• نام و نام خانوادگی
  • فرزانه نوری
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه شیلات
 • ایمیل
  • f.noori@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (21)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (50)
پروژه های تحقیقاتی (3)
پایان نامه ها (11)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • فرزانه نوری
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه شیلات
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (21)

1- 2012, Modulating gut microbiota and digestive enzyme activities of Artemia urmiana by administration of different levels of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis.,Aquaculture International.

2- 2011, Feeding sturgeon Acipenser persicus and Huso huso (Acipenseriformes) larvae with Artemia urmiana nauplii enriched with highly unsaturated fatty acids and vitamin C: Effect on growth, survival and fatty acid profile,Journal of Applied Ichthyology.

3- 2011, Feeding Acipenser persicus and Huso huso (Acipenseriformes) larvae with Artemia urmiana nauplii enriched with HUFA and vitamin C: II. Effect on tolerance to shock exposure of environmental factors,Journal of Applied Ichthyology.

4- 2011, Feeding sturgeon Acipenser persicus and Huso huso (Acipenseriformes) larvae with Artemia urmiana nauplii enriched with highly unsaturated fatty acids and vitamin C: resistance to salinity, temperature, nitrite and ammonia stresses,Journal of Applied Ichthyology.

5- 2011, Fine tuning of feeding practices for hatchery produced Persian sturgeon, Acipenser persicus and Beluga sturgeon, Huso huso,Aquaculture Research.

6- 2011, Preliminary study on activity of protease enzymes in Persian sturgeon (Acipenser persicus) larvae in response to different diets: Effects on growth and surviva,Aquaculture Research.

7- 2011, Preliminary study on the activity of protease enzymes in Persian sturgeon (Acipenser persicus Borodin, 1897) larvae in response to different diets: effects on growth and survival,Aquaculture Research.

8- 2010، Distribution of Lipase Activity in Selected Tissues of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss)،Journal of Applied Biological Sciences.

9- 1393، قابلیت های کمی و کیفی تولید بیوماس آرتمیا در مخازن پلی اتیلنی در یک سیستم ساکن با استفاده از یک جیره ارزان قیمت،زیست شناسی کاربردی.

10- 1393، معرفی پروتکل استاندارد غنی سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن کلزا،مجله علوم و فنون دریایی.

11- 1393، جایگزینی کامل پودر ماهی و بخش اعظم روغن ماهی با منابع گیاهی بدون کاهش شاخص های رشدی و کارایی تغذیه ای در جیره ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) انگشت قد،مجله محیط زیست جانوری.

12- 1392، آثار جایگزینی پودر و روغن ماهی با منابع گیاهی در جیره غذایی ماهی قزل آلای (Oncorhynchus mykiss) رنگین کمان،نشریه شیلات مجله منابع طبیعی ایران.

13- 1392، مهار مسیرهای سیگنالی فاکتورهای رشد توسط داروی ایماتینیب مسیلات در سلولهای لایدیگ نرمال موشی،مجله علوم پزشکی ارومیه.

14- 1392, Optimizing the co-feeding sterategy of Persian sturgeon (Acipenser persicus) larvae using Artemia nauplii and formulated diet,International Journall of Aquatic Biology.

15- 1392، اثرات جایگزینی پودر ماهی با مناتع پروتئینی گیاهی بر شاخص های رشد و فعالیت آنزیمهای گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)،نشریه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری.

16- 1391، غنی سازی ناپلی Artemia urmiana با روغنهای گیاهی و تاثیر آن بر رشد و بازماندگی لارو قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)،مجله علمی شیلات.

17- 1391، ). اثرات جایگزینی پودر ماهی با منابع پروتئین گیاهی (گلوتن گندم و ذرّت) بر شاخص های رشد، کارایی تغذیه ای و ترکیب اسیدهای چرب بافت عضله قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss،مجله زیست شناسی ایران.

18- 1390، بررسی اثرهای پروبیوتیک لاکتوباسیلوس رامنوسوس (Lactobacillus rhamnosus) و سیاه دانه (Nigella sativa) بر شاخصهای رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss،زیست شناسی کاربردی.

19- 1390، بهینه سازی روش جایگزینی جلبک های تک سلولی با محصولات جانبی کشاورزی در تغذیه آرتمیا ارومیانا Artemia urmiana و آرتمیای پارتنوژنز،مجله علمی شیلات ایران.

20- 2015, Comparison of the growth, survival and nutritional value of Artemia using various agricultural by-products and unicellular algae Dunaliella salina,Iranian Journal of fisheries Sciences.

21- 2013, Replacement of dietary fish meal with plant sources in R rainbow trout (oncorhynchus mykiss): effect on growth performance, immune responses, blood indices and disease resistance,Iranian journal of fishery sciences.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (50)

1- 2009, A Comparative Study on Salinity Tolerance in Acipenser persicus and Huso Huso Larvae Fed on Artemia Nauplii Enriched with Hufa and Vitamin C,Asian Pacific Aquaculture.

2- 2007, Accumulation and Excretion of Oxolinic acid in the Artemia Urmiana Nauplii and Acipenser Persicus Larvae,International Workshop on Advanced Techniques in Larviculture of Sturgeon Fish, Iran, Urmia.

3- 2015, al to fingerling stage of persian sturgeon Acipenser persicus Influence of different light intensity and photoperiod on growth and survival rate in larv,World Aquaculture Society, تهران,Iran.

4- 2009, Combination of Live Food and Commercial Feed Versus Live Food in Early Feeding of Huso Huso Larvae,5th Fish and Shelfish Larviculture Symposium.

5- 2008, Determination of feeding rate of great sturgeon Huso Huso during early Tages of growth,world Aquaculture2008 - meeting abstract.

6- 2016, Dietary HUFA/MUFA ratio affects growth and spawning performance in rainbow trout (Oncorhyncus mykiss) Broodstock,World Aquaculture Society, Tehran,Iran.

7- 2015, Effect of dietary n-3 HUFA on growth performance and feed utilization of rainbow trout (Oncorhyncus mykiss) fry,World Aquaculture Society, Tehran,Iran.

8- 2015, Effect of different photoperiod on growth and survival of ship (Acipenser nudiventris) larvae at early development,World Aquaculture Society, Tehran,Iran.

9- 2009, Effect of Enriched Huso Huso and Acipenser Persicus Larvae with Hufa and Vitamin C on Their Nutritional,5th Fish and Shelfish Larviculture Symposium.

10- 2012, Effect of enriching Artemia franciscana nauplii by canola oil on survival and growth during the enrichment period,Aquaculture 2012, پراگ,جمهوري چك.

11- 2009, Effect of Hufa and Vitamin C Enrichment of Acipenser persicus and Huso Huso Larvae on Resistance to Ammonia Stress,Asian Pacific Aquaculture.

12- 2011, Effect of partial substitution of fish meal and complete replacement of fish oil by plant sources on growth parameters of rainbow trout Oncorhynchus mykiss,Aquaculture Europe 2011, Rhodes,Greece.

13- 2015, Effect of photoperiod and light intensity on early development of pepsin enzyme in Persian sturgeon Acipenser persicus larvae,World Aquaculture Society, Tehran,Iran.

14- 2015, Effect of photoperiod and light intensity on ontogeny of trypsin activity at early larval stage of Acipenser persicus,World Aquaculture Society, Tehran,Iran.

15- 2012, Effects of dietary protein sources on growth performance, feed utilization and digestive enzyme activity in Rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss,European inland fishery and aquaculture commission symposium 2012, هاميلينا,فنلاند.

16- 2007, Effects of Different Feeding Treatments on Growth, Survival, Fatty Acid Profile and Stress Resistance of Acipenser Persicus Larvae,International Workshop on Advanced Techniques in Larviculture of Sturgeon Fish, Iran, Urmia.

17- 2011, Effects of different levels of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis on digestive enzyme activities in Artemia urmiana,Asian Pacific Aquaculture, Kochi,India.

18- 2010, Effects of diietary Nigella sativa (black seed) and Lactobacillus rhamnosus on growth parameters of rain bow trout,aquaculture europe 10, Porto,Portugal.

19- 2009, Effects of Feeding Acipenser persicus with Commercial Feed Supplemented with Two Strains of Lactobacillus Delbrukii Bulgaris on Growth and Survival,ASIAN PACIFIC AQUACULTURE.

20- 2015, Effects of photoperiod and light intensity on Alkaline Phosphatase activity during early larval development of Persian sturgeon, Acipenser persicus,World Aquaculture Society, Tehran,Iran.

21- 2009, Enrichment of Artemia nauplii with Fish Oil and Mixture of Fish oil and Herbal Oils: Effect on Mortality and Growth,Artemia.

22- 2012, Enrichment of Artemia urmiana with canola oil: Effect on fatty acid profile,Iran-Larvi 2012, تهران,ايران.

23- 2009, Growth of Artemia naupii During the Course of Enrichment with Fish Oil and Plant Oils,Artemia.

24- 2015, Influence of photoperiod on early development of pepsin enzyme in ship sturgeon (Acipenser nudiventris) larvae,World Aquaculture Society, Tehran,Iran.

25- 2012, Introducing standard protocol for enrichment of Artemia urmiana with canola oil,Iran-Larvi 2012, تهران,ايران.

26- 2011, Modulating gut microbiota of Artemia urmiana by administration ofdifferent levels of Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis,Asian Pacific Aquaculture, Kochi,India.

27- 2009, Optimization of Enrichment Time of Artemia naupii with Herbal Oils,Artemia.

28- 2009, Optimization of salinity, PH and Temperature for Enrichment of Artemia Urmiana Nauplii with Lactobacillus Rhamnosus and Bacillus Subtilis,International Syposium/Workshop on Distribution and Biology of Artemia.

29- 2010, Optimizing the thechnique for replacemdnt of unicellular algae with agricultural by-products as food for Artemia: Effect of growth and survival,Aquaculture Europe 10, Porto,Portugal.

30- 2012, Replacement of dietary fish meal/oil with plant sources on growth performance, immune responses, blood indices and disease resistance in rainbow trout (Oncorhynchus Mykiss),Aquaculture 2012, پراگ,جمهوري چك.

31- 2012, Standardization of enrichment technique of Artemia uemiana with vitamin C and fatty acids using different oil sources,Aquaculture 2012, پراگ,جمهوري چك.

32- 2009, Study on Activity of Acid Protease in Persian Sturgeon (Acipenser persicus) Larvae in Response to Different Diets,Artemia.

33- 2010, Study on Trypsin like activity in Persian sturgeon (Acipenser persicus) in response to different diet: Effects on growth and survival,aquaculture europe 10, Porto,Portugal.

34- 2011, Study the ontogeny of digestive enzyme activities in Artemia urmiana,Asian Pacific Aquaculture, Kochi,India.

35- 2011, Study the ontogeny of digestive enzymes activity in Artemia urmiana,Asian Pacific Aquaculture, Kochi,India.

36- 2009, Super Intensive Culture of Artemia urmiana in Circulatory System,International Syposium/Workshop on Distribution and Biology of Artemia.

37- 2012, Survey of changes in some pancreatic enzymes activity (trypsin, chymotrypsin and amylase) of beluga (Huso huso) during larval ontogeny,Iran-Larvi 2012, تهران,ايران.

38- 2009, Survival and Growth Studies of Acipenser Persicus Larvae fed with Artemia Nuaplii Enriched with Two Probiotic,1th International congress on Aquatic Animal Health management and diseases.

39- 2015, The influence of dietary MUFA/PUFA (C18) on growth performance and feed utilization in rainbow trout (Oncorhyncus mykiss) fry,World Aquaculture Society, Tehran,Iran.

40- 1393، اثر سطوح مختلف آفلاتوكسين B1 و نوعي جاذب تركيبي به همراه اسانس دارچين روي برخي آنزيمهاي گوارشي ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorynchus mykiss)،نخستين همايش ملي سم شناسي و مسموميت هاي دامي، تهران،ايران.

41- 1390، بررسي اثرات جايگزيني 100% روغن ماهي جيره با روغن گياهي كلزا در تغذيه ماهي قزل آلاي رنگين كمان،اولين همايش آبزي پروري ايران، مؤسسه تحقيقات شيلات ايران، بندر انزلي،ايران.

42- 1390، بررسي اثرات جايگزيني سطوح مختلف پودر ماهي با منابع گياهي در تغذيه ماهي قزل آلاي رنگين كمان بر شاخصهاي رشد و فعاليت آنزيمهاي گوارشي،اولين همايش آبزي پروري ايران، بندر انزلي،ايران.

43- 1390، بررسي اثرات جايگزيني كامل پودر ماهي با منابع مختلف پروتئيني بر شاخص هاي رشدي ماهي قزل آلاي رنگين كمان،اولين همايش آبزي پروري ايران، بندر انزلي،ايران.

44- 1390، بررسي اثرات جايگزيني كامل پودر ماهي و روغن ماهي جيره با منابع گياهي بر شاخص هاي رشد و تركيب شيميايي بافت عضله ماهي قزل آلاي رنگين كمان،اولين همايش آبزي پروري ايران، بندر انزلي،ايران.

45- 1390، بررسي اثرات منابع مختلف پروتئيني بر شاخصهاي رشد و فعاليت آنزيمهاي گوارشي ماهي قزل آلاي رنگين كمان،اولين همايش آبزي پروري ايران، بندر انزلي،ايران.

46- 1393، بررسي توانايي بچه ماهيان قزل آلاي رنگين كمان (Oncorynchus mykiss) در بازيابي اثرات آسيب شناسي نانوذره مس بر بافت كبد،نخستين همايش ملي سم شناسي و مسموميت هاي دامي، تهران،ايران.

47- 1394، بررسي فعاليت پروتئوليتيكي كل آنزيم هاي گوارشي لارو Bracon hebetor در شرايط آزمايشگاهي،اولين كنگره حشره شناسي ايران، تهران،ايران.

48- 1394، بررسي ويژگيهاي بيوشيميايي پروئينازهاي گوارشي پروانه بيد آرد، Epherstia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)، روي ميزبانهاي مختلف غلات،اولين كنگره بين المللي حشره شناسي ايران، تهران،ايران.

49- 1389، تغذيه آرتميا با جلبك هاي تك سلولي يا ضايعات كشاورزي؟،شانزدهمين كنفرانس سراسري و چهارمين كنفرانس بين المللي زيست شناسي ايران، مشهد،ايران.

50- 1390، توليد انبوه آرتميا در مخازن پلي اتيلني در يك سيستم پرورشي ساكن (Batch culture) بسيار ساده،اولين همايش آبزي پروري ايران، مؤسسه تحقيقات شيلات ايران، بندر انزلي،ايران.
پروژه های تحقیقاتی (3)

1- 1391، بررسی فعالیت آنزیم های گوارشی در مراحل مختلف رشد ماهی خاویاری قره برون تا سن یکسالگی،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

2- 1394، تاثیر جایگزینی پودر ماهی با منابع گیاهی بر رشد و فعالیت آنزیمهای گوارشی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان،دانشگاه ارومیه، کاربردی.

3- 1391، استاندارد کردن متدولوژی غنی سازی آرتمیا اورمیانا با اسیدهای چرب و ویتامین c،دانشگاه ارومیه، بنیادی.
پایان نامه ها (11)

1-اردوان فرهادي، 1392، تاثير دوره هاي نوري و تراكم بر رشد، تغذيه، پاسخهاي فيزيولوژيكي و تركيبات بيوشيميايي بدن Astacus leptoductylus، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-نينا نازدار، 1394، امكان سنجي كاهش سميت خوراكي نانوذره نيكل در ماهي قزل آلاي رنگين كمان Oncorhyncus mykiss، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-سيد محمد رضا هاشم نيا، 1392، بررسي اثرات داروي Imatinib Mesylate بر ميزان فسفوريلاسيون گيرنده هاي فاكتور رشد مشتق از پلاكت آلفا (PDGFRa) و بتا (PDGFRB) در سلولهاي ليديگ موشي كشت داده شده (TM3)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

4-مسعود بهرام بيگي، 1392، مطالعه اثرات همزمان پروبيوتيك لاكتوباسيلوس پلانتاروم و پربيوتيك زايلوالگوساكاريد بر پارامترهاي رشد، فعاليت آنزيمهاي گوارشي، پاسخهاي ايمني، تركيبشيميايي عضله و مقاومت در برابر شوكهاي محيطي در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

5-سجاد رجايي فرد، 1391، ارزيابي مقايسه اي اثرات هوشبري و پاسخهاي فيزيولوژيك اسانس گل ميخك ، اسانس آويشن شيرازي و تريكائين متان سولفانات (MS222) در ماهي قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

6-سروه قادرپور، 1391، اپتيمم سازي غني سازي آرتميا اروميانا و آرتميا فرانسيسكانا با روغن كلزا با تاكيد بر ميزان رشد، بقا و پروفيل اسيدهاي چرب ناپلي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

7-مسلم بني سليمي، 1393، تعديل اثرات ضد تغذيه اي آفلاتوكسين B1 در جيره غذايي ماهي قزل آلاي رنگين كمان با استفاده از اسانس دارچين و مخلوط بنتونيت با ديواره سلولي مخمر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

8-ابراهيم اونق، 1390، بررسي تاثير جيره هاي مختلف غذايي بر شاخص هاي رشد، بازماندگي و توليد مثل آرتميا اروميانا (Artemia urmiana) و آرتمياي پارتنوژنز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

9-حبيب الهب محمدي، 1389، بررسي اثرات پروبيوتيك لاكتوباسيلوس رامنوسوس (Lactobacillus Rhamnosus) و سياه دانه (Nigella sativa) بر پارامترهاي رشد ،بر رشد بازماندگي ، مقاومت در برابر استرس شوري و تاثير بر برخي پاسخهاي ايمني درماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

10-ابراهيم اونق، 1390، بررسي تاثير جيره هاي مختلف غذائي بر رشد، بازماندگي، توليد مثل و ارزش غذائي آرتميا اروميانا و آرتميا پارتنوزنز، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.

11-رضا جليلي، 1390، بررسي اثرات جايگزيني پودر ماهي و روغن ماهي با منابع گياهي در تغذيه قزل آلاي رنگين كمان، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.