• نام و نام خانوادگی
  • هدایت منتخب
 • مدرک تحصیلی
  • دکتری
 • درجه علمی
  • استادیار
 • بخش مربوطه
  • گروه علوم اقتصادی
 • ایمیل
  • h.montakhab@urmia.ac.ir

 بیوگرافی کوتاه           
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی
English CV
مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)
پایان نامه ها (3)
   
 • نام و نام خانوادگی
 • هدایت منتخب
 • مدرک تحصیلی
 • دکتری
 • درجه علمی
 • استادیار
 • بخش مربوطه
 • گروه علوم اقتصادی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

1- "اندازه گيري و مقايسه درجه توسعه يافتگي بخش كشاورزي در مناطق روستايي ا.غربي", دومين كنفرانس ملي دانشجويي اقتصاد ايران, 1390, بابلسر,ايران.

2- "بررسي تاثير بازارچه مرزي تمرچين پيرانشهر بر اقثصاد خانوارهاي جنوب استان ا غربي", اولين كنفرانس ملي اقتصاد, 1391, اروميه,ايران.

3- "كار غير رسمي در اروميه و پژوهشي در رابطه با دستفروشان اروميه", اولين كنفرانس ملي اقتصاد, 1391, اروميه,ايران.

4- "كار غير رسمي در ايران پژوهشي در رابطه با دستفروشان اروميه", اولين كنفرانس ملي اقتصاد, 1391, اروميه,ايران.
پایان نامه ها (3)

1-غفور سليمي, "بررسي اثار تسهيلات خرد اعطايي بانك كشاورزي و توسعه كشاورزي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

2-غفور سليمي, "بررسي اثار تسهيلات خرد اعظايي بانك كشاورزيوتوسعه كشاورزي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1390, استاد راهنما.

3-ايسانزينالي, "بررسي رابطه بين تورم نابرابري در امد و رشد اقتصادي", پایان نامه كارشناسي ارشد, 1391, استاد راهنما.