لیست سایت های اعضا هیئت علمی ������������������������������������������ ������������������������������������ ������ ������������������������ ������������������������������������-�������� ���������� >>> (7)

1- حبیب ارجمند زاده
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/h.arjmandzadeh
2- زینب احمدوند
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/z.ahmadvand
3- عزیز طالعی قره قشلاق
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.talei
4- علی سالاری شادی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/a.salarishadi
5- محسن مؤمنی
استادیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.momeni
6- محمدجعفر چمن کار
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/mj.chamankar
7- مهرداد قدرت دیزجی
دانشیار
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ghodratdizaji