• نام و نام خانوادگی
  • بهروز آتشبار کنگرلویی
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • اکولوژی و مدیریت ذخایر
 • ایمیل
  • b.atashbar@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (8)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • بهروز آتشبار کنگرلویی
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • اکولوژی و مدیریت ذخایر
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (8)

1-بهروز آتشبار کنگرلویی, "Life Cycle of the Fairy Shrimp, Phallocryptus spinosa Milne Edwards, 1840 (Crustacea: Anostraca) at Different Temperatures", journal of agricultural science and technology 30, 2016.

2-بهروز آتشبار کنگرلویی, "Effect of concentration of the microalga Dunaliella tertiolecta on survival and growth of fairy shrimp, Phallocryptus spinosa Milne Edwards, 1840 (Crustacea: Anostraca)", Aquaculture Research, 2015.

3-بهروز آتشبار کنگرلویی، ناصر آق، گیلبرت وان استاپن، یوهان مرتنز و لیندا بلادجال, "Hatching characteristics of fairy shrimp (anostracan) populations from Iran (Bracnchipoda; Crustacea", Journal of Limnology, 2014, 73,2.

4-بهروز آتشبار کنگرلویی، ناصر آق، ژیلبرت وان استاپن و لیندا بلادجال, "Diversity and distribution patterns of large branchiopods (Crustacea: Branchiopoda) in temporary pools (Iran)", Journal of Arid Environments, 2014.

5-بهروز آتشبار کنگرلویی، ناصر آق، لیندا بلاد جال و یوهان مرتنز, "on the occurrence of Lepidurus apus (Linnaeus, 1758) (Crustacea, notostraca) from iran", Journal of Biological Research-Thessaloniki, 2013.

6-محمدرضا غریبی، بهروز آتشبار کنگرلویی،ناصر آق و ماندانا کاظمی, "بررسی رشد و بقاء پریان میگوی Phallocryptus spinosa ( Crustacea:Anostraca ) در تغذیه با تراکمهای مختلف جلبک .sp Haematococus", فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری, 1394, 7,3.

7-محمدرضا غریبی، محمدعلی نعمت اللهی، ناصر آق، بهروز آتشبار کنگرلویی و ماندانا کاظمی, "اثر دماهای مختلف بر ویژگی های زیستی: رشد، بقا، طول عمر و صفات تولیدمثلی پریان میگوی Phallocryptus spinosa", شیلات ( منابع طبیعی ایران), 1392.

8-بهروز آتشبار کنگرلویی، رامین مناففر ، ناصر آق ، آفاق فلاحتی ،مجید مشتاقیان, "اولین گزارش مشاهده Phallocryptus spinosa از استانهای یزد و فارس در جنوب ایران (Crustaceae; Anostraca)", علوم فنون دریایی خرمشهر, 1392.