• نام و نام خانوادگی
  • فاطمه سادات حسینی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • دانشیار
 • بخش مربوطه
  • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)
مقالات ژورنال (39)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)
کتاب های چاپ شده (3)
پایان نامه ها (56)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فاطمه سادات حسینی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • دانشیار
 • بخش مربوطه
 • گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (2)

1-کارشناسی ارشد، 1375، تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشگاه خوارزمی.

2-دکترا ی تخصصی، 1388، روانشناسی ورزشی،دانشگاه هومبولت برلین.
مقالات ژورنال (39)

1-فاطمه سادات حسینی،بهمن عالی زاده،بهمنیار دیرانلویی، 1396، تأثير تمرين جسماني، تصويرسازي ذهني و موسيقي در بهبود مهارت شوت بسكتبال دانشجويان دختر 22 -19 ساله،رشد و یادگیری حرکتی.

2-ابراهیم نوروزی، فاطمه سادات حسینی، محمد کاظم واعظ موسوی، 1397، اثر تمرينات نوروفيدبک بر ارتقای عملکرد ورزشی و فرايند حرکتی هشيار در بازيکنان ماهر دارت،رشد و یادگیری حرکتی.

3-Amine Sahranavard، Fatemeh Sadat Hosseini، Malek Ahmadi، 2018، Effect of an intervention based on socio-ecological model in promoting physical activity of female employees،Journal of Research and Health.

4-Ebrahim Norouzi، Fatemeh Sadat Hosseini، Mehran Soleymani، Sajad Parsaei، 2017، The Mu rhythm in the implementation of bimanual coordination task among active versus inactive children with autism spectrum disorder،Gazzetta Medica Italiana - Archivio per le Scienze Mediche.

5-حسن سپهری بناب، فاطمه سادات حسینی، مالک احمدی، 1396، یادگیری کنترل حرکتی پیش بینانه در کودکان با اختلال هماهنگی رشد،رفتار حرکتی.

6-فاطمه سادات حسینی، امید حاتم نژاد، 1396، رابطه بین خودتنظیمی و اعتماد به تعادل در سالمندان مرد فعال و غیر فعال،نشریه سالمندی ایران .

7-میلاد بوستان بان غازیان، فاطمه سادات حسینی، 1396، مقایسة اضطراب رقابتی و ترس از شکست در پستهای مختلف فوتبال،مطالعات روانشناسی ورزشی.

8-حسن سپهری بناب، فاطمه سادات حسینی، مالک احمدی، 1396، اكتساب و تحكيم يادگيري حركتي رويهاي در كودكان دچار اختلال هماهنگي رشدي،رشد و یادگیری حرکتی.

9-لطیفه قاسم پور، فاطمه سادات حسینی، مهران سلیمانی، مالک احمدی، 1396، تأثیرتمرینهای آمادگی جسمانی وتمرین ذهنی وتمرین ذهن آگاهی برتعادل ایستاوپویای زنان سالمند،نشریه سالمندی ایران.

10-fatemeh sadat Hosseini، EbrahimNorouzi، 2017، The effect of neurofeedback training on self-talk and performance in elite and non-elitevollyball player،Medicina Dello Sport.

11-حسین صمدی، فاطمه سادات حسینی، رضا بیدکی، 1395، بررسی اثر بخشی شش هفته تمرین ذهن آگاهی بر غلظت کورتیزول بزاقی و عملکرد ورزشی تیراندازان،نشریه علوم پزشکی سبزوار.

12-مریم لطفی، جلال دهقانی زاده، فاطمه سادات حسینی، 1394، تأثير كانون توجه دروني و بيروني بر اكتساب، يادداري و انتقال پرتاب دارت در كودكان ك متوان ذهني،رشد و یادگیری حرکتی.

13-حسنی سیدعزیزی، فاطمه سادات حسینی، 1394، اثر دستورالعملهاي کانون توجه بیرونی و درونی در افراد مستقل از زمینه و وابسته به زمینه بر عملکرد و یادگیري پرتاب دارت،رفتار حرکتی .

14-.

15-محمد قاسمی، حسن محمدزاده، فاطمه سادات حسینی، 1390، رابطه خطر پذیری-خودکاآمدی و عملکرد صخره نوردان زن و مرد ایرانی،پژوهش در علوم ورزشی.

16-لطیفه قاسمپور، فاطمه سادات حسینی، حسن محمدزاده، 1393، تاثیر تمرینات یکپارچکی حسی -حرکتی بر مهارتهای حرکتی درشت کودکان کم توان ذهنی شدید،مجله مطالعات ناتوانی.

17-فاطمه سادات حسینی, 2014, Fundamental Movement Skills among Iranian Primary School Children,Journal of Family and Reproductive Health.

18-فاطمه سادات حسینی, 2014, The Effect of a Long-Term Artistic Gymnastic Training on Reaction Time of Male Gymnasts,Annals of Applied Sport Science.

19-فاطمه سادات حسینی, 2014, Relationship between Narcissism and,International journal of psychology.

20-فاطمه سادات حسینی, 2011, Evaluation of accssibility situation- neighborhoodand bulding urmia s sport centers with respect to physical education standards,European journal of scientific research.

21-فاطمه سادات حسینی, 2010, the effect of psychological intervention on motor performance in children,Internetional journal of psychology.

22-فاطمه سادات حسینی، 1396، آیا تمرینات یکپارچگی حسى-حرکتى بر تعادل ایستا و پویاى کودکان کم توان ذهنى تربیت پذیر تأثیر دارد؟،فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی.

23-فاطمه سادات حسینی، 1394، ارتباط خودشیفتگی و ادراک بدنی در مردان بدنساز،پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی.

24-فاطمه سادات حسینی، 1394، تاثیر تمرین هوازی با شدت متوسط بر حافظه کاری و چرخش ذهنی،رشد و یادگیری حرکتی، 7،2.

25-فاطمه سادات حسینی، 1393، پیش بینی پرخاشگری مردان بدنساز با تاکید بر خودشیفتگی و ادراک بدنی،فصلنامه رفتار حرکتی.

26-فاطمه سادات حسینی، 1393، تاثیر تمرینات یکپارچکی حسی -حرکتی بر مهارتهای حرکتی درشت کودکان کم توان ذهنی شدید،مجله مطالعات ناتوانی.

27-فاطمه سادات حسینی، 1393، مقایسه اثر برنامه حرکتی اسپارک و تکنیک های بسکتبال بر بهبود مهارتهای حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر،مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.

28-فاطمه سادات حسینی، 1393، مقایسهی چرخش ذهنی دانشجویان فعال و غیرفعال،نشریه علمی پژوهشی رفتار حرکتی.

29-فاطمه سادات حسینی، 1392، تأثیر برنامه ی آموزش ژیمناستیک بر چرخش ذهنی،فصلنامه روانشناسی شناختی.

30-فاطمه سادات حسینی، 1392، تأثیر تمرینات یکپارچگی حسی?حرکتی بر رشد مهارتهای حرکتی ظریف کودکان کمتوان ذهنی،مجله مطالعات ناتوانی.

31-فاطمه سادات حسینی، 1392، تاثیر آرایش تمرین انتقالی بر تداخل زمینه ای در یادگیری مهارتهای بدمینتون،رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 5،1.

32-فاطمه سادات حسینی، 1392، تاثیربرنامه حرکتی اسپارکبر بهبود مهارتهای حرکتی درشت پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.

33-فاطمه سادات حسینی، 1392، عوامل موثربر بهره مندی استادان مدیریت ورزشی دانشگاههای ایران از فناوری و مقایسه آن با ترکیه،مدیریت ورزشی.

34-فاطمه سادات حسینی، 1392، مقایسه ی شاخص های پیکر سنجی، میزان فعالیت بدنی و مهارت های بنیادی دانش 7 ساله با وضعیت اقتصادی-اجتماعی مختلف - آموزان پسر،نشریه علمی پژوهشی رفتار حرکتی.

35-فاطمه سادات حسینی، 1391، تاثیر مشاهده مدل انیمیشنی، تصویر ثابت و مدل ترکیبی بر یادگیری مهارت بالانس دو پایه،رشد و یادگیری حرکتی.

36-فاطمه سادات حسینی، 1391، تاثیر کانون توجه و فراوانی بازخورد در اکتساب و یادداری مهارت حرکتی پرتاب دارت،رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی.

37-فاطمه سادات حسینی، 1390، بررسی وضعیت دسترسی- همجواری و ساخت اماکن و فضاهای ورزشی شهرستان ارومیه با توجه به استانداردها،پژوهش در علوم ورزشی.

38-فاطمه سادات حسینی، 1389، رابطه فشار اجتماعی و تصویر بدنی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار،پژوهش در علوم ورزشی.

39-فاطمه سادات حسینی، 1390، تاثیر فعالیت بدنی بر سلامت جسمانی روانی مردان سالمند،سللامت و مراقبت.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (25)

1- 2013, EEffect of training aerobic on cognitive function in urmia preschoo l children,ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان, تبریز,ایران.

2- 2013, Effect of training aerobic on aggression in Urmia preschool children,ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان, تبریز,ایران.

3- 2014, the comparison of social physique anxiety of avtive and inactive women,سومین کنگره بین المللی سلامت زنان, شیراز,ایران.

4- 2014, The effects of physical fitness exercise on marita satisfaction of married womenl,سومین کنگره بین المللی سلامت زنان, شیراز,ایران.

5- 1392، ارتباط بین اشتیاق به فعالیت و هویت ورزشی در کاراته کاهای نخبه : رویکردی دو گانه،دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور، مهاباد،ایران.

6- 1392، ارتباط بین اشتیاق و سرسختی بین ورزشکاران تیمی و انفرادی،دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور، مهاباد،ایران.

7- 1392، ارتباط خود شیفتگی و پرخاشگری در مردان بدنساز،دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور، مهاباد،ایران.

8- 1391، بررس رابطه کمالگرایی، خشم و پرخاشگری ورزشی در رشته های ورزشی پر برخورد،د.مین همایش ملی علم و هندبال، تهران،ایران.

9- 1392، بررسی رابطه سر سختی روانی و هیجان خواهی با در نظر گرفتن جنسیت سن سابقه و نوع رشته ورزشی،سومین کنگره بین المللی علوم رفتاری، جزیره کیش،ایران.

10- 1390، بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با رقابت پذیری در باشگاههای ورزشی شهر قزوین،دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، شاهرود،ایران.

11- 1392، بررسی ساختار عاملی آزمون مولفه های اراده نسخه سوم کول و فورمن در دانش آموزان ایرانی،دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور، مهاباد،ایران.

12- 1392، تاثیر ایروبیک کودکان بر تصویر بدنی کودکان پیش دبستانی ارومیه،دومین همایش ملی روانشناسی دانشگاه پیام نور، مهاباد،ایران.

13- 1389، تاثیر بازخورد تمرکز درونی و بیرونی بر یادگیری مهارت پرتاب دارت،سی و سومین کنگره سراسری کانگ فو تو آ-21، مراغه،ایران.

14- 1392، تاثیر فعالیت حرکتی بر توانایی فضایی چرخش ذهنی،سومین کنگره بین المللی علوم رفتاری، جزیره کیش،ایران.

15- 1393، تاثیر مشاهده مدل انسانی بر یادگیری مهارتهای همسو و دگرسوی ایروبیک،هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران،ایران.

16- 1390، تاثیر مشاهده مدل انیمیشنیو و آموزش کلامی بر سطوح شناختی و حرکتی مهارت بالانس دو پایه،دومین همایش ملی تخصصی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی، مشهد،ایران.

17- 2011، تلفیق روشهای تصمیم گیری چندمعیاره سیستم اطلاعات جغرافیایی به منظور مکانیابی بهینه ورزشی،اولین همایش علمی بین المللی آمادگی جسمانی و ایروبیک، تهران،ایران.

18- 1390، رابطه به کار گیری فناوری اطلاعات و اثر بخشی درسازمانهای ورزشی،دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی، شاهرود،ایران.

19- 1389، رابطه تصویر ذهنی از جسم با اختلالات خوردن دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار،اولین همایش ملی سلامت روانی و ورزش، تهران،ایران.

20- 1394، رابطه سبک خودگویی منفی با خود ناتوان سازی بازیکنان فوتبال،اولین همایش ملی تربیت بدنی و ورزش مدارس کشور، ارومیه،ایران.

21- 1389، رابطه فشار های اجتماعی -فرهنگی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار،همایش ملی سلامت روانی و ورزش، تهران،ایران.

22- 2012، سنجش دقت تصویرسازی حرکتی به عنوان تابعی از سن و جنسیت،سومین همایش بین المللی علمی - ورزشی دانشگاههای آسیا، تهران2012،ایران.

23- 1392، مقایسه استرس ادراک شده و سلامت عمومی زنان فعال و غیر فعال،کنگره بین المللی ارتقاءسلامت زنان، ارومیه،ایران.

24- 1394، مقایسه تاثیر یکدوره نرمش صبحگاهی توام با موزیک و بدون موزیک بر تعادل خردسالان،اولین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی، آذرشهر،ایران.

25- 1391، مقایسه شاخص های پیکر سنجی، میزان فعالیت بدنی و مهارتهای بنیادی با وضعیت اقتصادی - اجتماعی دانش آموزان 7 تا 10 سال 7020،دومین همایش ملی استعداد یابی ورزشی، تهران،ایران.
کتاب های چاپ شده (3)

1-فاطمه سادات حسینی، علیرضا فارسی، ابراهیم نوروزی، 1396، ادراک، شناخت وتمرین تصمیمی ( چشم ساکن در حرکت )،ترجمه.

2-فاطمه سادات حسینی، فهیمه تقی زاده، پریسا پارسا فر، الهام دانشیار، 1396، آموزش خلاقیت تاکتیکی در ورزش( تحقیق و تمرین)،ترجمه.

3-فاطمه سادات حسینی، هاشم فعال مغانلو ، 1395، چگونه یک روانشناس ورزشی شویم،ترجمه .
پایان نامه ها (56)

1-ليلي عليزاده، 1392، ارتباط خود شيفتگي و ادراك بدني با پرخاشگري در مردان بدنساز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-سميرا احمدي، 1392، تلثير آموزش ايروبيك كودكان بر عملكرد هاي شناختي و رواني كودكان پيش دبستاني اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-بهزاد بدوي، 1392، مقايسه خود كنترلي و كنترل عواطف در ورزشكاران انفرادي ، تيمي و غير ورزشكاران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

4-محسن نظري مجد، 1392، مقايسه هيجان خواهي و سرسختي روانشناختي با جهت گيري مذهبي در ورزشكاران نخبه و غير نخبه كاراته كا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

5-حسن زارعي، 1391، عوامل موثر بر انتخاب رشته تربيت بدني با پر مخاطب ترين رشته دانشگاهي كشور، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

6-لطيفه قاسم پور، 1392، تاثير تمرينات يكپارچگي حسي - حركتي بر رشد حركات درشت و ظريف كودكان كم توان ذهني تربيت پذير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

7-وحيه توكلي، 1392، تاثير كانون توجه بيروني دور و نزديك بر اكتساب و يادداري مهارت بدمينتون كودكان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-علي نجفي، 1392، رابطه بين مهارت هاي رواني هوش هيجاني و انگيزه موفقيت ورزشي در ورزشكاران پسر 13-15 سال شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

9-يگانه سليماني گبلو، 1393، رابطه ي جهت گيري مذهبي كمالگرايي و شادكامي در ورزشكاران كاراته كا، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

10-حميد اسماعيل لو، 1393، رابطه شادكامي اشتياق و رضايت از زندگي در ورزشكاران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

11-گل صنم جولاي مجيدي، 1393، رابطه سبك خود گويي با خود ناتوان سازي بازيكنان فوتبال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

12-هانيه شمشير وش، 1392، تاثير تمركز توجه بيروني ديستال و پروكسيمال بر يادگيري مشاهد هاي مهارت پرتاب دارت، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

13-رضا اصغري، 1392، رابطه ي شاخص هاي پيكر سنجي و عملكرد حركتي كودكان پسر 10 تا 12 سال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

14-طاهره نور محمدي، 1392، مقايسه هوش ورزشكاران تيمي و انفرادي پر برخورد زن و مرد بر اساس مدل هشتگانه هوش گاردنر با غير ورزشكاران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

15-وحيده خاني نژاد، 1391، تاثير محيط رقابتي و تماشاگر بر عملكرد كودكان كودكان 7 ساله در مهارت هاي حركتي پايه منتخب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

16-هتاو علي پناهي، 1391، تاثير آموزش شطرنج بر مهارتهاي زندگي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

17-مريم زينل فاميله، 1391، تاثير آموزش مهارتهاي پايه تنيس روي ميز بر ادراك بينايي دانش آموزان با اختلال يادگيري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

18-شيروان حاتمي، 1391، تاثير يك برنامه منتخب حركتي بر بهبود مهارت ظريف و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان با اختلال يادگيري، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

19-مسيب منتظري نجف آبادي، 1391، بررسي رابطه شفافيت نقش و سازگاري شغلي كاركنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

20-مريم سعيدي راد، 1391، مقايسه مهارتهاي رواني شناگران 14-18 ساله با توجه به سطح عملكرد آنان در دو موقعيت تمرين و مسابقه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

21-نيايش اسكندري، 1391، بررسي نگرش مربيان ورزش به مشاوره روانشناس ورزشي و تمايل آنها به استفاده ازخدمات مشاوره اي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

22-بتول نوري، 1391، مقايسه سخت رويي؛ انعطاف پذيري با هوش هيجاني ورزشكاران تيمي و انفرادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

23-هاشم فعال مغانلو، 1391، مقايسه اثر برنامه حركتي اسپارك و تكنيك هاي بسكتبال بر مهارتهاي حركتي درشت پسران كم توان ذهني آموزش پذير، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

24-سوران بهرامي، 1390، رابطه بين كيفيت خدمات و رضايتمندي و وفاداري مشتريان اماكن ورزشي سر پوشيده دولتي و خصوصي شهر اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

25-محبوبه ابراهيميان، 1390، اثر خستگي جسماني بر توجه و تعادل نوجوانان شهرستان نهاوند، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

26-مايه عاشوري، 1390، رابطه عوامل شناخت سازماني و موفقيت سازمان بر اساس مدل شش بعدي وايزبورد در بين مديران ورزشي دانشگاهها ي ايران، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

27-مريم بيات پور، 1390، تاثير سن و جنس بر دقت تصوير سازي حركتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

28-نسريت شكري، 1390، رابطه بين مهارتهاي خود مديريتي و رفتار شهروندي سازماني مديران اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

29-فرشاد كلهر، 1390، رابطه مديريت ارتباط با مشتري با رقابت پذيري و بهره وري در باشگاههاي ورزشي شهر قزوين، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

30-افشار صيدي قلعه گاه، 1390، ارتباط مديريت دانش با درجه تحقق ابعاد سازمان يادگيرنده در اداره كل ورزش و جوانان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

31-يوسف منگشتي جوني، 1390، ارتباط ويژگيهاي شخصيتي با خود كنترلي داوران ليگ برتر فوتبال مردان ايران در سال 1390، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

32-سميه عبدلي، 1390، بررسي رابطه بين اختلالات خوردن ، نارضايتي رواني-بدني و كمال گرايي در ورزشكاران زن و مرد شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

33-سجاد علي اكبر لو، 1391، رابطه كمال گرايي، خشم، اضطراب و پرخاشگري در رشته هاي ورزشي برخوردي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

34-بهمن عالي زاده، 1391، تعين ارتباط ويژگي هاي پيكر سنجي ،وضعيت افتصادي اجتماعي و ميزان فعاليت بدني با مهارت هاي حركتي درشت در دانش آموزان 7-10 سال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

35-رضا طلايي، 1390، كاربرد تلفيق روش تصمصم گيري چند معياره با سيستم اطلاعات جغرافيايي و ارائه مدل مكان يابي بهينه اماكن ورزشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

36-سحر اميني، 1391، مقايسه تحليلي تعادل رقابتي ليگ برتر دوره نهم فوتبال ايران با دوره ، هشتم و چند ليگ منتخب آسيا در فصل 2010-2011، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

37-لطيف نصري، 1390، مقايسه نارضايتي رواني بدني مردان ورزشكار و غير ورزشكار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

38-علي فتحي زاده، 1390، تاثير سرعت تصوير سازي بر ملكرد و يادگيري حركتي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

39-محمد امين صيادي، 1390، بررسي نقش شاخص هاي بازار يابي درتوسعه ي صنعت گردشگري ورزشي استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

40-بهمنيار ديرانلويي كرد، 1390، تاثير تصوير سازي ذهني همراه با موسيقي بر يادگيري شوت بسكتبال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

41-سميه محمودي كوچكسرايي، 1389، رابطه فشار اجتماعي و تصوير بدني با اختلالات خوردن در دانشجويان دختر ورزشكار و غير ورزشكار، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

42-اكبر قوامي، 1389، تاثير مدل ماهر و انيميشني و آموزش كلامي بر سطحشناختي و حركتي يادگيري مهارت بالانس دو پايه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

43-مليحه داود آبادي، 1389، تاثير يك دوره تمرينات يوگا بر سلامت روان ، شادكامي و افسردگي زنان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

44-رسول رحماني، 1389، رابطه مهارتهاي ارتباطي و راهكار هاي مديريت تضاد مديران ادارات تربيت بدني استان اصفهان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

45-سعيد لطفي يامچي، 1389، راابطه بكارگيري سيستم فناوري اطلاعات و اثر بخشي سازمان ( اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

46-شيلر قاسم كريمي، 1389، تاثير آرايش تمرين انتقالي بر تداخل ضمني، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

47-هاجر محمدي آلاگوز، 1389، ارتباط بين مديريت تجربه مشتري و بهره وري سازماني در باشگاههاي ورزشي شهرستان اروميه، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

48-رضا حسين زاده، 1389، ارتباط بين سلامتي جسماني و رواني با ميزان فعاليتهاي بدني در سالمندان مرد، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

49-يعقوب ميهمي، 1389، بررسي ميزان انگيزش و تعهد حرفه اي در مربيان كشتي استان كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

50-صادق حيدري آذر، 1390، مقايسه تعادل و كيفيت زندگي سالمندان فعال و غير فعال، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

51-محمد سيوان نوري، 1389، ارتباط بين سبكهاي رهبري مديران با انسجام گروهي و تعهد كاركنان اداره كل تربيت بدني استان كردستان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

52-مهدي حيدري، 1389، تعيين اعتبار و روايي آزمونTOPSو ارزيابي مهارتهاي رواني حالت تمرين و رقابت ورزشكاران نخبه موفق و نا موفق قايقراني با استفاده از آزمون TOPS، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

53-پوريا سهرابي، 1389، مقايسه وضعيت همجواري و ساخت اماكن و فضا هاي ورزشي شهرستان اروميه با استانداردها و ارائه الگوي مناسب، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

54-سميه راستگو، 1389، رابطه ميان خود كار ايي عمومي و ريسك پذيري در عملكرد مديران ، كارشناسان و روساي هيا ت هاي ورزشي اداره كل تربيت بدني آذر بايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

55-عثمان سواره، 1389، رابطه سرمايه اجتماعي با كيفيت زندگي كاري در اداره كل تربيت بدني استان آذربايجان غربي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

56-روح الله صاحب، 1389، بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و موقعيت شغلي دانشجويان كارشناسي ارشد مديريت ورزشي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.