• نام و نام خانوادگی
  • سید حسام الدین هدایت زاده
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه مدیریت بازرگانی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات ژورنال (5)
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)
کتاب های چاپ شده (5)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • سید حسام الدین هدایت زاده
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه مدیریت بازرگانی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات ژورنال (5)

1- 2013, are women a blessing a curse? a case study of socio-economic factores affecting womens income in kordistan,advances in environmental biology.

2- 2013, the relationship between capital structure and corporate performance of pharmaceutical accepted in the tehran stock exchange,advanced in environmental biology.

3- 2010, effect of boarder markets on the economy of west azarbijan province,Iran,The reviwe of international comparative management, 5,1.

4- 1384، شناسایی برخی از عوامل پایین بودن سهم نسبی درآمد زنان،مجله دانشکده علوم اداری و اقتصادی اصفهان.

5- 0، شناسایی برخی از عوامل پایین بودن سهم درآمد نسبی زنان،مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد.
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (2)

1- 1389، علل مهاجرت قشر تحصيل كرده ا ز كشور وتاثير آن بر اقتصاد ايران،علل مهاجرت قشر تحصيل كرده از كشور وتاثير آن بر اقتصاد ايران، مشهد-خراسان رضوي،ايران خراسان رضوي.

2- 1391، كارآفريني در صنعت فناوري اطلاعات،اولين كنفرانس ملي اقتصاد اروميه، اروميه،ايران.
کتاب های چاپ شده (5)

1-سیدحسام الدین هدایت زاده، 1392، حقوق بازرگانی، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

2-سیدحسام الدین هدایت زاده، 1391، حقوق بازرگانی بین الملل، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

3- 1390، بازرگانی بین الملل، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

4-سیدحسام الدین هدایت زاده-رامین بشیر خداپرست، 1389، اقتصاد بین الملل تراز پرداختها نرخ ارز و سیاستهای کلان، مرکز معتبر دانشگاهی یا کتاب سال،تالیف.

5- 1389، اصول بیمه.
پایان نامه ها (3)

1-سليمان زينالي، 1393، بررسي بانكداري الكترونيك و نقش ان در رضايت و جذب مشتري ( مطالعه موردي بانك اقتصاد نوين اروميه )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-محمد دوستار، 1393، برسي تاثيرات اميخته بازار يابي بر صادرات( مطالعه موردي سيب و انگور آ-غ )، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-بهزاد صادق وند، 1392، تخمين بناي متغيير در طي زمان براي شركتهاي بورس و اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهاي گارچ و روش كالمن فيلتر، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد مشاوره.