لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������ ������ ������������������������������������-�������� ���������������� >>> (9)

1- اکبر زواری رضایی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.zavarirezaei
2- پرویز پیری
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.piri
3- پری چالاکی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/p.chalaki
4- حمزه دیدار
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.didar
5- علی آشتاب
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a_ashtab
6- غلامرضا منصورفر
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/g.mansourfar
7- فرزاد غیور
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.ghayour
8- محمد ایمانی برندق
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.imanibarandagh
9- مهدی حیدری
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.heydari