• نام و نام خانوادگی
  • بهروز آتشبار کنگرلویی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • اکولوژی و مدیریت ذخایر
 • ایمیل
  • b.atashbar@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهروز آتشبار کنگرلویی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • اکولوژی و مدیریت ذخایر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1-بهروز آتشبار کنگرلویی, 2016, Life Cycle of the Fairy Shrimp, Phallocryptus spinosa Milne Edwards, 1840 (Crustacea: Anostraca) at Different Temperatures,journal of agricultural science and technology 30.

2-بهروز آتشبار کنگرلویی, 2015, Effect of concentration of the microalga Dunaliella tertiolecta on survival and growth of fairy shrimp, Phallocryptus spinosa Milne Edwards, 1840 (Crustacea: Anostraca),Aquaculture Research.

3-بهروز آتشبار کنگرلویی، ناصر آق، گیلبرت وان استاپن، یوهان مرتنز و لیندا بلادجال, 2014, Hatching characteristics of fairy shrimp (anostracan) populations from Iran (Bracnchipoda; Crustacea,Journal of Limnology, 73,2.

4-بهروز آتشبار کنگرلویی، ناصر آق، ژیلبرت وان استاپن و لیندا بلادجال, 2014, Diversity and distribution patterns of large branchiopods (Crustacea: Branchiopoda) in temporary pools (Iran),Journal of Arid Environments.

5-بهروز آتشبار کنگرلویی، ناصر آق، لیندا بلاد جال و یوهان مرتنز, 2013, on the occurrence of Lepidurus apus (Linnaeus, 1758) (Crustacea, notostraca) from iran,Journal of Biological Research-Thessaloniki.

6-محمدرضا غریبی، بهروز آتشبار کنگرلویی،ناصر آق و ماندانا کاظمی، 1394، بررسی رشد و بقاء پریان میگوی Phallocryptus spinosa ( Crustacea:Anostraca ) در تغذیه با تراکمهای مختلف جلبک .sp Haematococus،فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری، 7،3.

7-محمدرضا غریبی، محمدعلی نعمت اللهی، ناصر آق، بهروز آتشبار کنگرلویی و ماندانا کاظمی، 1392، اثر دماهای مختلف بر ویژگی های زیستی: رشد، بقا، طول عمر و صفات تولیدمثلی پریان میگوی Phallocryptus spinosa،شیلات ( منابع طبیعی ایران).

8-بهروز آتشبار کنگرلویی، رامین مناففر ، ناصر آق ، آفاق فلاحتی ،مجید مشتاقیان، 1392، اولین گزارش مشاهده Phallocryptus spinosa از استانهای یزد و فارس در جنوب ایران (Crustaceae; Anostraca)،علوم فنون دریایی خرمشهر.