لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������ ������ ������������������������ ������������������������������������-�������� �������� ������������ >>> (11)

1- افشار کبیری
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.kabiri
2- بهناز مهاجران
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/b.mohajeran
3- تقی علی اشرف جودت
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/t.jodat
4- جواد جهانگیرزاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.jahangirzadeh
5- حسن قلاوندی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.ghalavandi
6- سعید سلطانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/saeedsoltani
7- علیرضا حسین پور آشنا آباد
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.hossienpour
8- علیرضا قلعه ای
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.ghaleei
9- محمد حسنی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.hassani
10- مرضیه عارفی ( بازنشسته)
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m_arefi
11- میر محمد سیدعباسزاده
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.abbaszadeh