لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������ ������ ������������������������ ������������������������������������-�������� ������ �� �������� ������������ >>> (7)

1- رضا نیکخواه سرنقی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.nikkhah
2- زهرا احمدی ناطور
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/zahraahmadinatour
3- سیامک جعفرزاده
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.jafarzadeh
4- سید مهدی صالحی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sm.salehi
5- سید مهدی قریشی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sm.gorshi
6- صفدر محمدی
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.mohammadi
7- محمد حسن جوادی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mh.javadi