• نام و نام خانوادگی
  • ابراهیم حسینی نجد گرامی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه زیست شناسی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (13)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پروژه های تحقیقاتی (2)
پایان نامه ها (1)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • ابراهیم حسینی نجد گرامی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه زیست شناسی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (13)

1-ابراهیم حسینی نجدگرامی, 2015, Dietary effects of poly-?-hydroxybutyrate on the growth performance, digestive enzyme activity, body composition, mineral uptake and bacterial challenge of rainbow trout fry (Oncorhynchus mykiss),Aquaculture Nutrition.

2-ابراهیم حسینی نجدگرامی، فریده بخشی، فروزان باقرزاده, 2015, Effects of biofloc on growth performance, digestive enzyme activities and liver histology of common carp (Cyprinus carpio L.) fingerlings in zero-water exchange system,Fish Physiol Biochem.

3-ابراهیم حسینی نجدگرامی، 1394، تاثیرات پلی بتا هیدروکسی بوتیرات (Poly-?-hydroxybutyrate) بر روی پارامترهای رشد، بقاء، ترکیب بدنی و فعالیت آنزیمهای گوارشی در لارو نورس تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus)،فصل نامه علمی پژوهشی علوم و فنون شیلات ایران.

4-ابراهیم حسینی نجدگرامی، 1394، اثرات دوره نوری و شدت نور بر فاکتور های رشد و بازماندگی تاسماهی ایرانی در مرحله لاروی تا انگشت قد،پژوهشهای ماهی شناسی کاربردی.

5-ابراهیم حسینی نجدگرامی، 1393، تأثیر استفاده از فناوری بیوفلوک (Biofloc Technology) بر پارامترهای رشد ، ترکیب لاشه و کاهش هزینه های تولید در پرورش متراکم بچه ماهیان کپور معمولی(Cyprinus carpio L.)،فصل نامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری.

6-احمد احمدی، نصرالله احمدی فر، ابراهیم حسینی نجدگرامی، 1393، تاثیر جلبکهای مختلف خشک و جلبک تازه بر اندازه بدن و اندازه تخم روتیفر آب شور،بهره برداری و پرورش آبزیان.

7-ابراهیم حسینی نجدگرامی، 1393، بررسی تاثیرات پلی بتاهیدروکسی بوتیرات بر تنوع متابولیکی باکتریهای بی هوازی روده بچه ماهیان تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) با روشCommunity Level Physiological Profile،یافته های نوین در زیست شناسی.

8-ابراهیم حسینی نجدگرامی، 1393، تاثیر جایگزینی کامل روغن ماهی با روغنهای گیاهی بر روی پارامترهای رشد و پروفیل اسیدهای چرب در دوره انگشت قدی ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) و بررسی این پروفیل پس از تغذیه دوباره با روغن ماهی،مجله علمی شیلات ایران.

9-ابراهیم حسینی نجدگرامی, 1392, Siberian sturgeon (Acipenser baerii) larvae fed Artemia nauplii enriched with poly-b-hydroxybutyrate (PHB): effect on growth performance, body composition, digestive enzymes, gut microbial community, gut histology and stress tests,Aquaculture Research.

10-ابراهیم حسینی نجدگرامی، ناصر آق، علی آقازاده، رضا ملک زاده، 1392، تاثیر جایگزینی روعن ماهی با روغن سویا بر روی پارامترهای رشد، بقاء و متابولیسم اسیدهای چرب در بچه ماهیان تاسماهی ایرانی،مجله محیط زیست جانوری، 5،1.

11-ابراهیم حسینی نجدگرامی ، مهران جواهری بابلی، 1392، مقایسه تاثیر رژیم نوری بر رشد، بقاء و پارامترهای تغذیه ای در لارو نورس و بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)،مجله علوم دانشگاه خوارزمی.

12- 1386، بررسی تاثیر تغذیه اولیه بر رشد لارو نورس قزل الا رنگین کمان (oncorhynchus mykiss)،نشریه علوم دانشگاه تربیت معلم.

13- 1385، تاثیر رژیم نورب بر رشد، بقاء و پارامترهای تغذیه ای لارو نورس قزل آلای رنگین کمان،مجله پژوهش و سازندگی.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1- 2007, Replacement of Fish Oil with Soybean Oil in Deeding Regime of Persian Sturgeon(Acipenser Persicus) and Survey on its Impacts on Nutrtional Parameters and Fatty Acid Profile,Asian-Pacific Aquaculture.

2- 1394, The Biofloc technology in indoor tanks: growth performance, digestive enzymes activity and liver histology of Common carp (Cyprinus carpio L.) fingerlings,Middle east and central asia aquacultuire 2015, تهران,ایران.

3- 1394، بررسی امکان استفاده از فناوری بیوفلوک در پرورش متراکم بچه ماهیان کپور معمولی،اولین همایش آبزی پروری نوین، گرگان،ایران.

4- 1391، معرفی تکنیک جدید بررسی تنوع میکروبی روده در بچه ماهیان تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) و مقایسه نتایج آن با روشهای مولکولی،دومین همایش ملی منابع شیلاتی دریای خزر، گرگان،ایران.
پروژه های تحقیقاتی (2)

1- 1383، تعیین شرایط اپتیمم برای دکپسوله کردن سیست آرتمیا اورمیانا،دانشگاه ارومیه.

2-ابراهیم حسینی نجدگرامی،سیامک قدیمی، 1389، بررسی پرورش آرتمیا با پساب تصفیه خانه فاضلاب میاندوآب،سازمان آب استان آذربایجانغربی.
پایان نامه ها (1)

1-فريده بخشي، 1391، امكان كاربرد فناوري بيوفلوك در پرورش متراكم بچه ماهيان كپور معمولي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.