوادگی
  • میر حسن سید عامری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استاد
 • بخش مربوطه
  • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (51)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (88)
کتاب های چاپ شده (6)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (102)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • میر حسن سید عامری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استاد
 • بخش مربوطه
 • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (51)

1-حجت محمدی میرحسن سیدعامری رباب یدالله زاده, 2015, Comparison of physical fitness among male students in Zanjan province,International Journal of Sport Studies.

2-میرحسن سیدعامری, 2015, The impact of word of mouth promotion on brand special value dimensions in sports services,Sport Science.

3-Hassan Seyed Ameri and Mohsen Behnam, 2014, THE EFFECT OF BRAND CREDIBILITY ON CONSUMERS’ PERCEPTION ABOUT BRANDS,Sport Science.

4-مرتضی فتاح پور ،سید محمد کاشف، میرحسن سیدعامری، مصطفی فتاح پور, 2012, The effect of moral education on ethical decision making of athletic trainers,Life Science Journal.

5-سید محمد کاشف، میرحسن سیدعامری، مرتضی فتاح پور مرندی, 2012, Ethical Decision - Making of sport coaches,International Research Journal of Applied and Basic Sciences.

6-میرحسن سیدعامری, 2012, The Possible Effects of Motor Activities on Improving Perceptual Motor Capabilities of Trainable Mentally Retarded Children,World Journal of Sport Sciences- دانشگاه تهران.

7-میرحسن سید عامری 1، سید محمد کاشف 2، مرتضی فتاح پور مرندی 3، 1394، تصمیم گیری اخلاقی مربیان ورزشی بر اساس پست و سابقه مربیگری،مطالعات مدیریت ورزشی.

8-میرحسن سیدعامری -عثمان سواره لقمان ابراهیمی، 1394، رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی،مدیریت ورزشی دانشگاه تهران.

9-فریبرز فتحی 1 ، محمد امین صیادی 2، میرحسن سید عامری 3، 1394، نیاز سنجی شهروندان ارومیهای به ورزش همگانی،پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی.

10-میرحسن سیدعامری، 1394، تبیین فراگرد انگیزش )عوامل انگیزاننده( و ارتباط آن با رفتار اخلاقی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی،مطالعات مدیریت ورزشی پژوهشگاه.

11-محسن بهنام 1،دکتر میرحسن سیدعامری 2، نرگس فصیح 3، لیلا خرمی، 1393، تاثیر اعتبار برند بر نیات رفتاری مشتریان محصولات ورزشی،پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران.

12-مهرداد محرم زاده محسن وحدانی جعفر قهرمانی میرحسن سید عامری، 1393، رابطة بین ویژگی های شخصیتی کارکنان و فرسودگی شغلی در وزارت ورزش و جوانان،مدیریت ورزشی دانشگاه تهران.

13-فریبرز فتحی، مهرداد محرم زاده ، میر حسن سید عامری، 1393، بررسی رابطة بین آرزوهای شغلی و جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران،مدیریت ورزشی دانشگاه تهران.

14-فریبرز فتحی 9 ، میرحسن سیدعامری 2 و آرمان ویسی 3، 1393، بررسی ابعاد مسیرهای پیشرفت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران،مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش.

15-سعید لطفی یامچی، میرحسن سید عامری، خدیجه لطفی یامچی، 1393، بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و اثر بخشی در سازمان های ورزشی،مطالعات مبانی مدیریت در ورزش.

16-. فریبرز فتحی ? 2. میرحسن سیدعامری - 3. مهرداد محرم زاده، 1393، تبیین رابطه بین آرزوهای شغلی و وجدان کاری کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران،پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش جهاد دانشگاهی.

17-میترا محمدی 1، محمدامین صیادی 2، دکتر میر حسن سید عامری، 1393، تبیین مهم ترین عوامل برانگیزاننده ی فعالیت های ورزشی در مسیرهای تندرستی،پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران.

18-محمد مازیاری؛ سید محمد کاشف؛ میرحسن سید عامری، 1393، تحلیل کانونی رابطه حمایت اجتماعی و بیانگیزگی دانش‌آموزان در فعالیت‌های تربیت‌بدنی،نشریه مدیریت و توسعه ورزش.

19-فریبرز فتحی ، میرحسن سیدعامری، سید محمد کاشف، 1393، عوامل اجتماعی مؤثر برگرایش به مطالعهی روزنامه های ورزشی،مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی پیام نور.

20-میرحسن سیدعامری فاطمه جامعه ای، 1393، تبیین عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش های همگانی و قهرمانی با تاکید بر نقش رسانه های جمعی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی استان کردستان،پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی.

21-میرحسن سیدعامری، 1393، تبیین فرهنگ سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی با رویکرد نظری مدل دنیسون،مطالعات مدیریت ورزشی.

22-محسن وحدانی، مهرداد محرم زاده میرحسن سیدعامری نجمه رضا سلطانی، 1392، ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی،مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش.

23-مرتضی فتاح پور مرندی .2 - ?مصطفی فتاح پور مرندی - .3مهرداد محرم زاده – .4میرحسن سیدعامری، 1392، ارتباط سرمایه های اجتماعی و فکری با مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان استانهای آذربایجان غربی و شرقی،رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی.

24-مهرداد محرمزاده ، میرحسن سیدعامری ، محمد امین صیادی ، میترا محمدی، 1392، ارزیابی مهم‌ترین شاخص‌های موثر در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی،نشریه مدیریت و توسعه ورزش گیلان.

25-دکتر حسین بیات 9 ، دکتر میرحسن سیدعامری 2 ، اسکندر حسین پور 3 ، فاروق فتحی کجل، 1392، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی ملی از دیدگاه دست اندرکاران ورزشی،مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران،.

26-محمدرسول خدادادی میرمحمد کاشف – 3.. میرحسن سیدعامری – 4.. معصومه اعلمی کشکی، 1392، رابطة بین مؤلفه های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در ا دارة کل و ادارات تربیت بدنی،مدیریت دانشگاه تهران.

27-پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 1392، ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان،پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی.

28-سعید اشرفی 1 ، سید محمد کاشف 2، میر حسن سید عامری، 1392، ارتباط بین عوامل بازدارنده فعالیت بدنی با مراحل تغییر رفتار ورزشی در جانبازان و معلولین شهر ارومیه،پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی.

29-میرحسن سیدعامری، شیدا سعیدی،فریدون منافی، 1392، ارتباط هوش هیجانی و موفقیت ورزشی ورزشکاران رشتههای ورزشی تیمی،مطالعات روانشناسی ورزشی.

30-مرتضی فتاح پور مرندی، سید محمد کاشف، میرحسن سید عامری، 1392، بررسی تأثیر آموزش‌های اخلاقی بر تصمیم‌گیری اخلاقی مربیان ورزشی،معرفت اخلاقی.

31-سید محمد کاشف میرحسن سیدعامری محمد مازیاری، 1392، بررسی علل بی انگیزگی دانش آموزان دوره متوسطه،آموزش تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش.

32-سید سیروان حسینی، میرمحمد کاشف، میرحسن سیدعامری، 1392، مکان یابی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی،پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی پیام نور.

33-میرحسن سیدعامری قربان بردی آلق، 1391، تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه های ورزش همگانی و تفریحی (مطالعه موردی: ارومیه)،نشریه پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی - دانشگاه بوعلی سینا همدان.

34-کیوان عرضه ، میرحسن سیدعامری، 1391، مدیریت دانش و مهارت های ارتباطی مدیران سازمان تربیت بدنی ایران،فصلنامه تخصصی مدیریت ورزشی علمی- پزوهشی پزوهش در علوم ورزشی- پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم.

35-محسن وحدانی، مهرداد محرم زاده، میرحسن سیدعامری، 1391، ارتباط بین ابعاد شخصیت (مدل 5 عاملی) و فرسودگی شغلی معلمان استثنایی استان خراسان شمالی،تعلیم و تربیت استثنایی.

36-مهرداد محرم زاده ،میرحسن سیدعامری، شیدا سعیدی، 1391، ارتباط مؤلفه‌های پنج‌گانه هوش عاطفی و راهبردهای مدیریت تعارض در میان مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی،فصلنامه تخصصی مدیریت ورزشی علمی- پزوهشی پزوهش در علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم.

37-میر حسن سید عامرى 1، سوران بهرامى 2 ، محمد امین صیادى 3، 1391، بررسى رابطه بین کیفیت خدمات با رضایت مندى و وفادارى،پژوهش هاى کاربردى مدیریت و علوم زیستى در ورزش.

38-اصغر توفیقی ، میرحسن سیدعامری، جواد طلوعی آذر، 1391، تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی ، مقاومتی ، و موازی بر حجم و ظرفیت ریوی دانشجویان مرد غیر فعال،المپیک- کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران.

39-، یعقوب بدری آذرین ، میرحسن سیدعامری، علی ایمانپور، 1391، تحلیل رگرسیونی رابطة بین اجزای مدیریت دانش و عملکرد منابع انسانی،فصلنامه تخصصی مدیریت ورزشی- دانشگاه تهران.

40-بهنام ملکی، حسن محمدزاده ،میرحسن سیدعامری، حجت زمانی ثانی، 1390، بررسی رابطه عزت نفس و انگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربایجان غربی،پژوهش در علوم توانبخشی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

41-محمدرضا اسمعیلی، میرحسن سیدعامری، ابوالفضل قاسم زاده ، پوریا سهرابی، 1390، رابطه بین توانمند سازی و رفتار شهروندی سازمان کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران،مطالعات مدیریت ورزشی.

42-میرحسن سیدعامری ، محمدرضا اسمعیلی، 1390، رابطه بین توانمندسازی،تعهد سازمانی و تعهد شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی،فصلنامه تخصصی مدیریت ورزشی - دانشگاه تهران.

43- 1389، بررسی عنصرحمایت مالی از عناصرآمیخته بازار یابی ورزشی،نشریه علمی- پزوهشی المپیک.

44-میرحسن سیدعامری، 1389، بررسی رفتارهای مدیریت خطر مدیران مجموعه های ورزشی استان مازندرانجان شرقی و غربی،فصلنامه تخصصی مدیریت ورزشی علمی- پزوهشی پزوهش در غلوم ورزشی ISC (، 7،7.

45- 1388، ارتباط بین هوش سازمانی و مدیریت دانش در ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی و غربی،فصلنامه تخصصی مدیریت ورزشی علمی- پزوهشی پزوهش در علوم ورزشی ( ISC.

46- 1388، تاثیر یک دوره اردوی آمادگی شش هفته ای بر اجزای سیستم کمپلمان کاراته کاران C3 وC4 حرفه ای جوان،مجله علمی پژوهشی حرکت.

47- 1388، منابع استرس-تحلیل رفتگی و میل به باز نشستگی در داوران حرفه ای فوتبال ایران،فصلنامه تخصصی رفتار حرکتی علمی- پزوهشی پزوهش در غلوم ورزشی ( ISC.

48- 1388، وضعیت شاخص های توانمندسازی و ارتباط آن باعوامل فردی در بین مربیان،نشریه علمی- پزوهشی حرکت ( ISc).

49- 1388، تبیین رابطه بین مولفه های مدیریت مشارکتی به عنوان یک شیوه موثر و انگیزش شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی،مدیریت ورزشی.

50- 1388، تبیین رابطه سبکهای مدیریت تعارض (بین فردی) با روحیه و رضایت شغلی مربین ورزشی اداره تربیت بدنی شهر ارومیه،پژوهش در علوم ورزش.

51- 1385, The Possible Impact Of Participative Management As an effective management technique on Promoting Employees Job Motivation (Physical Education Office, West Azarbaijan),نشریه حرکت.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (88)

1- 1391, Analysis of factors influencing students attitudes and opinions about the,کنفرانس بین المللی دانشگاه شمال - با همکاری انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی, آمل,ایران.

2- 1391, Empowerment of human resources and organizational productivity,کنفرانس بین المللی دانشگاه شمال - با همکاری انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی, آمل,ایران.

3- 1391, Ethical Decision making of sport coaches and athletic medical assistant in,کنفرانس بین المللی دانشگاه شمال- با همکاری انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی, آمل,ایران.

4- 1393, Investigation of the relationship between ICT and Originality aspect of self-efficacy of West Azerbaijan youth and sports office Employees",هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, tehran,iran.

5- 1393, Survey of challenges and Opportunity which are sport for all Chaharmahal va Bakhtiary,هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, تهران,ایران.

6- 1385، ارتباط فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با میزان رضایت شغلی مدیران ادارت تربیت بدنی استان اصفهان،اولین کنگره بین المالی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی.

7- 1392، ارتباط بین ابعاد وفاداری مشتری و تقویت برند ورزشی در لیگ حرفهای فوتبال ایران،دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال، تهران،ایران.

8- 1392، ارتباط بین جاذبه های طبیعی ورزشی با توسعه گردشگری ورزشی،چهارمین کنگره ملی مدیریت ورزشی، گرگان،ایران.

9- 1393، ارتباط بین رهبری خدمت گزار و جامعه پذیری سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اذربایجان غربی،هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

10- 1389، ارتباط بین ساختار سازمانی و کارافرینی سازمانی در تربیت بدنی استان اذربایجان شرقی،اولین همایش ملی مدیریت، شیراز،ایران.

11- 1391، ارتباط بین سبک رهبری مربیان با سبک هویت ورزشکاران ژیمناستیک کار،دومین همایش استعداد یابی - با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تهران،ایران.

12- 1391، ارتباط بین سبک های رهبری مربیان و رضایت مندی ورزشکاران استان اصفهان،همایش ملی تربیت بدنی کاربردی و علوم ورزشی، تفت،ایران.

13- 1388، ارتباط بین سبک های مدیریتی تبدیلی و تبادلی مدیران با تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی،سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی توسعه و بالندگی منابع انسانی در ورزش.

14- 1390، ارتباط بین سلامت عمومی و سلامت سازمانی در مدیران و کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی،همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی، لاهیجان،ایران.

15- 1392، ارتباط بین شیوه های اعمال قدرت مربیان و رضایت مندی ورزشکاران،چهارمین کنگره ملی مدیریت ورزشی، گرگان،ایران.

16- 1394، ارتباط بین عدالت سازمانی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین معلمان تربیت بدنی شهرستان ارومیه،اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور – ارومیه 62 و 62 مهرماه 4931، ارومیه،ایران.

17- 1388، ارتباط بین گرایشهای ارزشی سبک های تصمیم گیری مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی،هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزش.

18- 1390، ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان،ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی، تهران،ایران.

19- 1390، ارتباط بین منابع قدرت و سبک های مدیریت تعارض در مدیران اداره کل،همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، آمل،ایران.

20- 1392، ارتباط بین مؤلفه های توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه،کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا، تهران،ایران.

21- 1391، ارتباط بین ویزگیهای دموگرافیک و فرایند تصمیم گیری اخلاقی مربیان ورزشی،علم و کشتی - دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران.

22- 1385، ارتباط فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با میزان رضایت شغلی مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان،اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی.

23- 1386، بررسی تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر خود پنداره و تصویر بدنی بانوان 30-45 ساله،چکیده مقالات اولین همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش.

24- 1386، بررسی رابطه ساختار سازمانی (رسمیت، تمرکز و جریان ارتباطات) سازمان تربیت بدنی ایران با استراتژی مدیریت دانش(KM)،پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

25- 1385، بررسی عوامل انگیزشی نیروهای داوطلبی در ورزش،هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگا ه تبریز.

26- 1394، بررسی ارتباط بین جو سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهار محال بختیاری،اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش، چابهار،ایران.

27- 1390، بررسی تاثیر اجرای زنگ سلامت بر اعتماد سازمانیکارکنان اداره تربیت بدنی شهرستان ارومیه،ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی، تهران،ایران.

28- 1388، بررسی توصیفی مقایسه ای وضعیت بهداشتی و ایمنی استخر های سر پوشیده استان آذربایجان غربی بر اساس نرم های استاندارد،هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزش.

29- 1393، بررسی چالشها وفرصتهای فرا روی ورزش همگانی بانوان استان چهارمحال و بختیاری و ارائه راهکارهای توسعهای،هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

30- 1390، بررسی رابطه بین مدیریت زمان با مسخ شخصیتی کارکنان اداره تربیت بدنی استان آذربایجان غربی،دومین همایش ملی مدیریت ورزشی، شاهرود،ایران.

31- 1385، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی ورزشکاران،چهارمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سراسر کشور.

32- 1385، بررسی رابطه تعهد شغلی دبیران تربیت بدنی و جو سازمانی مدارس شهر سقز،هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

33- 1386، بررسی رابطه تکنولوژی مورد استفاده سازمانی ( پشتیبانی ICT وشناخت ICT ) سازمان تربیت بدنی ایران با استراتژِی مدیریت دانش (km )،ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی.

34- 1385، بررسی رابطه جو سازمانی با میزان رضایت شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی در استان های کردستان و کرمانشاه،هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

35- 1390، بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با،همایش ملی مدیریت ورزشی، شاهرود،ایران.

36- 1390، بررسی رابطه مدیریت زمان و فرسودگی شغلی کارکنان ادارات،دومین همایش ملی مدیریت ورزشی، شاهرود،ایران.

37- 1385، بررسی شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی در مدارس پسرانه و دخترانه دوره های سه گانه تحصیلی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی و مدیران واحدهای آموزشی استان آذربایجان غربی،اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی.

38- 1387، بررسی علل جذب نیروهای داوطلبی در ورزش،اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی.

39- 1391، بررسی علل خشونت تماشاگران اشوبگر کشتی از دیدگاه پلیس،همایش ملی علم و کشتی - دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران.

40- 1387، بررسی عوامل بازدارنده موثر بر گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی از دیدگاه کارشناسان اداره کل تربیت بدنی،اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی.

41- 1390، بررسی موانع توسعه ورزشهای همگانی و تفریحی از دیدگاه شهروندان ارومیه ای و ارایه راهکار هایی برای توسعه،همایش ملی تربیت بدنی، آمل،ایران.

42- 1393، بررسی نقش روانشناس ورزشی با عملکرد ورزشی ورزشکاران از دیدگاه مربیان و ورزشکاران،هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

43- 1391، بررسی و ارزیابی عوامل استراتزیک داخلی موثر بر موفقیت مالی در ورزش دانشگاهی،سومین همایش بین المللی علمی – ورزشی دانشگاهای آسیا، تهران،ایران.

44- 1393، بررسی و مقایسه سلامت روانی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه ارومیه،هشتمین کنگره تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، تهران،ایران.

45- 1391، بررسی وضع موجود شاخص های استعدادیابی رشته ژیمناستیک از دیدگاه مربیان،دومین همایش استعدادیابی - با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تهران،ایران.

46- 1392، بررسی وضع موجود و تبیین شاخص های استعدادیابی در کشتی،سومین همایش ملی استعدادیابی، تهران،ایران.

47- 1389، بررسی وضعیت ایمنی و بهداشتی امکن و فضاهای ورزشی مدارس شهر ارومیه از دیدگاه مدیران و دبران تربیت بدنی،اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، تهران،ایران.

48- 1387، بررسی وضعیت ساختاری برنامه ریزی و بودجه باشگاههای ورزشی خصوصی شهرستان ارومیه،دومین کنگره ملی مدیریت ورزشی.

49- 1394، بررسی وضعیت صلاحیتهای حرفه ای دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان غربی،اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور – ارومیه 62 و 62 مهرماه 4931، ارومیه،ایران.

50- 1394، بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ،اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش، چابهار،ایران.

51- 1393، پیاده سازی مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان با استفاده از تکنیک TOPSIS،هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

52- 1393، پیش بینی میزان اثر بخشی ساختار های حمایت مالی ورزشی و روابط نظری بین آنها در میان طرفداران والیبال،هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

53- 1393، تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذرباجان غربی،هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

54- 1386، تاثیز تمرینان هوازی شدت متوسط روی سطوح گنادوتروپین و اندورژین سرم زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک،ششمین همایش بین الملی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

55- 1387، تبیین اثر تمرین ذهنی بر کیفیت یادگیری مهارت کات تنیس روی میزبک هند""،اولین همایش علمی تنیس روی میز.

56- 1387، تحلیل عوامل آموزشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه ارومیه،اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی.

57- 1393، تدوین اهداف بلند مدت و حوزه های کلیدی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی در حوزه ورزش،هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

58- 1392، تعیین شاخص های روانی و شخصیتی به منظور انتخاب بازیکن فوتبال،سومین همایش ملی استعدادیابی، تهران،ایران.

59- 1393، خصوصی سازی: راهکارهای توسعه اشتغال زایی از طریق ورزش،هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

60- 1386، رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان تربیت بدنی ایران،پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

61- 1392، رابطه بین فرهنگ سازمانی با فرهنگ ایمنی 1HSE در ساخت و نگهداری اماکن،دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال، تهران،ایران.

62- 1391، رابطه بین کمال گرایی و اضطراب رقابتی در کشتی گیران جوان شهر ارومیه،علم و کشتی - علم و کشتی - دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،ایران.

63- 1387، رابطه بین مهارت سازمانی مدیریت زمان و بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذدبایجان شرقی،همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم انداز 20 ساله.

64- 1394، رابطه رهبری تحول آفرین با حمایت سازمانی ادراک شده در بین اداره ورزش و جوانان استان آذربایجانم شرقی،هفتمین کنگره بین المللی مدیریت کارافرینی و نوآوری، تهران،ایران.

65- 1385، رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی استانهای آذربایجان شرقی و غربی،اولین همایش ملی مدیریت و رهبری سازمانی.

66- 1386، رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران سازمان آموزش و پرورش استانهای آذربایجان شرقی و غربی،پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی.

67- 1385، رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی،اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی.

68- 1394، رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با روحیهی تلاش و ابتکار درکارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی،نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

69- 1388، رابطه مدیریت کیفیت جامع و معیارهای آن در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی،سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی توسعه و بالندگی منابع انسانی در ورزش.

70- 1390، رابطهی به کارگیری فناوری اطلاعات و اثربخشی در سازمان های ورزشی،دومین همایش ملی مدیریت ورزشی، شاهرود،ایران.

71- 1390، راهکار هایی برای جذب و افزایش مشارکت شهروندان ارومیه ای در برنامه ورزش همگانی و تفریحی،همایش ملی تفریحات ورزشی، تهران،ایران.

72- 1392، شناسایی قوت ها ضعف ها فرصت ها و تهدید های اداره کل ورزش و جوانان استان اذربایجان غربی و تنگناها و چالش های فراروی ان،کنفرلنس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها، شیراز،ایران.

73- 1394، عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان مشارکت دانشآموزان در انجمنهای دانشآموزی با تاکید بر انجمنهای ورزشی،اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور – ارومیه 62 و 62 مهرماه 4931، ارومیه،ایران.

74- 1390، عوامل موثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی در شهر زنجان از دیدگاه دست اندرکاران ورزشی،همایش ملی تفریحات سالم ورزشی، تهران،ایران.

75- 1392، عوامل موثر برحضور هواداران فوتبال در مسابقات تیم ملی بر اساس نظریه ارزشهای،دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال، تهران،ایران.

76- 1393، مسئولیت اجتماعی و وفاداری مشتریان در مدارس فوتبال،هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

77- 1394، مقایس وضعیت چابکی سازمانی ادارات کل ورزش و جوانان در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی،اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش، چابهار،ایران.

78- 1390، مقایسه امکانات و نیروی انسانی تربیت بدنی مدارس پسرانه و دخترانه دوره متوسطه استان اردبیل،ششمین همایش ملی دانشجویان، تهران،ایران.

79- 1386، مقایسه سبک های مقابله با استرس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دختر و پسر،اولین همایش بین المللی علمی -ورزشی جهان اسلام.

80- 1392، مقایسه عوامل تسهیل کننده فعالیت های ورزشی با مراحل تغییر رفتار ورزشی در زنان معلول شهر ارومیه،کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا، تهران،ایران.

81- 1390، مقایسه کیفیت زندگی جانبازان و معلولین شرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش همگانی،همایش علمی،تخصصی ورزش همگانی - دانشگاه تهران، تهران،ایران.

82- 1390، منلسب سازی امکن ورزشی و محیط های شهری برای توسعه ورزش همگانی جانبازان و معلولین،همایش علمی،تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین، تهران،ایران.

83- 1385، نقش احتمالی مدیریت مشارکتی به عنوان یک شیوه موثر در ارتقای انگیزش شغلی کارکنان ادارت تربیت بدنی استان آ.غ،اولین کنگره بین المالی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی.

84- 1391، نقش ادراک شخصی از استعداد در فعالیت های ورزشی تفریحی،دومین همایش استعدادیابی با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تهران،ایران.

85- 1391، نقش رویکرد طرح های آموزش و پرورش)سباح، طناورز و ژیمناستیک(،دومین همایش استعداد یابی با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تهران،ایران.

86- 1392، نقش عوامل روانشناختی توانمندسازی بر انگیزش پیشرفت ورزشی کشتی گیران سطح ایلام،سومین همایش ملی استعدادیابی، تهران،ایران.

87- 1391، نقش فعالیت بدنی و ورزش در نحوه گذران اوقات فراغت سالمندان شهر یزد،اولین همایش ملی واکاوی و تبیین راهبردی فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه ورزش همگانی، تهران،ایران.

88- 1390، و نقش آن در مدیریت ورزشی CMS،دومین همایش ملی مدیریت ورزشی، شاهرود،ایران.
کتاب های چاپ شده (6)

1-میرحسن سیدعامری،رحیم شریف، 1392، مدیریت امنیت و ایمنی در مسابقات ورزشی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2-میرحسن سیدعامری، مرتضی فتاح پور مرندی، 1392، مبانی مدیریت اوقات فراغت با رویکرد ورزش های تفریحی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

3-میرحسن سیدعامری، 1391، مبانی راهبردی رویداد های ورزشی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

4-مهرداد محرم زاده ،میرحسن سیدعامری، محسن وحدانی، 1391، روانشناسی کار در سازمان های ورزشی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

5- 1388، اصول و مبانی تربیت بدنی با تکیه بر ارزشهای اسلامی.

6- 1386، مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1- 1377، مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانشجویان رشته تربیت بدنی (دبیری محض) با سایر رشته ها در دانشگاه ارومیه،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1387، تحلیل عوامل آموزش رشته تربیت بدنی از دیدگاه دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه ارومیه،دانشگاه ارومیه.

3- 1385، بررسی رابط? فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران ادارات کل تربیت بدنی مثال موردی (استانهای آذربایجان غربی و شرقی)،دانشگاه ارومیه.

4- 1394، ارتباط بین عوامل برانگیزاننده و میزان پایبندی به رفتارهای اخلاقی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

5-میرحسن سیدعامری،وریا کریمی، 1393، بررسی نیاز های آموزشی دانشجویان تربیت بدنی دانشکده های فنی و حرفه ای سما در راستای تقویت روحیه کارافرینی،اداره آموزش وپرورش.
پایان نامه ها (102)

1-شيداله زندنا، 1394، بررسي رابطه بين تعهد سازماني و سكوت سازماني در اداره كل ورزش و جوانان استان مازندران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سيد هيوا سيد، 1394، ارتباط سبك هاي رهبري با مديريت تنوع و اثربخشي سازماني در ادارات ورزش و جوانان كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-مينا اصلان آبادي، 1394، بررسي وضعيت ايمني و بهداشتي اماكن و فضاهاي ورزشي مدارس شهر اروميه از ديدگاه مديران و معلمان درس تربيت بدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-وحيد زارعي اردهائي، 1394، رابطه توانمندسازي روانشناختي و مديريت دانش در بين كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-يعقوب عبدي، 1393، ارتباط بين ابعاد شخصيت و تعهد سازماني در كاركنان ادارات و جوانان استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-منيره خيري، 1393، رابطه مولفه هاي هوش هيجاني باديد گاه وعلايق به فعاليت هاي بدني در دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-علي اصغر نوري، 1393، رابطه بين اعتماد سازماني ورفتارشهروندي سازماني دركاركنان اداره كل ورزش وجوانان استان آذربايجانغربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-ليلا رشيدي، 1392، بررسي وضعيت سالن هاي آموزش و پرورش شمال استان آذربايجان غربي مشكلات تنگناها و ارائه راهكارهايي براي بهينه شدن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سجاد عطاري، 1393، بررسي رابطه فناوري اطلاعات و سرمايه اجتماعي با توانمندسازي روانشناختي كاركنان (مطالعه موردي اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-رضا رضانژاد، 1393، تحليل طرح سباح با مدل swot در آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-گلاله رسولي آذر، 1392، تعيين فرآيند انتخاب بازيكن براي تيم فوتبال براساس مدل تصميم گيري چند معياره فازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-حسن لطفي، 1393، ارزيابي اثربخشي دوره هاي ضمن خدمت دبيران تربيت بدني استان آذربايجان غربي با استفاده از مدل ارزيابي كرك پاتريك، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-اعظم نوبخت، 1393، رابطه آرزوهاي شغلي و كارآفريني سازماني بين كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-پريسا محمود پور، 1390، بررسي رسانه هاي همگاني به عنوان يك عامل تاثير گذار در گرايش به ورزش قهرماني ..، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-محسن وحداني، 1390، ارتباط بين ابعاد شخصيت و تحليل رفتگي شغلي در كاركنان اداره كل تربيت بدني ..، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-سعيده ذبيحي، 1390، بررسي ادراكات كاركنان و مديران از عناصر مديريت استعداد در اداره كل تربيت بدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-شيدا سعيدي، 1390، رابطه هوش عاطفي با راهبردهاي مديريت تعارض مديران ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-سيران توحيدي، 1390، طراحي بانك اطلاعاتي تامين كنندگان خدمات و كالاهاي ورزشي و پيمانكاران ساخت اماكن ورزشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-شمس غفاري دولت آباد، 1390، ارتباط كيفيت زندگي كاري با بهره وري عملكرد معاونين ورزش بانوان دانشگاههاي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-مهدي بني اسد، 1390، ارتباط خصوصي سازي با اشتغال زايي در ورزش، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-معصومه شيري، 1390، بررسي موانع جذب اسپانسرها در واليبال حرفه اي استانهاي آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-زينب حقيقي، 1390، رابطه هوش هيجاني و سن در ورزشكاران و غير ورزشكاران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-احمد نوري، 1390، امكان سنجي پياده سازي نظام مديريت مقصد گردشگري ورزشي ايران ...، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-يوسوف تالانه، 1390، ارتباط بين سلامت عمومي و سلامت سازماني در مديران و كاركنان اداره كل تربيت بدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-سيد سيروان حسيني، 1391، تاثير مدل هاي مشاهده اي بريادگيري در مهارت پرتاب آزاد بسكتبال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-بهزاد پورفرهمند، 1391، بررسي راهكار هاي توسعه ورزشي شهري با تاكيد برايستگاه هاي دوچرخه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-مهران آذريان سوسهاب، 1391، بررسي سازمان هاي نظماشوب در اداره كل ورزش و جوانان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-شبنم فتحي، 1391، بررسي تاثير اختلال دستگاه دهليزي بر يادگيري دانش آموزان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-مسيب منتظر نجف آبادي، 1391، بررسي رابطه بين شفافيت نقش و سازگاري شغلي كاركنان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-محمد مازياري، 1391، رابطه بين رفتار حمايتي دبيران تربيت بدني و بي انگيزگي دانش آموزان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-مرتضي فتاح پور مرندي، 1391، ارتباط بين فلسفه اخلاق فردي و تصميم گيري اخلاقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-شيروان حاتمي، 1391، تاثر برنامه منتخب حركتي بر بهبود مهارت هاي حركتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-بهنام زاير، 1391، ارتباط بين مولفه هاي شيش سيگما با بهره وري سازماني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-روناك اكبري، 1391، ارتباط بين وفاداري مشتري و تقويت برند ملي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-حميده شرافتمند ياري، 1391، ارتباط بين هوش هيجاني و كاهش استرس شغلي كاركنان اداره كل ورزش و جوانان تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-حميد فتحي، 1391، ارتباط بين موانع ورزش معلولين با عدم روي آوردن آنان به فعاليت ورزشي از ديدگاه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-كامل عبدالله زاده، 1391، بررسي ادراك فاصله ورزشكاران و غير ورزشكاران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-حسين بيان، 1390، عوامل موثر بر توسعه گردشگري ناشي از برگزاري رويدادهاي ورزشي در شه زنجان از ديدگاه دست انر كاران ورزشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-جمال قادر زاده، 1390، بررسي تاثير اجراي زنگ سلامت در محيط كار بر اعتماد سازماني اداره تربيت بدني شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-فاطمه ايوبي، 1390، ارتباط ميزان استفاده از اينترنت با درجه تحقق ابعادسازماني يادگيرنده در كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-افشار صيدي قلعه گاه، 1390، ارتباط مديريت دانش با درجه تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده در اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-عبدالرسول صيدي فر، 1390، رابطه بين اعتماد سازماني و سازگاري شغلي در كاركنان اداره كل تربيت استان گلستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-محسن طيبي، 1390، ارتباط بين مديريت مشاركتي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان در اداره كل تربيت بدني ..، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-سروش عبدالهي، 1390، بررسي رابطه هوش فرهنگي با اثربخشي مديران ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-سجاد رستمي، 1390، بررسي رابطه عدالت سازماني و تعهد سازماني اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-قربان بردي آلق، 1390، بررسي راههاي افزايش مشاركت شهروندان اروميه اي در برنامه هاي ورزش همگاني و تفريحي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-رضا شيخ يوسفي، 1390، ارتباط بين منابع قدرت و سبك هاي مديريت تعارض در مديران اداره كل تربيت بدني ..........، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-فرشاد كلهر، 1390، بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتري و كسب مزيت رقابتي ..، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-مهدي زنگنه، 1388، مقايسه اثر 3 نوع تمرين استقامتي قدرتي و موازي(تركيبي ) بر حجم هاي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-عثمان سواره، 1389، رابطه سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي كاري در اداره كل تربيت بدني استان اذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-سيروان نامداري، 1389، امكان سنجي توسعه ي گردشگري ورزش هاي ابي در درياچه ي زريوار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-سعيد لطفي يامچي، 1389، رابطه به كار گيري فناوري اطلاعات و اثر بخشي در سازمان هاي ورزشي ( اداره كل تربيت بدني استان اذربايجان غربي)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-سيد مصطفي سيادت، 1389، مقايسه استانداردهاي بهره وري انرژي در استخرهاي اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-عيسي مصطفي، 1389، مقايسه ارتباط تصوير بدني با شاخص هاي پيكر سنجي دانش اموزان پسر ورزشكار و غير ورزشكار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

55-محمد رضا اسمعيلي، 1389، رابطه بين تواتنمند سازي تعهد سازماني و تعهد شغلي كاركنان اداره كل تربيت بدني استان تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

56-سيد حسن محسنيان فر، 1389، طزاحي سيستم جامع اطلاع رساني استخرهاي شناي اروميه برمبناي وب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

57-سياوش مشير وزيري، 1389، براورد سهم ورزش و درمان از سبد هرينه خانوارهاي سنندجي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

58-عادل شيريني، 1389، مقايسه امكانات ( تجهيزات و فضاي ورزشي ) و نيروي انساني تربيت بدني مدارس دولتي و غير انتفاعي دوره متوسطه استان اردبيل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

59-مهدي بهمن يار، 1389، مطالعه امادگي پذيرش مديريت كيفيت فراگير دذ كاركنان ادارات كل تربيت بدني استان هاي خراسان شمالي جنوبي و رضوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

60-اسكندر حسين پور، 1389، بررسي وضعيت ايمني و بهداشتي اماكن و فضاهاي ورزشي مدارس شهر اروميه از ديدگاه مديران و دبيران تربيت بدني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

61-پگاه نورايي، 1393، تاثير ابعاد رفتار رهبري مربيان بر انگيزش موفقيت و عملكرد تيمي بازيكنان تيم هاي واليبال استان گلستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

62-علي اصغر نوري، 1393، رابطه بين اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

63-زينب يوسفي، 1393، رابطه اخلاق كاري با بهره وري عملكرد كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان اذربايجان غربي بر اساس مدل اچيو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

64-ربابه مظفري، 1393، نقش عناصر آميخته بازاريابي در تصميم گيري خريد مصرف كنندگان محصولات ورزشي ورزشكاران استان اردبيل، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

65-فريبا طائفه سيد عليخاني، 1393، رابطه جامعه پذيري سازماني و سرمايه اجتمايي در ميان كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

66-رقيه صدري نوبخت، 1393، رابطه بين رهبري اخلاقي و توانمندسازي كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

67-سيد سيروان حسيني، 1392، مكان يابي اماكن ورزشي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي gis منطقه مورد مطالعه شهر سقز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

68-احمد رزمان، 1393، تحليل طرح سباح با استفاده از مدل swot در استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

69-احمد رزمان، 1393، ارتباط بين نفوذ اجتماعي مديران و تعهد سازماني كاركنان از ديدگاه كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

70-هيوا خضري، 1393، مقايسه اماكن ورزشي با استاندارد هاي ملي ورزش معلولين در شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

71-بهرام جسور، 1392، ارزيابي اقتصادي اماكن ورزشي شهرستان پيرانشهر با توجه به نقطه سر به سر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

72-حامد بروشك، 1392، ارزيابي كيفيت خدمات و تعيين ميزان شكاف بين ادراكات و انتظارات ورزشكاران در هيت پزشكي ورزشي استان آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

73-دورنا باقري اقدم، 1392، عوامل موثر بر حضور تماشاگران تيم فوتبال تراكتور سازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

74-مصطفي فتاح پور مرندي، 1392، ارتباط بين سرمايه هاي اجتماعي و فكري با مديريت دانش در ادارات كل ورزش و جوانان استان هاي آذربايجان غربي و شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

75-سيد سميه ژاله معصومي، 1393، مطالعه رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ict) با خودكارآمدي كارمندان اداره كل ورزش و جوانان استان اذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

76-لاله كراري، 1392، ارتباط بين ابعاد شخصيت و تحليل رفتگي شغلي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

77-سيده سحر سلامي، 1392، بررسي و مقايسه عوامل آموزشي درس تربيت بدني در مدارس دخترانه دولتي و غير انتفاعي استان كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

78-منيره خيري قوزلوجه، 1393، رابطه مولفه هاي هوش هيجاني با ديدگاه و علايق به فعاليت هاي بدني در دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

79-اكرم بهاري قره گوز، 1392، ارتباط جو سازماني با ميزان پايبندي به رفتار هاي اخلاقي در بين كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

80-بينا آذري، 1392، ارتباط بين توانمندسازي روانشناختي با يادگيري سازماني در كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان كرمانشاه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

81-محمد رضا ابراهيمي، 1392، طراحي و تدوين برنامه استراتژيك اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي و ارائه الگوي اجرايي آن به روش كارت امتيازي متوازن، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

82-حسين حاجي زاده، 1392، عوامل بازدارنده اوقات فراغت با رويكرد ورزشي در زندانيان مرد زندان مركزي اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

83-سعيد اشرفي، 1392، ارتباط بين موازنه تصميم گيري با مراحل تغيير رفتار ورزشي در جانبازان معلولين شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

84-ادريس شيرين نژاد، 1392، رابطه هوش سازماني با چابكي سازماني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

85-سهيلا رحيمي، 1391، بررسي رابطه بين هوش هيجاني و توانايي كنترل بحران هاي ناشي از منابع انساني در مسئولين هيات هاي ورزشي استان اصفهان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

86-مريم سعيدي راد، 1391، مقايسه مهارت هاي رواني شناگران 14-18 سال با توجه به سطح عملكرد آنان در دو موقعيت تمرين و مسابقه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

87-فريده حسين زاده، 1391، رابطه گرايش به كارافريني سازماني و عملكرد كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

88-فريبرز فتحي، 1391، رابطه آرزو هاي شغلي با جامعه پذيري سازماني كاركنان ادارات كل ورزش و جوانان شمال غرب ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

89-لاله كراري، 1392، ارتباط بين ابعاد شخصيت و تحليل رفتگي شغلي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان اذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

90-اكرم بهاري قره گوز، 1391، ارتباط جو سازماني با ميزان پايبندي به رفتار هاي اخلاقي در بين كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان اذربايجان شرقي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

91-شبنم فتحي، 1391، تاثير اختلال دستگاه دهليزي بر اختلالات يادگيري دانش آموزان دوره ابتدايي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

92-علي وطن دوست، 1391، بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات و ساختار سازماني در ادارات ورزش و جوانان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

93-سيد سيروان حسيني، 1391، تاثير شيوه هاي مدل مشاهده اي و آموزش كلامي بر اكتساب يادداري و انتقال در مهارت پرتاب ازاد بسكتبال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

94-محمد مازياري، 1391، رابطه رفتار حمايت اجتماعي دبيران تربيت بدني و بي انگيزگي دانش آموزان در فعاليت هاي تربيت بدني مدارس، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

95-مهران اذريان، 1391، بررسي ويژگي هاي سازمان هاي نظم آشوب در اداره كل ورزش و جوانان استان اذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

96-محسن عراقي، 1391، بررسي ارتباط بين ورزش دوچرخه سواري و عوامل كيفي زندگي زندگي شهري شروندان اروميه اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

97-سميرا شريفي، 1391، تاثير موسيقي فيلم انگيزشي و ويژگي هاي رقابت جويي بر سرعت دويدن دختران جوان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

98-مرتضي پايمزد، 1391، رابطه بين هوش عاطفي و سبك رهبري تحول آفرين در اداره كل ورزش و جوانان استان قم، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

99-مرتضي فتاح پور مرندي، 1391، ارتباط فلسفه اخلاق فردي و فرايند تصميم گيري اخلاقي در مربيان ورزشي و ارائه الگو، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

100-بهزاد احدي، 1392، تعيين عوامل مرتبط با استاندارد هاي حرفه اي بومي معلمان تربيت بدني در مدارس شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

101-حميده شرافتمند ياري، 1391، ارتباط هوش هيجاني و كاهش استرس شغلي در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان تهران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

102-نسرين رمضان پور، 1391، ارتباط بين ابعاد شخصيت و تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.