لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������ ������ ������������������������ ������������������������������������-�������� �������������� >>> (11)

1- ایوب منوچهری میاندوآب
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ayoub_manouchehri
2- حسن حیدری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/ha.heidari
3- خدیجه جوان
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/kh.javan
4- رشید سعیدآبادی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/r.saeidabady
5- صیاد اصغری سراسکانرود
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/s.asghari
6- علی اکبر تقی لو
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.taghilou
7- علیرضا جمشیدی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/alirezajashidi
8- علیرضا موقری
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/alirezamovaghari
9- میرنجف موسوی
استاد
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.mousavi
10- ناصر سلطانی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/n.soltani
11- وحید محمدنژاد آروق
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/v.mohammadnejad