لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������ ������ ������������������������ ������������������������������������-�������� ���������� ������������ >>> (10)

1- ابراهیم عزیزی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/e.azizi
2- ابوالقاسم ولی زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.valizadeh
3- دلبر شجاع
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/d.shoja
4- سید جواد میرمهدی پور کوه کمر
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sj.mirmehdipour
5- سیدحسن ابوصالح
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.abousaleh
6- سیدمحمد صالحی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.salehi
7- محمد حیدری زاد
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.heydarizad
8- محمد راثی
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.rasi
9- محمد قربانی گلشن آباد
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mo.ghorbani
10- کریم جباری
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.jabbary