• نام و نام خانوادگی
  • حبیب ارجمند زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه تاریخ
 • ایمیل
  • h.arjmandzadeh@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
پایان نامه ها (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • حبیب ارجمند زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه تاریخ
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

پایان نامه ها (8)

1-محمد نوجوان, "بررسي اصطلاحات غازان در دوره ايلخانان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

2-رباب ستاري, "انحطاط و انقراض زود رس سلسله زند", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

3-خالد اسماعيل حمد, "مرجئه در قرن اول ودوم هجري", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

4-محمد طاهر سنجاقي, "روابط سياسي ظامي ايران و عثماني از دوره صفويان تا دوره قاجار", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1393, استاد راهنما.

5-عبداله نعمان زاده, "بررسي نقش وعملكرد رجال فرانسوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1392, استاد راهنما.

6-لطيف حسيني, "بررسي مناسبات تصوف وتشيع در عصر صفوي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.

7-مسعود قادري, "بررسي نقش روسيه درتحولات دوران قاجار تاانقلاب مشروطه", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

8-مهين آريانا, "جغرافياي تاريخي نخجوان", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.