لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������ ������ ������������������������������������-�������� �������� �������������� >>> (12)

1- حسن حیدری
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.heidari
2- حسن خداویسی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.khodavaisi
3- حمیدرضا فعالجو
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.faaljou
4- سلیمان فیضی ینگجه
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.feizi
5- سید جمال الدین محسنی زنوزی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sj.mzonouzi
6- شهاب جهانگیری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/kh.jahangiri
7- صمد حکمتی فرید
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.hekmati
8- علی رضازاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.rezazadeh
9- مسعود منصوری (بازنشسته)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.mansoori
10- هدایت منتخب
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.montakhab
11- کیومرث شهبازی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.shahbazi
12- یوسف محمدزاده موسی کندی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/yo.mohammadzadeh