• نام و نام خانوادگی
  • میر حسن سید عامری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 • ایمیل
  • m.ameri@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (51)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (88)
کتاب های چاپ شده (6)
پروژه های تحقیقاتی (5)
پایان نامه ها (102)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • میر حسن سید عامری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (51)

1-حجت محمدی میرحسن سیدعامری رباب یدالله زاده, "Comparison of physical fitness among male students in Zanjan province", International Journal of Sport Studies, 2015.

2-میرحسن سیدعامری, "The impact of word of mouth promotion on brand special value dimensions in sports services", Sport Science, 2015.

3-Hassan Seyed Ameri and Mohsen Behnam, "THE EFFECT OF BRAND CREDIBILITY ON CONSUMERS’ PERCEPTION ABOUT BRANDS", Sport Science, 2014.

4-مرتضی فتاح پور ،سید محمد کاشف، میرحسن سیدعامری، مصطفی فتاح پور, "The effect of moral education on ethical decision making of athletic trainers", Life Science Journal, 2012.

5-سید محمد کاشف، میرحسن سیدعامری، مرتضی فتاح پور مرندی, "Ethical Decision - Making of sport coaches", International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 2012.

6-میرحسن سیدعامری, "The Possible Effects of Motor Activities on Improving Perceptual Motor Capabilities of Trainable Mentally Retarded Children", World Journal of Sport Sciences- دانشگاه تهران, 2012.

7-میرحسن سید عامری 1، سید محمد کاشف 2، مرتضی فتاح پور مرندی 3, "تصمیم گیری اخلاقی مربیان ورزشی بر اساس پست و سابقه مربیگری", مطالعات مدیریت ورزشی, 1394.

8-میرحسن سیدعامری -عثمان سواره لقمان ابراهیمی, "رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی", مدیریت ورزشی دانشگاه تهران, 1394.

9-فریبرز فتحی 1 ، محمد امین صیادی 2، میرحسن سید عامری 3, "نیاز سنجی شهروندان ارومیهای به ورزش همگانی", پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, 1394.

10-میرحسن سیدعامری, "تبیین فراگرد انگیزش )عوامل انگیزاننده( و ارتباط آن با رفتار اخلاقی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی", مطالعات مدیریت ورزشی پژوهشگاه, 1394.

11-محسن بهنام 1،دکتر میرحسن سیدعامری 2، نرگس فصیح 3، لیلا خرمی, "تاثیر اعتبار برند بر نیات رفتاری مشتریان محصولات ورزشی", پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران, 1393.

12-مهرداد محرم زاده محسن وحدانی جعفر قهرمانی میرحسن سید عامری, "رابطة بین ویژگی های شخصیتی کارکنان و فرسودگی شغلی در وزارت ورزش و جوانان", مدیریت ورزشی دانشگاه تهران, 1393.

13-فریبرز فتحی، مهرداد محرم زاده ، میر حسن سید عامری, "بررسی رابطة بین آرزوهای شغلی و جامعه پذیری سازمانی در میان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران", مدیریت ورزشی دانشگاه تهران, 1393.

14-فریبرز فتحی 9 ، میرحسن سیدعامری 2 و آرمان ویسی 3, "بررسی ابعاد مسیرهای پیشرفت شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران", مجله مدیریت منابع انسانی در ورزش, 1393.

15-سعید لطفی یامچی، میرحسن سید عامری، خدیجه لطفی یامچی, "بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و اثر بخشی در سازمان های ورزشی", مطالعات مبانی مدیریت در ورزش, 1393.

16-. فریبرز فتحی ? 2. میرحسن سیدعامری - 3. مهرداد محرم زاده, "تبیین رابطه بین آرزوهای شغلی و وجدان کاری کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمال غرب ایران", پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش جهاد دانشگاهی, 1393.

17-میترا محمدی 1، محمدامین صیادی 2، دکتر میر حسن سید عامری, "تبیین مهم ترین عوامل برانگیزاننده ی فعالیت های ورزشی در مسیرهای تندرستی", پژوهش‌نامة مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی دانشگاه مازندران, 1393.

18-محمد مازیاری؛ سید محمد کاشف؛ میرحسن سید عامری, "تحلیل کانونی رابطه حمایت اجتماعی و بیانگیزگی دانش‌آموزان در فعالیت‌های تربیت‌بدنی", نشریه مدیریت و توسعه ورزش, 1393.

19-فریبرز فتحی ، میرحسن سیدعامری، سید محمد کاشف, "عوامل اجتماعی مؤثر برگرایش به مطالعهی روزنامه های ورزشی", مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی پیام نور, 1393.

20-میرحسن سیدعامری فاطمه جامعه ای, "تبیین عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش های همگانی و قهرمانی با تاکید بر نقش رسانه های جمعی از دیدگاه کارشناسان تربیت بدنی استان کردستان", پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, 1393.

21-میرحسن سیدعامری, "تبیین فرهنگ سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی با رویکرد نظری مدل دنیسون", مطالعات مدیریت ورزشی, 1393.

22-محسن وحدانی، مهرداد محرم زاده میرحسن سیدعامری نجمه رضا سلطانی, "ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و فرسودگی شغلی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان غربی", مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش, 1392.

23-مرتضی فتاح پور مرندی .2 - ?مصطفی فتاح پور مرندی - .3مهرداد محرم زاده – .4میرحسن سیدعامری, "ارتباط سرمایه های اجتماعی و فکری با مدیریت دانش در ادارات کل ورزش و جوانان استانهای آذربایجان غربی و شرقی", رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی, 1392.

24-مهرداد محرمزاده ، میرحسن سیدعامری ، محمد امین صیادی ، میترا محمدی, "ارزیابی مهم‌ترین شاخص‌های موثر در توسعه بازاریابی گردشگری ورزشی", نشریه مدیریت و توسعه ورزش گیلان, 1392.

25-دکتر حسین بیات 9 ، دکتر میرحسن سیدعامری 2 ، اسکندر حسین پور 3 ، فاروق فتحی کجل, "بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی ملی از دیدگاه دست اندرکاران ورزشی", مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران،, 1392.

26-محمدرسول خدادادی میرمحمد کاشف – 3.. میرحسن سیدعامری – 4.. معصومه اعلمی کشکی, "رابطة بین مؤلفه های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در ا دارة کل و ادارات تربیت بدنی", مدیریت دانشگاه تهران, 1392.

27-پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, "ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان", پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, 1392.

28-سعید اشرفی 1 ، سید محمد کاشف 2، میر حسن سید عامری, "ارتباط بین عوامل بازدارنده فعالیت بدنی با مراحل تغییر رفتار ورزشی در جانبازان و معلولین شهر ارومیه", پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, 1392.

29-میرحسن سیدعامری، شیدا سعیدی،فریدون منافی, "ارتباط هوش هیجانی و موفقیت ورزشی ورزشکاران رشتههای ورزشی تیمی", مطالعات روانشناسی ورزشی, 1392.

30-مرتضی فتاح پور مرندی، سید محمد کاشف، میرحسن سید عامری, "بررسی تأثیر آموزش‌های اخلاقی بر تصمیم‌گیری اخلاقی مربیان ورزشی", معرفت اخلاقی, 1392.

31-سید محمد کاشف میرحسن سیدعامری محمد مازیاری, "بررسی علل بی انگیزگی دانش آموزان دوره متوسطه", آموزش تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش, 1392.

32-سید سیروان حسینی، میرمحمد کاشف، میرحسن سیدعامری, "مکان یابی اماکن ورزشی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی", پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی پیام نور, 1392.

33-میرحسن سیدعامری قربان بردی آلق, "تبیین راهکارهای جذب و افزایش مشارکت شهروندان در برنامه های ورزش همگانی و تفریحی (مطالعه موردی: ارومیه)", نشریه پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی - دانشگاه بوعلی سینا همدان, 1391.

34-کیوان عرضه ، میرحسن سیدعامری, "مدیریت دانش و مهارت های ارتباطی مدیران سازمان تربیت بدنی ایران", فصلنامه تخصصی مدیریت ورزشی علمی- پزوهشی پزوهش در علوم ورزشی- پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم, 1391.

35-محسن وحدانی، مهرداد محرم زاده، میرحسن سیدعامری, "ارتباط بین ابعاد شخصیت (مدل 5 عاملی) و فرسودگی شغلی معلمان استثنایی استان خراسان شمالی", تعلیم و تربیت استثنایی, 1391.

36-مهرداد محرم زاده ،میرحسن سیدعامری، شیدا سعیدی, "ارتباط مؤلفه‌های پنج‌گانه هوش عاطفی و راهبردهای مدیریت تعارض در میان مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی", فصلنامه تخصصی مدیریت ورزشی علمی- پزوهشی پزوهش در علوم ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم, 1391.

37-میر حسن سید عامرى 1، سوران بهرامى 2 ، محمد امین صیادى 3, "بررسى رابطه بین کیفیت خدمات با رضایت مندى و وفادارى", پژوهش هاى کاربردى مدیریت و علوم زیستى در ورزش, 1391.

38-اصغر توفیقی ، میرحسن سیدعامری، جواد طلوعی آذر, "تاثیر 12 هفته تمرین استقامتی ، مقاومتی ، و موازی بر حجم و ظرفیت ریوی دانشجویان مرد غیر فعال", المپیک- کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران, 1391.

39-، یعقوب بدری آذرین ، میرحسن سیدعامری، علی ایمانپور, "تحلیل رگرسیونی رابطة بین اجزای مدیریت دانش و عملکرد منابع انسانی", فصلنامه تخصصی مدیریت ورزشی- دانشگاه تهران, 1391.

40-بهنام ملکی، حسن محمدزاده ،میرحسن سیدعامری، حجت زمانی ثانی, "بررسی رابطه عزت نفس و انگیزش پیشرفت در ورزشکاران موفق و ناموفق استان آذربایجان غربی", پژوهش در علوم توانبخشی - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, 1390.

41-محمدرضا اسمعیلی، میرحسن سیدعامری، ابوالفضل قاسم زاده ، پوریا سهرابی, "رابطه بین توانمند سازی و رفتار شهروندی سازمان کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان تهران", مطالعات مدیریت ورزشی, 1390.

42-میرحسن سیدعامری ، محمدرضا اسمعیلی, "رابطه بین توانمندسازی،تعهد سازمانی و تعهد شغلی کارکنان اداره کل تربیت بدنی", فصلنامه تخصصی مدیریت ورزشی - دانشگاه تهران, 1390.

43- "بررسی عنصرحمایت مالی از عناصرآمیخته بازار یابی ورزشی", نشریه علمی- پزوهشی المپیک, 1389.

44-میرحسن سیدعامری, "بررسی رفتارهای مدیریت خطر مدیران مجموعه های ورزشی استان مازندرانجان شرقی و غربی", فصلنامه تخصصی مدیریت ورزشی علمی- پزوهشی پزوهش در غلوم ورزشی ISC (, 1389, 7,7.

45- "ارتباط بین هوش سازمانی و مدیریت دانش در ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی و غربی", فصلنامه تخصصی مدیریت ورزشی علمی- پزوهشی پزوهش در علوم ورزشی ( ISC, 1388.

46- "تاثیر یک دوره اردوی آمادگی شش هفته ای بر اجزای سیستم کمپلمان کاراته کاران C3 وC4 حرفه ای جوان", مجله علمی پژوهشی حرکت, 1388.

47- "منابع استرس-تحلیل رفتگی و میل به باز نشستگی در داوران حرفه ای فوتبال ایران", فصلنامه تخصصی رفتار حرکتی علمی- پزوهشی پزوهش در غلوم ورزشی ( ISC, 1388.

48- "وضعیت شاخص های توانمندسازی و ارتباط آن باعوامل فردی در بین مربیان", نشریه علمی- پزوهشی حرکت ( ISc), 1388.

49- "تبیین رابطه بین مولفه های مدیریت مشارکتی به عنوان یک شیوه موثر و انگیزش شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی", مدیریت ورزشی, 1388.

50- "تبیین رابطه سبکهای مدیریت تعارض (بین فردی) با روحیه و رضایت شغلی مربین ورزشی اداره تربیت بدنی شهر ارومیه", پژوهش در علوم ورزش, 1388.

51- "The Possible Impact Of Participative Management As an effective management technique on Promoting Employees Job Motivation (Physical Education Office, West Azarbaijan)", نشریه حرکت, 1385.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (88)

1- "Analysis of factors influencing students attitudes and opinions about the", کنفرانس بین المللی دانشگاه شمال - با همکاری انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1391, آمل,ایران.

2- "Empowerment of human resources and organizational productivity", کنفرانس بین المللی دانشگاه شمال - با همکاری انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1391, آمل,ایران.

3- "Ethical Decision making of sport coaches and athletic medical assistant in", کنفرانس بین المللی دانشگاه شمال- با همکاری انجمن علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1391, آمل,ایران.

4- "Investigation of the relationship between ICT and Originality aspect of self-efficacy of West Azerbaijan youth and sports office Employees"", هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1393, tehran,iran.

5- "Survey of challenges and Opportunity which are sport for all Chaharmahal va Bakhtiary", هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1393, تهران,ایران.

6- "ارتباط فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با میزان رضایت شغلی مدیران ادارت تربیت بدنی استان اصفهان", اولین کنگره بین المالی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی, 1385.

7- "ارتباط بین ابعاد وفاداری مشتری و تقویت برند ورزشی در لیگ حرفهای فوتبال ایران", دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال, 1392, تهران,ایران.

8- "ارتباط بین جاذبه های طبیعی ورزشی با توسعه گردشگری ورزشی", چهارمین کنگره ملی مدیریت ورزشی, 1392, گرگان,ایران.

9- "ارتباط بین رهبری خدمت گزار و جامعه پذیری سازمانی در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اذربایجان غربی", هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1393, تهران,ایران.

10- "ارتباط بین ساختار سازمانی و کارافرینی سازمانی در تربیت بدنی استان اذربایجان شرقی", اولین همایش ملی مدیریت, 1389, شیراز,ایران.

11- "ارتباط بین سبک رهبری مربیان با سبک هویت ورزشکاران ژیمناستیک کار", دومین همایش استعداد یابی - با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم, 1391, تهران,ایران.

12- "ارتباط بین سبک های رهبری مربیان و رضایت مندی ورزشکاران استان اصفهان", همایش ملی تربیت بدنی کاربردی و علوم ورزشی, 1391, تفت,ایران.

13- "ارتباط بین سبک های مدیریتی تبدیلی و تبادلی مدیران با تعهد سازمانی کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی", سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی توسعه و بالندگی منابع انسانی در ورزش, 1388.

14- "ارتباط بین سلامت عمومی و سلامت سازمانی در مدیران و کارکنان اداره کل تربیت بدنی آذربایجان غربی", همایش منطقه ای تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1390, لاهیجان,ایران.

15- "ارتباط بین شیوه های اعمال قدرت مربیان و رضایت مندی ورزشکاران", چهارمین کنگره ملی مدیریت ورزشی, 1392, گرگان,ایران.

16- "ارتباط بین عدالت سازمانی و مهارت های ارتباطی با راهبردهای مدیریت تعارض بین معلمان تربیت بدنی شهرستان ارومیه", اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور – ارومیه 62 و 62 مهرماه 4931, 1394, ارومیه,ایران.

17- "ارتباط بین گرایشهای ارزشی سبک های تصمیم گیری مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی", هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزش, 1388.

18- "ارتباط بین مدیریت مشارکتی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان باشگاه فولاد مبارکه سپاهان", ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی, 1390, تهران,ایران.

19- "ارتباط بین منابع قدرت و سبک های مدیریت تعارض در مدیران اداره کل", همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1390, آمل,ایران.

20- "ارتباط بین مؤلفه های توانمندسازی روانشناختی با یادگیری سازمانی در ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه", کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا, 1392, تهران,ایران.

21- "ارتباط بین ویزگیهای دموگرافیک و فرایند تصمیم گیری اخلاقی مربیان ورزشی", علم و کشتی - دانشگاه علامه طباطبایی, 1391, تهران,ایران.

22- "ارتباط فرهنگ سازمانی و سبک رهبری با میزان رضایت شغلی مدیران ادارات تربیت بدنی استان اصفهان", اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1385.

23- "بررسی تاثیر یک دوره تمرینات ایروبیک بر خود پنداره و تصویر بدنی بانوان 30-45 ساله", چکیده مقالات اولین همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش, 1386.

24- "بررسی رابطه ساختار سازمانی (رسمیت، تمرکز و جریان ارتباطات) سازمان تربیت بدنی ایران با استراتژی مدیریت دانش(KM)", پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1386.

25- "بررسی عوامل انگیزشی نیروهای داوطلبی در ورزش", هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگا ه تبریز, 1385.

26- "بررسی ارتباط بین جو سازمانی بر رفتارشهروندی سازمانی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان چهار محال بختیاری", اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش, 1394, چابهار,ایران.

27- "بررسی تاثیر اجرای زنگ سلامت بر اعتماد سازمانیکارکنان اداره تربیت بدنی شهرستان ارومیه", ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی, 1390, تهران,ایران.

28- "بررسی توصیفی مقایسه ای وضعیت بهداشتی و ایمنی استخر های سر پوشیده استان آذربایجان غربی بر اساس نرم های استاندارد", هفتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزش, 1388.

29- "بررسی چالشها وفرصتهای فرا روی ورزش همگانی بانوان استان چهارمحال و بختیاری و ارائه راهکارهای توسعهای", هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1393, تهران,ایران.

30- "بررسی رابطه بین مدیریت زمان با مسخ شخصیتی کارکنان اداره تربیت بدنی استان آذربایجان غربی", دومین همایش ملی مدیریت ورزشی, 1390, شاهرود,ایران.

31- "بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی ورزشکاران", چهارمین همایش علمی دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه های سراسر کشور, 1385.

32- "بررسی رابطه تعهد شغلی دبیران تربیت بدنی و جو سازمانی مدارس شهر سقز", هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1385.

33- "بررسی رابطه تکنولوژی مورد استفاده سازمانی ( پشتیبانی ICT وشناخت ICT ) سازمان تربیت بدنی ایران با استراتژِی مدیریت دانش (km )", ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی وعلوم ورزشی, 1386.

34- "بررسی رابطه جو سازمانی با میزان رضایت شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی در استان های کردستان و کرمانشاه", هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1385.

35- "بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با", همایش ملی مدیریت ورزشی, 1390, شاهرود,ایران.

36- "بررسی رابطه مدیریت زمان و فرسودگی شغلی کارکنان ادارات", دومین همایش ملی مدیریت ورزشی, 1390, شاهرود,ایران.

37- "بررسی شیوه های غنی سازی درس تربیت بدنی در مدارس پسرانه و دخترانه دوره های سه گانه تحصیلی از دیدگاه معلمان تربیت بدنی و مدیران واحدهای آموزشی استان آذربایجان غربی", اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1385.

38- "بررسی علل جذب نیروهای داوطلبی در ورزش", اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی, 1387.

39- "بررسی علل خشونت تماشاگران اشوبگر کشتی از دیدگاه پلیس", همایش ملی علم و کشتی - دانشگاه علامه طباطبایی, 1391, تهران,ایران.

40- "بررسی عوامل بازدارنده موثر بر گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی از دیدگاه کارشناسان اداره کل تربیت بدنی", اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی, 1387.

41- "بررسی موانع توسعه ورزشهای همگانی و تفریحی از دیدگاه شهروندان ارومیه ای و ارایه راهکار هایی برای توسعه", همایش ملی تربیت بدنی, 1390, آمل,ایران.

42- "بررسی نقش روانشناس ورزشی با عملکرد ورزشی ورزشکاران از دیدگاه مربیان و ورزشکاران", هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1393, تهران,ایران.

43- "بررسی و ارزیابی عوامل استراتزیک داخلی موثر بر موفقیت مالی در ورزش دانشگاهی", سومین همایش بین المللی علمی – ورزشی دانشگاهای آسیا, 1391, تهران,ایران.

44- "بررسی و مقایسه سلامت روانی دانشجویان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه ارومیه", هشتمین کنگره تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران, 1393, تهران,ایران.

45- "بررسی وضع موجود شاخص های استعدادیابی رشته ژیمناستیک از دیدگاه مربیان", دومین همایش استعدادیابی - با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم, 1391, تهران,ایران.

46- "بررسی وضع موجود و تبیین شاخص های استعدادیابی در کشتی", سومین همایش ملی استعدادیابی, 1392, تهران,ایران.

47- "بررسی وضعیت ایمنی و بهداشتی امکن و فضاهای ورزشی مدارس شهر ارومیه از دیدگاه مدیران و دبران تربیت بدنی", اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک, 1389, تهران,ایران.

48- "بررسی وضعیت ساختاری برنامه ریزی و بودجه باشگاههای ورزشی خصوصی شهرستان ارومیه", دومین کنگره ملی مدیریت ورزشی, 1387.

49- "بررسی وضعیت صلاحیتهای حرفه ای دبیران تربیت بدنی استان آذربایجان غربی", اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور – ارومیه 62 و 62 مهرماه 4931, 1394, ارومیه,ایران.

50- "بررسی وضعیت کارآفرینی سازمانی در ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ", اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش, 1394, چابهار,ایران.

51- "پیاده سازی مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان با استفاده از تکنیک TOPSIS", هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1393, تهران,ایران.

52- "پیش بینی میزان اثر بخشی ساختار های حمایت مالی ورزشی و روابط نظری بین آنها در میان طرفداران والیبال", هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1393, تهران,ایران.

53- "تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذرباجان غربی", هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1393, تهران,ایران.

54- "تاثیز تمرینان هوازی شدت متوسط روی سطوح گنادوتروپین و اندورژین سرم زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک", ششمین همایش بین الملی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1386.

55- "تبیین اثر تمرین ذهنی بر کیفیت یادگیری مهارت کات تنیس روی میزبک هند""", اولین همایش علمی تنیس روی میز, 1387.

56- "تحلیل عوامل آموزشی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی از دیدگاه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه ارومیه", اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی, 1387.

57- "تدوین اهداف بلند مدت و حوزه های کلیدی عملکرد اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی در حوزه ورزش", هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1393, تهران,ایران.

58- "تعیین شاخص های روانی و شخصیتی به منظور انتخاب بازیکن فوتبال", سومین همایش ملی استعدادیابی, 1392, تهران,ایران.

59- "خصوصی سازی: راهکارهای توسعه اشتغال زایی از طریق ورزش", هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1393, تهران,ایران.

60- "رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان تربیت بدنی ایران", پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1386.

61- "رابطه بین فرهنگ سازمانی با فرهنگ ایمنی 1HSE در ساخت و نگهداری اماکن", دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال, 1392, تهران,ایران.

62- "رابطه بین کمال گرایی و اضطراب رقابتی در کشتی گیران جوان شهر ارومیه", علم و کشتی - علم و کشتی - دانشگاه علامه طباطبایی, 1391, تهران,ایران.

63- "رابطه بین مهارت سازمانی مدیریت زمان و بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذدبایجان شرقی", همایش ملی مدیریت ورزشی با تاکید بر سند چشم انداز 20 ساله, 1387.

64- "رابطه رهبری تحول آفرین با حمایت سازمانی ادراک شده در بین اداره ورزش و جوانان استان آذربایجانم شرقی", هفتمین کنگره بین المللی مدیریت کارافرینی و نوآوری, 1394, تهران,ایران.

65- "رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران ادارات تربیت بدنی استانهای آذربایجان شرقی و غربی", اولین همایش ملی مدیریت و رهبری سازمانی, 1385.

66- "رابطه فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران سازمان آموزش و پرورش استانهای آذربایجان شرقی و غربی", پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1386.

67- "رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی", اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1385.

68- "رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات با روحیهی تلاش و ابتکار درکارمندان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی", نهمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1394, تهران,ایران.

69- "رابطه مدیریت کیفیت جامع و معیارهای آن در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی", سومین کنگره ملی مدیریت ورزشی توسعه و بالندگی منابع انسانی در ورزش, 1388.

70- "رابطهی به کارگیری فناوری اطلاعات و اثربخشی در سازمان های ورزشی", دومین همایش ملی مدیریت ورزشی, 1390, شاهرود,ایران.

71- "راهکار هایی برای جذب و افزایش مشارکت شهروندان ارومیه ای در برنامه ورزش همگانی و تفریحی", همایش ملی تفریحات ورزشی, 1390, تهران,ایران.

72- "شناسایی قوت ها ضعف ها فرصت ها و تهدید های اداره کل ورزش و جوانان استان اذربایجان غربی و تنگناها و چالش های فراروی ان", کنفرلنس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها, 1392, شیراز,ایران.

73- "عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر میزان مشارکت دانشآموزان در انجمنهای دانشآموزی با تاکید بر انجمنهای ورزشی", اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور – ارومیه 62 و 62 مهرماه 4931, 1394, ارومیه,ایران.

74- "عوامل موثر بر توسعه گردشگری ناشی از برگزاری رویدادهای ورزشی در شهر زنجان از دیدگاه دست اندرکاران ورزشی", همایش ملی تفریحات سالم ورزشی, 1390, تهران,ایران.

75- "عوامل موثر برحضور هواداران فوتبال در مسابقات تیم ملی بر اساس نظریه ارزشهای", دومین کنگره بین المللی علم و فوتبال, 1392, تهران,ایران.

76- "مسئولیت اجتماعی و وفاداری مشتریان در مدارس فوتبال", هشتمین کنگره بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1393, تهران,ایران.

77- "مقایس وضعیت چابکی سازمانی ادارات کل ورزش و جوانان در سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی", اولین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش, 1394, چابهار,ایران.

78- "مقایسه امکانات و نیروی انسانی تربیت بدنی مدارس پسرانه و دخترانه دوره متوسطه استان اردبیل", ششمین همایش ملی دانشجویان, 1390, تهران,ایران.

79- "مقایسه سبک های مقابله با استرس دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دختر و پسر", اولین همایش بین المللی علمی -ورزشی جهان اسلام, 1386.

80- "مقایسه عوامل تسهیل کننده فعالیت های ورزشی با مراحل تغییر رفتار ورزشی در زنان معلول شهر ارومیه", کنگره ملی- دانشجویی علوم ورزشی نیاز نسل فردا, 1392, تهران,ایران.

81- "مقایسه کیفیت زندگی جانبازان و معلولین شرکت کننده و غیر شرکت کننده در ورزش همگانی", همایش علمی،تخصصی ورزش همگانی - دانشگاه تهران, 1390, تهران,ایران.

82- "منلسب سازی امکن ورزشی و محیط های شهری برای توسعه ورزش همگانی جانبازان و معلولین", همایش علمی،تخصصی ورزش همگانی جانبازان و معلولین, 1390, تهران,ایران.

83- "نقش احتمالی مدیریت مشارکتی به عنوان یک شیوه موثر در ارتقای انگیزش شغلی کارکنان ادارت تربیت بدنی استان آ.غ", اولین کنگره بین المالی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ازاد اسلامی, 1385.

84- "نقش ادراک شخصی از استعداد در فعالیت های ورزشی تفریحی", دومین همایش استعدادیابی با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم, 1391, تهران,ایران.

85- "نقش رویکرد طرح های آموزش و پرورش)سباح، طناورز و ژیمناستیک(", دومین همایش استعداد یابی با همکاری پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم, 1391, تهران,ایران.

86- "نقش عوامل روانشناختی توانمندسازی بر انگیزش پیشرفت ورزشی کشتی گیران سطح ایلام", سومین همایش ملی استعدادیابی, 1392, تهران,ایران.

87- "نقش فعالیت بدنی و ورزش در نحوه گذران اوقات فراغت سالمندان شهر یزد", اولین همایش ملی واکاوی و تبیین راهبردی فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه ورزش همگانی, 1391, تهران,ایران.

88- "و نقش آن در مدیریت ورزشی CMS", دومین همایش ملی مدیریت ورزشی, 1390, شاهرود,ایران.
کتاب های چاپ شده (6)

1-میرحسن سیدعامری،رحیم شریف, "مدیریت امنیت و ایمنی در مسابقات ورزشی", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

2-میرحسن سیدعامری، مرتضی فتاح پور مرندی, "مبانی مدیریت اوقات فراغت با رویکرد ورزش های تفریحی", 1392, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

3-میرحسن سیدعامری, "مبانی راهبردی رویداد های ورزشی", 1391, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

4-مهرداد محرم زاده ،میرحسن سیدعامری، محسن وحدانی, "روانشناسی کار در سازمان های ورزشی", 1391, مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال,تالیف.

5- "اصول و مبانی تربیت بدنی با تکیه بر ارزشهای اسلامی", 1388.

6- "مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی", 1386.
پروژه های تحقیقاتی (5)

1- "مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانشجویان رشته تربیت بدنی (دبیری محض) با سایر رشته ها در دانشگاه ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1377, کاربردی.

2- "تحلیل عوامل آموزش رشته تربیت بدنی از دیدگاه دانشجویان (دختر و پسر) دانشگاه ارومیه", دانشگاه ارومیه, 1387.

3- "بررسی رابط? فرهنگ سازمانی با بهره وری مدیران ادارات کل تربیت بدنی مثال موردی (استانهای آذربایجان غربی و شرقی)", دانشگاه ارومیه, 1385.

4- "ارتباط بین عوامل برانگیزاننده و میزان پایبندی به رفتارهای اخلاقی در بین کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی", دانشگاه ارومیه, 1394, کاربردی.

5-میرحسن سیدعامری,وریا کریمی, "بررسی نیاز های آموزشی دانشجویان تربیت بدنی دانشکده های فنی و حرفه ای سما در راستای تقویت روحیه کارافرینی", اداره آموزش وپرورش, 1393.
پایان نامه ها (102)

1-شيداله زندنا, "بررسي رابطه بين تعهد سازماني و سكوت سازماني در اداره كل ورزش و جوانان استان مازندران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

2-سيد هيوا سيد, "ارتباط سبك هاي رهبري با مديريت تنوع و اثربخشي سازماني در ادارات ورزش و جوانان كردستان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

3-مينا اصلان آبادي, "بررسي وضعيت ايمني و بهداشتي اماكن و فضاهاي ورزشي مدارس شهر اروميه از ديدگاه مديران و معلمان درس تربيت بدني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

4-وحيد زارعي اردهائي, "رابطه توانمندسازي روانشناختي و مديريت دانش در بين كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1394, استاد راهنما.

5-يعقوب عبدي, "ارتباط بين ابعاد شخصيت و تعهد سازماني در كاركنان ادارات و جوانان استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

6-منيره خيري, "رابطه مولفه هاي هوش هيجاني باديد گاه وعلايق به فعاليت هاي بدني در دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

7-علي اصغر نوري, "رابطه بين اعتماد سازماني ورفتارشهروندي سازماني دركاركنان اداره كل ورزش وجوانان استان آذربايجانغربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

8-ليلا رشيدي, "بررسي وضعيت سالن هاي آموزش و پرورش شمال استان آذربايجان غربي مشكلات تنگناها و ارائه راهكارهايي براي بهينه شدن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

9-سجاد عطاري, "بررسي رابطه فناوري اطلاعات و سرمايه اجتماعي با توانمندسازي روانشناختي كاركنان (مطالعه موردي اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي )", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

10-رضا رضانژاد, "تحليل طرح سباح با مدل swot در آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

11-گلاله رسولي آذر, "تعيين فرآيند انتخاب بازيكن براي تيم فوتبال براساس مدل تصميم گيري چند معياره فازي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

12-حسن لطفي, "ارزيابي اثربخشي دوره هاي ضمن خدمت دبيران تربيت بدني استان آذربايجان غربي با استفاده از مدل ارزيابي كرك پاتريك", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

13-اعظم نوبخت, "رابطه آرزوهاي شغلي و كارآفريني سازماني بين كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

14-پريسا محمود پور, "بررسي رسانه هاي همگاني به عنوان يك عامل تاثير گذار در گرايش به ورزش قهرماني ..", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

15-محسن وحداني, "ارتباط بين ابعاد شخصيت و تحليل رفتگي شغلي در كاركنان اداره كل تربيت بدني ..", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

16-سعيده ذبيحي, "بررسي ادراكات كاركنان و مديران از عناصر مديريت استعداد در اداره كل تربيت بدني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

17-شيدا سعيدي, "رابطه هوش عاطفي با راهبردهاي مديريت تعارض مديران ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

18-سيران توحيدي, "طراحي بانك اطلاعاتي تامين كنندگان خدمات و كالاهاي ورزشي و پيمانكاران ساخت اماكن ورزشي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

19-شمس غفاري دولت آباد, "ارتباط كيفيت زندگي كاري با بهره وري عملكرد معاونين ورزش بانوان دانشگاههاي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

20-مهدي بني اسد, "ارتباط خصوصي سازي با اشتغال زايي در ورزش", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

21-معصومه شيري, "بررسي موانع جذب اسپانسرها در واليبال حرفه اي استانهاي آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

22-زينب حقيقي, "رابطه هوش هيجاني و سن در ورزشكاران و غير ورزشكاران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

23-احمد نوري, "امكان سنجي پياده سازي نظام مديريت مقصد گردشگري ورزشي ايران ...", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

24-يوسوف تالانه, "ارتباط بين سلامت عمومي و سلامت سازماني در مديران و كاركنان اداره كل تربيت بدني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

25-سيد سيروان حسيني, "تاثير مدل هاي مشاهده اي بريادگيري در مهارت پرتاب آزاد بسكتبال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

26-بهزاد پورفرهمند, "بررسي راهكار هاي توسعه ورزشي شهري با تاكيد برايستگاه هاي دوچرخه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

27-مهران آذريان سوسهاب, "بررسي سازمان هاي نظماشوب در اداره كل ورزش و جوانان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

28-شبنم فتحي, "بررسي تاثير اختلال دستگاه دهليزي بر يادگيري دانش آموزان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

29-مسيب منتظر نجف آبادي, "بررسي رابطه بين شفافيت نقش و سازگاري شغلي كاركنان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

30-محمد مازياري, "رابطه بين رفتار حمايتي دبيران تربيت بدني و بي انگيزگي دانش آموزان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

31-مرتضي فتاح پور مرندي, "ارتباط بين فلسفه اخلاق فردي و تصميم گيري اخلاقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

32-شيروان حاتمي, "تاثر برنامه منتخب حركتي بر بهبود مهارت هاي حركتي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

33-بهنام زاير, "ارتباط بين مولفه هاي شيش سيگما با بهره وري سازماني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

34-روناك اكبري, "ارتباط بين وفاداري مشتري و تقويت برند ملي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

35-حميده شرافتمند ياري, "ارتباط بين هوش هيجاني و كاهش استرس شغلي كاركنان اداره كل ورزش و جوانان تهران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

36-حميد فتحي, "ارتباط بين موانع ورزش معلولين با عدم روي آوردن آنان به فعاليت ورزشي از ديدگاه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

37-كامل عبدالله زاده, "بررسي ادراك فاصله ورزشكاران و غير ورزشكاران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

38-حسين بيان, "عوامل موثر بر توسعه گردشگري ناشي از برگزاري رويدادهاي ورزشي در شه زنجان از ديدگاه دست انر كاران ورزشي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

39-جمال قادر زاده, "بررسي تاثير اجراي زنگ سلامت در محيط كار بر اعتماد سازماني اداره تربيت بدني شهرستان اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

40-فاطمه ايوبي, "ارتباط ميزان استفاده از اينترنت با درجه تحقق ابعادسازماني يادگيرنده در كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

41-افشار صيدي قلعه گاه, "ارتباط مديريت دانش با درجه تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده در اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

42-عبدالرسول صيدي فر, "رابطه بين اعتماد سازماني و سازگاري شغلي در كاركنان اداره كل تربيت استان گلستان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

43-محسن طيبي, "ارتباط بين مديريت مشاركتي و رفتار شهروندي سازماني كاركنان در اداره كل تربيت بدني ..", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

44-سروش عبدالهي, "بررسي رابطه هوش فرهنگي با اثربخشي مديران ادارات تربيت بدني استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

45-سجاد رستمي, "بررسي رابطه عدالت سازماني و تعهد سازماني اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

46-قربان بردي آلق, "بررسي راههاي افزايش مشاركت شهروندان اروميه اي در برنامه هاي ورزش همگاني و تفريحي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

47-رضا شيخ يوسفي, "ارتباط بين منابع قدرت و سبك هاي مديريت تعارض در مديران اداره كل تربيت بدني ..........", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

48-فرشاد كلهر, "بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتري و كسب مزيت رقابتي ..", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

49-مهدي زنگنه, "مقايسه اثر 3 نوع تمرين استقامتي قدرتي و موازي(تركيبي ) بر حجم هاي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1388, استاد راهنما.

50-عثمان سواره, "رابطه سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي كاري در اداره كل تربيت بدني استان اذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

51-سيروان نامداري, "امكان سنجي توسعه ي گردشگري ورزش هاي ابي در درياچه ي زريوار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

52-سعيد لطفي يامچي, "رابطه به كار گيري فناوري اطلاعات و اثر بخشي در سازمان هاي ورزشي ( اداره كل تربيت بدني استان اذربايجان غربي)", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

53-سيد مصطفي سيادت, "مقايسه استانداردهاي بهره وري انرژي در استخرهاي اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

54-عيسي مصطفي, "مقايسه ارتباط تصوير بدني با شاخص هاي پيكر سنجي دانش اموزان پسر ورزشكار و غير ورزشكار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

55-محمد رضا اسمعيلي, "رابطه بين تواتنمند سازي تعهد سازماني و تعهد شغلي كاركنان اداره كل تربيت بدني استان تهران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

56-سيد حسن محسنيان فر, "طزاحي سيستم جامع اطلاع رساني استخرهاي شناي اروميه برمبناي وب", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

57-سياوش مشير وزيري, "براورد سهم ورزش و درمان از سبد هرينه خانوارهاي سنندجي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

58-عادل شيريني, "مقايسه امكانات ( تجهيزات و فضاي ورزشي ) و نيروي انساني تربيت بدني مدارس دولتي و غير انتفاعي دوره متوسطه استان اردبيل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

59-مهدي بهمن يار, "مطالعه امادگي پذيرش مديريت كيفيت فراگير دذ كاركنان ادارات كل تربيت بدني استان هاي خراسان شمالي جنوبي و رضوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

60-اسكندر حسين پور, "بررسي وضعيت ايمني و بهداشتي اماكن و فضاهاي ورزشي مدارس شهر اروميه از ديدگاه مديران و دبيران تربيت بدني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1389, استاد راهنما.

61-پگاه نورايي, "تاثير ابعاد رفتار رهبري مربيان بر انگيزش موفقيت و عملكرد تيمي بازيكنان تيم هاي واليبال استان گلستان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

62-علي اصغر نوري, "رابطه بين اعتماد سازماني و رفتار شهروندي سازماني در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

63-زينب يوسفي, "رابطه اخلاق كاري با بهره وري عملكرد كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان اذربايجان غربي بر اساس مدل اچيو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

64-ربابه مظفري, "نقش عناصر آميخته بازاريابي در تصميم گيري خريد مصرف كنندگان محصولات ورزشي ورزشكاران استان اردبيل", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

65-فريبا طائفه سيد عليخاني, "رابطه جامعه پذيري سازماني و سرمايه اجتمايي در ميان كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

66-رقيه صدري نوبخت, "رابطه بين رهبري اخلاقي و توانمندسازي كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اذربايجان شرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

67-سيد سيروان حسيني, "مكان يابي اماكن ورزشي با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي gis منطقه مورد مطالعه شهر سقز", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

68-احمد رزمان, "تحليل طرح سباح با استفاده از مدل swot در استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

69-احمد رزمان, "ارتباط بين نفوذ اجتماعي مديران و تعهد سازماني كاركنان از ديدگاه كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

70-هيوا خضري, "مقايسه اماكن ورزشي با استاندارد هاي ملي ورزش معلولين در شهرستان اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

71-بهرام جسور, "ارزيابي اقتصادي اماكن ورزشي شهرستان پيرانشهر با توجه به نقطه سر به سر", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

72-حامد بروشك, "ارزيابي كيفيت خدمات و تعيين ميزان شكاف بين ادراكات و انتظارات ورزشكاران در هيت پزشكي ورزشي استان آذربايجان شرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

73-دورنا باقري اقدم, "عوامل موثر بر حضور تماشاگران تيم فوتبال تراكتور سازي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

74-مصطفي فتاح پور مرندي, "ارتباط بين سرمايه هاي اجتماعي و فكري با مديريت دانش در ادارات كل ورزش و جوانان استان هاي آذربايجان غربي و شرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

75-سيد سميه ژاله معصومي, "مطالعه رابطه فناوري اطلاعات و ارتباطات (ict) با خودكارآمدي كارمندان اداره كل ورزش و جوانان استان اذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

76-لاله كراري, "ارتباط بين ابعاد شخصيت و تحليل رفتگي شغلي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان آذربايجان شرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

77-سيده سحر سلامي, "بررسي و مقايسه عوامل آموزشي درس تربيت بدني در مدارس دخترانه دولتي و غير انتفاعي استان كردستان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

78-منيره خيري قوزلوجه, "رابطه مولفه هاي هوش هيجاني با ديدگاه و علايق به فعاليت هاي بدني در دانشجويان دانشگاه شهيد مدني آذربايجان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

79-اكرم بهاري قره گوز, "ارتباط جو سازماني با ميزان پايبندي به رفتار هاي اخلاقي در بين كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربايجان شرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

80-بينا آذري, "ارتباط بين توانمندسازي روانشناختي با يادگيري سازماني در كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان كرمانشاه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

81-محمد رضا ابراهيمي, "طراحي و تدوين برنامه استراتژيك اداره كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي و ارائه الگوي اجرايي آن به روش كارت امتيازي متوازن", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

82-حسين حاجي زاده, "عوامل بازدارنده اوقات فراغت با رويكرد ورزشي در زندانيان مرد زندان مركزي اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

83-سعيد اشرفي, "ارتباط بين موازنه تصميم گيري با مراحل تغيير رفتار ورزشي در جانبازان معلولين شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

84-ادريس شيرين نژاد, "رابطه هوش سازماني با چابكي سازماني", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

85-سهيلا رحيمي, "بررسي رابطه بين هوش هيجاني و توانايي كنترل بحران هاي ناشي از منابع انساني در مسئولين هيات هاي ورزشي استان اصفهان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

86-مريم سعيدي راد, "مقايسه مهارت هاي رواني شناگران 14-18 سال با توجه به سطح عملكرد آنان در دو موقعيت تمرين و مسابقه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

87-فريده حسين زاده, "رابطه گرايش به كارافريني سازماني و عملكرد كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان اذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

88-فريبرز فتحي, "رابطه آرزو هاي شغلي با جامعه پذيري سازماني كاركنان ادارات كل ورزش و جوانان شمال غرب ايران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

89-لاله كراري, "ارتباط بين ابعاد شخصيت و تحليل رفتگي شغلي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان اذربايجان شرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

90-اكرم بهاري قره گوز, "ارتباط جو سازماني با ميزان پايبندي به رفتار هاي اخلاقي در بين كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان اذربايجان شرقي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

91-شبنم فتحي, "تاثير اختلال دستگاه دهليزي بر اختلالات يادگيري دانش آموزان دوره ابتدايي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

92-علي وطن دوست, "بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات و ساختار سازماني در ادارات ورزش و جوانان آذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

93-سيد سيروان حسيني, "تاثير شيوه هاي مدل مشاهده اي و آموزش كلامي بر اكتساب يادداري و انتقال در مهارت پرتاب ازاد بسكتبال", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

94-محمد مازياري, "رابطه رفتار حمايت اجتماعي دبيران تربيت بدني و بي انگيزگي دانش آموزان در فعاليت هاي تربيت بدني مدارس", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

95-مهران اذريان, "بررسي ويژگي هاي سازمان هاي نظم آشوب در اداره كل ورزش و جوانان استان اذربايجان غربي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

96-محسن عراقي, "بررسي ارتباط بين ورزش دوچرخه سواري و عوامل كيفي زندگي زندگي شهري شروندان اروميه اي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

97-سميرا شريفي, "تاثير موسيقي فيلم انگيزشي و ويژگي هاي رقابت جويي بر سرعت دويدن دختران جوان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

98-مرتضي پايمزد, "رابطه بين هوش عاطفي و سبك رهبري تحول آفرين در اداره كل ورزش و جوانان استان قم", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

99-مرتضي فتاح پور مرندي, "ارتباط فلسفه اخلاق فردي و فرايند تصميم گيري اخلاقي در مربيان ورزشي و ارائه الگو", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

100-بهزاد احدي, "تعيين عوامل مرتبط با استاندارد هاي حرفه اي بومي معلمان تربيت بدني در مدارس شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

101-حميده شرافتمند ياري, "ارتباط هوش هيجاني و كاهش استرس شغلي در كاركنان اداره كل ورزش و جوانان استان تهران", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

102-نسرين رمضان پور, "ارتباط بين ابعاد شخصيت و تحليل رفتگي شغلي معلمان تربيت بدني شهر اروميه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.