• نام و نام خانوادگی
  • محمد رضا ذوالفقاردیدنی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (7)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد رضا ذوالفقاردیدنی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1-محمدرضا ذوالفقاردیدنی، 1391، اثر تمرین سرعتی و مکمل ویتامینc،e بر گلوتاتیون پر اکسیداز،لیپوپروتئین کم چگال اکسید شده و مالون دالدئید پلاسمائی استراحتی،مجله سلول و بافت، 3،3.

2- 1391، پاسخ هورمونی و التهابی زنان و مردان ورزشکار به دنبال یک وهله تمرین مقاومتی،پاسخ هورمونی و التهابی زنان و مردان ورزشکار به دنبال یک وهله تمرین مقاومتی، 23،1.

3- 1389، تأثیر تمرین هوازی کوتاه مدت و مکمل ویتامین C E روی CRP ، IL-6 و شاخص استرس اکسیداتیو در زنان چاق غیرفعال،مجله پزشکی ارومیه.

4- 1388، مقایسه سلامت روانی در دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی،رشد و یادگیری - حرکتی ورزشی.

5- 1388، تاثیر تمرین هوازی در اب در دوره های مختلف زمانی بر ساختار بطن چپ مردان میانسال،علوم حرکتی و ورزش، 7،2.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1381، تعیین استانه بی هوازی به روش dmax،پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اهواز،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمدرضا ذوالفقاردیدنی، - 2.سیدمحمد کاشف، 1382، مقایسه توان بی هوازی ورزشکاران و غیر ورزشکاران 25-20 سال با استفاده از آزمون ال - ان -کو با پروتکلی نو،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (7)

1-حسن بختيار، 1393، تاثير همزمان تمرين مقاومتي و مصرف سير بر نيمرخ چربي مردان غير ورزشكار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-عظمت مرتضي پور، 1392، تاثير جرخه قاعدگي بر عملكرد ورزشي در زنان فعال و غير فعال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سياوش بهمن پور، 1392، تهيه نورم شاخص هاي آنتروپومتريكي و آمادگي جسماني دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-سالم حسني، 1392، تثاير كاهش وزن سريع بر روي شاخص هاي فيزيولوِيك و عملكرد كشتي گيران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-سعيد مير خوند چگيني، 1392، مقايسه پاسخ ايمنوگلوبين A و پروتئين تام بزاقي بدنسازان و كشتي گيران طي يك جلسه فعاليت هوازي وامانده ساز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-رقيه محمدي، 1390، مقايسه پاسخ ايمنوگلوبين A و پروتئين تام بزاقي بازيكنان تيم هاي فوتبال و بسكتبال بدنبال يك جلسه وامانده ساز هوازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-ليلا رضاپور، 1391، مقايسه اثر يك و دو جلسه تمريني در غلظت ايمونوكلوبين A بزاقي و كورتيزول بزاق در ژيمناسكاران دختر زير 12 سال شهرستان تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.