• نام و نام خانوادگی
  • حبیب ارجمند زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه تاریخ
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حبیب ارجمند زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه تاریخ
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

پایان نامه ها (8)

1-محمد نوجوان، 1393، بررسي اصطلاحات غازان در دوره ايلخانان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-رباب ستاري، 1393، انحطاط و انقراض زود رس سلسله زند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-خالد اسماعيل حمد، 1393، مرجئه در قرن اول ودوم هجري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-محمد طاهر سنجاقي، 1393، روابط سياسي ظامي ايران و عثماني از دوره صفويان تا دوره قاجار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-عبداله نعمان زاده، 1392، بررسي نقش وعملكرد رجال فرانسوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-لطيف حسيني، 1391، بررسي مناسبات تصوف وتشيع در عصر صفوي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-مسعود قادري، 1390، بررسي نقش روسيه درتحولات دوران قاجار تاانقلاب مشروطه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-مهين آريانا، 1390، جغرافياي تاريخي نخجوان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.