لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������ ������ ������������������������ ������������������������������������-�������� ������������ ���������� >>> (15)

1- بهمن نزهت
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.nozhat
2- رحیم کوشش شبستری
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.k.shabestari
3- سیدمهدی دادرس
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mehdidadras
4- شیرین رزمجو بختیاری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.razmjoo
5- عبدالناصر نظریانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.nazariani
6- عبداله طلوعی آذر
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.toloeiazar
7- علیرضا مظفری
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.mozaffari
8- فاطمه مدرسی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/f.modarresi
9- محبوب طالعی قره قشلاق
مربی
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.talei
10- محمد امیر عبیدی نیا
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.obaydinia
11- محمد حسین خان محمدی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.khanmohammadi
12- مریم اکبری موسی آبادی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ma.akbari
13- مهوش واحددوست
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.vaheddoost
14- کرمعلی قدمیاری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/k.ghadamyari
15- کریم مهری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/kmehrimehri