• نام و نام خانوادگی
  • هدایت منتخب
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • هدایت منتخب
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1- 1390، اندازه گيري و مقايسه درجه توسعه يافتگي بخش كشاورزي در مناطق روستايي ا.غربي،دومين كنفرانس ملي دانشجويي اقتصاد ايران، بابلسر،ايران.

2- 1391، بررسي تاثير بازارچه مرزي تمرچين پيرانشهر بر اقثصاد خانوارهاي جنوب استان ا غربي،اولين كنفرانس ملي اقتصاد، اروميه،ايران.

3- 1391، كار غير رسمي در اروميه و پژوهشي در رابطه با دستفروشان اروميه،اولين كنفرانس ملي اقتصاد، اروميه،ايران.

4- 1391، كار غير رسمي در ايران پژوهشي در رابطه با دستفروشان اروميه،اولين كنفرانس ملي اقتصاد، اروميه،ايران.
پایان نامه ها (3)

1-غفور سليمي، 1390، بررسي اثار تسهيلات خرد اعطايي بانك كشاورزي و توسعه كشاورزي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

2-غفور سليمي، 1390، بررسي اثار تسهيلات خرد اعظايي بانك كشاورزيوتوسعه كشاورزي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.

3-ايسانزينالي، 1391، بررسي رابطه بين تورم نابرابري در امد و رشد اقتصادي، پایان نامه كارشناسي ارشد، استاد راهنما.