• نام و نام خانوادگی
  • محمد رضا ذوالفقاردیدنی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)
مقالات ژورنال (11)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)
پروژه های تحقیقاتی (1)
پایان نامه ها (11)
دروس تدریس شده (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • محمد رضا ذوالفقاردیدنی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

1-دکتری ، 1388، فیزیولوژی ورزش،تهران دانشگاه خوازمی.

2-کارشناسی ارشد، 1375، تربیت بدنی و علوم ورزشی،تهران دانشگاه تربیت مدرس.

3-کارشناسی، 1364، تربیت بدنی وعلوم ورزشی،تهران دانشگاه خوارزمی.
مقالات ژورنال (11)

1- 1393، پاسخ مقادیر سرمی رزیستین به یک دوره تمرین هوازی و رابطه آن با شاخص های متابولیکی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2،،مجله پزشکی تبریز.

2-Mohammad Reza Nakhaee1 , Mohammad Reza Zolfaghari1, Siyavash Joukar, 2020, Swimming Exercise Training Attenuates the Lung Inflammatory Response and Injury Induced by Exposing to Waterpipe Tobacco Smoke,Addict Health.

3-Kamal Khademvatani, Zahra Yekta, Mohammad Reza Zolfaghari , Shima Khanahmadi , Zeinab Pourmansouri, 2020, The predictive value of serum klotho in diabetes mellitus and hypertension,Journal of Nephropathology.

4-.

5-Mohammad Reza Nakhaee , Siyavash Joukar , Mohammad Reza Zolfaghari, Farzaneh Rostamzadeh, Yaser Masoumi-Ardakani, Maryam Iranpour5, Mozhdeh Nazar, 2019, Effects of Endurance Exercise Training on Cardiac Dysfunction Induced by Waterpipe Tobacco Smoking,Addict Health.

6-Sepideh Rahimi, Kamal Khadem Vatan , Mohammad Reza Zolfaghari , 2018, Association of circular Klotho and insulin-like growth factor 1 with cardiac hypertrophy indexes in athlete and non-athlete women following acute and chronic exercise,Biochemical and Biophysical Research Communications.

7-محمدرضا ذوالفقاردیدنی، 1391، اثر تمرین سرعتی و مکمل ویتامینc،e بر گلوتاتیون پر اکسیداز،لیپوپروتئین کم چگال اکسید شده و مالون دالدئید پلاسمائی استراحتی،مجله سلول و بافت، 3،3.

8- 1391، پاسخ هورمونی و التهابی زنان و مردان ورزشکار به دنبال یک وهله تمرین مقاومتی،پاسخ هورمونی و التهابی زنان و مردان ورزشکار به دنبال یک وهله تمرین مقاومتی، 23،1.

9- 1389، تأثیر تمرین هوازی کوتاه مدت و مکمل ویتامین C E روی CRP ، IL-6 و شاخص استرس اکسیداتیو در زنان چاق غیرفعال،مجله پزشکی ارومیه.

10- 1388، مقایسه سلامت روانی در دبیران تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی،رشد و یادگیری - حرکتی ورزشی.

11- 1388، تاثیر تمرین هوازی در اب در دوره های مختلف زمانی بر ساختار بطن چپ مردان میانسال،علوم حرکتی و ورزش، 7،2.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (1)

1- 1381، تعیین استانه بی هوازی به روش dmax،پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، اهواز،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (1)

1-محمدرضا ذوالفقاردیدنی، - 2.سیدمحمد کاشف، 1382، مقایسه توان بی هوازی ورزشکاران و غیر ورزشکاران 25-20 سال با استفاده از آزمون ال - ان -کو با پروتکلی نو،دانشگاه ارومیه، کاربردی.
پایان نامه ها (11)

1-بهاره محمودیانی ، 1399، بررسی تاثیر تمرینات ورزشی حاد و مزمن بر غلظت پلاسمایی آنژیوتانسین 2 و نیتریت اکساید و ارتباط آنها با اندیکس های هایپرتروفی قلبی.، محمد رضا ذوالفقاری امیر فتاحی.

2- 1399، اثر8 هفته تمرین تناوبی شدید بر فعالیت سیستم یوبی کویتین – پروتئازوم در عضله تند انقباض موش¬های صحرایی پس از انفارکتوس میوکارد.

3-نسرین عبادی، 1399، مقایسه اثرات دو شیوه تمرین ورزشی هوازی و اینتروال همراه با مصرف مکمل استاگزانتین برشاخص های بیوشیمیایی آسیب زای قلبی عروقی و تغییرات بافت قلب در موشهای صحرایی دیابتی، استاد راهنما محمد رضا ذوالفقاری فیروز قادری.

4-توحید عزیز زاده محمد رضا ذوالفقاری، 1399، بررسی اثرات تمرینات ورزشی هوازی و اینتروال همراه با مصرف مکمل استاگزانتین بر فاکتورهای التهابی بافت قلبی رتهای دیابتی، محمد رضا ذوالفقاری امیر فتاحی.

5-حسن بختيار، 1393، تاثير همزمان تمرين مقاومتي و مصرف سير بر نيمرخ چربي مردان غير ورزشكار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما محمد رضا ذوالفقاری.

6-عظمت مرتضي پور، 1392، تاثير جرخه قاعدگي بر عملكرد ورزشي در زنان فعال و غير فعال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما محمد رضا ذوالفقاری.

7-سياوش بهمن پور، 1392، تهيه نورم شاخص هاي آنتروپومتريكي و آمادگي جسماني دانش آموزان پسر عقب مانده ذهني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما محمد رضا ذوالفقاری.

8-سالم حسني، 1392، تثاير كاهش وزن سريع بر روي شاخص هاي فيزيولوِيك و عملكرد كشتي گيران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-سعيد مير خوند چگيني، 1392، مقايسه پاسخ ايمنوگلوبين A و پروتئين تام بزاقي بدنسازان و كشتي گيران طي يك جلسه فعاليت هوازي وامانده ساز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-رقيه محمدي، 1390، مقايسه پاسخ ايمنوگلوبين A و پروتئين تام بزاقي بازيكنان تيم هاي فوتبال و بسكتبال بدنبال يك جلسه وامانده ساز هوازي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-ليلا رضاپور، 1391، مقايسه اثر يك و دو جلسه تمريني در غلظت ايمونوكلوبين A بزاقي و كورتيزول بزاق در ژيمناسكاران دختر زير 12 سال شهرستان تبريز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما محمد رضا ذوالفقاری.
دروس تدریس شده (11)

1-.

2-تغذیه پیشرفته ورزشی ، دکتری ،1394.

3-سمینار در تربیت بدنی، کارشناسی ارشد،1397.

4-روش تحقیق در تربیت بدنی، کارشناسی ارشد،1396.

5-فیزیولوژی پیشرفته قلب و عروق، دکتری،1392.

6-بیوشیمی پیشرفته، دکتری ،1396.

7-فیزیولوژی ورزشی کاربردی، کار شناسی ،1384.

8-تغذیه ورزشی ، کارشناسی،1380.

9-بیوشیمی، کارشناسی ارشد،1384.

10-بیوکانیک ورزشی، کارشناسی،1377.

11-فیزیولوژی ورزش، کارشناسی،1376.