لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������ ������ ������������������������������������-�������� ������������ ���������������� >>> (9)

1- بهرام رضازاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.rezazadeh
2- رامین بشیر خداپرستی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.bashirkhodaparast
3- رحیم عابدی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.abedi
4- سید ابوالفضل ابوالفضلی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.abolfazli
5- سید جعفر زنوزی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sj.zonoozi
6- سید حسام الدین هدایت زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.hedayatzadeh
7- محمد امین کشمیری حق
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.a.keshmirihagh
8- مرتضی پیری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mo.piri
9- یوسف پاشازاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/y.pashazadeh